Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rodinné dávky EU

20.04.2016

Dobrý den,
Můj přítel pracuje pod Lucemburskou firmou, ale nežijeme tam. Jezdí na lodi. Jeho kolegové, kteří mají děti, pobírají z Lucemburska mateřskou, nebo nějaké přídavky na děti. Chtěla jsem se zeptat, jak to funguje a jestli je to ještě platné. Moc dekuji

Dobrý den,

Nejvíce informaci získá přítel u svého zaměstnavatele.

Jinak na tyto případy se vztahují předpisy EU a platí zde tzv. pravidla přednosti.
Zde jsou obecné informace:

Co je koordinace?
Evropská pravidla koordinace sociálního zabezpečení nenahrazují vnitrostátní systémy. Členské země samy rozhodují, kdo bude podle jejich právních předpisů pojištěn, jaké dávky budou vypláceny a za jakých podmínek. EU poskytuje společná pravidla, která chrání práva občanů v oblasti sociálního zabezpečení při pobytu v ostatních zemích EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku.
Pro koho tato pravidla platí?
• Pro státní příslušníky členských států EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska, kteří jsou nebo byli pojištěni v některé z uvedených zemí, a také pro jejich rodinné příslušníky.
• Pro osoby bez státní příslušnosti a uprchlíky, kteří mají bydliště v některém z členských států EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo Švýcarsku a kteří jsou nebo byli pojištěni v některé z uvedených zemí, a dále také pro jejich rodinné příslušníky.
• Pro státní příslušníky zemí nečlenských zemí, kteří legálně pobývají na území EU nebo se po různých zemích EU pohybují, a pro jejich rodinné příslušníky.
Čtyři hlavní zásady
1. Nikdy se na vás nevztahuje systém více zemí najednou. Příspěvky proto také platíte jen v jedné zemi. O tom, čí systém se na vás bude vztahovat, rozhodnou orgány sociálního zabezpečení. V tomto ohledu si nemůžete sami vybrat.
>> Chcete se dozvědět, která pravidla se vztahují na vás?
2. Máte tatáž práva a tytéž povinnosti jako státní příslušníci země, ve které máte pojištění. V tom spočívá zásada rovného zacházení neboli zásada nediskriminace.
3. Když žádáte o určitý typ dávky, zohlední se v případě potřeby i předcházející období, během kterého jste byli pojištěni, pracovali jste nebo pobývali na území jiných zemí.
4. Pokud máte nárok na výplatu určité dávky v jednom státě, obvykle je možné, aby vám byla vyplácena i tehdy, pokud žijete ve státě jiném. Tento princip se nazývá zásada převoditelnosti.
Která pravidla se vztahují na vás?
Když se pohybujete v rámci EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska či Švýcarska, vždy podléháte právním předpisům pouze jednoho státu. Zemi, jejíž právní předpisy se na vás vztahují, určí podle pravidel EU orgán sociálního zabezpečení.

Pracujete v jedné zemi?
Základním pravidlem je, že podléháte právním předpisům země, v níž jste zaměstnáni nebo v níž pracujete jako osoba samostatně výdělečně činná. Přitom nezáleží na tom, kde žijete nebo v které zemi má váš zaměstnavatel sídlo.

Pracujete v jedné zemi, ale žijete v jiné?
Pracujete v jiné zemi EU, než kde žijete, a navracíte se do země svého bydliště denně či nejméně jednou týdně? V tom případě jste tzv. přeshraničními pracovníky a za výplatu dávek sociálního zabezpečení zodpovídá země, v níž pracujete. Zvláštní pravidla se vztahují na zdravotní péči a nezaměstnanost.

Jste vyslanými pracovníky?
Vyšle-li vás váš zaměstnanec do zahraničí (či se tak jako osoba samostatně výdělečně činná sami rozhodnete), a to na dobu kratší než 24 měsíců, zůstanete i nadále pojištěni v zemi vašeho původu. Pro vyslané pracovníky platí zvláštní podmínky.

Pracujete ve více než jedné zemi?
• Jestliže vykonáváte podstatnou část své pracovní činnost (nejméně 25 %) v zemi svého bydliště, vztahují se na vás její právní předpisy.
• Jestliže podstatnou část své pracovní činnosti nevykonáváte v zemi svého bydliště, vztahují se na vás právní předpisy země, v níž má váš zaměstnavatel sídlo nebo místo podnikání.
• Pracujete-li pro několik zaměstnavatelů, jejichž sídlo se nachází v různých zemích, vztahují se na vás právní předpisy země vašeho bydliště, a to i kdybyste v ní nevykonávali podstatnou část své pracovní činnosti.
• Jste-li samostatně výdělečně činní a podstatnou část své pracovní činnosti nevykonáváte v zemi svého bydliště, vztahují se na vás právní předpisy země, kde máte tzv. střed zájmu.
• Pracujete-li jako osoba samostatně výdělečně činná v jiné zemi, než kde jste zaměstnáni, jste pojištěni v té zemi, kde jste zaměstnáni.
* rodiče dítěte pracují v různých zemích, matka a dítě žije v ČR, za dávky bude odpovědná ČR, druhá země bude doplácet případný rozdíl,
* otec pracuje v EU mimo ČR, matka nepracuje, dítě a matka žijí v ČR, odpovědná bude země výkonu práce otce dítěte, ČR vydá potvrzení, že v ČR nejsou dávky pobírány.

Nepracujete?
Právní předpisy EU se na vás vztahují, i když nepracujete.

Od 1. května 2010 platí aktualizovaná nařízení koordinace sociálního zabezpečení (nařízení č. 883/2004 a 987/2009).

Žádost o rodinné dávky při zaměstnání ve státě Evropské unie

Vstupem do Evropské unie (dále též "EU") začala v České republice (dále též "ČR") platit nařízení Evropského společenství, která jsou základními právními předpisy Evropské unie a jsou přímo aplikovatelná v každém členském státě.
V oblasti dávkových systémů sociální ochrany (v ČR především systém státní sociální podpory) se jedná o Nařízení č. 1408/71 (dále též "Nařízení") a některé další právní předpisy, na jejichž základě může osoba pracující jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná v jiném členském státě, než je stát jejího trvalého bydliště, požádat v tomto státě o tzv. rodinné dávky.

Pro správné chápání dané problematiky je třeba, aby byly přesně rozlišovány pojmy "rodinné dávky" a "rodinné přídavky".

Rodinné dávky
jsou definovány jako všechny věcné i peněžité dávky určené k náhradě rodinných výdajů s výjimkou zvláštních přídavků při narození a adopci dítěte.

Za rodinné přídavky
(což je užší pojem) jsou pak považovány periodické peněžité dávky poskytované výlučně s ohledem na počet, a tam, kde to přichází v úvahu, též na věk rodinných příslušníků.

Pro ověřování plnění podmínek nároku na přiznání dávek dle Nařízení se kromě tiskopisů, které požadují národní právní řády, používají tzv. E-formuláře.
E-formuláře jsou tištěny ve všech jazycích členských států EU a každá oblast sociálního zabezpečení má svou vlastní číselnou řadu. Pro rodinné dávky je určena řada E-400. V zájmu co možná největší srozumitelnosti a jednoduchosti jsou formuláře unifikované, ve všech jazykových mutacích identické.
Při koordinaci rodinných dávek jsou nejčastěji používány formuláře E-401 (Potvrzení týkající se skladby rodinných příslušníků pro účely přiznání rodinných dávek) a E-411 (Žádost o informace o nároku na rodinné dávky v členských státech, kde rodinní příslušníci bydlí).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Všechny osoby, které jsou vyjmenovány v Nařízení (článek 2):
• osoby zaměstnané nebo samostatně výdělečně činné a studenti, které podléhají nebo podléhaly právním předpisům jednoho nebo více členských států a které jsou státními příslušníky jednoho nebo více členských států, nebo které jsou osobami bez státní příslušnosti nebo uprchlíky bydlícími na území jednoho z členských států, jakož i jejich rodinní příslušníci nebo pozůstalí,
• nezaměstnané osoby, které byly dříve zaměstnány nebo samostatně výdělečně činné osoby a jejich rodinní příslušníci trvale bydlící v jiném členském státě,
• pozůstalí po zaměstnaných nebo samostatně výdělečně činných osobách a studentech, které podléhaly právním předpisům jednoho nebo více členských států, bez ohledu na státní příslušnost těchto osob v případech, kdy jejich pozůstalí jsou státními příslušníky jednoho z členských států, nebo osobami bez státní příslušnosti nebo uprchlíky bydlícími na území jednoho z členských států.

Tento návod je určen pro občany České republiky s trvalým pobytem na jejím území, kteří jsou výdělečně činní v některém členském státě EU a žádají v tomto státě o tzv. rodinné dávky.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení
Žadatel o tzv. rodinné dávky podá žádost o tyto dávky na zahraničním úřadě. O tom, který je to úřad, je nejlépe informovat se u zaměstnavatele.
Po podání žádosti poskytne zahraniční úřad žadateli tzv. E-formuláře, které jsou potřebné pro ověření nároku na přiznání dávek. Jsou jimi nejčastěji formuláře E-401 a E-411.
Oba formuláře mají část A (žádost o potvrzení), kterou vyplňuje kompetentní instituce odpovědná za vyplácení rodinných dávek v členském státě, v němž žadatel pracuje, a která si přeje zjistit potřebné informace. Po vyplnění části A formuláře zašle zahraniční úřad formulář příslušné instituci podle místa bydliště žadatele a jeho rodinných příslušníků, a to přímo nebo prostřednictvím styčného orgánu určeného v Nařízení. Tato instituce pak vyplní a potvrdí část B příslušného formuláře (potvrzení). Potud je postup při vyplňování obou formulářů stejný.
Rozdílné jsou však instituce kompetentní k ověřování jednotlivých formulářů.
Formulář E-411 ověřují v ČR úřady práce, respektive jejich pracoviště státní sociální podpory, v Praze úřady městských částí. Pokud zahraniční úřad žádající o informace nezná svůj protějšek v ČR, zašle formulář E-411 styčnému orgánu, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále též "MPSV ČR"). To pak předá tiskopis příslušnému úřadu práce.
Formulář E-401 potvrzuje přímo Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociální politiky. Protože formulář nelze kvůli složitosti procesu ověřování uváděných údajů potvrdit na počkání, doporučujeme zaslat formulář doporučeně na adresu MPSV ČR a v adrese uvést i zmiňovaný odbor sociální politiky. V případě nedostatečného vyplnění údajů zasílá MPSV ČR tiskopis zpět k doplnění zahraničnímu úřadu, popřípadě žadateli.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
O rodinné dávky požádejte ve státě, kde pracujete. Formu a způsob podání žádosti (osobně, písemně, na předepsaném tiskopisu, elektronicky apod.) stanoví právní předpisy konkrétního členského státu EU. Tyto informace vám podá buď váš zaměstnavatel nebo příslušný úřad.
Po vyplnění a ověření formuláře zahraničním úřadem předložte formuláře příslušnému českému úřadu. Formuláře E-411 se předkládají ve dvojím vyhotovení úřadu státní sociální podpory. Formulář E-401 zašlete doporučeně na odbor sociální politiky MPSV ČR.

Na které instituci životní situaci řešit
V zahraničí: úřady obdobné českým úřadům státní sociální podpory, které jsou příslušné podle místa bydliště nebo místa výkonu zaměstnání žadatele v členském státě EU.
V České republice: úřady státní sociální podpory (úřad práce, v Praze úřad městské části) příslušné podle místa trvalého bydliště žadatele v ČR.

Jaké doklady je nutné mít sebou
Na úřadě v České republice předložte předepsané formuláře (formulář E-411 ve dvou kopiích).
Ve formuláři E-411 musí být mj. uvedena:
• adresa bydliště žadatele a jeho rodinných příslušníků v České republice (v bodě 1 a 2 části A),
• název a adresa zahraničního úřadu, který o informace českou stranu žádá,
• ověření formuláře formou otisku razítka a podpisem příslušného pracovníka zahraničního úřadu (bod 5 části A formuláře).
Ve formuláři E-401 musí být mj. uvedeno následující:
• název a adresa zahraničního úřadu, který o potvrzení údajů žádá (bod 5 části A formuláře),
• ověření formuláře formou otisku razítka dotazujícího se zahraničního úřadu (tento požadavek v bodě 5 části A chybí, MPSV ČR však bez otisku razítka nemůže formulář potvrdit a zasílá jej zpět k doplnění),
• adresa místa bydliště žadatele a jeho rodinných příslušníků v ČR (bod 1 a 2),
• osoby, které žijí se žadatelem ve společné domácnosti (kromě manžela a dětí), např. druh/družka, rodiče žadatele apod. (v bodě 3),
• rodinní příslušníci, pro které je o dávky žádáno (děti žadatele, v bodě 4).
Na úřadě v zahraničí předložte doklady vyžadované konkrétním příslušným úřadem.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře jsou k dispozici na příslušných úřadech v zahraničí nebo na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ke stažení a vytištění.
Formulář E-401 - Potvrzení týkající se skladby rodinných příslušníků pro účely přiznání rodinných dávek
Formulář E-411 - Žádost o informace o nároku na rodinné dávky v členských státech, kde rodinní příslušníci bydlí
E-formuláře jsou tištěny ve všech jazycích členských států EU, jsou unifikované, ve všech jazykových mutacích identické. Z toho plyne, že při předkládání formulářů českým úřadům není třeba úředního překladu z cizího jazyka do českého jazyka.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Změnu rozhodných skutečností, tj. začátek výkonu zaměstnání v zahraničí, oznamte do 8 dnů příslušnému úřadu státní sociální podpory v ČR (§ 61 zákona o státní sociální podpoře).
Poskytněte potřebnou součinnost (na výzvu příslušného českého úřadu) při odstraňování nedostatků žádosti o ověření formulářů.

Aktualizace pravidel koordinace se v EU uplatňuje od 1. května 2010. Zahrnuje:
• Nařízení (ES) č. 883/2004 ve znění nařízení Evropské komise (EU) č. 1244/2010
• Prováděcí nařízení (ES) č. 987/2009 ve znění nařízení Evropské komise (EU) č. 1244/2010
Právní úprava EU týkající se koordinace systémů sociálního zabezpečení existuje již od roku 1958 (nařízení č. 3 a 4 z uvedeného roku). Od té doby byly mnohokrát pozměněny.
Tato aktualizace však představuje první zásadní reformu od přijetí následujících nařízení v 70. letech minulého století:
• Nařízení (EHS) č. 1408/71
• Prováděcí nařízení (EHS) č. 574/72

Státní příslušníci nečlenských států
Dne 1. ledna 2011 rozšířilo nařízení č. 1231/2010 aktualizaci pravidel koordinace na státní příslušníky nečlenských států (tzv. „třetích zemí“), kteří legálně žijí v členských státech Unie a kterých se týká přeshraniční problematika. Pravidla se vztahují i na jejich rodinné příslušníky a pozůstalé, pokud také žijí v EU.
Pravidla se nevztahují se na Dánsko a Spojené království.
Nařízení č. 1231/2010 je směrodatné i v takových případech, kdy se občan nečlenského státu přestěhoval do jiné země Unie za prací, ale jeho děti zůstaly v tom členském státě, kde pobýval předtím.
Státní příslušníci nečlenských zemí mohou i nadále využívat výhod vyplývajících z předešlých pravidel koordinace v případech, které se týkají Spojeného království, protože zde i nadále platí nařízení (ES) č. 859/2003 (kterým se působnost nařízení (EHS) č.1408/71 rozšiřuje na státní příslušníky nečlenských zemí).
Švýcarsko
Vůči Švýcarsku se aktualizovaná pravidla koordinace uplatňují od 1. června 2012.
• Příloha II Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob, která byla aktualizována rozhodnutím č. 1/2012 Smíšeného výboru zřízeného touto dohodou.
EHP (Evropský hospodářský prostor)
Vůči Norsku, Islandu, Lichtenštejnsku se aktualizovaná pravidla koordinace uplatňují od 1. května 2012.
• Příloha VI Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Dohoda o EHP), aktualizována rozhodnutím č. 76/2011 Smíšeného výboru EHP
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.