Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Příspěvek na bydlení

13.01.2016

Dobrý den,
chtěla bych se poradit.
Studuji v Olomouci práva a nejsem jakoby student, ale jsem v programu celoživotního vzdělávání, kde po splnění podmínek mám nárok na přestup do řádného studia na konci tohoto školního roku. Rodiče mi platí 2600,– bydlení v Olomouci, kde jsem přes týden a na víkendy jezdím domů + ostatní výdaje s tím spojené, knihy apod a k tomu ještě pojištění, na které ze státu monentálně nárok nemám.
Do toho pobírám akorát alimenty, které činí 1000,– Kč za měsíc + minimum z jednorázových brigád, které jsem schopna ke škole zvládat, jelikož mám normálně denní studium a výuka je náročná.
A teď bych se chtěla nějakým způsobem osamostatnit, chtěli bychom s přítelem spolu začít bydlet. Jeho rodiče vlastní dům, kde je 8 bytů a jeden by nám pronajali. Měla bych tam trvalé bydliště a tak by mě zajímalo, jestli bych mohla dostat i já nějaký příspěvek na bydleni? Četla jsem spoustu příspěvků, ale opravdu nevím. Do toho mi rodiče pomohou s příjmem tak, že budu spravovat internetové stránky a budou mi dávat okolo 3000,– to bych měla i s alimenty 4000,– měsíční příjem + něco málo z brigád.
Ptám se hlavně proto, že pokud bych měla k těm 4000,– kč nějaký nárok na bydlení, mohla bych si začít platit i bydlení v Olomouci a tím to rodičům strašně moc ulehčit a hlavně se osamostatnit.
Děkuji Vám moc za odpověď. Hezký zbytek dne přeji.

Dobrý den,
příspěvek na bydlení je dávka, kterou upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Kdo má na příspěvek nárok?
Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník či nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu a současně se skutečným bydlištěm v bytě. Obě podmínky se vztahují nejen na oprávněnou osobu (žadatele), ale také na všechny společně posuzované osoby.
Pro koho je příspěvek určen?
Dávka je určena pro rodiny či jednotlivce s nízkými příjmy, ze kterých přispívají na úhradu nákladů na bydlení. Za příjem se považuje i přídavek na dítě nebo rodičovský příspěvek.
Kdo je rodina?
Za rodinu se považují všechny osoby, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu, jsou to tzv. společně posuzované osoby. Výjimka z této podmínky je možná na základě žádosti o vyloučení společně posuzované osoby z osob společně posuzovaných.
Kdy vzniká nárok?
Ke vzniku nároku na příspěvek na bydlení je nutné splnit současně dvě podmínky. První z nich je, že náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % příjmů celé rodiny (v Praze 35 %). Zároveň musí ona třetina příjmů rodiny být nižší než tzv. normativní náklady na bydlení, které stanovuje zákon o státní sociální podpoře (viz tabulky).
Co tvoří náklady na bydlení?
Náklady na bydlení rozlišujeme podle formy bydlení. U nájemních bytů tvoří náklady pochopitelně nájemné, ke kterému se přičítají náklady za energie, vodné a stočné, likvidaci odpadu a vytápění (neboli plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu - služby).
U družstevních bytů a bytů v osobním vlastnictví jsou to tzv. náklady srovnatelné s nájemným, jejichž výše je pro každý kalendářní rok stanovena Nařízením vlády ČR (viz. tabulky). Pro výpočet výše příspěvku na bydlení se berou v potaz průměrné náklady zaplacené za předchozí kalendářní čtvrtletí.
Náklady za bydlení netvoří například poplatky za televizi, rozhlas, telefon či kabelovou televizi.
Co znamenají normativní náklady na bydlení?
Normativní náklady na bydlení se využívají při výpočtu výše příspěvku na bydlení. Jsou stanoveny zákonem jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti a jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií. Obsahují v sobě pro nájemní byty
částku nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Výše příspěvku na bydlení (PB) se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení (NNB) a násobkem rozhodného příjmu (RP) a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35).
PB = NNB - (RP x 0,30)
Kde a jak žádat o příspěvek na bydlení?

Žádosti vyřizují krajské pobočky a kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR (ÚP ČR). Adresu kontaktního místa naleznete na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) - http://portal.mpsv.cz/ssp/local nebo osobně přímo na některém z ÚP ČR.
Žádosti o příspěvek na bydlení se podávají na příslušných tiskopisech MPSV ČR, které naleznete v elektronické podobě na internetových stránkách http://portal.mpsv.cz/forms v sekci Formuláře státní sociální podpory nebo je v tištěné podobě získáte přímo na některém z ÚP ČR. Žádost můžete podat kterémukoliv Úřadu práce ČR, nicméně žádost bude vyřizovat vždy krajská pobočka ÚP v místě Vašeho trvalého bydliště.

Pokud budete mít při vyplňování žádosti pochybnosti či si nebudete vědět rady, obraťte se na jakýkoliv úřad práce, kde Vám s vyplněním žádosti pomohou.

Kdy zaniká nárok na výplatu dávek?
Nárok na výplatu dávek zaniká změněnou situací u žadatele, která je podmínkou nároku pro dávku. Nárok na výplatu dávky zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne, za který dávka náleží, vyplácí se zpětně, měsíčně. Veškeré změny je žadatel o dávku povinen příslušnému orgánu nahlásit písemně, a to nejdéle do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
Jak se příspěvek na bydlení vypočítá?
Výše příspěvku na bydlení se určí jako:
• rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35.
nebo
• rozdíl mezi náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35, pokud jsou náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení.
Pokud rozhodný příjem rodiny, z něhož se vychází při stanovení výše příspěvku na bydlení, nedosahuje částky životního minima rodiny, započítává se pro stanovení výše příspěvku na bydlení jako rozhodný příjem rodiny částka odpovídající životnímu minimu této rodiny.
VÝPOČET životního minima:
Životní minimum Vás a přítele dle zákona č. 111/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů se vypočítá z těchto údajů:
Částky životního minima v Kč za měsíc
pro jednotlivce 3 410
pro první osobu v domácnosti 3 140
pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 2 830
pro nezaopatřené dítě ve věku
do 6 let 1 740
6 až 15 let 2 140
15 až 26 let (nezaopatřené) 2 450
Předpokládám, že příjem bude vyšší než životní minimum.
Dále pro výpočet příspěvku na bydlení potřebujeme tabulky normativních nákladů, kde se najdete podle počtu obyvatel a počtu členů domácnosti.
• Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za předcházející kalendářní čtvrtletí. Do nákladů na bydlení se započítávají
o uhrazené a doložené náklady na bydlení pokud rodina v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, v rozhodném období žila,
o 80 % příslušných normativních nákladů na bydlení za každý měsíc, pokud rodina, v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, v rozhodném období nebo po jeho část nežila,
o náklady na bydlení uhrazené v původním bytě, pokud se stejný okruh společně posuzovaných přestěhoval do nového bytu a v původním bytě jim byl poskytován příspěvek na bydlení.
• Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, resp. srovnatelné náklady a ceny služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a energií a přiměřenou velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.
• Výše částek normativních nákladů na bydlení činí pro období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 pro:

a. bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
Počet
osob
v rodině Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2016
do 31. 12.2016 podle počtu obyvatel obce v Kč měsíčně
Praha více než
100 000 50 000 -
99 999 10 000 -
49 999 do
9 999
jedna 7 731 6 146 5 858 4 996 4 811
dvě 11 114 8 945 8 551 7 372 7 119
tři 15 114 12 277 11 762 10 220 9 890
čtyři a více 18 947 15 526 14 905 13 046 12 648

Příklad výpočtu:
příklad (rok 2016)
Manželé Černí bydlí v nájemním bytě v Brně. Mají dvouletého syna. Paní Černá pobírá pouze rodičovský příspěvek 7 600 Kč. Pan Černý má čistou mzdu 8 977 Kč. Dále pobírají přídavek na dítě ve výši 500 Kč. Výše nájemného včetně plateb za vodu, elektřinu a plyn činí 12 500 Kč. Jak vysoký dostanou příspěvek na bydlení?
• Náklady na bydlení ve výši 12 500 Kč přesahují 30 % příjmů rodiny. Příjmy rodiny jsou
17 077 Kč (7 600 Kč + 8 977 Kč + 500 Kč), 30 % z rodinných příjmů je 5 123 Kč. Současně 30 % příjmů rodiny Černých není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení dle tabulky, Brno, 3 osoby (tj. 12 227 Kč). Rodina Černých má tedy nárok na příspěvek na bydlení.
• Výše příspěvku na bydlení bude činit 7 104 Kč (12 227 Kč – 5 123 Kč), tedy rozdíl mezi normativními náklady (protože skutečné náklady jsou vyšší než normativní náklady) na bydlení a 30% příjmu rodiny Černých.

(Pro vlastní orientační výpočty lze využít i internetové kalkulačky na některých webových stránkách).

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.