Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Podnikání po rodičovské dovolené

11.10.2015

Dobrý den,
18.10. mi končí 3letá RD na dceru. Zaměstnavatel mi nabídl stejnou pracovní pozici na plný úvazek, ale tu jsem, vzhledem k pracovní době, odmítla. Rozjíždím vlastní podnikání, které mě však v současné době neuživí - nepokryje nyní ani SP a ZP, avšak za několik měsíců by se to mohlo změnit. Zvažuji tedy následující možnosti:
1) požádat zaměstnavatele o neplacené volno do 4 let - toto by mi zaměstnavatel umožnil. Mohla bych mít aktivní ŽL a stát by za mě platil ZP. Platil by mi stát i SP? Mohla by dcera chodit do školky na déle než 4 hodiny denně? Kontroluje to stát nějak?
2) ukončit prac. poměr dohodou - pokračovat v podnikání a muset platit SP a ZP, protože by se podnikání stalo hlavní činností - je to tak?
3) ukončit prac. poměr dohodou a jít na ÚP požádat o podporu. Ta by však byla počítána z živ. minima a byla by velmi nízká. SP by za mě stát neplatil. Musela bych však pozastavit živnost - nemohla bych pokračovat v podnikání, nebo bych musela bez faktur.
4) nastoupit na den do zaměstnání a poté ukončit prac. poměr dohodou - vznikl by mi nárok na výrazně vyšší podporu v nezaměstnanosti. Ostatní by bylo jako v bodě 3.
5) existuje ještě další možnost vzhledem k tomu, že primárně chci rozjíždět podnikání a mít dítě každý den do 15:00 ve školce? Nejde mi primárně o to, dostat co nejvíce peněz - jen nyní nemuset platit SP a ZP, protože na něj nevydělám. Ale pokud již budu na ÚP, tak bych logicky raději zvolila variantu 4, když mi to zaměstnavatel nabízí. Co byste mi doporučili vzhledem k mé situaci? Nyní je to plně v mé režii a nevím jak se rozhodnout.
Děkuji mockrát za radu.

Vážená paní,

ad1) V případě, že Vám skončil nárok na rodičovský příspěvek, Vaše samostatná výdělečná činnost bude hlavní, tudíž budete povinná odvádět minimální pojistné na sociální pojištění. Obecně však platí, pokud 0SVČ není vedlejší, že platí v roce 2015 1943 Kč měsíčně na sociální pojištění a na zdravotní pojištění 1797 Kč. U zdravotního pojištění by bylo možné vycházet ze skutečného základu, tj. z Vašeho skutečného příjmu. Podmínkou však je,abyste byla osoba tzv. pečující, tzn. dítě by nenavštěvovalo předškolní zařízení více než 4 hodiny denně. Minimální vyměřovací základ neplatí tey pro OSVČ:
• celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku a tyto děti nenavštěvují předškolní zařízení déle než 4 hodiny denně (v případě školních dětí družinu);
• za kterou je plátcem pojistného stát.
Tyto osoby nejsou povinny odvádět zálohy na pojistné na zdravotní pojištění v prvním roce SVČ. Výše jejich vyměřovacího základu pro odvod pojistného je „skutečný“ vyměřovací základ a od něj se odvíjejí i zálohy na zdravotní pojištění pro následující kalendářní rok. To platí pouze tehdy, jestliže výše uvedené skutečnosti trvaly po celý kalendářní měsíc.
Jestliže rodič osobně celodenně pečuje o dítě, např. čerpá neplacené pracovní volno po skončení rodičovské dovolené nebo pracovní poměr skončil, je za něj stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění, a to z důvodu péče o dítě. Rodič ovšem musí zároveň splnit tyto podmínky:
• Celodenně, osobně a řádně pečovat alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Tato podmínka není splněna v případech, kdy dítě je svěřeno do péče jiné osoby (třeba i z rodiny) nebo dítě je umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem.
• Děti nenavštěvují předškolní zařízení déle než 4 hodiny denně a v případě školních dětí družinu.
• Nemá příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatně výdělečné činnosti.
Rodič musí výše uvedené skutečnosti oznámit zdravotní pojišťovně a podepsat čestné prohlášení, že splňuje všechny požadované podmínky. Vše lze zpravidla vyřídit bez formalit, e-mailem. Jestliže rodič výše uvedené podmínky nesplňuje, pak je osobou bez zdanitelných příjmů. Stejnou oznamovací povinnost má i zaměstnavatel, pokud pracovní poměr trvá (tj. u neplaceného volna u dítěte staršího tří let).
Vzor čestného prohlášení osoby pečující o dítě (děti)
Čestné prohlášení osoby pečující o dítě (děti)
(podle § 7 odst. písm. l) 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění)
Čestně prohlašuji, že splňuji podmínky celodenní osobní a řádné péče alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Pečuji o dítě (děti) …………… (jméno a příjmení) datum narození: …………. Dítě, které je předškolního věku, není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně (Dítě, které plní povinnou školní docházku, je umístěno ve školním zařízení po dobu návštěvy školy, tj. nenavštěvuje družinu) Nemám příjmy ze zaměstnání ani ze samostatně výdělečné činnosti. Jako součást tohoto prohlášení přikládám rodný list dítěte (předkládá se jen v případě, že dítě je pojištěno u jiné pojišťovny než pojištěnec). Dále prohlašuji, že tento nárok neuplatňuje žádná jiná osoba.
V……..…dne……
……………..
Podpis
Dodržování čestného prohlášení zatím stát nekontroluje (nemáme o tom informace). Ale záleží na hodnotě Vašeho čestného prohlášeí. Právní předpisy stanoví pravidla jasně.

ad2)Hlavní a vedlejší SVČ není závislé na trvání pracovního poměru, ale na tom, zda ze zaměstnání máte příjmy. Jestliže budete mít příjem ze zaměstnání alespoň 2500 Kč, budete z pohledu odvodů na sociální pojištění OSVČ vedlejší.

Ad3)ano. Je to tak, jak píšete.

Ad4) Ano, Je to tak. Je však třeba, aby zaměstnavatel odvedl pojistné na sociální pojištění a potvrdil na evidenčním listě důchodového pojištění, který také předkládáte Vašemu úřadu práce.

Ad5)Pokud chcete rozjet podnikání a máte perspektivu, pak jsou také tyto možnosti:
1) v případě evidence na úřadě práce:
- požádat o příspěvek při zřízení nového pracovního místa pro osobu samostatně výdělečně činnou
(OSVČ)
Příspěvek slouží k vybavení nově zřízeného pracovního místa, např. na koupi základního vybavení prodejny. Tyto finanční prostředky nelze použít např. na nákup zboží či materiálu, placení nájemného, leasingu, sociálního a zdravotního pojistného apod.

Uchazeč pro přiznání příspěvku musí splnit následující podmínky:
• Podat žádost (je dostupná na http://portal.
mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni#o4).
Součástí žádosti je podnikatelský záměr a další doklady, které uvádí formulář žádosti.
• V době podání žádosti musí být žadatel veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.
• Pořizování investičního majetku zakoupeného z finanční výpomoci úřadu práce je možné až po datu podepsání dohody o poskytnutí této finanční výpomoci.
• Podnikatelská činnost musí být jedinou hlavní činností žadatele.
• Žadatel musí samostatnou výdělečnou činnost vykonávat nejméně 1 rok od zahájení činnosti.
Jestliže samostatná výdělečná činnost nebude trvat 1 rok, je uchazeč povinen poměrnou část
příspěvku vrátit.
Na přiznání příspěvku není právní nárok. Při rozhodování v případě příspěvku přihlíží úřad
práce zejména k míře nezaměstnanosti v místě vzniku nového pracovního místa, ke kvalitě podnikatelského
záměru, k nákladům souvisejícím se zřízením nových míst. O použití příspěvku uzavírá úřad práce s uchazečem dohodu.

Výše příspěvku
Příspěvek může být přiznán maximálně ve výši šestinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství
za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku, která pro kalendářní rok 2015
činí 25 179 Kč. Výše příspěvku je závislá na míře nezaměstnanosti v regionu. V případě nižší míry
nezaměstnanosti v příslušném regionu, než kolik je průměrná nezaměstnanost v ČR, může příspěvek činit maximálně čtyřnásobek průměrné mzdy, tj. 100 716 Kč. Pokud dosahuje nezaměstnanost v regionu alespoň průměrné nezaměstnanosti, může příspěvek činit až šestinásobek průměrné mzdy tj. 151 074 Kč. Zpravidla se však výše příspěvku pohybuje mezi 20 až 50 tisíci Kč.

Překlenovací příspěvek
Smyslem příspěvku je poskytnout pomoc těm uchazečům o zaměstnání, kteří se rozhodnou
řešit svou nezaměstnanost zahájením SVČ a kteří potřebují finanční peníze na provoz „na rozjezd“.
22.7.1 Podmínky získání překlenovacího příspěvku:
Podmínky získání překlenovacího příspěvku:
• podat žádost;
• zahájit SVČ;
• ukončit registraci v evidenci uchazečů o zaměstnání;
• získat příspěvek na zřízení společensky účelného
pracovního místa uchazečem za účelem
výkonu SVČ.
Použití překlenovacího příspěvku Příspěvek lze použít na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období, na které je překlenovací příspěvek poskytnut. Za provozní náklady se považují nájemné a služby s ním spojené, náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků, náklady na opravu a údržbu
Taro je cesta náročná z hlediska administrativy, ale pokud si za tím půjdete svého cíle byste mohla dosáhnout.

2. Rozjet podnikání v zaměstnání
Doporučuji si nají zaměstnání s příjmem alespoň 2500 Kč (DPČ, pracovní poměr), bude odváděno pojistné na SP - SVČ bude vedlejší.
Informace:
Brožura Nebojujte kap. 23-25: http://www.aperio.cz/data/1/APERIO-Nebojujte-se-zakony-a-sladte-praci-s-rodinou-2015.pdf
Právní předpisy:
1. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
3. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
4. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
5. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
6. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.