Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Daně a vypořádání SJM

17.07.2016

Dobrý den , mám dotaz ohledně placení daně z nemovitosti. S bývalým manželem jsme uzavřeli dohodu o zrušení spoluvlastnictví domu, zajímalo by mě , zda a kdo platí daň z převodu . děkuji

Dobrý den.
Z předešlého dotazu je patrno, že šlo o vypořádání společného jmění manželů dohodou. Nevím, zda se jedná nyní o podílové spoluvlastnictví nebo vlastnictví výlučně jednoho z vás.
Prvním krokem k nastolení právního stavu, který bude odpovídat stavu faktickému, je zápis podílového spoluvlastnictví (nebo vlastnictví) k dosud nevypořádanému nemovitému majetku do katastru nemovitostí. Jelikož se stále jedná o právo vlastnické, je třeba ho zapsat vkladem. Návrh na vklad vlastnického práva lze učinit souhlasným prohlášením obou bývalých manželů podle § 66 odst. 1 písm. a) s náležitostmi dle odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), případně jen jednoho z nich za podmínek stanovených v § 68 odst. 1 této vyhlášky. Doporučovala bych použít souhlasné prohlášení, jelikož k tomuto již není třeba potvrzení soudu (jako v případě prohlášení jen jednoho z manželů), že v předmětné věci neprobíhalo ani neprobíhá řízení o vypořádání zaniklého společného jmění manželů – otázkou totiž je, zda by soud na žádost takové potvrzení vůbec vydal. K návrhu na vklad bych považovala za vhodné připojit též rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, i když to zákon výslovně nevyžaduje.
V této části článku se dostáváme k problematice daňové. Je totiž třeba popřemýšlet nad tím, kdo bude jaké nemovitosti či podíly na nich vlastnit, a to především z důvodu daňového zatížení. Rozvedení manželé si totiž již nadále nejsou tzv. osobami blízkými a svoji vůli projevují nadále jakožto „běžní“ spoluvlastníci. Při vypořádání spoluvlastnických podílů se tedy objevují určité daňové povinnosti, které v tomto obecném měřítku existují dvě:
1) Povinnost stanovená zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato povinnost se týká pouze úplatných převodů – nevztahuje se tedy typicky na smlouvy darovací. Pokud by se však jednalo o vzájemné darování, je toto považováno za úplatné, jelikož se de facto jedná o směnu! Tato skutečnost je navíc vyjádřena v § 4 odst. 1 tohoto opatření, který říká že: „Úplatou se rozumí částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžního plnění, které jsou poskytnuty za přijaté plnění.“ Situace vzniklá při vypořádání spoluvlastnictví je dokonce řešena v § 2 odst. 3 tohoto opatření, kde stojí: „V případě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k více nemovitým věcem uvedeným v odstavci 1, jejichž spoluvlastníci jsou totožní, je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí pouze úplatné nabytí vlastnického práva k podílu na těchto nemovitých věcech v rozsahu, v jakém svou hodnotou odpovídá kladnému rozdílu mezi souhrnem hodnot všech podílů spoluvlastníka na těchto nemovitých věcech po vypořádání a před vypořádáním; úplatou není podíl na těchto nemovitých věcech, ke kterému spoluvlastník vypořádáním pozbývá vlastnické právo.“ Povinným k dani by tedy byl spoluvlastník (nebo vlastník), který v souhrnu nabyl do svého výlučného vlastnictví větší část majetku než spoluvlastník druhý. Základem daně je pak ta hodnota, o kterou se majetek daného spoluvlastníka zvětšil. Sazba této daně činí 4 %.
2) Povinnost stanovená zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „DP“). V souvislosti s tímto zákonem je totiž zapotřebí si uvědomit, že příjmem se rozumí příjem peněžní i nepeněžní, dosažený i směnou (podle § 3 odst. 2 DP). Takový příjem se pak řadí mezi příjmy tzv. ostatní. Podle § 10 odst. 4 je základem daně (dílčím základem daně) příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Abychom mohli základ daně určit, je tedy třeba určit příjmy a výdaje – tím jsou hodnoty samotných nabývaných podílů. Při směně nemovitostí se pak podle § 10 odst. 5 bod 2 DP vychází z ceny určené podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku ke dni nabytí. Tímto předpisem je zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Je tedy třeba ocenit každý podíl podle tohoto zákona (resp. podle oceňovací vyhlášky) – toto ocenění je využitelné též pro stanovení daně z nabytí nemovité věci – a od hodnoty nabývaného podílu odečíst hodnotu pozbývaného podílu. Pokud tento rozdíl bude kladný, je třeba z něj zaplatit daň z příjmu, která v tomto případě činí 15 %.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

NOVÉ ŠANCE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nové šance

Otevřená registrace, počet míst omezen

Řešíte mateřskou, nástup do práce,
rozvod, podnikání nebo jiné?

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Podpora pro sólo rodiče

Na stránkách
www.saminadeti.cz najdete užitečné tipy, odkazy, rady ad. saminadeti.cz

APERIO kurzy pro rodiče

VÍCE O KURZECH ZDE

Užitečné:

Nebojte se přihlásit o to, co patří vašim dětem

vasevyzivne.cz

Pomoc obětem domácího a sexuálního násilí

vasevyzivne.cz

Kalkulačky MPSV

Výpočet dávek v roce 2016
nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Výpočet výše náhrady mzdy v roce 2016
v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO? - podpořte nás


Prosíme, přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete
na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

logo MPSV logo MHMP

DámePráci.cz - link do aplikace

Líbí se vám nový web?

Naše webové stránky prošly rekonstrukcí. Vyplněním krátkého formuláře nám velmi pomůžete.
Budeme rádi za Vaše postřehy a připomínky.
APERIO