Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Práva samoživitelky vůči služebnímu orgánu

12.02.2017

Dobrý den, jsem ve služebním poměru u Policie ĆR, vykonávám kancelářskou práci s pevnou pracovní dobou Po-Pa od 07.00 hod do 15.00 hod. Nedávno jsem obdržela od nadřízeného kontrolu v rámci kontrolní činnosti v neděli od 03.00 hod. do 08.00 hod. ráno. Jsem matkou pětiletého syna, otec není uveden v rodném listě, žiji skutečně sama. Pokusila jsem se o dohodu, že sehnat hlídání v tomto čase opravdu nelze, ale víceméně jsem se nedohodla s tím, že mé soukromé problémy nikoho nezajímají. Nakonec přijela moje matka 140 km vlakem, abych mohla kontrolu provést. Ráda bych se dotázala, zda se lze nějak bránit, aby se situace neopakovala. Doposud jsem vždy kontrolní činnost vykonávala v rámci pracovní doby, toto byla první výjimka.

Dobrý den,
po pročtení zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, jsem získala názor, že počínání Vašeho nadřízeného sice není zcela v souladu s tímto zákonem, ale je málo možností, co s tím počít.
Zákon v § 45 a 46 stanoví, mimo jiné, že příslušník je povinen dodržovat služební kázeň. Služební kázeň spočívá v nestranném, řádném a svědomitém plnění služebních povinností příslušníka, které pro něj vyplývají z právních předpisů, služebních předpisů a rozkazů. Pakliže Vám nadřízený služební orgán dá rozkaz, musíte jej splnit. Je-li rozkaz vedoucího příslušníka ve zřejmém rozporu s právním předpisem, příslušník je povinen jej na tuto skutečnost upozornit. Jestliže vedoucí příslušník trvá na splnění rozkazu, příslušník je oprávněn žádat o jeho písemné vydání. Vedoucí příslušník je povinen žádosti vyhovět, umožňují-li to okolnosti výkonu služby. V případě, že to okolnosti výkonu služby neumožňují, učiní tak bez zbytečného odkladu poté, co tyto okolnosti pominou. Příslušník je povinen rozkaz splnit a oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu vedoucímu příslušníkovi toho, kdo takový rozkaz vydal. Příslušník nesmí splnit rozkaz, jehož splněním by zřejmě spáchal trestný čin.
Za rozpor se zákonem by bylo možno považovat, že služba k provedení kontroly byla nařízena mimo pravidelný rozvrh směn a šlo tak o službu přesčas. Příslušníkovi lze v důležitém zájmu služby nařídit výkon služby přesčas nejvýše v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce. Otázkou je, jak by si nadřízený zdůvodnil, že šlo o důležitý zájem služby, když dosud se kontroly prováděly v rámci běžné doby služby.
Dále by o rozpor se zákonem mohlo být považováno porušení § 77. Ve služebním poměru je zakázána přímá i nepřímá diskriminace z důvodů pohlaví, sexuální orientace, jazyka, náboženského vyznání nebo víry, politického nebo jiného smýšlení, členství v odborových organizacích a jiných sdruženích, majetku, rodu, rasy, barvy pleti, národnosti, etnického nebo sociálního původu, věku, těhotenství a mateřství, manželského a rodinného stavu, povinností k rodině. Za přímou diskriminaci se pro účely tohoto zákona považuje jednání, v jehož důsledku bylo, je nebo by mohlo být z důvodu výše uvedeného s příslušníkem zacházeno nevýhodněji než s jiným příslušníkem ve srovnatelné situaci. Za nepřímou diskriminaci se pro účely tohoto zákona považuje zdánlivě nediskriminační jednání, které znevýhodňuje příslušníka vůči jinému na základě výše uvedených důvodů. Mohla byste tedy argumentovat tím, že kontrola byla nařízena v neděli v noci, i když bylo nadřízenému známo, že jste solo matka, že tedy jste znevýhodněna z důvodu mateřství a povinností k rodině. Obvzlášť výrazně by to bylo zřejmé, pokud toto není obvyklý postup, jiné kontroly probíhají v normálních časech a u jiných zaměstnanců k takovému postupu nedošlo.
Dojde-li ve služebním poměru k porušení práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení jiným jednáním než rozhodnutím služebního funkcionáře, má příslušník právo domáhat se u soudu, aby bylo upuštěno od tohoto porušování, aby byly odstraněny jeho následky a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění, toto právo má příslušník i v případě, že jeho služební poměr již skončil. Výši náhrady určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a okolnostem, za nichž k porušení práv a povinností došlo. Bezpečnostní sbor nesmí postihovat příslušníka nebo jej znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých práv a nároků, které pro něj vyplývají ze služebního poměru. Postihovat či znevýhodňovat nelze ani osobu, která příslušníka v řízení zastupuje.
Toliko ustanovení zákona. Bohužel sama máte jistě tu zkušenost, že v "zaměstnáních", kde je princip subordinace a rozkazu často v praxi upřednostněn před dikcí zákona a jednotliví služebně nadřízení představení se navzájem "podrží", je na místě si postup dobře zvážit se všemi důsledky, které to může přinést. Naprosto Vás nechci zrazovat od postupu se bránit, o síle obrany se ale musíte rozhodnout sama.
Příslušníci Policie mají oproti například vojákům tu výhodu, že mohou mít odborovou organizaci, pokud jste jejím členem, je také možnost obrátit se s žádostí o podporu tam.
Další možností, jak mít lepší vyjednávací pozici, je nadhodit možnou náhradu škody, která Vám vznikla tím, že Vám byla nařízena služba přesčas a Vy jste musela zajistit péči o svého syna jiným způsobem, což vždy přináší nějaké zvýšené náklady.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.