Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Ukončení pracovního poměru po RD

24.10.2016

Dobrý den,
momentálně jsem na rodičovské dovolené s dvouletým dítětem (rodičovský příspěvek jsem pobírala 2 roky, výplata skončila v 8/2016). Jiné dávky nepobírám. Dítě navštěvuje soukromé jesle.

U zaměstnavatele jsem nahlásila rodičovskou dovolenou na 2 roky. Bohužel ve firmě už pro mou pozici není prostor a s jednatelem jsme se dohodli na výpovědi. (zatím nepodepsáno).

Aktivně si hledám jiné uplatnění.

Můj dotaz zní, zda je v této situaci možné (výhodnější) výpověď podepsat nyní a přihlásit se na úřad práce. Předpokládám, že mi bude vyplaceno odstupné v zákonné výši.

Od kdy nastane výplata dávek v nezaměstnanosti a z jakého základu? Před mateřskou dovolenou jsem pracovala na vysoké manažerské pozici. (čerpána maximální výše PPM).

Děkuji za odpověď a přeji hezký den,

Vážená paní,
po skončení rodičovské dovolené vás zaměstnavatel sice nemusí zařadit na původní práci a pracoviště, ale je povinen přidělovat vám práci podle pracovní smlouvy. Pokud pro vás takovou práci nemá, jedná se o překážku v práci na jeho straně a po dobu jejího trvání vám náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. V této situaci se můžete se zaměstnavatelem dohodnout na změně pracovní smlouvy, nebo může dojít k ukončení pracovního poměru.
Bez dohody s vámi vám nemůže zaměstnavatel přidělovat práci jinou a ani provádět další změny pracovní smlouvy (snížení úvazku apod.), ani vás nemůže nutit k podání výpovědi. Je důležité zdůraznit, že jakákoliv dohoda je oboustranný akt, se kterým souhlasí obě strany.
K rozvázání pracovního poměru může dojít
1. výpovědí ze strany zaměstnavatele
2. dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
3. výpovědí ze strany zaměstnance
Výpověď ze strany zaměstnavatele
Pokud nebudete chtít přistoupit na dohodu, zaměstnavatel, který pro vás nemá práci, vám může dát výpověď pro nadbytečnost v důsledku organizačních změn. Při výpovědi ze strany zaměstnavatele skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Výpovědní doba je dvouměsíční, po tuto dobu je zaměstnavatel povinen přidělovat vám práci podle pracovní smlouvy. Nemá-li pro vás odpovídající práci, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele a náleží vám náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Je dobré mít tuto skutečnost potvrzenou zaměstnavatelem písemně i např. s tím, že zaměstnanec nemusí docházet do práce.
Výpověď ze strany zaměstnavatele může být výhodnější než rozvázání pracovního poměru dohodou. Důvody jsou tyto:
Pojištění. Po dobu trvání zaměstnání vám trvá účast na nemocenském, důchodovém a zdravotním pojištění. Tudíž po tuto dobu nemusíte pojištění řešit a v případě nemoci vám vzniká nárok na nemocenské, resp. náhradu mzdy od zaměstnavatele.
Výše podpory v nezaměstnanosti. Při ukončení pracovního poměru výpovědí se vám bude vypočítávat případná podpora v nezaměstnanosti z dosaženého výdělku (mzdy, náhrady mzdy ve výpovědní době, příp. pravděpodobného výdělku). To znamená, že podpora bude první a druhý měsíc činit 65% tohoto výdělku, třetí a čtvrtý měsíc 50% a od pátého měsíce 45%.
Ochranná doba u rodičů na RD
Rodič, který je stále na RD (do tří let věku dítěte), je chráněn proti výpovědi ze strany zaměstnavatele, jelikož se jedná o ochrannou dobu. Výpověď tedy můžete obdržet teprve po skončení rodičovské dovolené. Naproti tomu dohodu o rozvázání pracovního poměru můžete uzavřít kdykoliv, i v době rodičovské dovolené.
Výpověď na základě dohody
Ukončíte-li pracovní poměr dohodou z důvodu, že pro vás zaměstnavatel nemá místo, jde i v tomto případě o nadbytečnost v důsledku organizačních změn. Je důležité, aby tento důvod byl v dohodě výslovně uveden. Zaměstnavatel má povinnost jej tam podrobně uvést, pokud o to požádáte. Toto je potřeba kvůli vyplacení odstupného, které vám i v tomto případě náleží. Při ukončení pracovního poměru dohodou skončí pracovní poměr sjednaným dnem.
Doporučujeme vám, aby veškerá vaše komunikace se zaměstnavatelem týkající se ukončení pracovního poměru probíhala písemně. Nedostanete se tak do důkazní nouze při případném sporu. Podání posílejte doporučenou poštou, ještě lepší je nechávat si u zaměstnavatele potvrdit příjem písemností.

Odstupné
Jak již bylo uvedeno, jak v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele, tak v případě skončení pracovního poměru dohodou pro nadbytečnost vám náleží odstupné.
Výše odstupného je odstupňována podle počtu odpracovaných let u daného zaměstnavatele. To v praxi znamená, že
pokud budete mít odpracováno u zaměstnavatele méně než 1 rok, náleží vám odstupné ve výši jednonásobku průměrného výdělku
budete-li mít odpracováno alespoň 1 rok a méně než 2 roky, náleží vám odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku
pokud zaměstnání trvalo alespoň 2 roky, bude vám náležet odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku.

Člověk do padesáti let věku může podporu v nezaměstnanosti čerpat pět měsíců. Jestli je vám od padesáti do pětapadesáti, lze podporu čerpat osm měsíců. Jestli jste starší pětapadesáti, dostanete podporu až na jedenáct měsíců.

První dva měsíce budete od úřadu práce dostávat šedesát pět procent průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním zaměstnání. Další dva měsíce padesát procent z téhož. Pak až do konce podpůrčí doby čtyřicet pět procent dřívějšího výdělku.

Jestli jste před zařazením do evidence pracovního úřadu bez vážného důvodu ukončili poslední zaměstnání sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, podporu v nezaměstnanosti dostanete nižší: měsíčně pětačtyřicet procent dřívějšího příjmu po celou podpůrčí dobu.

Výše podpory v nezaměstnanosti je omezena maximální výší na 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího roku, ve kterém o podporu žádáte. Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2015 se rovnala částce 25 903 korun, podpora v nezaměstnanosti tudíž může v roce 2016 dělat nanejvýš 15 024 korun měsíčně.

Pro výpočet odstupného se používá průměrný čistý měsíční příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí. V závislosti na době čerpání dávky se snižuje i její výše:

1 a 2 měsíc = máte nárok na 65% z průměrné čisté mzdy (maximálně ale 15 024 Kč)
3 a 4 měsíc = máte nárok na 50% z průměrné čisté mzdy (maximálně ale 15 024 Kč)
5 a další měsíce = máte nárok na 45% z průměrné čisté mzdy (maximálně ale 15 024 Kč)
Pozor ale na to, že výše podpory může být i nižší. V některých případech totiž nemáte nárok na celou částku, ale pouze na zkrácenou sumu.

Nižší podpora v nezaměstnanosti

Pokud vás zaměstnavatel propustí ze zaměstnání kvůli zvláště hrubému porušení pracovní kázně, pak následujícíh 6 měsíců nemáte nárok na podporu pro nezaměstnané.

Pokud se vy sami rozhodnete ukončit zaměstnání bez vážného důvodu (upřesnění co je to vážný důvod níže), pak nemáte nárok na celou sumu, ale na nižší částku. V tomto případě je podpora v nezaměstnanosti již od začátku vyplácena jen ve výši 45% z průměrného čistého příjmu. To samé pak platí i při výpovědi dohodou. Pokud není vážný důvod pro ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance, nebo pokud není dohoda uzavírána například z důvodu nedostatku zakázek, rušení pracovního místa ap., podpora je také automaticky nižší – jen 45% z průměrné čisté mzdy.

Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední dva roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Do rozhodného období se započítává i náhradní doba zaměstnání, tj. zejména doba péče o dítě do 4 let věku, resp. do 10 let v případě, že se jedná o osobu závislou na péči jiné osoby alespoň ve stupni I.

V takovém případě se vyplácí tabulková částka, která v roce 2016 představuje:první dva měsíce 3886 korun, další dva měsíce 3109 korun a po zbytek podpůrčí doby 2850 korun. Stejný výpočet platí pro člověka, který bez vlastního zavinění nemůže doložit výši předchozího vyměřovacího základu nebo čistého výdělku.

Průměrný výdělek se standardně zjišťuje jako průměrný hrubý výdělek (pro účely vyplácení náhrad za dovolenou, práci přesčas atd.). Pro účely poskytování podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci je však třeba z tohoto průměrného hrubého výdělku zjišťovat průměrný čistý měsíční výdělek. Údaj o jeho hodnotě je pak třeba uvádět na potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list), které je vydávané zaměstnanci při ukončení jeho pracovního poměru. Do hrubé mzdy se nezapočítává odstupné.

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.