Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Otec neplní vyživovací povinnost

29.04.2016

Dobrý den, prosba o radu

Potřebovala bych prosím poradit,
kauza mé dcery: otec dítěte (šestiletého) neplati alimentý již déle než 7 měsíců- otázka:exekutor vs. Policie - trestní oznámení - musí osobně sama na policii? Promiňte, ale moje známa advokátka dceři rekla: hezky se obleč, usmívej se, dělej trochu hloupou... atd. , moje dcera z toho zaskočená... Ale jak jsem pochopila, obrátit se naexekutora je asi pak delší trvání...? Jeste jednou se omlouvám, ze obtěžují. Srdečně zdravím
a předem děkuji.

Dobrý den,
podat trestní oznámení lze osobně i písemně. Trestní oznámení však řeší jen otázku trestu. Je dobré vedle trestního oznámení začít vymáhat plnění – placení výživného.

Pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání výživného, včetně pomoci při podávání návrhu soudu, mají povinnost poskytnout orgány sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Právní úprava zná dvě možnosti, jak pohledávku vymáhat.

Soudní výkon rozhodnutí na peněžité plnění
K nařízení a provedení výkonu rozhodnutí je příslušný obecný soud nezletilého (tzn. soud, v jehož obvodu má nezletilý bydliště). U výživného zletilých dětí je to však obecný soud povinného rodiče. Návrh musí obsahovat označení soudu, oprávněného (dítě), povinného (rodič, jemuž bylo stanoveno platit výživné) včetně jeho rodného čísla, je-li známo, vylíčení rozhodujících skutečností, to, čeho se chce oprávněný domoci, a dále, jakým způsobem má být výkon rozhodnutí proveden. Pokud nezletilému dítěti není známo bydliště povinného, může požádat soud o poskytnutí pomoci při zjišťování bydliště toho, komu z rozhodnutí vyplývá povinnost (soud i v případě výživného zletilých dětí dále může oprávněnému před nařízením výkonu rozhodnutí poskytnout i další součinnost – např. dotazem povinnému na jeho mzdu, účty či předvoláním povinného k prohlášení o majetku). Návrh musí být dále datován a podepsán a je třeba k němu připojit originál nebo úředně ověřenou fotokopii exekučního titulu (soudní rozhodnutí o stanovení výživného) opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti. Prostřednictvím infoSoudu lze sledovat stav soudních jednání u všech soudů (www.justice.cz , záložka infoSoud). Po zadání příslušného jednacího čísla a příslušného soudu je k dispozici přehledná informace o tom, v jakém stádiu vývoje se případ nachází.

Exekuce podle zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti
Jde zpravidla o rychlejší způsob provedení exekuce. Návrh na nařízení exekuce se podává soudnímu exekutorovi. Musí obsahovat jméno exekutora, který má exekuci provést, a dále stejné náležitosti jako návrh na soudní výkon rozhodnutí kromě způsobu, kterým má být exekuce provedena (srážka ze mzdy, přikázání pohledávky z účtu povinného, prodej majetku,...). Exekuci je od 1. 1. 2013 možné provést i pozastavením řidičského oprávnění.
Náklady exekuce (odměna exekutora, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce a další) a náklady oprávněného hradí povinný. Exekutor oprávněného může požádat o složení přiměřené zálohy na náklady exekuce, což ovšem neplatí v případě vymáhání výživného nezletilého dítěte. Z důvodu nesložení zálohy nemůže být v tomto případě exekuce zastavena. V případě vědomosti o nemajetnosti dlužníka je přesto nutno podání návrhu na nařízení exekuce zvážit, a to z toho důvodu, že v tomto případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný.
Výživné je ze zákona tzv. přednostní pohledávkou. To znamená, že v případě, kdy je proti rodiči vedeno více exekucí, musí být přednostně uspokojena pohledávka na výživném a teprve po jejím uspokojení mohou přijít na řadu ostatní pohledávky.
Podat trestní oznámení pro podezření z trestného činu
Kromě samotného vymáhání výživného lze podat trestní oznámení pro podezření z trestného činu zanedbání povinné výživy. Oznámit orgánům činným v trestním řízení skutečnost, že není plněna vyživovací povinnost, má ze zákona rovněž orgán sociálně-právní ochrany dětí.
Trestní zákoník stanoví, že tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo neplní, ať už z nedbalosti či úmyslně, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce.
Dalším faktorem, který může povinného vyjma hrozby exekuce či trestního stíhání motivovat k placení výživného, je skutečnost, že od 1. září 2008 došlo k novele zákona o pomoci v hmotné nouzi, kdy negativní postoj povinné osoby k placení výživného znamená, že částka živobytí, ze které se vychází při stanovení výše dávky pomoci v hmotné nouzi, bude stanovena na úroveň existenčního minima.

Mohou však nastat situace, kdy není žádný z uvedených nástrojů vymáhání výživného účinný a výživné je prakticky nevymahatelné. Lze se však pokusit o vymáhání výživného později, např. když povinný začne pracovat, v případě nelegální práce pak na tuto skutečnost upozornit soud.

Co když je povinný rodič ve výkonu trestu odnětí svobody a nemá zde žádný příjem?
Je-li povinný ve výkonu trestu odnětí svobody, ve věznici je možno provádět exekuci srážkami z pracovní odměny odsouzeného. Mimo to lze provádět srážky příp. i jiných finančních prostředků na účtu odsouzeného vedeného ve věznici. Možnost a výše srážek však závisí především na tom, zda je povinný ve věznici zaměstnán a na výši jeho příjmu. Věznice nemůže hradit tyto srážky ze svého rozpočtu, nýbrž pouze z finančních prostředků na účtu odsouzeného. Pokud není povinný ve výkonu trestu zaměstnán, tato skutečnost může negativně ovlivnit účelnost exekuce. V takovém případě se lze obrátit na vedení věznice, aby zvážilo možnost zaměstnání odsouzeného s ohledem k vyživovací povinnosti vůči nezletilému dítěti.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.