Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Uznání praxe v oboru

20.09.2015

Dobrý den,
mám dotaz týkající se započitatelné praxe. Mám dvě děti:
- první nar. 2.6.2005 (nástup na MD 21.4.2005 do 20.10.2005)
- a druhé 12.10.2007 (nástup na MD:31.8.2007 do 1.3.2008), po obou MD jsem kontinuálně pokračovala na RD.
Pracovně právní vztah jsem měla od 1.9. 2004 do 31.8.2005 (tj. na dobu určitou). Pak od 1.9.2006 do 31.7.2007.
Jednalo se tedy o pracovní poměr (přivýdělek)souběžný s RD. Nynější zaměstnavatel mi ovšem NEUZNAL praxi v období 21.4.2005 (tedy den nástupu na MD a souběžně platila pracovní smlouva na dobu určitou do 31.8.2005) do 31.8.2005 a ani od 12.10.2007 do 16.8.2009 z důvodu, že jsem nebyla zaměstnána, byť původní personální referent mi oba tyto intervaly uznal jako plně započtenou dobu.
Mám tedy nárok na to, aby obě tato období byla do praxe započítaná?
Děkuji

Dobrý den,
pro srozumitelnost uvedu principy platového systému:
Principy platového systému
Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě je založeno na těchto principech:
• odměňování zaměstnanců všech odvětví je řešeno zákonem. Ve vymezených ustanoveních je vláda nařízením oprávněna konkretizovat podmínky při poskytování některých složek platu. Jinou formou nelze platové podmínky upravovat.
• platový systém je čtyřsložkový:
a) tarifní systém je založen na šestnáctitřídním systému hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací s odstupňovanou úrovní podle praktických zkušeností. Jednotný systém hodnocení prací a katalog prací zajišťuje vzájemnou srovnatelnost prací v různých odvětvích
• Limitujícím faktorem pro zařazení zaměstnance je dosažený stupeň vzdělání ve srovnání s požadavky stanovenými katalogem pro práce v jednotlivých tarifních třídách.
• Základní stupnice platových tarifů je stanovena jednotně pro všechna odvětví.
• Odstupňování platových stupňů v rámci rozpětí platových tarifů dává platovou perspektivu všem zaměstnancům.
b) osobní příplatek slouží k individuálnímu ocenění schopností a vysoké výkonnosti zaměstnance
c) příplatky k platu oceňují specifické podmínky práce
d) odměny oceňují splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů, pracovní zásluhy při životním jubileu a při prvním skončení pracovního nebo služebního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod, pomoc při předcházení požárům nebo živelním událostem nebo při jiných mimořádných událostech.

Platová třída
Z organizačního řádu vyplývá organizační uspořádání včetně stanovení funkčního a počtového vybavení útvarů. Z navazujících popisů pracovních činností vyplývá náročnost práce a tím i zařazení do platové třídy podle katalogu prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 223/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací vojáků z povolání) a stanovení požadovaného stupně vzdělání pro řádný výkon práce. Při posuzování složitosti práce se vychází ze skutečně vykonávané nejnáročnější pracovní činnosti v popisu práce.
Popis pracovní činnosti a tarifní zařazení jsou podkladem pro sjednání druhu práce v pracovní smlouvě se zaměstnancem. Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy, ve které je v katalogu zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje.
Pokud není práce v katalogu uvedena, zařadí se zaměstnanec do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Při porovnání jsou vodítkem obecné charakteristiky platových tříd uvedené v příloze k zákonu č. 262/2006 Sb.zákoníku práce.
Správné zařazení zaměstnance do platové třídy je v pravomoci zaměstnavatele.
Kvalifikační předpoklady vzdělání, potřebné pro výkon prací v jednotlivých platových třídách, jsou stanoveny v § 2 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. takto:
1. - 2. platová třída základní vzdělání nebo základy vzdělání
3. platová třída střední vzdělání
4. platová třída střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem
5. platová třída střední vzdělání s výučním listem
6. platová třída střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzděláním s výučním listem
7. - 8. platová třída střední vzdělání s maturitní zkouškou
9. platová třída vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
10. platová třída vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
11. - 12. platová třída vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
13. - 16. platová třída vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
V případě, že zaměstnavatel nemůže obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání a nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání
• až na dobu 4 roků,
• na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení (tj. po dobu 4 roků) prokázal schopnost k výkonu požadované práce.

Platový stupeň (§ 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)
Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy v závislosti na délce dosažené praxe, doby péče o dítě a doby výkonu vojenské základní (náhradní) nebo civilní služby započtené zaměstnavatelem (tzv. započitatelná praxe).
Kritériem pro zařazení zaměstnance do platového stupně je doba praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru je výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce. Posuzuje se ve vztahu k druhu práce bez ohledu na počet pracovišť či zaměstnavatelů. Dobu praxe v oboru započte zaměstnavatel v plném rozsahu.
Poznámka:
Pokud se jednalo o praxi v požadovaném oboru, měl by vám ji zaměstnavatel započíst, ovšem posouzení je na zaměstnavateli.
Dobu jiné praxe započte zaměstnavatel podle míry jejího využití pro výkon požadované práce. Míra zápočtu nesmí překročit 2/3 jiné praxe.
Odchylně se stanoví zápočet praxe u zaměstnanců, rehabilitovaných podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích (§ 9 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.).
Do započitatelné doby praxe se dále plně započítávají tzv. náhradní doby (§ 4 odst. 4 a 5 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.), tj.
• doba výkonu vojenské základní (náhradní) služby podle předpisů platných v době jejího konání. Civilní služba se započítává v rozsahu předepsané délky základní vojenské služby v době jejího konání. Základní vojenská služba konaná jako součást přípravy na povolání se nezapočítává.
• doba mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené, doba trvalé péče o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče – nejvýše však v rozsahu 6 let
• doba osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé dítě.
V zájmu objektivních výchozích podmínek se při neplnění předpokladu stupně vzdělání odečítají z praxe zaměstnanci počty let v závislosti na rozdílu mezi skutečným a předepsaným stupněm vzdělání podle § 4 odst. 7 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

platová třída dosažené vzdělání odpočet let praxe
6. - 8. střední vzdělání s výučním listem 1
střední vzdělání 2
základní vzdělání nebo základy vzdělání 4
9. střední vzdělání s maturitní zkouškou 2
střední vzdělání s výučním listem 3
střední vzdělání 4
základní vzdělání nebo základy vzdělání 6
10. vyšší odborné vzdělání 1
střední vzdělání s maturitní zkouškou 3
střední vzdělání s výučním listem 4
střední vzdělání 5
základní vzdělání nebo základy vzdělání 7
11. – 16 vysokoškolské vzdělání
v bakalářském studijním programu 2
vyšší odborné vzdělání 3
střední vzdělání s maturitní zkouškou 5
střední vzdělání s výučním listem 6
střední vzdělání 7
základní vzdělání nebo základy vzdělání 9.

Platový tarif (§ 5 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)
Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen. Platový tarif je rozhodující složkou platu zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Výše platového tarifu zaměstnance závisí na složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce (zařazení do platové třídy) a na míře praktických zkušeností, kterých nabyl předchozím výkonem práce (zařazení do platového stupně).
Platové tarify se stanoví v 16 platových třídách a v každé z nich v platových stupních.
Platové tarify jsou stanoveny pevnou měsíční částkou pro jednotlivé platové třídy a platové stupně.
Vztahují se na plný pracovní úvazek, tj. na stanovenou týdenní pracovní dobu.
Při kratším pracovním úvazku se platový tarif přepočítává v poměru skutečně sjednané pracovní doby k plnému pracovnímu úvazku.
Zaměstnanci přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.
Zaměstnanci, který není zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb a není lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě České republiky nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby, poskytovatele zdravotních služeb, který není zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
Zaměstnanci, který je pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, pokud mu nepřísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
Zaměstnanci, který je:
• uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce
• úředníkem územního samosprávného celku,
• zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,
• zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,
• zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,
přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 7 nebo 8 stanoveno jinak.
Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 5 nebo 8 stanoveno jinak.
Zaměstnanci, který je lékařem orgánu sociálního zabezpečení, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 7 k tomuto nařízení.
Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě České republiky nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 8 k tomuto nařízení.
Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 9 k tomuto nařízení.
Právní předpis:
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů- naleznete např. http://www.zakonyprolidi.cz/
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.