Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Péče o osobu blízkou

19.04.2016

Dobrý den, shrnuto ve zkratce, Matka-neschopna se starat z důvodu zrušené insolvence a návratu exekucí a zcela určité budoucí výpovědi z práce. Otec, se nezajímá, nekomunikuje, neplatí výživné. Bratra od 4 let neviděl. Dnes je bratrovi 12. Mě je 20, mám zaměstnání a dokazatelně i byt. Mohu dokázat, že pro bratra by bylo lepší, být svěřen mě, už kvůli emoční, sourozenecké a celkově i kvůli skutečnosti, že jsme spolu vyrůstali.Jaká je možnost, že by byl bratr svěřen do mé péče? I s ohledem na to, že je můj nevlastní bratr (nemáme společného otce)?
Předem moc děkuji.

Dobrý den.
Doporučuji, abyste nejdříve celou situaci ve věci neschopnosti rodičů se postarat o dítě řešila s příslušným orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). OSPOD musí zahájit šetření a rodiče budou mít právo se k tomuto vyjádřit. Pokud bude závěr takový, že rodiče nejsou schopni se starat o dítě, pak teprve může nastat situace, kdy dítě bude svěřeno do náhradní rodinné péče. Vše dobře promyslete, abyste „bratrovi“ neublížila.
Vůči nevlastnímu bratrovy máte z hlediska práva postavení osoby blízké Jako osoba blízká můžete podat soudu návrh na svěření dítěte do pěstounské péče, pokud by soud rozhodl o pěstounské péči, budete mít podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí postavení osoby pečující.
• Osoba pečující – pěstoun, osobně pečující poručník a osoba, které je dítě svěřeno do předpěstounské (předporučnické) péče, má podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí postavení „osoby pečující“. S osobami pečujícími je uzavírána dohoda o výkonu pěstounské péče. Zákon jim zaručuje právo na podpůrné služby, odborné poradenství a dávky pěstounské péče, zároveň jim však stanoví tyto specifické povinnosti:
a) udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s rodiči
a dalšími blízkými osobami,
b) umožnit styk rodičů s dítětem, pokud není omezen či zakázán
soudem,
c) umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče
a spolupracovat se zaměstnancem orgánu sociálně-právní ochrany,
který sleduje vývoj dítěte svěřeného do náhradní péče,
d) povinnost dalšího vzdělávání v rozsahu 24 hodin v období 12 kalendářních
měsíců.
Blízká osoba/příbuzný – pečující osobou může být osoba blízká dítěti, která není v příbuzenském poměru k dítěti. V textu je užíván sjednocující název „příbuzný“ (s výjimkou citace právních předpisů), případně „pečující osoba“ (srov. s pojmem „osoba pečující“) nebo „pečovatel“.

Děti, které nemohou žít se svými vlastními rodiči, se často ocitají v péči svých příbuzných. Právní úprava osobní péči příbuzného nebo osoby blízké upřednostňuje před péčí cizí osoby (např. § 954 nebo § 962 občanského zákoníku). Zároveň má péče fyzické osoby (příbuzné i nepříbuzné) vždy přednost před umístěním dítěte do ústavní výchovy. Ve všech případech je předním hlediskem při rozhodování o způsobu péče nejlepší zájem konkrétního dítěte.

Podle § 22 občanského zákoníku je osobou blízkou vůči dítěti příbuzný v řadě přímé (rodič, prarodič, praprarodič atd.) a sourozenec. Za osobu blízkou se považují také další příbuzní (teta, strýc, bratranec, sestřenice, nevlastní sourozenec,atd.), ale pouze tehdy, pokud by „újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní“. Za osoby blízké dítěti nebo jeho rodině se dále mohou považovat osoby trvale žijící s dítětem nebojeho rodinou (např. druh/družka rodiče). Lidé, kteří nejsou přímými příbuznými dítěte, jsou tedy považováni za osoby blízké dítěti v případě, kdy mezi nimi a dítětem existuje blízký vztah, který vznikl ještě předtím, než nastaly důvody pro umístění dítěte do náhradní rodinné péče.

Mezi příbuznými v přímé linii a sourozenci nemůže dojít k osvojení. Péče příbuzných tak může mít v závislosti na právním statutu čtyři formy:

1.1. Péče na základě dohody s rodičem dítěte (§ 881 občanského zákoníku)

• Rodiče mohou péči o dítě a jeho ochranu, výkon výchovy, popřípadě
některých jejích stránek, nebo dohled nad dítětem svěřit jiné osobě. Tato
dohoda se nemusí dotknout trvání ani rozsahu rodičovské povinnosti.
• Takovou dohodu je možno uzavřít bez rozhodnutí soudu. Tento typ
péče slouží zejména k zajištění krátkodobé péče o dítě. Typickým příkladem
je prázdninový pobyt dítěte u babičky, svěření dítěte do péče po
dobu hospitalizace rodiče atd.
• Zákon nestanoví požadavky na osobu, která má o dítě pečovat, ani formu
dohody (může být ústní i písemná). Výběr vhodné osoby je odpovědností
rodičů.
• Rodičovská odpovědnost rodičům zůstává v plném rozsahu zachována.
Za osobní péči o dítě nenáleží odměna, uvažovat lze pouze o vyživovací
povinnosti rodičů k rukám osoby, která o dítě pečuje.
• V případě příbuzných může jít o počáteční fázi procesu, na jehož konci
je trvalá péče o dítě: prarodič například nejprve pomáhá s výchovou dítěte,
postupně ji přebírá od rodiče a nakonec se stává stálým pečovatelem.
• Pokud kdokoliv dítě přebírá s úmyslem mít ho v trvalé (resp. dlouhodobé)
péči, je o této skutečnosti povinen informovat OSPOD (krátkodobých
pobytů se oznamovací povinnost netýká). OSPOD na základě tohoto
oznámení projedná možnosti dlouhodobého řešení situace dítěte a případně
podá příslušný návrh soudu.

1.2. Osobní péče poručníka (§ 928–942 občanského zákoníku)

• Pokud nemůže žádný z rodičů vykonávat rodičovskou odpovědnost
v plném rozsahu (např. z důvodu úmrtí, omezení rodičovské odpovědnosti
atd.), jmenuje soud dítěti poručníka, který má v zásadě všechny
povinnosti a práva jako rodič, ale nemá k dítěti vyživovací povinnost.
• Do funkce poručníka může soud jmenovat i dvě osoby, zpravidla jsou
jimi manželé.
• Každé rozhodnutí poručníka v nikoliv běžných záležitostech týkajících
se dítěte musí být schváleno soudem.
• Poručník, který o dítě osobně pečuje, má postavení „osoby pečující”
a je s ním uzavírána dohoda o výkonu pěstounské péče, má nárok na
dávky pěstounské péče.
• Vývoj dítěte v osobní péči poručníka sleduje OSPOD, zaměstnanec
OSPOD je povinen navštěvovat rodinu, v níž dítě vyrůstá, minimálně jednou
za 6 měsíců (v prvním půlroce péče jednou za 3 měsíce).

1.3. Péče jiné osoby (§ 953–957 občanského zákoníku)

• O svěření dítěte do péče rozhoduje soud, podmínkou pro svěření je
skutečnost, že o dítě nemůže pečovat žádný z rodičů ani poručník.
• Osoba, která o dítě pečuje, je tzv. jinou osobou odpovědnou za výchovu
dítěte, nemá však postavení „osoby pečující“ dle zákona o sociálně-
právní ochraně dětí, neuzavírá se s ní dohoda o výkonu pěstounské
péče, nemá nárok na dávky pěstounské péče.
• Rodiče mají k dítěti vyživovací povinnost, výživné je hrazeno přímo
osobě, která o dítě pečuje. Pokud nelze rodičům nebo ostatním příbuzným
uložit vyživovací povinnost k dítěti, nelze tento typ péče použít
(je nutno svěřit dítě např. do péče pěstounské).
• Vývoj dítěte v péči jiné osoby sleduje OSPOD, příslušný zaměstnanec
OSPOD je povinen navštěvovat rodinu, v níž dítě vyrůstá, minimálně jednou
za 6 měsíců (v prvním půlroce péče jednou za 3 měsíce).

1.4. Pěstounská péče (§ 958–970 občanského zákoníku)

• Nemůže-li o dítě pečovat žádný z rodičů ani poručník, může soud svěřit
dítě do osobní péče pěstounovi.
• Pěstounská péče trvá po dobu, po kterou existuje překážka bránící
rodičům v osobní péči o dítě. Rodič může požadovat dítě zpět do své
péče. Soud jeho žádosti vyhoví, pokud to je v zájmu dítěte.
• Pěstoun zastupuje dítě pouze v běžných záležitostech, o podstatných
věcech (volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítěte, závažné lékařské
zákroky atd.) rozhodují rodiče. Ti mají vůči dítěti i nadále vyživovací
povinnost. Výživné je hrazeno Úřadu práce rodičem, který vyplácí prostřednictvím
pěstouna dávku „příspěvek na úhradu potřeb dítěte“. Pokud je výživné
vyšší než zákonem stanovená výše tohoto příspěvku, náleží rozdíl dítěti.
• Pokud to vyžaduje situace, může soud stanovit pěstounovi další práva
a povinnosti. Dítě může být svěřeno do společné péče manželů nebo
do výhradní péče jedné osoby (jednoho z manželů). Na osobní péči
o dítě se i v tomto případě druhý z manželů podílí, pokud žije s dítětem
v tzv. rodinné domácnosti.
• S pěstounem je uzavírána dohoda o výkonu pěstounské péče, má
nárok na dávky pěstounské péče.
• Vývoj dítěte v pěstounské péči sleduje OSPOD, příslušný zaměstnanec
OSPOD je povinen navštěvovat rodinu, v níž dítě vyrůstá, minimálně jednou
za 6 měsíců (v prvním půlroce péče jednou za 3 měsíce).

Soud rozhoduje vždy individuálně, zabývá se vazbami dítěte na tuto osobu a řídí se především nejlepším zájmem dítěte. Dle svého uvážení si soud může vyžádat různé podklady, např. informace o ekonomických a sociálních poměrech budoucího pěstouna, jeho zdravotním stavu, o schopnosti rodiče platit výživné atd.

Ve Vašem případě, mladé ženy je potřeba vše důkladně zvážit.Chcete převzít péči o svého mladšího příbuzného - nevlastního bratra.
Rozhodnutí soudu je v tomto případě je jedno z nejtěžších.

Stejně složitá je situace mladého člověka, kterého čekají několikaletá práce s výchovou „skoro“ sourozence, uvědomění si vlastních limitů, omezení svých snů, partnerských vztahů, komplikace při zakládání vlastní rodiny a zároveň silná touha své nejbližší (sourozence) nenechat bez pomoci. Mnoho mladých lidí si uvědomuje, jak jsou pro své „skoro“ sourozence důležití, společně toho hodně zažili i vydrželi, cítí odpovědnost.

Situace jsou různé. Je rozdíl, pokud dostane např. 25letá sestra do péče svého 2letého bratra, nebo když 19letá sestra začne pečovat o svého 8letého sourozence (použila jsem pro zjednodušení termín bratr, sestra, ale podle práva jste osoby blízké). Nelze říci, co je těžší, ale situace a jejich posouzení se liší. Sourozenec, kterému je do výchovy svěřeno mladší dítě, potřebuje v každém případě intenzivní podporu ze strany úřadů i podpůrných služeb.
Potřebuje si vyjasnit své další osobní směřování, uvědomit si délku péče o sourozence, svou sílu, svá přání a jejich možné omezení, vyladit partnerský vztah. Potřebuje odlehčovací služby, aby měl čas i na svůj život mimo rodinu.
Velikým tématem v takto utvořené náhradní rodině bývá vnímání pečující osoby ze strany mladších sourozenců. Kým vlastně je? Má rodičovskou autoritu? Je tato autorita sourozenci respektována, nebo jde spíš o vztah založený na týmovém fungování? Velmi problematické postavení pak může mít partner vychovávajícího sourozence, protože rodičovskou autoritu nemá a není také členem sourozeneckého týmu (týmu osob blízkých).

Právní předpisy:

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Přeji vám, abyste nalezla to nejlepší řešení.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.