Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Daně a vypořádání SJM

17.07.2016

Dobrý den , mám dotaz ohledně placení daně z nemovitosti. S bývalým manželem jsme uzavřeli dohodu o zrušení spoluvlastnictví domu, zajímalo by mě , zda a kdo platí daň z převodu . děkuji

Dobrý den.
Z předešlého dotazu je patrno, že šlo o vypořádání společného jmění manželů dohodou. Nevím, zda se jedná nyní o podílové spoluvlastnictví nebo vlastnictví výlučně jednoho z vás.
Prvním krokem k nastolení právního stavu, který bude odpovídat stavu faktickému, je zápis podílového spoluvlastnictví (nebo vlastnictví) k dosud nevypořádanému nemovitému majetku do katastru nemovitostí. Jelikož se stále jedná o právo vlastnické, je třeba ho zapsat vkladem. Návrh na vklad vlastnického práva lze učinit souhlasným prohlášením obou bývalých manželů podle § 66 odst. 1 písm. a) s náležitostmi dle odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), případně jen jednoho z nich za podmínek stanovených v § 68 odst. 1 této vyhlášky. Doporučovala bych použít souhlasné prohlášení, jelikož k tomuto již není třeba potvrzení soudu (jako v případě prohlášení jen jednoho z manželů), že v předmětné věci neprobíhalo ani neprobíhá řízení o vypořádání zaniklého společného jmění manželů – otázkou totiž je, zda by soud na žádost takové potvrzení vůbec vydal. K návrhu na vklad bych považovala za vhodné připojit též rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, i když to zákon výslovně nevyžaduje.
V této části článku se dostáváme k problematice daňové. Je totiž třeba popřemýšlet nad tím, kdo bude jaké nemovitosti či podíly na nich vlastnit, a to především z důvodu daňového zatížení. Rozvedení manželé si totiž již nadále nejsou tzv. osobami blízkými a svoji vůli projevují nadále jakožto „běžní“ spoluvlastníci. Při vypořádání spoluvlastnických podílů se tedy objevují určité daňové povinnosti, které v tomto obecném měřítku existují dvě:
1) Povinnost stanovená zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato povinnost se týká pouze úplatných převodů – nevztahuje se tedy typicky na smlouvy darovací. Pokud by se však jednalo o vzájemné darování, je toto považováno za úplatné, jelikož se de facto jedná o směnu! Tato skutečnost je navíc vyjádřena v § 4 odst. 1 tohoto opatření, který říká že: „Úplatou se rozumí částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžního plnění, které jsou poskytnuty za přijaté plnění.“ Situace vzniklá při vypořádání spoluvlastnictví je dokonce řešena v § 2 odst. 3 tohoto opatření, kde stojí: „V případě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k více nemovitým věcem uvedeným v odstavci 1, jejichž spoluvlastníci jsou totožní, je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí pouze úplatné nabytí vlastnického práva k podílu na těchto nemovitých věcech v rozsahu, v jakém svou hodnotou odpovídá kladnému rozdílu mezi souhrnem hodnot všech podílů spoluvlastníka na těchto nemovitých věcech po vypořádání a před vypořádáním; úplatou není podíl na těchto nemovitých věcech, ke kterému spoluvlastník vypořádáním pozbývá vlastnické právo.“ Povinným k dani by tedy byl spoluvlastník (nebo vlastník), který v souhrnu nabyl do svého výlučného vlastnictví větší část majetku než spoluvlastník druhý. Základem daně je pak ta hodnota, o kterou se majetek daného spoluvlastníka zvětšil. Sazba této daně činí 4 %.
2) Povinnost stanovená zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „DP“). V souvislosti s tímto zákonem je totiž zapotřebí si uvědomit, že příjmem se rozumí příjem peněžní i nepeněžní, dosažený i směnou (podle § 3 odst. 2 DP). Takový příjem se pak řadí mezi příjmy tzv. ostatní. Podle § 10 odst. 4 je základem daně (dílčím základem daně) příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Abychom mohli základ daně určit, je tedy třeba určit příjmy a výdaje – tím jsou hodnoty samotných nabývaných podílů. Při směně nemovitostí se pak podle § 10 odst. 5 bod 2 DP vychází z ceny určené podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku ke dni nabytí. Tímto předpisem je zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Je tedy třeba ocenit každý podíl podle tohoto zákona (resp. podle oceňovací vyhlášky) – toto ocenění je využitelné též pro stanovení daně z nabytí nemovité věci – a od hodnoty nabývaného podílu odečíst hodnotu pozbývaného podílu. Pokud tento rozdíl bude kladný, je třeba z něj zaplatit daň z příjmu, která v tomto případě činí 15 %.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

NOVÉ ŠANCE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen


Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2016
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

* Příručka je zdarma a můžete si ji po dohodě vyzvednout u nás.
* Ke stažení ZDE (formát PDF, velikost 1 MB).
* Rádi zašleme i poštou za cenu poštovného
* nebo jednotlivé články najdete v sekci Rady a informace.

Podpora pro sólo rodiče

Na stránkách
www.saminadeti.cz najdete užitečné tipy, odkazy, rady ad. saminadeti.cz

APERIO kurzy pro rodiče

VÍCE O KURZECH ZDE

Užitečné:

Nebojte se přihlásit o to, co patří vašim dětem

vasevyzivne.cz

Pomoc obětem domácího a sexuálního násilí

vasevyzivne.cz

Kalkulačky MPSV

Výpočet dávek v roce 2016
nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Výpočet výše náhrady mzdy v roce 2016
v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO? - podpořte nás


Prosíme, přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete
na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

logo MPSV logo MHMP

DámePráci.cz - link do aplikace

Líbí se vám nový web?

Naše webové stránky prošly rekonstrukcí. Vyplněním krátkého formuláře nám velmi pomůžete.
Budeme rádi za Vaše postřehy a připomínky.
APERIO