Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: PPM - otec dítěte, rodičovský příspěvek, zdravotní pojištění

20.06.2016

Dobrý den, prosím, poradíte mi v mé situaci ohledně mateřské a rodičovské dovolené (včetně PPM a RP)?

Jsem v 5. měsíci těhotenství, do splnění 270 dnů za poslední 2 roky před očekávaným porodem pro PPM mi chybí cca 2 měsíce, no teď už mě bohužel nikdo nezaměstná. Ochranná lhůta po úspěšném ukončení studia do narození dítěte bude spadat do 180 dnů. I kdyby to vyšlo, za rok před narozením dítěte by nebylo z čeho počítat vyměřovací základ, neboť jsem právě za ten poslední rok před očekávaným porodem nepracovala.

Přemýšlíme proto, zda je možná situace, aby prvních několik měsíců byl se mnou doma manžel. V tom případě pak:

- Zda by měl po tu dobu mateřskou či rodičovskou dovolenou.
- Zda by se PPM nebo i rodičovský příspěvek mohly vypočítat z jeho platu.
- Zda by během těch několika měsíců mohl manžel pracovat na částečný úvazek či dohodu z domova či mimo domov.
- Jak by to bylo se mnou těch prvních pár měsíců – zůstala bych hlášena na úřadu práce nebo to po narození dítěte není možné?
- Zda v případě rodičovského příspěvku zvolíme dobu 2 let, vypočítá se z manželova platu a bude ji ze začátku sám pobírat, zda když nastoupí opět do práce, budu moc pobírat dávku i já a zda nám zůstane ta zvolená doba 2 let.

Moc Vám děkuji za odpovědi.

Andrea

Vážená paní,
nárok na peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPM) má i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, jestliže s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě [§ 32 odst. 1 písm. e) ZNP]. Musí splňovat stejné podmínky pro nárok na dávku jako žena, tj. 270 dní účasti na pojištění v posledních dvou letech přede nástupem na PPM a být účasten na pojištění v době nástupu na PPM. Muž může ženu vystřídat nejdříve od začátku 7. týdne po porodu dítěte, tedy po šestinedělí. PPM se muži poskytuje nejdéle v délce 22 týdnů, s tím, že se mu do těchto 22 týdnů započítává doba, kdy pobírala PPM matka kromě prvních 6 týdnů po porodu. Dohoda však musí být uzavřena na dobu nejméně 7 kalendářních dní po sobě jdoucích. V písemné dohodě o péči otce o dítě musí být uvedený den, od kterého bude otec o dítě pečovat, den porodu a podpis matky, který je třeba úředně ověřit nebo může být ověřen orgánem nemocenského pojištění (tj. okresní správou sociálního zabezpečení). Den, od kterého bude tento pojištěnec o dítě pečovat, nesmí spadat do období, za které byla peněžitá pomoc v mateřství vyplacena matce dítěte, a do období přede dnem ověření podpisu. Společně s dohodou je třeba předložit k uplatnění nároku na dávku ještě tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, který je k dispozici na každé okresní správě sociálního zabezpečení nebo zde.
Vzor dohody o předání dítěte do péče:
Podepsaná Jana Novotná, bytem Kollárova 10, 150 00 Praha 5, předává na základě dohody se svým manželem své dítě Martina Novotného, narozeného dne 10. 2. 2015, do péče svého manžela Jana Novotného ode dne 6. 4. 2015. Manžel, Jan Novotný, potvrzuje svým podpisem tuto dohodu.
V Praze dne 16. 3. 2015 podpis: Jan Novotný
podpis: Jana Novotná
Peněžitá pomoc v mateřství nenáleží za období, kdy je vykonávána činnost (zaměstnání) zakládající účast na nemocenském pojištění, ze které je tato dávka poskytována (zaměstnání by tedy mělo trvat do doby nástupu na ppm, ev by nástup měl začít nejpozději do 7 dnů po skončení pracovního poměru). Poskytování peněžité pomoci v mateřství však nebrání výkon práce v jiném zaměstnání či výkon jiné výdělečné činnosti. Otec tedy nemůže pracovat v zaměstnání, ze kterého mu náleží PPM.

K volbě výše rodičovského příspěvku:
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič dítěte (otec i matka, ale pouze jeden z nich), na nejmladší dítě v rodině (pokud má rodina více děti, dávka se čerpá jen na nejmladší dítě), maximálně do 4 let věku tohoto dítěte.
Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. V případě, že denní vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší. Rodičovský příspěvek byste tedy mohla čerpat Vy a výše čerpání by se vycházelo z denního vyměřovacího základu otce.

K zdravotnímu pojištění v případě, že otec čerpá ppm:
Byla byste osobou, za kterou hradí zdravotní pojištění stát. Vy byste byla pojištěncem z důvodu osobní celodenní péče o dítě do 7 let věku (první dítě), otec by byl pojištěncem z důvodu pobírání PPM. Skutečnost, že jste osobou pečující o dít, je třeba zdravotní pojišťovně oznámit. Není důvod se evidovat na úřad práce, ani to vlastně není možné, musela byste splňovat podmínku, že jste schopna a ochotna pracovat.

V praxi může platit uspořádání:

otec pobírá rodičovský příspěvek (nepracuje),
z toho titulu za něj platí pojistné stát,
zároveň musí (otec) splňovat podmínku celodenní osobní a řádné péče o dítě podle zákona o státní sociální podpoře,
matka je doma s dětmi, a pokud sama v plné šíři nesplňuje podmínku pro celodenní osobní a řádnou péči podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, bude povinna hradit měsíčně pojistné ve výši 1080 Kč jako OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů).
Je ale možné za určitých podmínek dosáhnout i na druhou variantu. U otce může být podmínka péče považována za splněnou i tehdy, pokud svěří dítě do péče jiné zletilé osobě. V takovém případě se mu neodebere rodičovský příspěvek. Faktickou péči o dítě pak vykonává matka. A ta může být v takovém případě zařazena také do státní kategorie – jedná se o kategorii osob, které celodenně osobně a řádně pečují o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Potom platí uspořádání:

otec pobírá rodičovský příspěvek (může být současně zaměstnán),
z toho titulu za něj platí zdravotní pojištění i stát, zaměstnavatel nemusí odvádět pojištění do minimálního vyměřovacího základu),
podmínku celodenní osobní a řádné péče o dítě podle zákona o státní sociální podpoře splní matka,
matka je zařazena mezi pojištěnce, za které stát zdravotní pojištění neplatí, ale současně nemá stanoven minimální vyměřovací základ.
Podmínkou celodenní péče je neumístění předškolního dítěte do mateřské školy (jeslí) po dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, u starších dětí plnících povinnou školní docházku po dobu návštěvy školy s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoroční pobytem.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.