Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rozvázání pracovního poměru

17.05.2016

Dobrý den, končí mi dvouletá RD a zaměstnavatel mi sdělil, že moje místo bylo zrušeno. Měla bych několik dotazů :
1) vím, že místo nebylo zrušeno ale pouze přejmenováno, mám nárok se na pozici vrátit? Ze zdrojů vím, že náhrada za mě má smlouvu na dobu určitou.
2) je pro mě výhodnější dohoda s důvodem nadbytečnosti či klasická výpověď pro nadbytečnost (jde mi o to, že po dohodě budu nezaměstnaná a musím na úřad práce, kde mohu být jen šest měsíců, výpovědí se pro mě ten čas natáhne nebo je to jinak?)
3) mám nárok na odstupné, když jsem ve funkci jmenována? (před jmenováním mám klasickou pracovní smlouvu).
Děkuji pěkně za Vaše odpovědi

Vážená paní,

dovoluji si odpovědět na vaše dotazy:
ad3) Pokud se týká návratu po rodičovské dovolené, obecně platí, vrátí-li se rodič do práce po rodičovské dovolené, nemá zaměstnavatel povinnost jej zařadit na původní práci a pracoviště. Má jen obecnou povinnost přidělit mu práci podle pracovní smlouvy. Vzhledem k tomu, že jste byla jmenována na konkrétní pracovní místo, zaměstnavatel je povinen Vás opět zaměstnat jen na toto vedoucí místo. Po dobu rodičovské dovolené Vám až na výjimky zaměstnavatel nesmí dát výpověď. To se týká i důvodu nadbytečnosti (organizačních změn). Zaměstnavatel však Vás může z vedoucího místa odvolat. Odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa pracovní poměr vedoucího zaměstnance nekončí, nicméně § 73a odst. 2 ZPr v tomto případě za předpokladu, že zaměstnavatel nemá pro zaměstnance obdobnou práci nebo ji zaměstnanec odmítne, zakládá výpovědní důvod. I pokud jmenovaný zaměstnanec není z pracovního místa odvolán či se ho nevzdá, je s ním možno skončit pracovní poměr jako se zaměstnancem, u kterého pracovní poměr byl založen pracovní smlouvou. Jinými slovy i na jmenovaného zaměstnance se vztahuje obecná úprava skončení pracovního poměru dohodou, výpovědí atd. Odvoláním z funkce ani vzdáním se funkce pracovní poměr založený jmenováním nekončí. Tyto skutečnosti vedou pouze ke změně druhu vykonávané práce. Zaměstnavatel v těchto případech dohodne se zaměstnancem jeho další pracovní zařazení u zaměstnavatele na jinou práci odpovídající jeho kvalifikaci, popř. na jinou pro něho vhodnou práci. Jestliže zaměstnavatel nemá pro zaměstnance takovou práci nebo ji zaměstnanec odmítl, pak je dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c) ZPr . Odstupné však náleží jen v případě rozvázání pracovního poměru po odvolání z funkce v souvislosti s jejím zrušením v důsledku organizační změny. Jinak platí pro skončení tohoto pracovního poměru obecná úprava o skončení pracovního poměru sjednaného pracovní smlouvou, o níž bylo pojednáno shora.
ad2) Jestli rozvázat pracovní poměr dohodou či výpovědí, toto rozhodnutí se odvíjí jednak od podmínek dohody o rozvázání pracovního poměru a od Vašich možností si rychle najít nové pracovní místo. K tomuto mám však ve Vašem případě málo informací. Možná Vašemu rozhodnutí napomohou informace ohledně podpory v nezaměstnanosti.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč, který splní tyto podmínky:
• v rozhodném období získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností (popř. započítáním náhradní doby zaměstnání) alespoň 12 měsíců důchodového pojištění;
• požádal úřad práce o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti.
Formulář žádosti o podporu v nezaměstnanosti lze vyhledat na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
K žádosti se přikládají další dokumenty – evidenční list důchodového pojištění, potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, rodný list dětí apod.
Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední dva roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Do rozhodného období se započítává i náhradní doba zaměstnání, tj. zejména doba péče o dítě do 4 let věku, resp. do 10 let v případě, že se jedná o osobu závislou na péči jiné osoby alespoň ve stupni I.
Doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti (tzv. podpůrčí doba) činí u uchazeče o zaměstnání:
• do 50 let věku 5 měsíců;
• od 50 do 55 let věku 8 měsíců;
• nad 55 let věku 11 měsíců.
Pro délku podpůrčí doby je rozhodující věk uchazeče dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.
Výše podpory v nezaměstnanosti
Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto:
1.–2. měsíc ve výši 65 %, 3.–4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.
Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno
získat na: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
Orientační kalkulačka výpočtu podpory v nezaměstnanosti:
http://www.penize.cz/kalkulacky/podpora-v-nezamestnanosti.
V případě, že uchazeč o zaměstnání naposledy vykonával SVČ, stanoví se podpora z posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 kalendářní
měsíc.
Maximální výše podpory činí 15 024 Kč měsíčně.
Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. péče o dítě do 4 let věku. Minimální podpora činí první dva měsíce 3886 Kč
měsíčně, další dva měsíce 3109 Kč a zbývající měsíc 2850 Kč měsíčně.
Příklady:
• Uchazeč bezprostředně po čerpání tříleté rodičovské dovolené žádá o podporu v nezaměstnanosti.
– Výše podpory v nezaměstnanosti bude minimální.
• Uchazeč, který ke konci rodičovské dovolené uzavře se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru, má nárok na odstupné.
– Výše podpory v nezaměstnanosti bude minimální.
• Uchazeč po skončení rodičovské dovolené dostane od zaměstnavatele výpověď, ve výpovědní době dostává mzdu (plat).
– Výše podpory se stanoví z průměrného výdělku, popř. pravděpodobného výdělku, vypočteného za předchozí kalendářní čtvrtletí.
• Uchazeč nastoupí po skončení rodičovské dovolené
do zaměstnání dne 30. 8. 2016, dne 31. 8.2016 jeho zaměstnání skončí.
– Výše podpory se stanoví z pravděpodobného výdělku, odvozeného z hodinové mzdy za dny 30. 8. 2016 a 31. 8. 2016.
• Uchazeč, který nastupuje bezprostředně po rodičovské dovolené na podporu v nezaměstnanosti a který během rodičovské dovolené 1 rok pracoval na dohodu o pracovní činnosti.
– Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z výše příjmu z dohody o pracovní činnosti, za podmínky, že tento jeden rok celý spadá do posledních 2 let před podáním žádosti
(do tzv. rozhodného období).
Výše podpory v nezaměstnanosti při skončení zaměstnání dohodou nebo zaměstnancem
Zaměstnanci, kteří ukončí zaměstnání bez vážného důvodu sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, mají nárok na sníženou podporu v nezaměstnanosti, tj. 45 % průměrného čistého měsíčního
výdělku z posledního zaměstnání. Uvedené se netýká případů, kdy zaměstnanec ukončí pracovní poměr z vážného důvodu. Vážným důvodem může být:
• nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let;
• nezbytná osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost),
ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby;
• docházka dítěte do předškolního zařízení;
• povinná školní docházka dítěte;
• místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera;
• zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání;
• vážné osobní důvody, například etické, mravní či náboženské;
• důvody hodné zvláštního zřetele, kterými mohou být i šikana na pracovišti, mobbing a podobně.
Vážné důvody musí uchazeč úřadu práce hodnověrně prokázat. Vážný důvod se zpravidla zjišťuje z obsahu výpovědi, dohody či potvrzení o zaměstnání.
Posuzování probíhá v rámci správního řízení na základě zjištěných a prokázaných skutečností.
To znamená, aby Vaše podpora v nezaměstnanosti nebyla minimální, je třeba, abyste se vrátila do zaměstnání alespoň na 1-2 dny, zaměstnavatel Vás zaměstnal – odvedl pojistné na důchodové pojištění. Tím Vaše poslední činnost bude zaměstnání a nikoliv náhradní doba zaměstnání – péče o dítě do čtyř let. Výše podpory se tedy bude odvíjet z příjmů ze zaměstnání. Je třeba také odůvodnit důvod uzavření dohody viz výše. Důležité je se evidovat na úřadě práce do tří pracovních dnů od skončení zaměstnání. Avšak pozor Výplata podpory v nezaměstnanosti se posunuje o počet měsíců, za které je zaměstnanci vyplaceno
zákonné odstupné.
ad1) Odpověď je obsažena v odpovědi a3).
Právní předpisy:
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.