Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Trvalý pobyt otce

16.10.2016

Dobrý den,
Manžel od naší rodiny odešel za milenkou a dobrovolně se odstěhoval z naší společné domácnosti. (to mám od něj písemně, ale bez ověřeného podpisu). Byt, v kterém jsme s rodinou bydleli (a já a děti bydlíme stále), je psaný na mne a mou matku, ale ani jeda z nás tam nemá trvalé bydliště. Manžel zde však má stále trvalé bydliště. Jak (pomineme-li dohodu) mohu dosáhnout toho, aby si trvalé bydliště přepsal někam jinam? Jsme stále manželé (soudně zatím řešíme jen úpravu poměrů dětí), nemáme SJM a tudíž si manžel může brát (a bere) jednu půjčku za druhou a já mám strach, že to brzy skončí exekucemi.
Nyní dokonce přišel s návrhem, že v době (zatím ústně dohodnutého) styku s dětmi, by chtěl do bytu chodit, což je pro mne nepředstavitelné – má na to právo – resp. může se toho efektivně domáhat? Může někdo zpochybnit to, že se odstěhoval dobrovolně? (Jeho odstěhování pro mne znamenalo ztrátu zaměstnání, protože to podmínil tím, že se bude starat o děti v menší míře a já jsem tak musela s dětmi zůstat doma).
Moc děkuji za pomoc!

Dobrý den.
Pravidla vzniku a zániku trvalého pobytu upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 12 zákona o evidenci obyvatel se postup, jehož se týká dotaz, správně nazývá "zrušení údaje o místu trvalého pobytu", nikoli tedy "zrušení trvalého pobytu", i když fakticky se jedná o totéž. Ohlašovna je povinna rozhodnout o zrušení údaje o místu trvalého pobytu vždy tehdy, jestliže:
a) zápis byl proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
b) objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, byl odstraněn nebo zanikl nebo je podle právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo
c) zaniklo užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.
V naposled uvedeném případě může ohlašovna rozhodnout o zrušení údaje o místě trvalého pobytu jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby. Oprávněnou osobou se zde rozumí osoba starší 18 let, která není vlastníkem objektu nebo jeho vymezené části, je způsobilá k právním úkonům a je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan přihlásil k trvalému pobytu. Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů rozhodných pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu ohlašovně prokázat. Těmito rozhodnými důvody, které je nutno ohlašovně prokázat jsou:
a) zánik užívacího práva a
b) skutečnost, že občan, u něhož se rozhoduje o zrušení místa trvalého pobytu, objekt nebo jeho vymezenou část neužívá,
Zánik užívacího práva se bude v případech, kdy bylo založeno písemně, například smlouvou o nájmu, dokazovat zpravidla listinou, na jejímž základě došlo k ukončení užívacího práva (např. u nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou to bude touto nájemní smlouvou, v níž je uveden termín skončení nájmu, rovněž jako důkaz ukončení užívacího práva může sloužit soudní rozhodnutí, z něhož taková skutečnost plyne, apod.). Bylo-li užívací právo založeno ústní dohodou, bude se muset ve většině případů ohlašovna jako s důkazem spokojit s prohlášením vlastníka objektu (jeho vymezené části) nebo oprávněné osoby. V obou případech (jak při ústním, tak písemném vzniku užívacího práva) může ohlašovna v souladu s § 53 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, místo důkazu připustit čestné prohlášení účastníka řízení. Institut čestného prohlášení ve vašem konkrétním případě však nelze aplikovat. Vašemu manželovi totiž vzniklo uzavřením manželství tzv. odvozené užívací právo k bytu. Po dobu manželství toto právo trvá. Ke zrušení užívacího práva k bytu, který je zřejmě ve vašem výlučném vlastnictví nebo v nájmu (napsala jste, že je psaný na vás a matku) dojde v případě rozvodu manželství. Rozvodem manželství se váš manžel ocitne v situaci, že v případě užívání bytu i nadále, by tento byt užíval tzv. bez právního důvodu (toto je pro případ, že byt vlastníte).
V případě, že užíváte byt na základě nájemní smlouvy, uzavřením manželství vznikl společný nájem bytu. Teprve rozvodem manželství nastane řešení, kdo bude byt nadále užívat, o tom se musíte dohodnout nebo by o tom musel na návrh jednoho z vás. Pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství proto bude váš důkaz pro ohlašovnu, že podmínka zániku užívacího práva je naplněna. Zatím tuto podmínku pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu vašeho manžela nemáte čím prokázat. Z tohoto důvodu by došlo k zamítnutí vaší žádosti v této věci.
Druhou podmínku, kterou jste povinna ohlašovně prokázat, tj. že jste se s manželem dohodli, že byt budete nadále užívat vy s dětmi (nebo rozhodnutí soudu), manžel v bytě nebydlí, byt neužívá, nemá zde osobní věci a opustil společnou domácnost, prokážete svědecky; postačí písemné vyjádření např. vašich rodičů nebo sousedů, vaše dohoda o opuštění společné domácnosti.
Další možností, jak zrušit (změnit) údaj o místu trvalého pobytu, je vůle občana (vašeho manžela) samotného, kdy se osobně dostaví na ohlašovnu a provede změnu místa trvalého pobytu, kdy se z jednoho místa odhlásí a na druhé se přihlásí.
K dluhům za manželství si přečtěte poučení např. zde: http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/EXEKUCE-dotazy-X_2015.pdf
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.