Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: pojištění v Německu

17.01.2017

Dobrý den nastoupil jsem v zahraničí vnemecku na pracovní smlouvu a manželka má celodenní péči o dceru která má wiliemsum syndrom a jelikož jsem musel si udělat pojištění vzahranici tak se automaticky evidovala celá rodina stoho důvodu ji zastavili veškerý příjem který brala na dceru a že si oto musí požádat vnemecku ale nevíme jak a německý neumíme jak to máme řešit když má tady vcechach 4 stupeň jak potom z lékařema v Německu

Vážený pane,
v oblasti sociálního zabezpečení si občané EU/EHP si pro účely podání žádosti o německé sociální dávky mohou na úřadu práce v ČR vyžádat formulář U1/E301, kterým žadatel dokladuje dobu placení sociálního pojištění v České republice. Vyplněný formulář žadatel předkládá na místním Úřadě práce v Německu. Získání sociálních dávek závisí na splnění přísných kriterií, která platí od 1. května 2004 pro občany nových členských států EU.
Další informace naleznete na stránkách http://www.eures.europa.eu/ v sekci Život a práce.

Jako zaměstnanec v Německu jste automaticky ze zákona sociálně pojištěn. Do sociálního pojištění patří například
pojištění v době nezaměstnanosti, nemoci, důchodu a úrazu.
Poté, co jste si vybrali zdravotní pojištění (Krankenkasse), vás zaměstnavatel přihlásí k placení sociálního pojištění, další formality následují automaticky.

Tzv. 5 pilířů pojištění:

zdravotní pojištění 14,60 % (Zaměstnanec 7,30 x Zaměstnavatel 7,30)
důchodové pojištění 18,70 % ( Zaměstnanec 9,35 x Zaměstnavatel 9, 35)
pojištění pro případ nezaměstnanosti 3,00 % (Zaměstnanec 1,5 x Zaměstnavatel 1,5)
pojištění pro případ péče 2,55 % ( Zaměstnanec 1,275 x Zaměstnavatel 1, 275 ; Sasko Zaměstnanec 1,775 x Zaměstnavatel 0, 775 )
úrazové pojištění (100% platí zaměstnavatel)
Po ukončení pracovního poměru v Německu je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář U1/E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu) a zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice. O vystavení formuláře U1/E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Německu.
Formulář U1/E 301 je vydáván příslušným místním úřadem práce (Agentur für Arbeit). Ta se určí podle místa posledního pobytu zaměstnance v SRN, případně podle místa posledního zaměstnání.

Příslušný úřad práce (Agentur fuer Arbeit) najdete na stránkách:
http://www.arbeitsagentur.de/nn_29892/Navigation/Dienststellen/Dienststellen-Nav.html
zadáním poštovního směrovacího čísla.

Pokud si o U1/E 301 žádá přímo uchazeč, pak použije tiskopis žádosti:

http://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdk4/~edisp/l6019022dstbai389583.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI389586

Je třeba uvést následující údaje: osobní data, státní příslušnost, poslední adresa v SRN, podrobnosti o zaměstnání (od-do, název a adresa zaměstnavatele, druh zaměstnání), přiložit kopii potvrzení o zaměstnání od německého zaměstnavatele nebo další dokumenty týkající se zaměstnání.
Pokud nemůže být zaměstnavatel zjištěn (např. z důvodu bankrotu), je vhodné uvést číslo německého sociálního pojištění a název německého zdravotního pojištění, kterému zaměstnanec podléhal.
Dále je třeba uvést údaje o pobírání různých druhů dávek (uvedeno v tiskopisu žádosti).

Pouze v případě problémů s vydáním formuláře U1/E 301 (příslušný úřad práce - Agentur fuer Arbeit - nelze vyhledat nebo nevystavila formulář U1/E 301 navzdory urgenci,) lze kontaktovat:

Bundesagentur für Arbeit
BA-Service-Haus
Kundenreaktionsmanagement
90327 Nürnberg
DEUTSCHLAND

Zaměstnanci z jiných členských států EU/EHP, kteří vykonávají v Německu řádné zaměstnání, podléhají německému sociálnímu pojištění a jsou pojištěni proti nemoci, nezaměstnanosti a v zákonném důchodovém pojištění, také musí být zaměstnavatelem pojištěni u zaměstnaneckých odborů proti úrazu. Nárok na dávky v nezaměstnanosti vzniká ale teprve tehdy, pokud byl člověk minimálně dvanáct měsíců v pojistně povinném pracovním poměru.

Zaměstnanci z jiných členských států EU/EHP vyslaní do Německa na maximálně 12 měsíců zažádají u svého příslušného sociálního úřadu v přistupující zemi podle ustanovení (EWG)1408/71 o potvrzení E 101 a tímto doloží, že pro ně nadále platí pojistné sociálně povinné právní předpisy vysílajícího státu a ne německé právní předpisy. Další informace k tomuto podává Spolkové ministerstvo zdravotnictví a sociálního zajištění http://www.bmgs.de/

Spolkové ministerstvo zdravotnictví a sociálního zabezpečení
Am Probsthof 78
53121 Bonn
http://www.bmgs.bund.de/

všechny osoby přechodně pobývající v jiném členském státě mají nárok na poskytnutí takové lékařsky nezbytné zdravotní péče, aby se nemusely vracet domu dříve než zamýšlely
- těmto osobám by měl být ve všech členských zemích zajištěn přímý přístup k lékaři
- osoba, která nesplní oznamovací povinnost (např. když začne pracovat v jiném členském státě), může být podle tohoto Nařízení sankcionována podle právních předpisů obou dotčených zemí.
- Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo příslušný E-formulář vystavený cizí pojišťovnou má při předložení v českém zdravotnickém zařízení stejné účinky jako český průkaz pojištěnce s tím, že nárok je omezen na lékařsky nezbytnou péči.

U zahraniční zdravotní pojišťovny (v místě výkonu zaměstnání –v Německu) si vyzvedněte formulář E 106.
Formulář E 106 předejte na pracovišti zdravotní pojišťovny v ČR, kde obdržíte Potvrzení o registraci PLATNOST Potvrzení je max. 6 měsíců. Platnost Potvrzení je podle potřeby prodlužována.
Žijí-li s vámi nezaopatření rodinní příslušníci, musíte doložit rodinný poměr na pracovišti zdravotní pojišťovny v ČR (např. rodný list dítěte, oddací list apod.). I těmto osobám bude vydáno Potvrzení. Po příslušné registraci přestávají být uvedené osoby českými pojištěnci. Zdravotní péče jim bude v ČR poskytována na základě vydaného Potvrzení.
Nezaopatřený rodinný příslušník, který byl dosud v kategorii osob OBZP, již nemusí ode dne registrace hradit pojistné na veřejné zdravotní pojištění v českém systému.
Veškeré nové skutečnosti, které jsou rozhodné pro zařazení do příslušné kategorie musí pracovník oznámit zdravotní pojišťovně v ČR do 8 dnů.

POZOR NA POVINNOSTI V PŘÍPADĚ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI!

V Německu je ze zákona možné dostat v době pracovní neschopnosti výpověď! Zaměstnavatel musí samozřejmě dodržet zákonnou výpovědní lhůtu. V případě vzniku pracovní neschopnosti je zaměstnanec povinen ihned informovat zaměstnavatele telefonicky nebo e-mailem, do 3 dnů potom musí poslat písemné lékařské potvrzení jak zaměstnavateli, tak své zdravotní pojišťovně! Důvodem je jiný systém vyplácení tzv. nemocenské. Zaměstnavatel hradí 100% náhrady platu (Lohn/Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall)) po dobu až 6 týdnů, pokud nemoc trvá, přebírá platbu zdravotní pojišťovna a vyplácí nemocenskou (Krankengeld). Musí se jednat stále o prvotní diagnózu.

Pokud dostanete v době pracovní neschopnosti výpověď a vaše nemoc trvá i po ukončení pracovního poměru, pojišťovna přebírá platbu nemocenské až na max. 78 týdnů, kdy stále spadáte pod systém německého zdravotního pojištění. Pokud po ukončení pracovní neschopnosti nenastoupíte do pracovního poměru znovu v Německu, je nutné se přihlásit zpět do systému českého zdravotního pojištění a z německého se nejdéle do 8 pracovních dnů odhlásit.

Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.
V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.
O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu
Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.
Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání
V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU

Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Byla tedy odstraněna příslušnost k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dvou různých států současně.

Ve vztahu ke státům Evropského hospodářského prostoru (Lichtenštejnsko, Norsko, Island) a Švýcarsko zůstává i nadále v platnosti Nař. 1408/71- pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v některém z těchto států, podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi , kde vykonáváte zaměstnání.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat Centrum mezistátních úhrad, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, tel. 236 033 411, email: info@cmu.cz, http://www.cmu.cz/.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.