Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nařízení ústavní výchovy

04.02.2016

Dobrý den,
marně na internetu hledám vzor na Návrh na nařízení bředběžného opatření podle §76 odst.1písp.e)zákona č.99/1963 SB.Prosím Vás tímto o pomoc se sepsání žádosti.Mám velmi problematického syna,OSPOD navštěvujeme už od jeho 14 let,kdy začaly první krádeže a problémy s chováním.Poslední rok je nezvladatelný.Začal chodit za školu,bere drogy a je agresivní a nemá žádnou úctu k rodičům ani učitelům.Je arogantní ke všem dospělým.K 30.1.2016 jej vyloučili ze školy za nedodržování školního řádu a absenci.Moc Vás prosím o pomoc,protože sama to nezvládnu.Děkuji

Dobrý večer,
především by vám měli pomoci na OSPOD, samozřejmě pokud se pořád ještě jedná o dítě – nezletilé dítě. V tomto případě se domnívám, že byste měla (oba rodiče by měli) ve spolupráci s OSPOD podat návrh na nařízení ústavní výchovy a soud už sám bude řešit dále. Pokud vám na OSPOD řekli, že je třeba podat předběžné opatření, požádejte je, aby jej podali spolu s vámi. Nelze použít vzor. Musí se vypracovat návrh vypracovaný pro tento váš konkrétní případ. Návrh by měli podat oba rodiče. Popsat a doložit důkazy, kdy se dítě narodilo, v jaké rodině vyrůstalo. V další odstavci popsat výchovné problémy, opět doložit důkazy, co se stalo, proč se to stalo, proč to nelze výchovně zvládnout. Na závěr napsat petit, tj. co navrhujete, jaké rozhodnutí má soud vydat. Znovu však opakuji, od toho je tu OSPOD.

Dále uvádím obecné informace.
Co se rozumí sociálně-právní ochranou dětí vyjadřuje konkrétně zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o SPO“), který vymezuje sociálně-právní ochranu dětí v § 1 jako:
a. ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
b. ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění a
c. působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
d. zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.
přičemž zdůrazňuje, že nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy, které též upravují ochranu práv a oprávněných zájmů dítěte.
Tato definice, v sobě zahrnuje sociálně právní ochranu v širokém slova smyslu, což je vyjádřeno slovy, že nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy, které též upravují ochranu práv a oprávněných zájmů dítěte. V zákoně o SPO jsou upravena jen některá opatření směřující k ochraně dětí, další jsou obsažená v řadě právních předpisů, které se vždy věnují specifické oblasti. Těmi předpisy jsou např. občanský zákoník, občanský soudní řád, trestní zákon, trestní řád, zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, ve znění pozdějších předpisů, právní předpisy o sociálním zabezpečení, zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další.

K předběžnému opatření

Předběžné opatření slouží k tomu, aby byly předběžně, tj. prozatímně upraveny poměry účastníků nebo pro případ, že je zde obava z ohrožení výkonu soudního rozhodnutí.
Obecně jsou předběžná opatření vydávaná před zahájením řízení ve věci samé upravena v § 74 a násl. občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.) a předběžná opatření vydávaná po zahájení řízení ve věci samé jsou upravena v § 102 zákona č. 99/1963 Sb.. Zvláštní předběžná opatření pro určité specifické situace jsou upravena v zákoně o zvláštních řízeních soudních (zákon č. 292/2013 Sb.).
Předběžné opatření lze nařídit
- je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků
- je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen
Zatímní úprava poměrů
Posouzení, zda je dána potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků, závisí na okolnostech konkrétního případu. Předběžné opatření bude nařízeno jen, pokud bude potřeba zatímní úpravy právních poměrů účastníků dostatečně prokázána. U ostatních okolností významných pro nařízení tohoto předběžného opatření postačí, že budou alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením.
Návrh na nařízení předběžného opatření musí obsahovat náležitosti dle § 42 odst. 4 a dle § 75 zákona č. 99/1963 Sb., mimo jiné:
- údaj o tom, kterému soudu je návrh určen
- kdo návrh činí a jaké věci se týká, tj. vylíčení skutečností, které odůvodňují takové předběžné opatření, jaké - je navrhováno
- co se návrhem sleduje, tj. jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá
- podání musí obsahovat označení dne, v němž bylo vyhotoveno a podpis podatele nebo jeho zástupce
- vylíčení skutečností o tom, že je třeba zatímně upravit poměry účastníků nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen.
K návrhu je nutné připojit listiny, jichž se navrhovatel dovolává.
Dle § 76 občanského soudního řádu předběžným opatřením může být účastníku například uloženo, aby platil výživné, aby složil peněžitou částku nebo věc do úschovy u soudu, nenakládal s určitými věcmi nebo právy nebo něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel. Opatření se může týkat jakékoliv věci ve vlastnictví dotčeného účastníka.
Po nařízení předběžného opatření, které bylo vydáno na základě návrhu, soud navrhovateli uloží, aby ve stanovené lhůtě podal u soudu návrh na zahájení řízení.
Předběžné opatření soud zruší, jestliže pominou důvody, pro které bylo nařízeno. Jinak automaticky zanikne po uplynutí doby, na kterou bylo omezeno, případně jestliže navrhovatel ve stanovené lhůtě návrh na zahájení soudního řízení nepodal, nebo jej podal, ale nebylo mu vyhověno. V případě, že mu v soudním řízení vyhověno bylo, předběžné opatření zanikne po uplynutí 15 dní od vykonatelnosti rozhodnutí. Navrhovatel, který není v soudním řízení úspěšný, je povinen nahradit všechny škody a újmy, které předběžným opatřením vznikly.
Vzor předběžného opatření je možné stáhnout zde: http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-vydani-predbezneho-opatreni-rozhodnuti-vyzivne-alimenty-vzor-ke-stazeni-online-zdarma

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.