Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Platební neschopnost zaměstnavatele

29.09.2016

Dobrý den,

ráda bych poprosila o radu. Můj zaměstnavatel je na tom finančně špatně. Dochází ke zpoždění výplat a dokonce jsme obdrželi jen částečně výplaty. Zjistila jsem, že jsem těhotná a půjdu marodit, jelikož mám rizikové těhotenství. Můžete mi poradit, jak postupovat v době, kdy neobdržím výplatu za předešlý měsíc a nemocenskou, kterou platí zaměstnavatel? Lze vymoci výplatu za předešlý měsíc nebo ne? Bude mi i vyplacena mateřská, pokud nebude už zaměstnavatel? Budu po ukončení rodičovské dovolené v pracovním poměru, když zaměstnavatel už fungovat nebude? Děkuji za odpověď.

Vážená paní,

pokud vám zaměstnavatel nevyplácí mzdu či plat, porušuje jednu ze svých základních povinností stanovenou zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb.), a to povinnost vyplácet zaměstnanci mzdu či plat za vykonanou práci.

Nejmírnějším krokem, který můžete vůči zaměstnavateli, kterým vám nevyplatil ve stanoveném termínu mzdu či plat, učinit, je písemná výzva k jejímu vyplacení. Tímto způsobem by se mohly zdárně vyfiltrovat situace, kdy mzda či plat nebyla zaměstnanci vyplacena například opomenutím nebo chybou ze strany zaměstnavatele.

Pokud však písemná výzva nepovede k nápravě, dalším krokem, ke kterému zaměstnanec nejspíš přistoupí, bude rozvázání pracovního poměru. Zákoník práce zakládá možnost rozvázat pracovní poměr několika způsoby – dohodou, výpovědí či okamžitým zrušením.

Dohodu či výpověď může zaměstnanec využít ve všech případech a nikdo a nic mu v tom nemůže bránit. Zákoník práce nesvazuje totiž zaměstnance důvody, pro které lze pracovní poměr rozvázat, zaměstnanec je v zásadě ani uvádět nemusí. Pokud by však došlo k využití dohody či výpovědi, lze jen doporučit důvody, pro které pracovní poměr končí, vymezit.

Ve Vaší situaci máte samozřejmě možnost okamžitě zrušit pracovní poměr podle ustanovení § 56 zákoníku práce a zaměstnavatele písemně vyzvat k zaplacení dlužné mzdy a rovněž náhrady mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Doporučujeme zaměstnavateli též určit přiměřenou lhůtu ke splnění jeho závazku. Dále je vhodné v této písemné výzvě zaměstnavatele upozornit, že pokud dluh nezaplatí, budete nucen se svých oprávněných nároků domáhat soudně.

Jestliže zrušíte pracovní poměr okamžitě, protože Vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu, nebo náhradu mzdy, anebo jakoukoliv jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti, přísluší Vám ještě výše uvedená náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

Na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti máte dále možnost zjistit, zda byl na Vašeho zaměstnavatele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Pokud by tomu tak bylo, můžete uplatnit u příslušného úřadu práce své mzdové nároky. Je však třeba podat nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů následujících po dni, kdy úřad práce zveřejnil na úřední desce informace o zahájení insolvenčního řízení proti Vašemu zaměstnavateli, písemnou žádost. Po uplynutí stanovené lhůty, kterou je také úřad práce povinen na úřední desce zveřejnit, však uvedený nárok zaniká. Úřad práce může Vaše mzdové nároky uspokojit pouze částečně, a to za tzv. rozhodné období. Zaměstnanec má totiž možnost zvolit si pouze 3 měsíce, za které mu mají být jeho mzdové nároky vyplaceny úřadem práce. Rozhodné období pak zahrnuje kalendářní měsíc, ve kterém bylo zahájeno insolvenční řízení, 3 kalendářní měsíce předcházející tomuto měsíci a 3 měsíce následující po tomto měsíci.

Pokud není na Vašeho zaměstnavatele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, ale Vám je na základě věrohodných informací známo, že je zaměstnavatel v úpadku nebo, že mu úpadek hrozí, můžete podat návrh na zahájení insolvenčního řízení sám. O úpadek nebo hrozící úpadek se jedná, pokud není dlužník (Váš zaměstnavatel) schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků vůči věřitelům po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti. Před podáním insolvenčního návrhu je ale třeba náležitě uvážit, zda jsou skutečně splněny výše uvedené podmínky úpadku nebo hrozícího úpadku.

Pokud by bylo řízení o insolvenčním návrhu věřitele (tedy Vás) zastaveno nebo by byl insolvenční návrh soudem odmítnut vinou tohoto navrhovatele, má dlužník (Váš zaměstnavatel) nebo jiný dlužníkův věřitel proti insolvenčnímu navrhovateli právo na náhradu škody nebo jiné újmy, která mu tímto zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu vznikla. Insolvenční navrhovatel je odpovědný za zastavení insolvenčního řízení nebo odmítnutí insolvenčního návrhu také tehdy, je-li odpovědnost dlužníka zpochybněna. Pokud nejste schopen doložit výše uvedené potřebné podklady k zahájení insolvenčního řízení, lze předpokládat, že byste s návrhem na zahájení insolvenčního řízení u soudu nemusel uspět.

Nejlepší v případě platební neschopnosti zaměstnavatele bude okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance. Zákoník práce totiž v úpravě okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem pamatuje na problém s nevyplácením mzdy zaměstnavatelem, a proto nevyplacení mzdy nebo platu do 15 dnů po uplynutí období splatnosti vymezuje jako jeden z důvodů, ze kterých může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr.

Úprava okamžitého zrušení pracovního poměru přináší zaměstnanci určité výhody, ale také s tím jsou spjaty určité povinnosti.

Zaměstnanec musí splnit několik podmínek. Dodržet písemnou formu okamžitého zrušení, písemnost doručit druhé straně, tj. zaměstnavateli, a včas rozvázat pracovní poměr. Zákoník práce totiž omezuje, dokdy lze podat okamžité zrušení pracovního poměru, a to tak, že zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dozvěděl. Nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

Doporučuji zvážit skončení pracovního poměru s ohledem na Vaše těhotenství. Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství jsou následující:
Základní podmínkou nároku na PPM je účast na pojištění (tj. např. trvání pojištěného zaměstnání) v době nástupu na PPM. Nástupem se rozumí den, jenž si pojištěnka sama určí v období od počátku 8 až 6 týdne před očekávaným dnem porodu, popř. den porodu, ke kterému došlo před nástupem na PPM. Jestliže si pojištěnka tento den v tomto období neurčí, rozumí se dnem nástupu na PPM počátek 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Nárok na dávku má i žena, která nastoupí na PPM po skončení pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta u žen, jejichž pojištění skončilo v době těhotenství, činí 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo. Pokud pojištění nezaniklo v době těhotenství, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku nemocenského pojištění (pokud pojištění trvalo alespoň po tuto dobu). Ochranná lhůta však neplyne z některých pojištěných činností (např. z dohod o provedení práce, ze zaměstnání malého rozsahu).
Další podmínkou nároku na tuto dávku je účast pojištěnce na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM.
Do doby účasti na nemocenském pojištění pro nárok na PPM se započítává doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno. Započítává se též doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, pokud byl tento důchod odňat a po odnětí tohoto důchodu vznikla, popř. dále trvala pojištěná činnost.
Podpůrčí doba (doba poskytování dávky) u PPM začíná nástupem na PPM. Podpůrčí doba činí 28 týdnů u pojištěnky, která porodila, a to i v případě, že se jedná o zaměstnankyni, která je neprovdaná, ovdovělá, rozvedená či z jiných vážných důvodů osamělá. U pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů, přičemž po uplynutí 28 týdnů podpůrčí doby PPM náleží, jen jestliže pojištěnka dále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí.

S ohledem na výše uvedené, je důležité, abyste v době nástupu na ppm byla účastna nemocenského pojištění nebo alespoň v ochranné lhůtě z něj. V opačném případě by Vám nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.