Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: osvojení

18.06.2016

Dobrý den,
moje manželka má z předchozího vztahu dvě nezletilé děti které nemají uvedeného otce v RL,po zralé úvaze jsme se rozhodli,že si děti osvojím,co pro to musíme podniknout,překážky nemáme z žádné strany.
Děkuji za radu

Vážený pane,
jednou z možností je určení otcovství souhlasným prohlášením matky a tohoto muže. Takto lze určit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato. Prohlášení mohou rodiče učinit před soudem nebo před matričním úřadem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 89/2012 občanský zákoník
Jaké jsou související předpisy Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád
Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb.
Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
292/2013 Sb. O zvláštních řízeních soudních
Muž, který je určen otcem dítěte, nabývá veškerá práva a povinnosti zákonného zástupce.

Osvojení je upraveno v Občanském zákoníku (§794 a násl ObZ) a v Zákoně o zvláštních řízeních soudních (§427 a násl.) V soudním řízení o osvojení bude jako opatrovník vystupovat orgán sociálně právní ochrany dětí, proto Vám ještě před podáním návrhu doporučuji místně příslušný OSPOD (dle bydliště dítěte) kontaktovat.

Níže uvádím vzor návrhu:

VZOR – Návrh na osvojení nezletilého
V …………….………… dne …………..
Okresnímu (v Praze Obvodnímu) soudu .……………………….
Místní příslušnost je dána bydlištěm toho, kdo má být osvojen.
Adresy soudů jsou k dohledání na adrese www.justice.cz
_____________________________________________________
Navrhovatel/é: …………………………… jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště
Osvojenec: …..……………………….….. jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště
Matka nezletilé/ho: ……………………. jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště
(jsou-li známy)
Otec nezletilé/ho: ................................ jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště
(jsou-li známy)
Návrh na osvojení
nezl. …………………………………………..
_________________________________________________
Trojmo
I.
Navrhovatel by měl uvést všechny rozhodné skutkové okolnosti týkající se výchovy a péče
o nezletilého/nezletilou v období před i po podání tohoto návrhu, v rámci těchto oblastí:
a) uvedení rozhodnutí, na základě nichž Vám bylo dítě svěřeno do péče;
b) uvedení, zda byl dán souhlas rodičů s osvojením;
c) popis péče o nezletilého – zejména ve vztahu k tomu, že péče o osvojované dítě před osvojením
má trvat po dobu dostatečnou pro přesvědčivé zjištění, že mezi osvojitelem a dítětem je takový
poměr, jaký je cílem a smyslem osvojení. Současně musí být uvedeno, jak dlouho péče o dítě
trvá, kdy minimální doba je šest měsíců;
d) popis vztahů nezletilého k jeho pokrevním rodičům a jeho rodině (týká se zejména starších
osvojenců). Stejně tak by měl být popsán vztah osvojence k rodině osvojitelů;
e) popis podmínek na straně navrhovatelů k poskytnutí řádné péče o nezletilého – materiální
a bytové zajištění navrhovatelů, zkušenosti navrhovatelů s případným osvojením, důvody, které
je vedly k osvojení atd. Z uvedeného by měla vyplývat záruka, že navrhovatelé svými osobními
vlastnostmi a způsobem života, jakož i důvody a pohnutkami, které je vedou k osvojení, budou
pro dítě dobrými rodiči.
Důkaz:
Výslech rodičů – soud by měl provádět výslech rodičů, když nebudou účastníky řízení (např.
v případě, že udělili souhlas s osvojením před podáním návrhu na osvojení).
Výslech navrhovatelů – popř. výslech manžela osvojitele.
Výslech nezletilého – u nezletilého staršího dvanácti let je až na výjimky nutný jeho souhlas
s osvojením, i u dětí mladších by se soud měl snažit získat jejich stanovisko.
Doklady/příjem, zdravotní zpráva, zpráva sociální pracovnice o poměrech, rozhodnutí o svěření do
péče před osvojením atd.
II.
Za dané situace, kdy ze strany navrhovatele/ů jsou splněny podmínky pro osvojení nezletilého, kdy
navrhovatel/é péčí poskytovanou nezletilému po stanovenou dobu prokázal/i, že mezi ním/nimi a
nezletilým jsou položeny základy vztahu, jaký je mezi rodiči a dětmi / že je mezi nimi dán vztah, jaký je
mezi rodičem a dítětem. Současně je/jsou navrhovatel/é přesvědčen/i, že byly splněny všechny
ostatní zákonem stanovené podmínky pro osvojení nezletilého navrhovatelem/i.
Účastníci řízení (osvojitel, osvojenec, pokrevní rodič) mohou podat návrh na utajení osvojení (§ 837
občanského zákoníku).
III.
S ohledem na shora uvedené navrhuji/navrhujeme, aby soud vydal tento rozsudek:
Nezletilý/á ..........., nar. ................ syn/dcera matky …………............, roz. ...............a otce ............. je
od právní moci tohoto rozsudku osvojencem osvojitele/ů ..................., nar. .................., bytem
............... .
Osvojenec bude užívat příjmení ............. .
Osvojitel/é ............ nar. ……………., bude/ou uveden/i v matrice jako rodič/e osvojence
……………………., nar. ………………………….
(podpisy nemusejí být úředně ověřené)

Právní předpisy: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

NOVÉ ŠANCE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nové šance

Otevřená registrace, počet míst omezen

Řešíte mateřskou, nástup do práce,
rozvod, podnikání nebo jiné?

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Podpora pro sólo rodiče

Na stránkách
www.saminadeti.cz najdete užitečné tipy, odkazy, rady ad. saminadeti.cz

APERIO kurzy pro rodiče

VÍCE O KURZECH ZDE

Užitečné:

Nebojte se přihlásit o to, co patří vašim dětem

vasevyzivne.cz

Pomoc obětem domácího a sexuálního násilí

vasevyzivne.cz

Kalkulačky MPSV

Výpočet dávek v roce 2016
nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Výpočet výše náhrady mzdy v roce 2016
v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO? - podpořte nás


Prosíme, přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete
na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

logo MPSV logo MHMP

DámePráci.cz - link do aplikace

Líbí se vám nový web?

Naše webové stránky prošly rekonstrukcí. Vyplněním krátkého formuláře nám velmi pomůžete.
Budeme rádi za Vaše postřehy a připomínky.
APERIO