Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Neshody v manželství

06.09.2017

Dobrý den chtěla jsem se zeptat mám dvě desetiletý děti chci se s manželem rozejít chtěla jsem pořádat o rozvod a manžel mi řekl že mi nic nepodepíše a odejít nechce ze nemá kam. Máme společné dluhy na byt a chtěla bych aby se to rozdělilo a každý platil pulku. Je to psychicky neunosny porad se hádáme a hlavně tím trpí děti nevím na koho se obrátit dekuji

Vážená paní,

doporučuji nejdříve ještě zkusit s manželem navštívit manželskou poradnu. Třeba je mezi Vámi řešitelný problém a vše by mohlo být opět v pořádku.

Rozvod manželství představuje nejčastější způsob zániku manželství za života manželů. Základním a jediným rozvodovým důvodem zůstává tzv. kvalifikovaný rozvrat – tedy manželství je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno, že nelze očekávat jeho obnovení. Další podmínkou, týkající se manželů, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, je, že před rozvodem musí být upraveny v samostatném opatrovnickém řízení poměry k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu.

Nový občanský zákoník upravuje tři typy rozvodu manželství:

1) rozvod se zjišťováním příčin rozvratu – u něhož soud zkoumá příčiny rozvratu manželství, přičemž oba manžele vyslechne. Soud zde musí mít kvalifikovaný rozvrat manželství za prokázaný. Soud se v tomto případě zabývá v odůvodnění vyhovujícího rozhodnutí o návrhu na rozvod příčinami rozvratu manželství.
Tento rozvod využijí manželé, kteří se chtějí rozvést, ale z určitých důvodů nejsou schopni či ochotni splnit předpoklady pro tzv. smluvený rozvod dle ust. § 757 NOZ. Tento způsob přichází v úvahu ve Vašem případě.

2) Rozvod bez zjišťování příčin rozvratu - dohodnou-li se manželé na ukončení manželství rozvodem a splní-li zákonem stanovené podmínky, soud manželství rozvede, aniž by zjišťoval příčiny rozvratu manželství. Kvalifikovaný rozvrat manželství se u tohoto typu rozvodu předpokládá a nemusí být v řízení dokazován.

Manželé musí splnit tyto podmínky:
a) manželství musí trvat nejméně 1 rok a manželé spolu déle než 6 měsíců nežijí,
b) manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud dohodu schválil. Soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželství,
c) manželé uzavřeli dohodu o úpravě svých vzájemných majetkových poměrů a svého bydlení, případně výživného pro některého z manželů pro dobu po rozvodu.

Samozřejmostí pro splnění těchto podmínek je, že návrh musí podat buď manželé společně, nebo se druhý manžel k návrhu připojí. Dohoda o úpravě majetkových poměrů musí být v písemné formě s úředně ověřenými podpisy.

Manželé mohou podat buď společný návrh na rozvod manželství, který podají společně v jednom podání a oba společně stíhá povinnost k zaplacení soudního poplatku za návrh na rozvod manželství ve výši 2.000,- Kč, která je uložena oběma manželům jako navrhovatelům, nebo návrh podá jeden z manželů a druhý se k takovému návrhu připojí. Manžel, který se připojí k návrhu svým jednáním, činí svým souhlasem podaný návrh v celém rozsahu nesporným.

3) Ztížený rozvod neboli rozvod s tvrdostní klauzulí (§ ust. 755 odst. 2 NOZ) – tento typ rozvodu se vyskytuje minimálně a podmínky pro jeho naplnění jsou velmi přísné. Po dobu prvních tří let odluky manželů, soud manželství nerozvede, přestože je rozvráceno jedná-li se o některý z těchto případů:

a) byl-li rozvod v rozporu se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabyl plné svéprávnosti
b) byl-li rozvod v rozporu se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství (např. vážný zdravotní stav manžela, manželka se starala o děti a o domácnost na úkor své kariéry)

Nežijí-li manželé spolu po dobu delší než tří let a je naplněn základní předpoklad – soužití manželů je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení, soud manželství rozveden bez ohledu na existenci některého z případu tvrdostní klauzule.

Návrh na rozvod manželství - sporný rozvod

Okresní soud v ......................
..........................................
.........................................
Žalobce: ................................, narozena ....................., bytem ...........................

Žalovaný: ...................................., narozen ................, bytem ..............................
Návrh na rozvod manželství dle ust. § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

D v o j m o
Soudní poplatek je uhrazen vylepením kolkových známek v hodnotě 2.000,- Kč na originále tohoto návrhuPřílohy
Kopie oddacího listu
Kolek 2000,- Kč vylepen na návrhu

I.

Naše manželství bylo uzavřeno dne ............. před .................úřadem v ................, okres............... U obou se jedná o první manželství. Oba máme české státní občanství a naše poslední společné bydliště bylo na adrese .........................., okres ................... Z manželství se narodily 2 děti, a to nezl. dcera .............., nar. ....... a nezl. syn ........., nar. ...................

Současně s tímto návrhem byl dnešního dne u zdejšího soudu podán i návrh na schválení dohody o úpravě péče a výživy k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu.

Místní příslušnost soudu odvozujeme dle ust. § 383 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, od posledního společného bydliště.

Důkaz:
oddací list
výslech účastníků

II.

Manželství jsme uzavírali po krátké známosti. Zpočátku bylo naše manželství spokojené, postupně ovšem začaly narůstat problémy ve vzájemné komunikaci, až došlo k úplnému odcizení mezi námi. Každý z nás má jiné představy o rodině a způsobu péče o naše nezletilé děti.

Důkaz:
výslech účastníků

III.

Naše manželství považuji již za pouze formální svazek dvou lidí, kteří k sobě nic necítí a intimně se nestýkají. Naše manželství je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno, že nelze již očekávat jeho obnovení.

IV.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhuji, aby soud vydal tento

r o z s u d e k:

I. Manželství paní ..................., rozené ....................., narozené ...................., bytem ..................., a pana .................., narozeného ................., bytem ....................., které bylo uzavřené dne ........................ před ............................ se rozvádí.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení

V ............ dne ...........


............................
navrhovatelka

Návrh na rozvod manželství společně s jeho přílohami je třeba soudu poslat doporučeně nebo na dodejku, abyste měli doklad o doručení. Rozhodnete-li se návrh doručit osobně, nechte si na jednom vyhotovení na podatelně potvrdit jeho přijetí. Adresu místně příslušného soudu naleznete na těchto stránkách: http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx

Více info na http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-rozvod-bezdetneho-manzelstvi-vzor-zdarma-ke-stazeni

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.