Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Podnikání po rodičovské dovolené

12.10.2015

Dobrý den,
po skončení dvouleté rodičovské dovolené jsem nastoupila na ÚP a rok jsem zde byla evidována, přičemž jsem absolvovala roční rekvalifikační kurz. nyní jsem na svoji žádost ukončila evidencia chystám se podnikat v oboru, na který jsem se rekvalifikovala.
Myslím, ale, že tato činnost nebude ze začátku příliš výdělečná, a proto bych ráda měla Žl jako vedlejší činnost. Mám děti vě věku 6 a 3 roky, obě navštěvují školu a školku. Můžete mi prosím poradit jaké mám po obnovení ŽL možnosti?
Přemýšlela jsem i o tom najít si k podnikání ještě brigádu, kdy by za mě zaměstnavatel odváděl zdrav a soc., ale nevím jestli je to např. u DPČ možné. Dále by mě zajímalo, pokud bych se rozhodla vše hradit sama, jestli musím kromě zdravotního poj. odvádět i sociální.

Děkuji,

Vážená paní,
Samostatná výdělečná činnost se dle ustanovení § 9 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění v roce 2014 považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud OSVČ v kalendářním roce především:
· vykonávala zaměstnání

Zaměstnáním se rozumí činnost zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců. Zaměstnáním se pro účely výkonu vedlejší činnosti rovněž rozumí činnost zakládající účast na sociálním zabezpečení podle právních předpisů státu, s nímž má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení nebo státu aplikujícím koordinační nařízení. To znamená, že je třeba uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti s výší příjmu alespoň 2500 Kč.

· měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod

· měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou.

Pečuje-li o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby, více osob současně, považuje se samostatná výdělečná činnost za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost u té OSVČ, která byla určena písemnou dohodou všech osob za osobu pečující v největším rozsahu; nedojde-li k této dohodě, považuje se samostatná výdělečná činnost za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost u té OSVČ, která podle rozhodnutí příslušné OSSZ pečuje o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby, v největším rozsahu.
OSVČ není povinna dokládat důvody pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, které ČSSZ vede ve své evidenci nebo má možnost si tento údaj obstarat v elektronické podobě. ČSSZ je povinna tyto důvody zveřejnit. Skutečnosti o vedlejší samostatné výdělečné činnosti musí OSVČ oznámit nejpozději na Přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který chce být považována za vykonávající vedlejší SVČ. Viz
http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/druhy-svc/dokladani-duvodu-vedlejsi-samostatne-vydelecne-cinnosti-pro-ucely-duchodoveho-pojisteni.htm

Minimální pojistné na sociální pojištění činí v roce 2015 částku 1943 Kč měsíčně, jestliže je OSVČ hlavní.

Pokud se týká zdravotního pojištění, platí, jestliže OSVČ zahájila výdělečnou činnost v průběhu roku, byla povinna platit měsíční zálohy na pojistné (kromě výjimek uvedených dále), vypočtené jako 13,5% z minimálního vyměřovacího základu, pokud si sama nestanovila zálohy vyšší. Minimálním vyměřovacím základem se rozumí dvanáctinásobek 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Za zahájení výdělečné činnosti se nepovažuje, pokud OSVČ měla v předchozím roce příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů, byť v jiném oboru, případně na jiný živnostenský list apod. V tom případě nejde o zahajování výdělečné činnosti, ale o další rok výdělečné činnosti.

Měsíční zálohy na pojistné neplatí:

· - OSVČ, která zahajuje samostatnou výdělečnou činnost a zároveň je za ni plátcem pojistného stát. Tato osoba není povinna v prvním kalendářním roce podnikání platit zálohy na pojistné,pojistné zaplatí do osmi dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné platí. V letech následujících už je tato OSVČ povinna zálohy platit, a to ve výši vypočtené v přehledu.
· - OSVČ, která je zároveň zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů. Takováto osoba platí pojistné do osmi dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné platí.
· - OSVČ, která je po celý kalendářní měsíc uznána práce neschopnou nebo jí byla nařízení karanténa podle zvláštních právních předpisů.
Minimální výše pojistného činí 1797 Kč v roce 2015.

Existují určité výjimky z povinného odvodu z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ neplatí především pro OSVČ:
• celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku a tyto děti nenavštěvují předškolní zařízení déle než 4 hodiny denně (v případě školních dětí družinu);
• za kterou je plátcem pojistného stát.
Tyto osoby nejsou povinny odvádět zálohy na pojistné na zdravotní pojištění v prvním roce SVČ. Výše jejich vyměřovacího základu pro odvod pojistného je „skutečný“ vyměřovací základ a od něj se odvíjejí i zálohy na zdravotní pojištění pro následující kalendářní rok. To platí pouze tehdy, jestliže výše uvedené skutečnosti trvaly po celý kalendářní měsíc.
Osoba, která současně vedle SVČ je zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance nemusí odvádět zálohy na pojistné na zdravotní pojištění vůbec.

Podle mého názoru kombinace podnikání a zaměstnání je vhodným způsobem, jak začít podnikat.

Informace
• www.cssz.cz, www.mpsv.cz, www.jakpodnikat.cz, www.podnikatel.cz, www.mpo.cz
• zdravotní pojišťovny – www.vzp.cz, www.ozp.cz atd.

Právní předpisy
1. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
3. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
4. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
5. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
6. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištěníS pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.