Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Ukončení pracovního poměru po RD, nadbytečnost

27.10.2015

Dobrý den,
koncem listopadu mi končí rod.dovolená (RD), po 3 letech. Zaměstnavatel z důvodu reorganizace redukuje prac.pozice na našem oddělení a byla mi nabídnuta "dohoda" o ukončení prac.poměru k prvnímu dni po RD.
S návrhem na odstupné dle odprac.let.

Je to tak právně v pořádku? Nebo je možné zvolit jinou variantu? Obávám se, že v prípadě výpovědi dohodou se propočítává následná podpora v nezaměstnanosti z rod.příspěvku a ne z platu. Jak je to se sociálním, zdravotním a důchod.pojištěním.

Děkuji za radu.

Dobrý den,
po návratu z rodičovské dovolené do zaměstnání, má zaměstnavatel povinnost přidělit Vám pracovní pozici odpovídající Vaší platné pracovní smlouvě (práce musí odpovídat pracovní smlouvě). Pokud by zaměstnavatel takovou odpovídající práci neměl (např. došlo u něho k organizačním změnám, kdy zaměstnavatel přijal jinou osobu na místo, na kterém jste před odchodem na mateřskou dovolenou pracovala Vy), může Vám nabídnout práci jinou a pokusit se na této práci, resp. na změně pracovní smlouvy s Vámi dohodnout. Nabídnout Vám zaměstnavatel může například též práci vykonávanou na jiném místě – Pha 9, pokud nebude mít místo v původním místě provozu apod. Pokud byste se změnou nesouhlasila (na což máte plné právo, neboť sjednaný obsah pracovní smlouvy lze měnit jen tehdy, dohodne-li se zaměstnavatel se zaměstnancem na jeho změně, tzn. vždy pouze na základě dvoustranného právního úkonu – dohody), bude přicházet v úvahu skončení pracovního poměru, a to buď vzájemnou dohodou, nebo výpovědí.
Pokud k dohodě nedojde, skutečnost že Vám zaměstnavatel nemůže přidělovat práci podle pracovní smlouvy, je překážkou v práci na straně zaměstnavatele a po dobu jejího trvání Vám náleží náhrada mzdy (§ 130 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění; § 208 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce účinný od 1. 1. 2007). Danou situaci pak bude nutné řešit skončením pracovního poměru, jak jsem již zmínila.
Výpověď ze strany zaměstnavatele můžete obdržet pouze ze zákonem stanovených důvodů uvedených v §52 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, tj.:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,
f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,
h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v §301a.
Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, ta činí zpravidla 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Ve Vašem případě by se jednalo pravděpodobně o výpovědní důvod spočívající v organizačních změnách u zaměstnavatele. Výpověď Vám může dát zaměstnavatel v případě, že nemá možnost Vás dále zaměstnávat v místě, které bylo sjednáno jako místo výkonu práce, nebo v případě, že nabídku zaměstnavatele jiné pro Vás vhodné práce odmítnete.
Minimální výše odstupného je stanovena podle počtu odpracovaných let u stejného zaměstnavatele.
Lidé, jejichž pracovní poměr trval přes dva roky, mají nárok na odstupné ve výši trojnásobku svého průměrného výdělku za předchozí měsíce. Lidé, kteří u stejného zaměstnavatele pracovali méně než dva roky, ale alespoň rok, dostávají dvojnásobek průměrného výdělku. Kdo je u firmy méně než rok, dostane odstupné jen ve výši jednoho měsíčního výdělku. Podle zákona Vám tedy náleží odstupné ve výši 3 měsíčních platů!

Pokud Vám dá zaměstnavatel výpověď první den, kdy po RD nastoupíte do zaměstnání, bude Vám od počátku následujícího měsíce běžet dvouměsíční výpovědní lhůta a pracovní poměr Vám tak skončí až posledního ledna 2016. Podpora v nezaměstnanosti se Vám pak bude vypočítávat z výdělku ve výpovědní lhůtě. Pokud pro Vás zaměstnavatel nebude mít po dobu výpovědní lhůty práci, budete doma placena průměrem.
Další možnost je ukončení pracovního poměru dohodou, budou-li souhlasit obě strany; tedy Vy i zaměstnavatel. Pak si můžete určit i datum, kdy pracovní poměr skončí. Jestliže to bude ihned po ukončení RD, bude podpora jen minimální / Minimální podpora činí první dva měsíce 3777 Kč měsíčně, další dva měsíce 3022 Kč a zbývající měsíc 2770 Kč měsíčně/, jestliže u zaměstnavatele odpracujete nějaké dny, bude se vypočítávat z těchto odpracovaných dnů.
Pokud byste do dohody o ukončení pracovního poměru uvedli jako důvod nadbytečnost, pak Vám bude náležet i odstupné.

Takže pokud nebudete s dohodou o ukončení pracovního poměru souhlasit, nepodepisujte ji. Zaměstnavatel se může pokusit o dohodu a nabídnout Vám jinou práci, s tou však také musíte souhlasit. Ppokud souhlasit nebudete, zaměstnavatel Vám dá výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou.
Pokud se budete po ukončení pracovního poměru registrovat na ÚP, zdravotní pojištění za Vás bude platit stát. Sociální pojištění si uchazeč o zaměstnání platit nemusí, doba evidence se mu počítá jako náhradní doba důchodového pojištění (avšak pouze částečně)

Právní úprava:
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.