Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Daňový bonus

24.03.2016

Dobry den,

jsem aktualne na druhe materske dovolene a zadam zamestnavatele o rocni zuctovani dane. Moje prijmy za rok 2015 jsou PPM a proplacena dovolena od stavajiciho zamestnavatele.
Vzhledem k tomu, ze dohromady s materskou jsem mela prijem presahujici 55 200 Kc bych mela mit narok na uplatneni slevy na obe deti a zajimalo by me, jakym zpusobem se sleva pocita - mesicne jen za mesice kdy jsem mela prijem - 28 tydnu PPM plus mesic kdy mi byla proplacena dovolena nebo za cely rok?
Prvni dite ma 3 roky a druhe se narodilo v dubnu 2015. Muzu pocitat, ze se mi vrati castka 12x1117 a 9x1317 v podobe bonusu?
Dekuju moc za odpoved.

Dobrý den,Vážená paní,

prosím přijměte moji omluvu. Ve své předchozí odpovědi jsem se soustředila a problém daňového zvýhodnění a nepostřehla jsem, že jste měla v podstatě jen příjem za dovolenou. Jinak jste dostávala peněžitou pomoc v mateřství a ta se pro se pro daňové zvýhodnění nepovažuje za příjem.

Bohužel proto ve vašem případě nepřichází v úvahu daňového zvýhodnění na dítě (při splnění podmínek zákona však může uplatnit druhý z rodičů), protože do příjmu ze závislé činnosti se podle zákona o daních z příjmu nezapočítávají příjmy, které jsou od daně osvobozené, a to je právě peněžitá pomoc v mateřství.

Tuto úpravu obsahuje § 35c odst. 4 zákona o daních z příjmů, který zní takto:

Daňový bonus může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6, 7, 8 nebo § 9 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy; u poplatníka, který má příjmy pouze podle § 9 nesmí výdaje převýšit tyto příjmy. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené, příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně s výjimkou příjmů, u nichž se uplatní postup dle § 36 odst. 7 nebo 8 a příjmy, které jsou podle § 38f vyjmuty ze zdanění.

Přijměte prosím tuto moji informaci a omluvu.

V ostatním je již poskytnutá informace správná.

Zákonem č. 267/2014 Sb., byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též: ZDP). Mění se výše daňového zvýhodnění a pravidla pro jeho poskytování „podle počtu dětí“ ve společně hospodařící domácnosti.
V souvislosti s těmito novými pravidly musí zaměstnanci, kteří si chtějí v roce 2015 uplatnit daňové zvýhodnění u zaměstnavatele, podepsat nový tiskopis „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ - vzor č. 24 (dále jen: Prohlášení k dani), ve kterém jsou doplněny nové povinné údaje o vyživovaných dětech. Rozšiřují se i údaje o vyživovaných dětech, které je nutno doložit od zaměstnavatele druhého z poplatníků. Pro tyto účely byl zveřejněn nový tiskopis „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění“- MFin 5556, vzor č. 1.
V roce 2015 má nově poplatník nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě v závislosti na počtu dětí žijících s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (dále jen: daňové zvýhodnění), ve výši:
• 13 404 Kč ročně na jedno dítě, (měsíčně 1 117 Kč)
• 15 804 Kč ročně na druhé dítě, (měsíčně 1 317 Kč) a
• 17 004 Kč ročně na třetí a každé další dítě (měsíčně 1 417 Kč).
V ust. § 35c odst. 1 ZDP je dále nově stanoveno, že je-li v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro účely tohoto ustanovení vždy dohromady.
Výše daňového zvýhodnění na vyživované dítě (děti) ve formě maximálního ročního daňového bonusu v částce 60 300 Kč zůstává nezměněna. Nadále také platí, že daňové zvýhodnění na vyživované dítě s průkazem ZTP/P se zvyšuje na dvojnásobek.
V roce 2015 i nadále platí že:
• daňový bonus náleží, pokud poplatník má příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tj. v roce 2015 částku 55 200 Kč (6x 9 200 Kč) a pokud výše daňového bonusu činí alespoň 100 Kč ročně (maximálně do výše 60 300 Kč),
• měsíční daňový bonus náleží, pokud úhrn měsíčních příjmů ze závislé činnosti u poplatníka dosáhne alespoň polovinu minimální mzdy, tj. v roce 2015 částku 4 600 Kč a pokud výše měsíčního daňového bonusu činí alespoň 50 Kč měsíčně (maximálně do výše 5 025 Kč),
• pro stanovení daňového zvýhodnění je možné posuzovat dohromady pouze děti, které lze podle ust. § 35c odst. 6 ZDP považovat za vyživované poplatníkem,
• z hlediska nároku na daňové zvýhodnění je rozhodující stav na počátku měsíce a že daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě narodilo, nebo ve kterém tomuto dítěti soustavná příprava na budoucí povolání, anebo ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.
Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Podmínky, za kterých může poplatník s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanec) uplatnit daňové zvýhodnění u zaměstnavatele jsou stanoveny v § 38k odst. 4 ZDP. Plátce daně přihlédne při výpočtu zálohy na daň k měsíčnímu daňovému zvýhodnění, jen podepíše-li poplatník do 30 dnů po vstupu do zaměstnání a každoročně nejpozději do 15. února na příslušné zdaňovací období Prohlášení k dani o tom,
1. jaký je počet dětí vyživovaných v rámci jeho společně hospodařící domácnosti (uvede pouze ty děti, které jsou jím vyživované podle § 35c odst. 6 ZDP, ne tedy např. děti družky z předchozího vztahu, které nejsou pro tohoto poplatníka považovány za vyživované),
2. jaké skutečnosti jsou u něho dány pro přiznání daňového zvýhodnění na vyživované dítě (děti),
3. zda uplatňuje daňové zvýhodnění na konkrétní dítě (děti) ve výši náležející podle § 35c odst. 1 ZDP „na jedno dítě“, nebo ve výši stanovené „na druhé dítě“, nebo ve výši stanovené na „třetí a každé další“ vyživované dítě,
4. zda v rámci téže společně hospodařící domácnosti uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované děti i jiná osoba (a také v jaké výši je uplatňuje - viz § 38l odst. 3 písm. c) ZDP ),
5. kdy a jak se případně změnily rozhodné skutečnosti pro přiznání daňového zvýhodnění,
6. jedná-li se o zletilé studující dítě, jako doposud, že nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně,
7. jako dříve, že současně za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího období neuplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě u jiného plátce daně (písm. d), a
8. že daňové zvýhodnění na to samé vyživované dítě za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího období neuplatňuje jiná osoba.
Dojde-li ke změně rozhodných skutečností, nadále platí, že poplatník je povinen svému zaměstnavateli změnu neprodleně písemně oznámit do konce kalendářního měsíce, ve kterém k takové změně došlo.
Daňové zvýhodnění za nových podmínek lze uplatnit u zaměstnavatele poprvé při zúčtování mezd za kalendářní měsíc leden 2015. Za tímto účelem musí každý poplatník:
a) pro rok 2015 (prakticky nejpozději do konce ledna) podepsat nový vzor č. 24 tiskopisu Prohlášení k dani a na tomto novém vzoru tiskopisu uplatnit nárok na daňové zvýhodnění, a to dle pokynů v něm uvedených (musí zde uvést nejen, na které děti uplatňuje daňové zvýhodnění, ale také v jaké výši, resp. též na které vyživované dítě poplatník daňové zvýhodnění neuplatňuje, tzn. všechny děti jím vyživované ve společně hospodařící domácnosti), a
b) současně předložit zaměstnavateli Potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. Tiskopis 25 5556 MFin 5556 vzor č. 1 je k dispozici na internetových stránkách Finanční správy ČR (http://www.financnisprava.cz v sekci daňových tiskopisů).
Pozn.: V případě, že druhý děti vyživující poplatník s příjmy ze závislé činnosti u svého zaměstnavatele Prohlášení k dani podepíše, ale žádné vyživované děti v něm neuvede, příp. takto nepodepíše, bude stačit „jednoduché“ Potvrzení, ve kterém jeho zaměstnavatel pouze uvede, že daňové zvýhodnění na žádné vyživované děti u něj tento poplatník neuplatňuje, příp. že u něj poplatník na dané zdaňovací období Prohlášení k dani nepodepsal. Takové potvrzení nemá předepsaný formulář.
Náležitosti Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
Jsou-li poplatníci vyživující dítě (děti) v rámci jedné společně hospodařící domácnosti oba zaměstnaní, podle § 38l odst. 3 písm. c) ZDP nárok na daňové zvýhodnění musí prokázat plátci daně potvrzením od zaměstnavatele druhého z poplatníků, ve kterém zaměstnavatel uvede jméno, příjmení, rodné číslo dítěte, v jaké výši poplatník na toto dítě uplatňuje nárok na daňové zvýhodnění (resp. že ho neuplatňuje) a od kterého měsíce.
Potvrzení platí trvale do doby, než dojde ke změně rozhodných skutečností. Znovu musí toto potvrzení poplatníci předložit v případě, že dojde ke změně v počtu vyživovaných dětí, v důsledku kterého se bude měnit výše daňového zvýhodnění uplatňovaná na další dítě (děti).
Narození druhého dítěte v rodině
Narodí-li se poplatníkovi v průběhu roku druhé dítě a poplatník již daňové zvýhodnění ve výši stanovené „na jedno dítě“ u svého zaměstnavatele uplatňuje (a nechce v souvislosti s narozením dítěte změnu v uplatňování výše daňového zvýhodnění), pak na narozené dítě uplatní daňové zvýhodnění ve výši stanovené na „druhé dítě“ (resp. poměrné části ročního daňového zvýhodnění ve výši 15 804 Kč), tedy od měsíce narození do konce roku ve výši 1 317 Kč měsíčně. Tuto změnu vyznačí v Prohlášení k dani v části II. v tzv. „Změnové tabulce“.
Změna v počtu dětí v průběhu zdaňovacího období u poplatníků s příjmy ze závislé činnosti
Změní-li se v průběhu zdaňovacího období počet vyživovaných dětí ve společně hospodařící domácnosti a v důsledku toho také dojde ke změně ve výši daňového zvýhodnění náležejícího na ostatní děti, jsou poplatníci s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanci) povinni tuto změnu neprodleně (podle ust. § 38k odst. 8 ZDP do konce měsíce, kdy k takové změně dojde) písemně oznámit svému zaměstnavateli a taktéž vyznačit ve Změnové tabulce a upravit výše daňového zvýhodnění na další děti (popř. je možné uplatnit celý nárok jinak po dohodě s druhým poplatníkem). Konkrétně dojde-li v průběhu kalendářního roku ke změně v počtu dětí, na které náleží daňové zvýhodnění, ze dvou na jedno např. z důvodu, že dítě, na které náleží daňové zvýhodnění ve výši stanovené „na jedno dítě“, ukončí soustavnou přípravu na budoucí povolání, výše daňového zvýhodnění na vyživované dítě se bude měnit tak, že poplatník na další dítě, na které po první část kalendářního roku uplatňoval daňové zvýhodnění ve výši stanovené „na druhé dítě“ (tj. 1 317 Kč měsíčně), bude po další část kalendářního roku uplatňovat daňové zvýhodnění již jen ve výši stanovené „na jedno dítě“ (tj. 1 117 Kč měsíčně). Úhrnná výše ročního daňového zvýhodnění se pak na toto po celý rok vyživované dítě nebude rovnat ani jedné z ročních částek uvedených v ust. § 35c odst. 1 ZDP (tj. „na jedno dítě“ resp. „na druhé dítě“), ale bude v jejich rozpětí.

Poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků, může po skončení zdaňovacího období (kalendářního roku) požádat plátce daně o provedení ročního zúčtování. Podmínky provedení tohoto zúčtování jsou stanoveny v § 38ch zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (ZDPř).
Poplatníkovi, který nepožádá o roční zúčtování záloh, plátce daně roční zúčtování neprovede, a není-li poplatník povinen podat daňové přiznání, jeho daňová povinnost je splněna zálohami na daň (jen pokud neuplatňoval odečet úroků), sraženými z příjmů ze závislé činnosti (§ 38h odst. 9 ZDPř).
O roční zúčtování může požádat poplatník, který:
• Měl ve zdaňovacím období příjmy jen od jednoho plátce.
• Pobíral příjmy od více plátců, ale jednotlivé zaměstnavatele ve zdaňovacím období měl postupně za sebou.
• Podepsal u všech těchto plátců prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 a odst. 5 ZDPř a to po nástupu k plátci do 30 dnů.
• Písemně požádal o roční zúčtování posledního z plátců daně ve zdaňovacím období, nejpozději do 15. února po skončení posledního zdaňovacího období.
• Nepodal nebo není povinen podat daňové přiznání.
Roční zúčtování provede poslední plátce daně (zaměstnavatel) na základě potvrzení o zdanitelných příjmech a o sražených zálohách od všech předchozích plátců daně ve zdaňovacím období, které je poplatník povinen předložit současně se žádostí o roční zúčtování v termínu do 15. února následujícího roku.
Pokud poplatník nepředloží v tomto termínu potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozích plátců daně, roční zúčtování se neprovede.
Splní-li poplatník podmínky, stanovené pro provedení ročního zúčtování, plátce daně provede výpočet daně z úhrnu všech mezd, zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi ve zdaňovacím období nejpozději do 31. března. Vznikne-li z ročního zúčtování přeplatek vyšší než 50 Kč, vrátí jej plátce poplatníkovi nejpozději při zúčtování mzdy za březen. O částku přeplatku, vráceného z ročního zúčtování, sníží plátce daně nejbližší odvody záloh finančnímu úřadu, nejdéle do konce roku, nebo požádá finanční úřad o vrácení částky přeplatku. Nedoplatek na dani vzniklý z ročního zúčtování se od poplatníků nevybírá (§ 38ch odst. 4 ZDPř).
Daňové zvýhodnění na dítě
Poplatník má od 1.1.2015 nárok na daňové zvýhodnění na první vyživované dítě žijící s ním v domácnosti ve výši 13 404 Kč ročně, na druhé 15 804 Kč ročně a na třetí a každé další 17 004 Kč ročně (23 208 Kč u dítěte s průkazem ZTP/P). Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu.
Je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost vypočtená za příslušné zdaňovací období, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však do výše 63 300Kč ročně. Daňový bonus může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6, 7, 8 nebo § 9 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Jestliže u poplatníka úhrn příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků ve zdaňovacím období nedosáhl alespoň šestinásobku minimální mzdy, na vyplacený měsíční daňový bonus v kalendářních měsících, v nichž úhrn jeho příjmů dosáhl alespoň výše minimální mzdy, již nárok neztrácí.
Při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění § 35d zákona č. 586/1992 Sb. poskytne plátce daně poplatníkovi slevu na dani maximálně do výše daňové povinnosti vypočtené podle tohoto zákona.
Při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění plátce daně u poplatníka nejdříve vypočtenou daň sníží o slevu na dani a takto vyčíslenou daň po slevě porovná s úhrnem záloh na daň po slevě (§ 38h odst. 3). Dále porovná daňový bonus s úhrnem již vyplacených měsíčních daňových bonusů. Jestliže je úhrn částek vyplacených na měsíčních daňových bonusech vyšší, než daňový bonus, sníží plátce daně o přeplacenou částku na daňovém bonusu vypočtenou částku přeplatku na dani po slevě. Jestliže je úhrn částek vyplacených na měsíčních daňových bonusech nižší, než daňový bonus, zvýší plátce daně o nevyplacenou částku na daňovém bonusu vypočtenou částku přeplatku na dani po slevě nebo sníží nevyplacenou částku na daňovém bonusu o vypočtenou částku nedoplatku na dani po slevě.
O doplatek ze zúčtování vyplacený formou doplatku na daňovém bonusu sníží plátce daně nejbližší odvod záloh na daň správci daně. V případě, že nelze nárok poplatníka uspokojit z celkového objemu záloh na daň, vyplatí plátce daně poplatníkovi doplatek na daňovém bonusu nebo jeho část ze svých finančních prostředků a požádá místně příslušného správce daně o poukázání chybějící částky na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. V řízení o této žádosti postupuje správce daně obdobně jako při vrácení přeplatku a příslušnou částku poukáže plátci daně nejpozději do 15 dnů od doručení žádosti.
Další podrobnosti naleznete např. zde: http://www.vyplata.cz/vyplatamzdy/rocnizuctovanidane.php nebo http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2015/danove-zvyhodneni-v-roce-2015-5600.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.