Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: zdravotní pojištění - cizí prvek

01.12.2016

Dobrý den, ráda bych se prosím zeptala ...
Nyní jsme se s přítelem odstěhovali na Slovensko, je to čerstvé, tak bych potřebovala vědět, co a jak ohledně úřadů ...
Jsem doposud hlášena na "pracáku " v Brně, kde mám stále hlášené i trvalé bydliště, jezdíme do Brna též, za rodinou, takže fyzicky jsem na dvou místech, ale na Slovensku častěji.
Momentálně jsem ve 24týdnu těhotenství, za doktorkou dojíždím zatím do Brna.
K otázkám ...
Mohu zůstat být přihlášená na úřadu v Brně nebo se mám přehlásit na Slovensko? Tím mi vzniká otázka, zda tady budu mít pak nárok na rodičovské příspěvky a případně i porodné ? A jak je to ještě se zdravotnictvím, když bych zůstala v CZ nahlášena, tak zda mohu rodit i tady na Slovensku a bude mi to hradit pojišťovna z CZ ?
Děkuji velmi krásně za jakoukoli radu, informaci.
S pozdravením
Hana D.

Vážená paní,
v které zemi budete pojištěna, bude záležet na dvou faktorech:

na vaší pracovní situaci (zda jste zaměstnáni, pracujete jako OSVČ, byli jste do zahraničí vysláni svým zaměstnavatelem, pravidelně dojíždíte za prací do zahraničí a vracíte se zpět domovské země apod.)
na tom, v které zemi máte bydliště – tedy nikoli na vaší státní příslušnosti.
Zemi, v níž budete pojištěni, si pravděpodobně nebudete moci zvolit sami.

Pokud v zahraničí pracujete nebo tam žijete, bude se na vás vztahovat systém sociálního pojištění buď vaší domovské, nebo hostitelské země. V každém případě si budete muset před odjezdem do zahraničí vyřídit určité formality, abyste měli jistotu, že se neocitnete bez pojištění.

Pokud nepobíráte dávky od státu EU, ve kterém jste se stali nezaměstnanými, a přestěhujete se do jiného státu EU za účelem hledání práce, je na rozhodnutí správy sociálního zabezpečení, aby určila, ve kterém systému sociálního zabezpečení budete pojištěni (zdravotní pojištění, rodinné dávky atd.).

Správa sociálního zabezpečení to určí na základě několika kritérií, například:

délka vašeho pobytu
váš rodinný stav a rodinné vazby
situace týkající se bydlení
místo poslední výdělečné či neziskové činnosti
typ výdělečné činnosti
místo, kde jste daňovým rezidentem
Země odpovědná za vaše sociální zabezpečení může váš nárok na dávky odvíjet od toho, po jakou dobu jste v minulosti do systému přispívali. Bude však muset zohlednit, jak dlouho jste pracovali a kolik jste na příspěvcích odvedli nejen v dané zemi, ale i v ostatních zemích EU.

V oblasti zdravotního pojištění:
Česká republika se, jako členský stát EU, musí především řídit základními principy a závaznými předpisy vyplývajícími z členství naší republiky v tomto společenství. Mezi základní kameny patří právo občanů EU na volný pohyb. V oblasti sociálního zabezpečení, kam patří také zdravotní pojištění, je proto třeba zacházet s migrujícími občany členských států EU tak, aby nebyla omezena jejich možnost přesouvat svoje bydliště, výdělečnou činnost nebo těžiště zájmů do jiného členského státu.

Hlavními evropskými předpisy v této oblasti, které jsou přímo závazné a mají přednost před českými zákony, jsou tzv. koordinační nařízení - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 987/2009, která od 1. 5. 2010 nahrazují Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 (tato 2 nařízení se však nadále vztahují na Švýcarsko a členské státy EHP – Norsko, Lichtenštejnsko, Island). Evropská koordinační nařízení a principy z nich vyplývající se tedy vztahují na členské státy EU a jejich občany, tak také v důsledku původních koordinačních předpisů také na členské státy EHP a Švýcarsko a jejich občany.

Mezi hlavní zásady vyplývající z evropských koordinačních nařízení je rovnost nakládání, kdy by k pojištěncům jiných členských států mělo být při poskytování zdravotní péče přistupováno stejně jako k českým občanům a dále princip jediného pojištění, kdy by se na osobu měly vztahovat právní předpisy sociálního zabezpečení pouze jediného členského státu.

1. Jak určit stát pojištění?

Jestliže osoby migrují po EU, je třeba vědět, kde budou zdravotně pojištěny a kde budou případně odvádět pojistné na zdravotní pojištění. Rozhodující pro toto určení jsou následující skutečnosti podle jejich významnosti:

stát výkonu výdělečné činnosti (zaměstnání či podnikání),
pobírání peněžitých dávek vyplývajících z předchozí výdělečné činnosti,
pobírání důchodu,
pojištění živitele v případě, že osoba není ekonomicky aktivní ani nepobírá žádné dávky a může být považována za nezaopatřeného rodinného příslušníka (manžel/manželka či registrovaný partner/partnerka, nezaopatřené děti),
faktické bydliště neboli těžiště zájmů v daném členském státě, a to v případě, že osobě nevznikne účast ve zdravotním pojištění podle některé z výše uvedených skutečností.
Pokud si osoba není jista, kde má být zdravotně pojištěna, je třeba se obrátit na některou z institucí sociálního zabezpečení v zemi, kde osoba bydlí. V ČR by se měla obrátit na příslušnou Správu sociálního zabezpečení a u ekonomicky neaktivních osob na některou ze zdravotních pojišťoven.

2. Jaké principy pro určení státu pojištění vyplývají z evropských předpisů?

Princip jednoho pojištění
Na osobu vztahují právní předpisy pouze jediného státu a toto pravidlo se použije na všechny oblasti systému sociálního zabezpečení v rámci členských států EU. Z daného principu vyplývá, že osoba nemůže podléhat zákonné povinnosti odvodu pojistného ve dvou státech najednou.

Pojištění ve státě výkonu výdělečné činnosti
Hlavním kritériem pro určení, kde má být osoba zdravotně pojištěna, je místo (stát) výkonu výdělečné činnosti. Osoba je primárně pojištěna v tom státě (EU, EHP či Švýcarsko), na jehož území vykonává své zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost, a to bez ohledu na to, kde osoba bydlí. Pro některé kategorie osob jsou stanovena samostatná pravidla pro určení státu pojištění, jde o vyslané pracovníky, státní úředníky nebo diplomaty. Samostatná pravidla jsou dána i pro situace, kdy se jedná o souběh více činností, jako je například výkon výdělečné činnosti ve více státech najednou, v takovém případě je však třeba se nejprve obrátit na Správu sociálního zabezpečení, více na www.cssz.cz.

Nezaopatření rodinní příslušníci jsou pojištěni tam, kde je pojištěn jejich živitel (zpravidla pracovník)
Kritéria pro posouzení, kdo je považován za rodinného příslušníka, určují vždy předpisy země, kde osoby bydlí. Nezaopatřeným rodinným příslušníkem bude nejčastěji kromě nezletilého a nezaopatřeného dítěte také manžel či manželka, který/která nepobírá žádné příjmy z výdělečné činnosti, důchod, dávky v nezaměstnanosti ani peněžitou pomoc v mateřství. Tyto osoby budou pojištěny ve stejném státě jako pracovník (tzv. živitel).

Neaktivní osoby podléhají právním předpisům státu bydliště
Pro zahrnutí do pojištění ve státě bydliště by osoba měla prokázat, že zde má ve smyslu evropských nařízení skutečné nebo také faktické bydliště. Tím se má na mysli objektivní skutečnost, jako je trvání a kontinuita přítomnosti v daném státě, charakter a podmínky činnosti (pokud je zde nějaká činnost vykonávána), rodinný stav a vazby, bytová situace a její stálost a také záměr osoby setrvat v tomto státě do budoucna.

3. Jaké nároky na poskytnutí zdravotní péče vyplývají z evropských předpisů?

Při pobytu mimo stát pojištění mají osoby nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči, po předložení průkazu EHIC.
Lékařsky nezbytnou zdravotní péčí se rozumí péče poskytnutá tak, aby osoba mohla dokončit svůj plánovaný pobyt v dané zemi a nemusela se vracet do státu pojištění dříve, než zamýšlela. Patří sem i zdravotní péče související s chronickým onemocněním (dialýza, kyslíková terapie, echokardiografie apod.) nebo těhotenstvím, nesmí se však jednat o péči, za kterou osoba cíleně vycestovala. Na lékařsky nezbytnou zdravotní péči mají osoby nárok po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) nebo Potvrzení dočasně nahrazujícího EHIC, který jim vydala jejich zdravotní pojišťovna. Musí se ale jednat o zdravotnické zařízení, které je napojeno na místní zákonný systém pojištění (u soukromého lékaře si budete muset ošetření pravděpodobně uhradit sami a případně požádat svoji zdravotní pojišťovnu o refundaci). Není ale zahrnuta spoluúčast pacienta a některé asistenční služby.

Osoby, které mají bydliště mimo stát pojištění, mají v zemi bydliště právo na lékařskou péči v plném rozsahu, na náklady státu pojištění.
Osoby bydlící v jiném státě, než je jejich stát pojištění, mají nárok na plnou péči podle právních předpisů státu bydliště. Pravidlo se týká důchodců, žadatelů o důchod, pracovníků či jinak pojištěných osob a jejich nezaopatřených rodinných příslušníků, kteří bydlí v jiném státě, než jsou pojištěni, netýká se osob tzv. ekonomicky neaktivních. Instituce státu pojištění vystavuje doklad potvrzující nárok na plnou péči v zemi bydliště pomocí formulářů E106, E109, E120 či E121, které v budoucnu nahradí dokument S1.

Plánovaná zdravotní péče jen po předchozím odsouhlasení zdravotní pojišťovnou.
Pokud osoba hodlá v zahraničí čerpat plánovanou zdravotní péči, je třeba, aby obdržela souhlas zdravotní pojišťovny s poskytováním zdravotní péče v jiném státě EU. Jedná se o specifickou péči, směřující k léčení konkrétního, již existujícího zdravotního problému pacienta.

V případě zdravotní péče, která je v ČR poskytována a kterou lze bez zbytečného odkladu v ČR poskytnout nebo v případě zdravotní péče, která naopak není zahrnuta v systému veřejného zdravotního pojištění ČR, není na udělení daného souhlasu právní nárok. Rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu s lékařskou péči v zahraničí je tak plně na rozhodnutí zdravotní pojišťovny. Souhlas s vyžádanou lékařskou péčí nesmí být odmítnut pouze v případě, že se jedná o péči hrazenou z českého pojištění a tato péče nemůže být v ČR poskytnuta v medicínsky ospravedlnitelné době. Součástí žádosti by mělo být také vyjádření ošetřujícího lékaře.

4. Co je to Evropský průkaz zdravotního pojištění („EHIC“)?

Karta EHIC, Evropský průkaz zdravotního pojištění, je v ČR zároveň národním průkazem zdravotního pojištění. Slouží tedy jako průkaz pojištěnce v ČR a současně slouží ve všech ostatních členských státech (EU, státech EHP a ve Švýcarsku) při uplatnění nároku na lékařsky nezbytnou zdravotní péči během pobytu.

Doporučuji Vám proto kontaktovat příslušný úřad práce i Vaši zdravotní pojišťovnu v ČR a otázky s nimi konzultovat. Z výše uvedeného vyplývá, že zdravotně pojištěna můžete být pouze v jednom státě, informujte se u zdravotní pojišťovny Vašeho partnera, zda je možné v případě Vašeho přestěhování na Slovensku je možné navázat Vaše zdravotní pojištění na pojištění partnera, pokud nejste manželé (budete jím vyživovanou osobou).

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.