Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Dluhy za manželství

02.10.2016

Dobrý večer všem maminkám obracím se na Vás jelikož jsem v situaci z které nevím jak ven ať hledám a ptám se tak mi nikdo neporadí a tak to zkouším i tady u Vás :
Můj příběh je dlouhý a ani nevím jak to celé popsat a také hodně složitý a tak jen trochu ve zkratce :
Jsem matka dětí rozvedená můj než jsem se rozvedla nežili jsme spolu dva roky ale i soudně to bylo určené myslím tím děti svěřené do mé péče výživné atd.Teď už jsem i rozvedená ale naše peklo nekončí .Naše manželství se rozpadlo kvůli milence která útočila po mě i našich dětech,otce proti nám neustále štvala ,z jejich vztahu se i narodilo dítě a v čem je naše peklo myslím tím děti a mě.Nejen že otec neplatí výživné nám ale i té druhé a než proběhl rozvod tak ke mně vlítli exekutoři že dlužím výživné tomu jejich dítěti a vše začali zabavovat musím zaplatit dlužné výživné a platit i výživné soudem určené přitom já s ní dítě nemám a ona byla tím člověkem kvůli kterému se rozpadla úplná rodina ,psala jsem odvolání atd že sama mám co se ohánět abych uživila sama své děti ,proč já musím platit výživné na úplně cizí dítě a okrádat o jídlo své děti nechápu to na advokáty nemám a vůbec už nevím kam se obrátit o pomoc copak v našem státě musí matky platit záletníkům jejich děti?? jsem zoufalá nevím co mám dělat nepomohl by mi tady s tím někdo?

Dobrý den,
vašemu bývalému manželovi vznikl za trvání manželství dluh, který byl zřejmě součástí společného jmění manželů.
Rozsah postižení společného jmění manželů (SJM) a částečně i výlučného jmění druhého z manželů závisí zejména na tom, zda se závazek manžela (manželky) stal součástí SJM. V dalším výkladu vycházíme ze zákonného režimu SJM. Podle „starého“ občanského zákoníku tvoří SJM „závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, lze SJM postihnout jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742 občanského zákoníku.

Uvedené platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné, v případě dluhu z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo tehdy, vznikl-li dluh jen jednoho z manželů ještě před uzavřením manželství. Tehdy se druhý z manželů může postižení SJM nad zmíněný podíl dlužníka bránit návrhem na zastavení exekuce. V případě exekuce prodejem movitých věcí by návrhu na vyloučení majetku z exekuce měl předcházet návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu adresovaný soudnímu exekutorovi.

Od 1. ledna 2014 není součástí SJM obvyklé vybavení rodinné domácnosti (soubor movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů).
Pro účely nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) se za majetek patřící do SJM považuje také majetek, který netvoří součást SJM z důvodu smluveného režimu nebo režimu založeného rozhodnutím soudu. To neplatí, je-li v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který vede Notářská komora, evidována smlouva o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutí soudu o zúžení či zrušení SJM.

S účinností od 1. července 2015 musí soud/exekutor před nařízením výkonu rozhodnutí/exekuce na majetek v SJM zkoumat existenci listiny v tomto seznamu a její obsah. Pokud zápis listiny do seznamu předchází vzniku dluhu, musí k tomu přihlédnout. Není-li rozhodnutí soudu o zúžení SJM vydané před 1. lednem 2014 dosud v seznamu, můžete o zápis a založení do sbírky listin požádat kteréhokoliv notáře.

Nelze-li z exekučního titulu nebo evidované listiny zjistit, že závazek vznikl po zápisu listiny do seznamu, má se za to, že závazek vznikl před zápisem. Tehdy lze výkon rozhodnutí/exekuci nařídit i na majetek, který netvoří součást SJM jen proto, že byl zákonný režim společného jmění manželů změněn. Druhý z manželů se však může bránit návrhem na zastavení exekuce, nelze-li vymáhanou pohledávku po právu uspokojit z takto postiženého majetku (s ohledem na konkrétní okolnosti případu).

Pro výlučný dluh jednoho z manželů nelze přímo postihnout mzdu druhého z manželů. Pokud se to stane, braňte se u exekutora návrhem na zastavení exekuce.
Návrh na zastavení exekuce podejte u pověřeného exekutora. Rozhodne o něm na základě písemných podkladů (i bez souhlasu oprávněného) do 15 dnů ode dne doručení. Nevyhoví-li návrhu, postoupí ho exekučnímu soudu k rozhodnutí.

K vymožení výlučného dluhu jednoho z manželů, pro který lze postihnout SJM (dluh vznikl za trvání manželství), či k vymožení dluhu, který patří do SJM, lze nařídit výkon rozhodnutí/exekuci přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu, není-li dost peněz na účtu samotného povinného. Obstavení účtu se nedotkne poloviny uložených peněz. Ty banka na žádost vyplatí.

Předpokládám, že jste všechny lhůty na to, abyste učinila shora popsané kroky, již promeškala.
Přesto však můžete, se všemi doklady, co máte, navštívit některou z poraden při finanční tísni – kontakty po celé ČR naleznete zde: http://www.financnitisen.cz/.

Dále vám doporučuji vám, pokud otec dětí neplatí výživné na vaše děti, abyste se obrátila na exekutora. Návrh na nařízení exekuce se podává soudnímu exekutorovi. Musí obsahovat jméno exekutora, který má exekuci provést, a dále stejné náležitosti jako návrh na soudní výkon rozhodnutí -jméno a příjmení, datum narození: oprávněného (dítě),zastoupeného matkou, povinného (rodič - otec, jemuž bylo stanoveno platit výživné včetně jeho rodného čísla, je-li známo, vylíčení rozhodujících skutečností, to, čeho se chce oprávněný domoci kromě způsobu, kterým má být exekuce provedena. Exekuci je od 1. 1. 2013 možné provést i pozastavením řidičského oprávnění.
Náklady exekuce (odměna exekutora, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce a další) a náklady oprávněného hradí povinný. Exekutor oprávněného může požádat o složení přiměřené zálohy na náklady exekuce, což ovšem neplatí v případě vymáhání výživného nezletilého dítěte. Z důvodu nesložení zálohy nemůže být v tomto případě exekuce zastavena. V případě vědomosti o nemajetnosti dlužníka je přesto nutno podání návrhu na nařízení exekuce zvážit, a to z toho důvodu, že v tomto případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný.
Výživné je ze zákona tzv. přednostní pohledávkou. To znamená, že v případě, kdy je proti rodiči vedeno více exekucí, musí být přednostně uspokojena pohledávka na výživném a teprve po jejím uspokojení mohou přijít na řadu ostatní pohledávky.
Bezplatně vám s vymáháním výživného pomohou zde: https://twitter.com/VaseVyzivnecz.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.