Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Předběžná vykonatelnost rozsudku o výživném

09.01.2017

Prosím o posouzení výkladu § 162 o.s.ř. a dále od jaké doby zpětně je možné stanovit navýšení výživného na nezletilé.
1. Předběžná vykonatelnost na výživné pokud ji soud v rozhodnutí stanoví se předřazuje před právní moc rozsudku. Z toho vyplývá při úspěšném odvolání na stanovenou výši výživného ,že uhrazený rozdíl nebude povinnému navrácen. Tato skutečnost do značné míry potlačuje celý smysl odvolání. Pokud by takový výrok byl uplatňován při prvním výroku soudu o výživném tak tam je zcela oprávněný.Pokud se týká výživného, které soud z předchozího rozhodnutí navyšuje na návrh oprávněného pak se domnívám ( v tom tkví i můj dotaz), že takový výrok do rozsudku by měl být dán pokud ho výslovně k výživnému oprávněný v návrhu na zvýšení uvádí a za předpokladu jemu hrozící újmy pokud by nenastalo plnění( odkaz na ods.2 §162 o.s ř).
2.Zpětné navýšení výživného je možné stanovit i bez návrhu oprávněného?
Pokud ano pak je nutná analýza poměrů životní úrovně v obou rodinách z důvodu, že na jejich životní úrovni se podílí i nezletilé děti a ta předchází
důkazu o potřebách nezletilých. Pokud tato podmínka platí a musí být odvislá od celého rozhodného období ze kterého je navýšení stanoveno tak je otázkou stanovení termínu počátku a konce tohoto navýšení. Je správná moje úvaha, že tato doba je dána od data nového rozhodnutí o navýšení výživného a její počátek je dán o tři roky zpětně? Je dán nebo je znám vzorový algoritmus pro účely posouzeni výše životní úrovně rodin? Na mysli mám podobnou kalkulaci jež byla stanovena pro výši výživného. Pro důkaz o výši životní úrovně obou dotčených rodin jsme v našem případě vycházeli z následujících dokladů: 1. vyčíslení čistých příjmů rodiny se zápočtem všech
hrazených soc. dávek- měsíční průměr
2. odpočet úhrady výživného u povinného a zápočet této částky do příjmu oprávněného.
3. počet vyživovaných dětí v obou rodinách
4 . počet vyživovaných osob v obou rodinách
5. vyčíslení souhrnu životního minima v rodinách
Po vzájemném zápočtu a odpočtu těchto položek zbývají v každé z rodin disponibilní zdroje k navýšení nad hranici životního minima a to jednak na jednu vyživovanou osobu v rodině a jedno výživné na nedospěle děti. K jinému a lepšímu algoritmu pro srovnání zdrojů na výživné a srovnání životní úrovně jsme nedospěli.
Pokud je to z Vaši strany možné prosíme o odpověď v dotazech na výživné a
zda máte nějaký metodický zdroj pro výpočet životní úrovně v rodinách s nezletilými dětmi.
Pokud bude Vámi stanovena částka k úhradě za Vaši pomoc rádi se vyrovnáme.

Děkuji.

ýDobrý den,
bez znalosti textu rozsudku nelze na dálku odpovědět, jak to ve Vašem konkrétním případě je, takže veškeré informace je třeba brát jen jako obecné.
§ 162 občanského soudního řádu stanoví, že (1) Předběžně vykonatelné jsou rozsudky odsuzující k plnění výživného nebo pracovní odměny za poslední 3 měsíce před vyhlášením rozsudku a že (2) na návrh může soud předběžnou vykonatelnost rozsudku vyslovit, a to ve výroku rozsudku, jestliže by jinak účastníku hrozilo nebezpečí těžko nahraditelné nebo značné újmy.
Znění § 162 pouze stanoví, které rozsudky jsou předběžně vykonatelné. Ustanovení § 160 odst. 4 však ukládá soudu, aby u rozsudků předběžně vykonatelných určil lhůtu k plnění od jejich doručení tomu, kdo má plnit. Tímto způsobem je účastník zavázaný k plnění povinnosti srozuměn s tím, že jeho plnění není vázáno na právní moc rozsudku, ale na okamžik, kdy mu je takové rozhodnutí doručeno (účastníkovi je v podstatě vysvětleno, s jakou vlastností jsou předběžně vykonatelné rozsudky spojovány). Jestliže soud nepostupuje podle § 160 odst. 4 a váže splnění povinnosti na právní moc rozsudku, je pro toho, kdo má podle rozsudku plnit, i pro toho, v jehož prospěch má být plněno, výrok rozsudku rozhodující. Předběžná vykonatelnost v případě výživného nastupuje automaticky, bez návrhu.
Rozhodování o výživném patří mezi tzv. beznávrhová řízení, takže soud může o čemkoliv týkajícím se výživného rozhodnout bez návrhu. V ideálním případě (za nerealizovatelného předpokladu, že by soudy nebyly přetížené a měly kapacity a technické prostředky sledovat své předchozí kauzy) by soudy samy mohly zvyšovat pravidelně výživné u dětí zhruba každé tři roky, což odpovídá zvyšujícím se nárokům na výživu a výchovu dítěte úměrnou věku. Pakliže při podání návrhu na zvýšení výživného soud zjistí, že výživné nebylo dlouhodobě zvýšeno, může tedy podle tohoto vzorce o zpětném zvýšení výživného rozhodnout soud sám. Zvýšení může být přiznáno až tři roky zpětně od dne zahájení řízení. Ve smyslu důležitosti zpětného přiznání výživného hovoří např. i judikát č.11 Co 95/2015-277, níže uvádím část komentáře k tomuto rozhodnutí .
"První soudní úprava vyživovací povinnosti je vždy vydávána s výhradou změny poměrů, s níž je přitom třeba vždy počítat už jen na základě plynutí času (po několika letech se poměry změní minimálně ohledně potřeb dítěte podle toho, jak dítě roste, vyspívá, nastupuje do školy apod.). Změna poměrů je objektivní skutečnost, která nastává bez ohledu na to, zda o ní povinný rodič ví. Dobrá víra povinného rodiče v provedenou soudní úpravu, která nikdy nemůže být z povahy věci definitivní, tak nemůže být silnější než odůvodněné potřeby dítěte; povinného rodiče je možno chránit vhodnou úpravou lhůty k plnění vyměřeného dlužného výživného (plnění rozložené na delší dobu v přiměřených splátkách).
Zpětné zvýšení výživného pro dítě za dobu nejvýše 3 let před zahájením řízení by nemělo být považováno za postup výjimečný, nýbrž měl by k němu soud přistoupit tehdy, jsou-li k tomu splněny zákonné podmínky. Přitom je třeba dbát i zásad soukromého práva upravených v hlavě I. občanského zákoníku (srov. § 3 odst. 2 písm. f/) a věc poměřovat kritériem „nejlepšího zájmu dítěte“ ve smyslu Úmluvy o právech dítěte. "
Metodický zdroj podle kterého by existoval nějaká ustálený postup pro stanovení výživného nemáme k dispozici a troufám si vyjádřit pochybnost, že něco podobného vůbec soudy používají. Sice mají jakási ustálená pravidla, která je mají při rozhodování lehce směřovat, ale rozhodování soudu musí být nezávislé a individuální. Soud v řízení o stanovení výživného hledí v první řadě na oprávněný zájem dítěte, při tom posuzuje životní a hmotnou úroveň obou rodičů. Nejde ale v žádném případě o prostý matematický výpočet, při rozhodování se žádný pevně daný algoritmus nepoužívá. Jde o individuální posouzení specifických okolností každého případu.
Související právní předpis:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.