Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Náhrada mzdy za čerpanou dovolenou

25.07.2017

Dobrý den, moc děkuji za předešlé rady.
Jen bych se chtěla ujistit, že mám opravdu nárok na dovolenou (byť kvůli neschopence krácenou 1/12), když jsem v letošním roce odpracovala pouze první dva měsíce (od 1.3. rizikové těhotenství)? Pozn. v zaměstnání jsem několik let.
A jak se prosím vypočítává výše dovolené, když jí předcházela prac. neschopnost? Zda se průměruje z předešlého odpracovaného čtvrtletí (v mém případě tedy říjen až prosinec 2016?) nebo jen z příspěvku/dávky ČSSZ?
A ještě bych se ráda zeptala, co je pro mne z finančního hlediska výhodnější? Zda ukončit dříve neschopenku a čerpat dovolenou před MD nebo mít neschopenku až do MD a dovolenou si vybrat hned po MD? Nemůže se mi stát, že mi zaměstnavatel nebude chtít do následujícího roku převést všech 13 dní na které bych měla aktuálně nárok? Běžně to u nás totiž funguje tak, že nás zaměstnavatel tlačí k vyčerpání dovolené v co největším rozsahu do konce roku a do následujícího roku nám je ochotný převádět např. max 5 dní.
Moc děkuji za Vaši pomoc a rady, bez kterých by byla spousta rodičů bezradná.

Dobrý den,
otázce nároku na dovolenou a její čerpání jsem se věnovala ve Vašich předchozích dotazech (viz níže). Zde uvedené informace se nikterak nezměnily.
Co se týče výše náhrady mzdy za dovolenou pak platí, že za dobu čerpání dovolené přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (§222 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce).
Průměrný výdělek je upraven v §351 a násl. cit. předpisu.
Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období. Rozhodným obdobím je zpravidla předchozí kalendářní čtvrtletí. Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek. Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.
Vzhledem k tomu, že v rozhodném období, neodpracujete alespoň 21 dnů (mateřská dovolená se sice považuje za výkon práce, ovšem nikoli pro účely práva na mzdu nebo plat ani na zjišťování průměrného výdělku - §348 zákoníku práce), bude Vám za dobu dovolené příslušet náhrada mzdy ve výši pravděpodobného výdělku.

Předchozí dotazy a odpovědi:
Dobrý den,
od 1.3.2017 jsem na neschopence kvůli rizikovému těhotenství, přičemž termín porodu (prvorodička) mám 5.10.2017. Pro rok 2017 mám v zaměstnání nevyčerpáno ještě 14,5 dne dovolené a řeším, kdy si ji vybrat? Zda neprodleně po ukončení mateřské dovolené (to už by těch dnů bylo předpokládám více (+ z roku 2018, na které mi vznikne mateřskou nárok) nebo ještě před nástupem na ní? Nevím, zda je pro mě lepší, ukončit např. dříve neschopenku nebo si raději nechat dovolenou za 2017 proplatit? Obávám se však, že mi zaměstnavatel nebude chtít ani s jednou variantou vyhovět. Mám na něj nějaké "páky", jak se domáhat (ideálně proplacení) dovolené nebo je to jeho povinnost po té, co z neschopenky přejdu na MD? Do kdy by tak měl učinit a jak ho oficiálně urgovat, pokud by tak neučinil? Co když bude trvat na převedení dovolené do roku 2018 a nebude chtít proplatit? Aktuálně totiž protahuje i zasílání Potvrzení o trvání neschopnosti na sociálku, proto již nemám důvěru ve spolehlivý přístup druhé strany.
Dále jsem se chtěla zeptat, kdy přesně bych měla nastoupit na MD, aby se mi nekrátila (nebo alespoň co nejméně) dovolená z roku 2018? Resp. si nejsem jistá, zda je v mém případě vůbec šance na splnění dostatečného počtu odpracovaných dní z roku 2018 tak, abych měla nárok na celých 20 dní dovolené? Jakým způsobem se má o čerpání dovolené žádat, stačí emailová komunikace se zaměstnavatelem nebo existuje přímo nějaký formulář? A platí, že při čerpání dovolené mezi MD a RD, není žena chráněna před výpovědí?
Předem velice děkuji za odpověď na můj obsáhlý email.
Odpověď:
Dobrý den.
Nárok na dovolenou upravuje zákoník práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) v § 211 a násl.
Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce.
Doba čerpání mateřské dovolené a dovolené se pro účely vzniku nároku na dovolenou posuzuje jako výkon práce. Rodičovská dovolená a pracovní neschopnost se ovšem pro účely nároku na dovolenou za výkon práce nepovažuje.
Nepracoval-li zaměstnanec pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, krátí se mu dovolená za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu (§ 223 zákoníku práce).
Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, náleží dle § 214 zákoníku práce dovolená za odpracované dny, a to v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce.
Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel s jednou výjimkou: požádá-li zaměstnankyně o to, aby dovolená navazovala na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen jí podle §217 odst. 5 zákoníku práce vyhovět. Podle § 223 odst. 1 zákoníku práce dovolenou vyčerpanou na žádost zaměstnankyně před nástupem rodičovské dovolené podle § 217 odst. 5 zákoníku práce, nelze z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
Jedná se o čerpání, nikoli proplacení dovolené; to je možné jen při skončení pracovního poměru.
V době čerpání dovolené zaměstnankyně není chráněna proti výpovědi ze strany zaměstnavatele.
Z výše uvedeného vyplývá, že dovolenou si před nástupem na mateřskou dovolenou můžete vyčerpat pouze se souhlasem Vašeho zaměstnavatele; Vaší žádosti o čerpání zbylé dovolené z roku 2017 a dovolené za rok 2018 v návaznosti na mateřskou dovolenou je však zaměstnavatel povinen vyhovět. V roce 2018 se za odpracované dny bude považovat čerpání mateřské dovolené a dovolené. Počítám-li správně, ani tak však neodpracujete požadovaných 60 dnů, a proto Vám za rok 2018 bude náležet dovolená za odpracované dny v délce 1/12 za každých 22 odpracovaných dnů. Pro žádost není žádný formulář, žádost doporučuji podat písemně a prokazatelně doručit zaměstnavateli před skončením mateřské dovolené; z žádosti musí být patrné, komu je určena, kdo ji činí, co žádá a musí být datována a podepsána. Vzor naleznete v naši brožuře“ Nebojujte se zákony“ pro rok 2017 na str. 46; brožuru si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.aperio cz. V době čerpání dovolené nejste proti výpovědi ze strany zaměstnavatele chráněna. Výpovědní doba však neběží po dobu rodičovské dovolené.
Doufám, že jsem zodpověděla všechny Vaše dotazy vztahující se k dovolené, pokud nikoli, nebo pokud budete mít další dotazy související s rodičovstvím, neváhejte se opět obrátit na naši poradnu.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Dobrý den,
děkuji za předešlou odpověď. Ještě bych se ráda zeptala, na kolik dní dovolené mám pro letošní rok nárok, když jsem nastoupila 1.3. na nemocenskou (rizikové těhotenství). Na rok máme celkem 20 dní a mně při nástupu na neschopenku zbývalo 14,5 dne. Celou dovolenou jsem si chtěla vyčerpat před nástupem na mateřskou dovolenou, pokud by mi zaměstnavatel vyšel vstříc a já díky tomu mohla ukončit o to dříve nemocenskou. Nevím však, o kolik dní ho mám požádat, aby to bylo správně?
Termín porodu mám 5.10. Domnívám se správně, že je v mém případě nejvýhodnější nastoupit na MD co nejpozději, tzn. 6 týdnů před porodem? A pokud bych si letošní dovolenou nevyčerpala a nechala to až po MD, plynou z toho nějaké výhody? Osobně se domnívám, že zaměstnavatel by mi nejspíš ani celou dovolenou, co mi zbývá, do příštího roku nepřevedl..
S pozdravem

Dobrý den,
zaměstnavatel je povinen vyhovět Vaší žádosti o čerpání dovolené v návaznosti na mateřskou dovolenou bez ohledu na to, kolik dní Vám zbývá. Naopak Vaší žádosti o čerpání dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou vyhovět nemusí.
Počet dnů dovolené vypočtete podle pravidel uvedených v předchozí odpovědi a souvisí s datem nástupu na dovolenou a mateřskou dovolenou, např. pokud z důvodu pracovní neschopnosti zameškáte více než 100 ale méně než 121 pracovních dnů, se Vám dovolené bude krátit o 1/12, tj 1,5 dne – náleželo by Vám tedy 13 dnů dovolené.
Počítám-li správně, pokud máte termín porodu stanoven na 5.10., pak můžete na mateřskou dovolenou nastoupit nejdříve 10.8. (8. týdnů před očekávaným dnem porodu), nejpozději pak 24.8.2017 (6. týdnů před očekávaným dnem porodu).
Pokud si dovolenou nevyčerpáte před nástupem na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen umožnit Vám čerpání dovolené na základě Vaší žádosti v návaznosti na mateřskou dovolenou, jak je uvedeno výše . Za odpracovanou dobu v roce 2018 se bude počítat čerpání mateřské dovolené a dovolené za rok 2017.
Dle některých názorů lze do odpracované doby započítat i předpokládanou doba čerpání řádné dovolené za rok 2018. Součtem těchto dob byste dosáhla „výkonu práce“ v rozsahu přesahujícím 60 dní, čímž by Vám vznikne nárok na dovolenou za kalendářní rok 2018. Protože byste dovolenou vyčerpala v návaznosti na mateřskou dovolenou, nebude se Vám z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit. Uvedený postup je popsán v odborné literatuře např. v tomto článku - Chládková, Alena: Mateřská a rodičovská dovolená v r. 2007, Práce a mzda, 6/2007, str. 21.
Dle jiných názorů se však předpokládaná doba čerpání dovolené za rok 2018 do odpracovaných dnů nezapočítá, v takovém případě v roce 2018 odpracujete (čerpáním mateřské dovolené a dovolené za rok 2017 méně než 60 dnů. Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, náleží dle § 214 zákoníku práce dovolená za odpracované dny, a to v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.