Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: OSPOD a nahlížení do spisu - složka pomocné dokumentace (P/Om)

17.09.2016

Dostavil jsem se na městský úřad, do oddělení sociálně právní ochrany dětí, abych - po předchozím písemném souhlasu - nahlédl do spisového dokumentace OSPOD vedené o mých dětech. Pracovnice mi otevřela k prostudování pouze hlavní část spisu (Om), nicméně odmítla mě nechat nahlédnout do podkladů pro vedení spisové dokumentace (P/Om). Teprve po mém opakovaném naléhání mi vystavila doklad, v němž sděluje že do podkladů nelze nahlédnout, a to s odkazem na zákon 359/1999 Sb § 54 odst. 4. Jistě jde o překlep a myšlen je § 55 odst. 4 téhož zákona, ani on však o nahlížení nemluví – pouze konstatuje, že „Tyto písemnosti se nevydávají žádnému orgánu, fyzické nebo právnické osobě“. Já ovšem chci spis vydat, pouze prostudovat, neboť jsem přesvědčen, že obsahuje doklady o porušování zákona o sociálně-právní ochraně dětí v můj neprospěch. Zájem o nahlédnutí do spisu má i můj syn, který teprve nedávno dosáhl dospělosti, a moje podezření sdílí. Má i on stejná práva?
Jakým způsobem se máme dobrat svého práva nahlížet do spisu, který se mě a mých dětí týká?

Dobrý den,
Orgán sociálně-právní ochrany (OSPOD) vede o ohrožených dětech a o dětech, kterým byl ustanoven opatrovníkem nebo poručníkem spisovou dokumentaci. Spisovou dokumentaci tvoří základní a pomocná evidence.
Pracoviště OSPOD se při zpracování, vedení, evidenci, ukládání a archivaci spisové dokumentace dětí řídí těmito předpisy:
• zákonem o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen zákon)
• směrnicí MPSV a
• vnitřními předpisy úřadu
Údaje obsažené ve spisové dokumentaci týkající se dítěte je pracoviště OSPOD oprávněno využít pouze v zájmu dítěte při zajišťování SPO. OSPOD vede spisovou dokumentaci písemně i elektronicky prostřednictvím elektronického systému. OSPOD dále pracuje se spisovou službou, která se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.
Zaměstnanci OSPOD jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při výkonu SPO seznámili.
Spisová dokumentace označovaná jako Om nebo Nom obsahuje zejména:
• osobní údaje dětí a jejich rodičů
• údaje o výchovných poměrech těchto dětí
• záznamy o výsledcích šetření v rodině
• záznamy o jednání s rodiči nebo jinými osobami
• kopie podání soudům a jiným státním orgánům
• písemná vyhotovení rozhodnutí soudů, orgánů činných v trestním řízení a správních orgánů
• vyhodnocování situace dítěte
• individuální plány ochrany dítěte apod.
Spisovou dokumentaci mohou tvořit také záznamy na technických nosičích dat.

Spis může obsahovat i samostatnou složku označenou jako „P/OM“ (pomocná složka). Do této složky jsou vkládány dokumenty zvláštního charakteru (např. oznámení o ohrožení dítěte). Zvláštní složka není součástí spisu, tzn., že ani rodič, kterému náleží rodičovská odpovědnost, nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte, nemá nárok do ní nahlížet.

V případě správního řízení je odděleně v samostatné složce veden správní spis. Spisová dokumentace je vedena a archivována po zákonem stanovenou dobu a v souladu se spisovým a skartačním řádem příslušného úřadu.
Nahlížení do spisové dokumentace a pořizování kopií
Nahlížet do spisové dokumentace vedené o dítěti, nejde-li o část týkající se správního řízení, je ze zákona oprávněn na základě písemné žádosti pouze rodič, kterému náleží rodičovská odpovědnost, nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nebo jejich zástupce na základě plné moci. Obsah písemné žádosti o nahlížení do spisové dokumentace je uveden v příloze. Žádost lze podat osobně, do protokolu na OSPOD, podáním na podatelnu úřadu nebo elektronicky s doložkou elektronického podpisu. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou přijímány žádosti zaslané emailem, které neobsahují elektronický podpis.
Nevidomé osobě je obsah přečten a pracoviště umožní na požádání této osoby, aby do spisu nahlížel její doprovod.
Do spisové dokumentace týkající se osvojení dítěte je oprávněn nahlížet na základě písemné žádosti osvojenec, jakmile nabude svéprávnosti.

Dále právo nahlížet do spisové dokumentace dítěte náleží nadřízenému orgánu (Magistrát Hl. města Prahy, kanceláři Veřejného ochránce práv a státnímu zastupitelství).

Zaměstnanec OSPOD – klíčový pracovník případu na žádost klienta sdělí do 15 dnů ode dne, kdy bylo požádáno o nahlédnutí, zda umožní nahlédnout a určí termín, kdy bude oprávněné osobě umožněno do spisu nahlédnout a pořídit event. kopie nebo výpis.
V odůvodněných případech dle zákona může pracoviště SPO rozhodnout o zamítnutí písemné žádosti.

Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte (čili ne dítě samotné) nebo jejich zástupce (na základě písemné plné moci) mají právo při nahlížení do spisové dokumentace činit si z ní výpisy
a pořizovat za úhradu kopie spisové dokumentace nebo její části. (§ 55 odst. 5 zákona
č. 359/1999 Sb.).

Pro stanovení úhrady za pořízení kopie ze spisové dokumentace platí zvláštní právní předpis – zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., jsou od správních poplatků osvobozeny úkony související s prováděním sociálně-právní ochrany dětí. Úhrada kopie ze spisové dokumentace je stanovena zákonem o správních poplatcích, 15 Kč za první stránku, 5 Kč za další započatou stránku.

Takovýto výklad používají všechny OSPOD na základě metodiky MPSV (Směrnice MPSV č. j.: 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedení orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče ). Máte-li pochybnosti o takovémto výkladu, můžete se obrátit s podnětem na prošetření na kancelář Veřejného ochránce práv.

S pozdravem

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu:
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.