Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Neplacené volno a zdravotní pojištění

26.05.2016

dobrý den, chtěla bych si vzít v létě neplacené volno, protože mám již málo dovolené, ale zarazilo mě, že zaměstnavatel má ve formuláři, že zaměstnanec si zaplatí ZP??? není to špatně?

Žádost o poskytnutí neplaceného volna z rodinných důvodů:

V souladu s ust. §9 odst.3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodli, že zaměstnanec zaplatí zaměstnavateli částku odpovídající pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, které za zaměstnance má zaměstnavatel povinnost hradit v době, kdy zaměstnanci poskytl pracovní volno bez náhrady příjmu, a to :
- srážkou ze mzdy v příslušném měsíci
- v hotovosti do pokladny

Dobrý den.
Výpočet zdravotního pojištění při pracovním volnu bez náhrady příjmu, resp. stanovení vyměřovacího základu upravuje ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění.

Neplacené volno po celý kalendářní měsíc (případně po dobu delší)
Vyměřovacím základem pro placení pojistného na ZP je minimální mzda zaměstnanců v pracovním poměru odměňovaných měsíční mzdou, která platí k prvnímu dni kalendářního měsíce, ve kterém se pojistné platí (do 31.12.2014 = 8500 Kč, od 1.1.2015 = 9200 Kč, od 1. 1. 2016 9 700 Kč) .

Neplacené volno po část kalendářního měsíce
Je-li zaměstnanci poskytnuto pracovní volno bez náhrady příjmu kratší dobu, než celý kalendářní měsíc, připočte se k úhrnu příjmů započitatelných do vyměřovacího základu za každý kalendářní den, ve kterém toto neplacené volno trvalo, poměrná část minimální mzdy připadající na jeden kalendářní den v daném měsíci.

Neplacené volno kratší než jeden den
Za neplacené volno, trvající kratší dobu než jeden celý kalendářní den, se pojistné neodvádí, tyto části dnů se nesčítají.

Kdy se pojistné z neplaceného volna neplatí?
Za dobu neplaceného volna se zdravotní pojištění neplatí, pokud bylo takové volno poskytnuto zaměstnanci, který:
1. vykonává v tomto období veřejnou funkci nebo práci pro jiného zaměstnavatele a doloží, že subjekt, pro který je v té době činný, za něj odvádí pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu;
2. se dlouhodobě zdržuje v cizině, je v cizině zdravotně pojištěn a učinil před odjezdem písemné prohlášení u zdravotní pojišťovny;
3. patří mezi pojištěnce, kteří nemají určen minimální vyměřovací základ – viz ustanovení § 3 odst. 8 a odst. 9 písm. c) zákona o pojistném na zdravotní pojištění. Podle těchto ustanovení:
„Minimální vyměřovací základ neplatí pro osobu:
a) s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu;
b) která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání;
c) která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takovou osobu se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů;
d) která současně vedle zaměstnání vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro osoby samostatně výdělečně činné,
e) za kterou je plátcem pojistného stát (§ 3c),
pokud tyto skutečnosti trvají po celé rozhodné období. Vyměřovacím základem u těchto zaměstnanců je jejich skutečný příjem.
Minimální vyměřovací základ zaměstnance se snižuje na poměrnou část odpovídající počtu kalendářních dnů, pokud
a) zaměstnání netrvalo po celé rozhodné období,
b) zaměstnanci bylo poskytnuto pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci,
c) zaměstnanec se stal v průběhu rozhodného období osobou, za kterou platí pojistné i stát, nebo osobou uvedenou v odstavci 8 písm. a) až c).“

Způsob placení pojistného
Způsob placení pojistného za dny neplaceného volna vychází z ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zaměstnanec hradí jednu třetinu (4,5%) a zaměstnavatel dvě třetiny (9%) z celkové částky pojistného vypočteného za celé kalendářní dny neplaceného volna. Zaměstnanec se může písemnou smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem zavázat zaplatit zaměstnavateli (zcela nebo zčásti) částku odpovídající pojistnému, které za zaměstnance má zaměstnavatel povinnost hradit v době, kdy zaměstnanci poskytl pracovní volno bez náhrady příjmu.

Pro úplnost uvádím, že během čerpání neplaceného volna se pojistné na sociální pojištění a ani daň z příjmů fyzických osob neplatí.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.