Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Zaměstnavatel končí

06.02.2017

Dobrý den,
prosím o radu ohledně PPM.

31. 5. 2016 jsem úspěšně ukončila studium na VŠ. Poté jsem začala studovat jiný obor, kde budu mít studium neúspěšně ukončeno v únoru 2017.
Od 1. 9. 2016 jsem nastoupila do práce na HPP na dobu určitou jeden rok.
Nyní jsem těhotná, termín porodu mám stanoven na 31. 8. 2017.

Mám právo na peněžitou pomoc v mateřství? Podle zákona (co jsem se dočetla) je škola považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno, což bylo. Z čeho se mi PPM počítá? Jsou tam započítány i brigády a veškerý příjem anebo jen hrubá mzda z práce?

Současná práce ale není vhodná pro těhotné a zaměstnavatel mi není schopen zajistit podmínky nebo mě přemístit na jinou pozici. Chtěla bych nastoupit na nemocenskou. Jenže naše firma 28. 2. zaniká a k 1.3. vzniká nová jako s.r.o. Chtějí nám dát všem nové smlouvy, samozřejmě s 3měs. zkušební dobou. Mám nastoupit na nemocenskou raději do té doby, aby mě ve zkušební době nevyhodili? Jestli mi vůbec nabídnou podepsat tu novou smlouvu.

Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Dobrý den,
Začnu od konce vašeho dotazu.
Jestliže firma 28. 2. zanikne je dán výpovědní důvod dle ust. § 52 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, běží dvouměsíční výpovědní doba a zaměstnancům náleží odstupné.
Zaměstnavatelé často v takovýchto situacích argumentují, že proč by měli dávat zaměstnanci výpověď a odstupné, když mu zajistí novou práci, tj. uzavřou s ním novou pracovní smlouvu, tedy včetně zkušební doby a třeba I horších pracovních podmínek. Je to velká nejistota pro zaměstnance a špatný (nezákonný) postup zaměstnavatele. Přece ten stávající pracovní poměr musí být řádně ukončen a to také zaměstnavatelé mnohdy řeší po svém…zaměstnanci předloží dohodu o ukončení pracovního poměru (bez uvedení důvodu, tedy bez odstupného) a teprve až zaměstnanec podepíše, může možná podepsat novou pracovní smlouvu.

Nevím, zda je pro vás nachystána nová pracovní smlouva. Ve vašem případě bych nechtěla novou pracovní smlouvu (jedině kdyby byla bez zkušební doby). Pokud by byla smlouva se zkušební dobou trvala bych na řádném ukončení stávajícího pracovního poměru, alespoň dohoda s odstupným.

Pracovní neschopnost
Jestliže by pracovní neschopnost vznikla ještě za trvání zaměstnání, náleží vám od 15. kalendářního dne trvání této pracovní neschopnosti nemocenské. Nárok na nemocenské uplatníte u bývalého zaměstnavatele IV. dílem tiskopisu Žádost o nemocenské. V době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti nejsou zaměstnanci zabezpečeni dávkami nemocenského pojištění, ale náhradou mzdy (s výjimkou prvních tří pracovních dnů), kterou poskytuje zaměstnavatel a náleží zaměstnancům jen v době trvání pracovního vztahu a za pracovní dny. Pokud vaše zaměstnání skončí 28. 2. a onemocníte v ochranné lhůtě pro nemoc (7 kalendářních dní), pak je třeba počítat s tím, že prvních 14 dnů vám náhrada mzdy nenáleží, jelikož vám již netrval pracovní vztah.

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM)
Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % denního vyměřovacího základu.
Denní vyměřovací základ u zaměstnanců se zjistí tak, že započitatelný příjem (tj. veškerý příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) zúčtovaný v rozhodném období se dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Do tohoto počtu dnů se však některé dny nezahrnují, aby neodůvodněně nedocházelo k rozmělnění výše denního vyměřovacího základu (např. dny poskytování nemocenského).
Rozhodným obdobím je zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém žena nastoupila na mateřskou dovolenou.
Částka denního vyměřovacího základu podléhá redukci v případě, že přesahuje určitou stanovenou hodnotu.

Základní podmínky nároku na PPM jsou:
• účast na pojištění (tj. např. trvání pojištěného zaměstnání) v době nástupu na PPM. Nástupem na PPM se rozumí den, jenž si pojištěnka sama určí v období od počátku 8. týdne do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu, popř. se jím rozumí den porodu, ke kterému došlo před nástupem na PPM. Jestliže si pojištěnka den nástupu na PPM v tomto období neurčí, rozumí se dnem nástupu na PPM počátek 6. týdne před očekávaným dnem porodu.
• Nárok na dávku má i žena, která nastoupí na PPM po skončení pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta pro případy uplatnění nároku na peněžitou pomoci mateřství u žen, jejichž pojištění skončilo v době těhotenství, činí 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo. Pokud pojištění zaniklo mimo dobu těhotenství, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku nemocenského pojištění (pokud pojištění trvalo alespoň po tuto dobu). Ochranná lhůta však neplyne z některých pojištěných činností (např. z dohod o provedení práce, ze zaměstnání malého rozsahu).
Nárok na PPM má i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte a to na dobu nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.
• Další podmínkou nároku na tuto dávku je účast pojištěnce na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM.
Do doby účasti na nemocenském pojištění se pro nárok na PPM započítává:
• doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno,
• a doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, pokud byl tento důchod odňat a zároveň po odnětí tohoto důchodu vznikla, popř. dále trvala pojištěná činnost, za předpokladu, že se výše uvedené doby nekryjí s pojištěnou činností.
Podpůrčí doba (doba poskytování dávky) u PPM začíná dnem nástupu na PPM. Podpůrčí doba činí 28 týdnů u pojištěnky, která porodila, a to i v případě, že se jedná o zaměstnankyni, která je neprovdaná, ovdovělá, rozvedená či z jiných vážných důvodů osamělá. U pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů, přičemž po uplynutí 28 týdnů podpůrčí doby PPM náleží, jen jestliže pojištěnka dále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí. U pojištěnce, pokud převzal dítě do péče (na základě rozhodnutí příslušného orgánu, z důvodu úmrtí matky, z důvodu dlouhodobého závažného onemocnění matky nebo na základě dohody podle ustanovení § 32 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění) činí podpůrčí doba nejdéle 22 týdnů. Pokud tento pojištěnec pečuje zároveň o dvě nebo více dětí, činí podpůrčí doba 31 týdnů, přičemž po uplynutí 22 týdnů podpůrčí doby PPM náleží, jen jestliže pojištěnec dále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí. Do této doby se v některých případech započítává doba, po kterou pobírala PPM matka dítěte, kromě prvních 6 týdnů po porodu, kdy PPM náleží výhradně matce. U pojištěnky, která porodila, však nesmí být podpůrčí doba u PPM kratší než 14 týdnů, a nesmí skončit před uplynutím 6 týdnů od data porodu. .
Výše PPM činí 70% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
Denní vyměřovací základ se u PPM zjistí tak, že se započitatelný příjem (tj. veškerý příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; nejčastěji se bude jednat o úhrn hrubé mzdy za kalendářní měsíce) zúčtovaný v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou) dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.
Takto stanovený denní vyměřovací základ podléhá redukci, která se u PPM provede tak, že částka do první redukční hranice se počítá 100%, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60%, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30% a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Výši redukčních hranic platných od 1. 1. kalendářního roku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením. Redukční hranice od 1. 1. 2017 činí:

1. redukční hranice 942 Kč
2. redukční hranice 1 412 Kč
3. redukční hranice 2 824 Kč

Nyní se předem omlouvám, ale netroufám si počítat, zda splníte podmínku 270 dní účasti na pojištění v posledních dvou letech pro případ, že na PPM budete nastupovat z ochranné lhůty. Jen odhaduji, že ano. Doporučuji, abyste si nachystala potřebná data (od kdy do kdy zaměstnána, studium, termín porodu) a volejte Call centrum ČSSZ - +420 571 811 081, mají tam na to pomocné tabulky a kalendáře.
Právní předpisy:
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 187/2005 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Přeju hezký večer.

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.