Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Daně a vypořádání SJM

17.07.2016

Dobrý den , mám dotaz ohledně placení daně z nemovitosti. S bývalým manželem jsme uzavřeli dohodu o zrušení spoluvlastnictví domu, zajímalo by mě , zda a kdo platí daň z převodu . děkuji

Dobrý den.
Z předešlého dotazu je patrno, že šlo o vypořádání společného jmění manželů dohodou. Nevím, zda se jedná nyní o podílové spoluvlastnictví nebo vlastnictví výlučně jednoho z vás.
Prvním krokem k nastolení právního stavu, který bude odpovídat stavu faktickému, je zápis podílového spoluvlastnictví (nebo vlastnictví) k dosud nevypořádanému nemovitému majetku do katastru nemovitostí. Jelikož se stále jedná o právo vlastnické, je třeba ho zapsat vkladem. Návrh na vklad vlastnického práva lze učinit souhlasným prohlášením obou bývalých manželů podle § 66 odst. 1 písm. a) s náležitostmi dle odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), případně jen jednoho z nich za podmínek stanovených v § 68 odst. 1 této vyhlášky. Doporučovala bych použít souhlasné prohlášení, jelikož k tomuto již není třeba potvrzení soudu (jako v případě prohlášení jen jednoho z manželů), že v předmětné věci neprobíhalo ani neprobíhá řízení o vypořádání zaniklého společného jmění manželů – otázkou totiž je, zda by soud na žádost takové potvrzení vůbec vydal. K návrhu na vklad bych považovala za vhodné připojit též rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, i když to zákon výslovně nevyžaduje.
V této části článku se dostáváme k problematice daňové. Je totiž třeba popřemýšlet nad tím, kdo bude jaké nemovitosti či podíly na nich vlastnit, a to především z důvodu daňového zatížení. Rozvedení manželé si totiž již nadále nejsou tzv. osobami blízkými a svoji vůli projevují nadále jakožto „běžní“ spoluvlastníci. Při vypořádání spoluvlastnických podílů se tedy objevují určité daňové povinnosti, které v tomto obecném měřítku existují dvě:
1) Povinnost stanovená zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato povinnost se týká pouze úplatných převodů – nevztahuje se tedy typicky na smlouvy darovací. Pokud by se však jednalo o vzájemné darování, je toto považováno za úplatné, jelikož se de facto jedná o směnu! Tato skutečnost je navíc vyjádřena v § 4 odst. 1 tohoto opatření, který říká že: „Úplatou se rozumí částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžního plnění, které jsou poskytnuty za přijaté plnění.“ Situace vzniklá při vypořádání spoluvlastnictví je dokonce řešena v § 2 odst. 3 tohoto opatření, kde stojí: „V případě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k více nemovitým věcem uvedeným v odstavci 1, jejichž spoluvlastníci jsou totožní, je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí pouze úplatné nabytí vlastnického práva k podílu na těchto nemovitých věcech v rozsahu, v jakém svou hodnotou odpovídá kladnému rozdílu mezi souhrnem hodnot všech podílů spoluvlastníka na těchto nemovitých věcech po vypořádání a před vypořádáním; úplatou není podíl na těchto nemovitých věcech, ke kterému spoluvlastník vypořádáním pozbývá vlastnické právo.“ Povinným k dani by tedy byl spoluvlastník (nebo vlastník), který v souhrnu nabyl do svého výlučného vlastnictví větší část majetku než spoluvlastník druhý. Základem daně je pak ta hodnota, o kterou se majetek daného spoluvlastníka zvětšil. Sazba této daně činí 4 %.
2) Povinnost stanovená zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „DP“). V souvislosti s tímto zákonem je totiž zapotřebí si uvědomit, že příjmem se rozumí příjem peněžní i nepeněžní, dosažený i směnou (podle § 3 odst. 2 DP). Takový příjem se pak řadí mezi příjmy tzv. ostatní. Podle § 10 odst. 4 je základem daně (dílčím základem daně) příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Abychom mohli základ daně určit, je tedy třeba určit příjmy a výdaje – tím jsou hodnoty samotných nabývaných podílů. Při směně nemovitostí se pak podle § 10 odst. 5 bod 2 DP vychází z ceny určené podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku ke dni nabytí. Tímto předpisem je zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Je tedy třeba ocenit každý podíl podle tohoto zákona (resp. podle oceňovací vyhlášky) – toto ocenění je využitelné též pro stanovení daně z nabytí nemovité věci – a od hodnoty nabývaného podílu odečíst hodnotu pozbývaného podílu. Pokud tento rozdíl bude kladný, je třeba z něj zaplatit daň z příjmu, která v tomto případě činí 15 %.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.