Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: osvojení

18.06.2016

Dobrý den,
moje manželka má z předchozího vztahu dvě nezletilé děti které nemají uvedeného otce v RL,po zralé úvaze jsme se rozhodli,že si děti osvojím,co pro to musíme podniknout,překážky nemáme z žádné strany.
Děkuji za radu

Vážený pane,
jednou z možností je určení otcovství souhlasným prohlášením matky a tohoto muže. Takto lze určit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato. Prohlášení mohou rodiče učinit před soudem nebo před matričním úřadem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 89/2012 občanský zákoník
Jaké jsou související předpisy Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád
Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb.
Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
292/2013 Sb. O zvláštních řízeních soudních
Muž, který je určen otcem dítěte, nabývá veškerá práva a povinnosti zákonného zástupce.

Osvojení je upraveno v Občanském zákoníku (§794 a násl ObZ) a v Zákoně o zvláštních řízeních soudních (§427 a násl.) V soudním řízení o osvojení bude jako opatrovník vystupovat orgán sociálně právní ochrany dětí, proto Vám ještě před podáním návrhu doporučuji místně příslušný OSPOD (dle bydliště dítěte) kontaktovat.

Níže uvádím vzor návrhu:

VZOR – Návrh na osvojení nezletilého
V …………….………… dne …………..
Okresnímu (v Praze Obvodnímu) soudu .……………………….
Místní příslušnost je dána bydlištěm toho, kdo má být osvojen.
Adresy soudů jsou k dohledání na adrese www.justice.cz
_____________________________________________________
Navrhovatel/é: …………………………… jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště
Osvojenec: …..……………………….….. jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště
Matka nezletilé/ho: ……………………. jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště
(jsou-li známy)
Otec nezletilé/ho: ................................ jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště
(jsou-li známy)
Návrh na osvojení
nezl. …………………………………………..
_________________________________________________
Trojmo
I.
Navrhovatel by měl uvést všechny rozhodné skutkové okolnosti týkající se výchovy a péče
o nezletilého/nezletilou v období před i po podání tohoto návrhu, v rámci těchto oblastí:
a) uvedení rozhodnutí, na základě nichž Vám bylo dítě svěřeno do péče;
b) uvedení, zda byl dán souhlas rodičů s osvojením;
c) popis péče o nezletilého – zejména ve vztahu k tomu, že péče o osvojované dítě před osvojením
má trvat po dobu dostatečnou pro přesvědčivé zjištění, že mezi osvojitelem a dítětem je takový
poměr, jaký je cílem a smyslem osvojení. Současně musí být uvedeno, jak dlouho péče o dítě
trvá, kdy minimální doba je šest měsíců;
d) popis vztahů nezletilého k jeho pokrevním rodičům a jeho rodině (týká se zejména starších
osvojenců). Stejně tak by měl být popsán vztah osvojence k rodině osvojitelů;
e) popis podmínek na straně navrhovatelů k poskytnutí řádné péče o nezletilého – materiální
a bytové zajištění navrhovatelů, zkušenosti navrhovatelů s případným osvojením, důvody, které
je vedly k osvojení atd. Z uvedeného by měla vyplývat záruka, že navrhovatelé svými osobními
vlastnostmi a způsobem života, jakož i důvody a pohnutkami, které je vedou k osvojení, budou
pro dítě dobrými rodiči.
Důkaz:
Výslech rodičů – soud by měl provádět výslech rodičů, když nebudou účastníky řízení (např.
v případě, že udělili souhlas s osvojením před podáním návrhu na osvojení).
Výslech navrhovatelů – popř. výslech manžela osvojitele.
Výslech nezletilého – u nezletilého staršího dvanácti let je až na výjimky nutný jeho souhlas
s osvojením, i u dětí mladších by se soud měl snažit získat jejich stanovisko.
Doklady/příjem, zdravotní zpráva, zpráva sociální pracovnice o poměrech, rozhodnutí o svěření do
péče před osvojením atd.
II.
Za dané situace, kdy ze strany navrhovatele/ů jsou splněny podmínky pro osvojení nezletilého, kdy
navrhovatel/é péčí poskytovanou nezletilému po stanovenou dobu prokázal/i, že mezi ním/nimi a
nezletilým jsou položeny základy vztahu, jaký je mezi rodiči a dětmi / že je mezi nimi dán vztah, jaký je
mezi rodičem a dítětem. Současně je/jsou navrhovatel/é přesvědčen/i, že byly splněny všechny
ostatní zákonem stanovené podmínky pro osvojení nezletilého navrhovatelem/i.
Účastníci řízení (osvojitel, osvojenec, pokrevní rodič) mohou podat návrh na utajení osvojení (§ 837
občanského zákoníku).
III.
S ohledem na shora uvedené navrhuji/navrhujeme, aby soud vydal tento rozsudek:
Nezletilý/á ..........., nar. ................ syn/dcera matky …………............, roz. ...............a otce ............. je
od právní moci tohoto rozsudku osvojencem osvojitele/ů ..................., nar. .................., bytem
............... .
Osvojenec bude užívat příjmení ............. .
Osvojitel/é ............ nar. ……………., bude/ou uveden/i v matrice jako rodič/e osvojence
……………………., nar. ………………………….
(podpisy nemusejí být úředně ověřené)

Právní předpisy: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.