Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rodinný podnik a dozorčí rada

12.02.2017

Dobrý den,

pracuji v rodinném podniku u svého otce. Minulý týden mi vedoucí z oddělení HR nabídla pozici, kterou nyní zastává s názvem "Člen dozorčí rady".

Říkala mi, že se jedná pouze o administrativní záležitost, že se pro mě pracovně nebude nic měnit. Že tato pozice nenese žádná velká rizika a že se nemám čeho obávat. Že tuto pozici ale teď nemůže moc vykonávat, protože naše oddělení sídlí v jiné budově.

Ovšem jak jsem pročítal zákoník, tak podle toho co tam píšou, to zní jinak.

Dočetl jsem se, že mám skoro stejné závazky jako člen představenstva a to mi nepřijde, že bych se neměl čeho obávat. Obvzlášť z důvodu, že o této pozici nic nevím. A jak dobře víme, neznalost neomlouvá.

Rád bych se Vás zeptal, co tato pozice opravdu obnáší. Také to, že jsem se dočetl, že pokud tuto pozici bude vykonávat někdo z rodiny tak je to "střet zájmů" Pokud ano, mohu tuto pozici vůbec zastávat a je to v pořádku? Je na této pozici něco, co bych měl opravdu vědět a na co si dát pozor? Jak důležitá je tato pozice a hlavně z toho důvodu, že o tom nic nevím...

Děkuji.

Dobrý den,
Máte pravdu, že neznalost zákona neomlouvá.
Dozorčí rada dozírá na činnost statutárního orgánu společnosti.
Dozorčí rada (angl. supervisory board nebo board of directors) je kolektivní orgán právnické osoby, který má převážně kontrolní pravomoci vůči orgánu, který subjekt řídí či který má obchodní vedení. Podle českého práva se zřizuje zejména u kapitálových obchodních společností (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným) a dále u různých jiných subjektů, pokud tak určuje zvláštní zákon nebo zakladatelský dokument (např. státní podnik, veřejná výzkumná instituce, zájmové sdružení právnických osob, nadace, nadační fond apod.).
Dozorčí rada akciové společnosti[
akciové společnosti s dualistickým systémem vnitřní struktury[1] se podle zákona o obchodních korporacích (do konce roku 2013 podle obchodního zákoníku) dozorčí rada povinně zřizuje jako kontrolní orgán. Neurčí-li stanovy jinak, má dozorčí rada 3 členy, kteří si ze svého středu volí předsedu. Členy dozorčí rady volí valná hromada na funkční období určené stanovami; neobsahují-li stanovy nebo smlouva o výkonu funkce délku funkčního období, je funkční období člena dozorčí rady 3 roky. V původní úpravě podle Obchodního zákoníku, platného do konce roku 2013, museli alespoň třetinu členů dozorčí rady ve společnosti s více než 50 zaměstnanci volit zaměstnanci, zákon o obchodních korporacích již od 1. 1. 2014 počítá s obsazováním dozorčí rady pouze valnou hromadou. Členství v dozorčí radě je neslučitelné s funkcí člena představenstva, likvidátora, nuceného správce, vedoucího odštěpného závodu, prokuristy a všech dalších osob oprávněných podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem akciové společnosti. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence.
Člen DR nesmí: a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání Společnosti ani vstupovat se Společností do obchodních vztahů, b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody Společnosti, c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. . Člen DR bere na vědomí, že porušení zákazu konkurence může být důvodem pro odvolání z funkce.
Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti. Její členové jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, kontrolují řádné vedení účetních zápisů a zda je uskutečňovaná podnikatelská či jiná činnost v souladu s právními předpisy a stanovami. Dále dozorčí rada přezkoumává účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, po přezkoumání předkládá své vyjádření valné hromadě. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady, kterou musí seznámit s výsledky své kontrolní činnosti. V případě, že společnost nemá zvolené [představenstvo] nebo zvolené představenstvo dlouhodobě nesvolává valnou hromadu, svolá ji dozorčí rada; ta svolá valnou hromadu také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Pro řízení před soudem nebo jinými orgány, která jsou vedena proti členovi představenstva, dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost.
Dozorčí rada společnosti s ručením omezeným
Ve společnosti s ručením omezeným je podle zákona o obchodních korporacích dozorčí rada fakultativním orgánem, zřizuje se pouze tehdy, pokud to stanoví společenská smlouva.[ Dozorčí rada je volena valnou hromadou[ a dohlíží na činnost jednatelů. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí jednatele. Členové dozorčí rady jsou také oprávněni účastnit se valné hromady a pokud to vyžadují zájmy společnosti, tak ji i svolat. Kontrolní působnost dozorčí rady je jinak obdobná jako u akciové společnost, obdobná jsou i oprávnění a povinnosti členů dozorčí rady.
Člen dozorčí rady je zaspán v obchodním rejstříku a aby byl zaspán musí učinit čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem, že je trestně bezúhonný, nemá dluhy, není v úpadku, není v insolvenci, atd.
Jaká rizika nese osoba v představenstvu či dozorčí radě? Rizika z právního pohledu jsou u státních a soukromých firem v podstatě stejná a jsou jak soukromoprávní, tak i trestněprávní. Ze soukromoprávního hlediska mají členové orgánů společností povinnost při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. Nový občanský zákoník vymezuje tuto péči třemi definičními znaky. Funkce musí být vykonávána s: nezbytnou loajalitou• potřebnými znalostmi• pečlivostí.• Péči řádného hospodáře poruší ten, kdo již při přijetí funkce nebo v průběhu jejího výkonu musel zjistit, že jí není schopen. V případě sporu by důsledkem pro takového člena byla odpovědnost za škodu, kterou společnosti způsobil svou nedbalostí, například uzavřením zcela nevýhodné smlouvy. Pokud jde o trestněprávní hledisko, členové statutárních i dozorčích orgánů si mnohdy neuvědomují, že porušením péče řádného hospodáře se vystavují i riziku spáchání trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku. I když je to jen jeden z možných trestných činů, patří mezi nejfrekventovanější. Lze jej spáchat úmyslně, ale i z nedbalosti, takže cílí i na ty členy orgánů, kteří sice škodu společnosti úmyslně nepůsobí, nicméně hrubě porušují povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, své funkci se dostatečně nevěnují, o společnost nepečují a svou nečinností jí způsobují újmu alespoň ve výši 25 000 Kč. Toho se však nemusí dopustit pouze člen statutárního orgánu, ale i jakýkoliv zaměstnanec, jemuž byla ve společnosti svěřena povinnost pečovat o majetek společnosti (firemní automobil, počítač, pokladna atd.).
Za výkon funkce člena dozorčí rady náleží odměna na základě písemné smlouvy (tu vám musí společnost předložit a tam bude nejen odměna a materiální zabezpečení pro činnost – mobil, počítač, auto…., ale i všechny podmínky a závazky, které jsou s výkonem funkce spojené).
Ke střetu zájmů
Typicky jde o situaci, kdy se například některá z osob blízkých člena orgánu obchodní korporace stane zaměstnancem či členem orgánu společnosti, která je konkurentem obchodní korporace. Stejně jako je tomu v případě jednorázového střetu zájmů, i v tomto případě je okruh osob široký a zahrnuje i osoby člena orgánu blízké nebo osoby jím ovlivněné či ovládané. V případě střetu zájmů člena dozorčí rady vzniká jeho informační povinnost vůči dozorčí radě a valné hromadě společnosti. Právní úprava nicméně umožňuje splnit informační povinnost již pouhou notifikací nejvyššímu orgánu obchodní korporace.
Nemyslím si, že ve vašem případě jde o střet zájmů, ale to musí vyhodnotit vaše společnost. Domnívám se, že spíše jde o otázku vhodnosti či nevhodnosti, aby osoba blízká byla v dozorčí radě. To musí posoudit společnost, není to však překážka výkonu funkce.
§ 201 a 446 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.