Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Návrat do zamětsnání po RD

01.09.2015

Dobry den,
k 26.9. mi končí RD v jejímž průběhu se mi podařilo najít novu práci (hlídání řeším chůvou) na částečný úvazek. Zároveň mám ale smlouvu s původním zaměstnavatelem. Toho jsem nyní zkontaktovala, že se blíží čas mého návratu a zda pro mne má pracovní nabídku. S mým původním zaměstnavatelem jsem se osobně setkala, nabídl mi práci na plný úvazek (chtěla jsem zkrácený úvazek) - a zde moje první otázka: mohu si nárokovat zkrácený úvazek, pokud mám dítě 3 roky staré, zcela zdravé? Každopádně ale o jeho nabídku pracovního místa zájem nemám - moje současná pozice mi zkráceným úvazkem vyhovuje. A zde druhý dotaz: Mohu požadovat odstupné z důvodu překážek v práci, pokud se můj původní zaměstnavatel přestěhoval na nové místo (na Prahu 9), které neodpovídá námi uzavřené smlouvě, kde mám uvedené Místo výkonu práce Prahu 3? Pokud ano, mám dát výpověď nebo máme ukončit vztah dohodou? Vztahující se k jakému paragrafu? Co pro mne bude výhodnější abych dostala odstupné, na které mám (dle mého soudu) právo, a které mi původní zaměstnavatel nechce dát? Spadá do toho i 2 měsíční výpovědní lhůta a 3 měsíční odstupné (pracovala jsem tam před RD 7 let)? Děkuji předem za zodpovězení mých dotazů.

Dobrý den,
po návratu z rodičovské dovolené do zaměstnání, má zaměstnavatel povinnost přidělit Vám pracovní pozici odpovídající Vaší platné pracovní smlouvě (práce musí odpovídat pracovní smlouvě). Pokud by zaměstnavatel takovou odpovídající práci neměl (např. došlo u něho k organizačním změnám, kdy zaměstnavatel přijal jinou osobu na místo, na kterém jste před odchodem na mateřskou dovolenou pracovala Vy), může Vám nabídnout práci jinou a pokusit se na této práci, resp. na změně pracovní smlouvy s Vámi dohodnout. Nabídnout Vám zaměstnavatel může například též práci vykonávanou na jiném místě – Pha 9, pokud nebude mít místo v původním místě provozu apod. Pokud byste se změnou nesouhlasila (na což máte plné právo, neboť sjednaný obsah pracovní smlouvy lze měnit jen tehdy, dohodne-li se zaměstnavatel se zaměstnancem na jeho změně, tzn. vždy pouze na základě dvoustranného právního úkonu – dohody), bude přicházet v úvahu skončení pracovního poměru, a to buď vzájemnou dohodou, nebo výpovědí.
Pokud k dohodě nedojde, skutečnost že Vám zaměstnavatel nemůže přidělovat práci podle pracovní smlouvy, je překážkou v práci na straně zaměstnavatele a po dobu jejího trvání Vám náleží náhrada mzdy (§ 130 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění; § 208 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce účinný od 1. 1. 2007). Danou situaci pak bude nutné řešit skončením pracovního poměru, jak jsem již zmínila.
Výpověď ze strany zaměstnavatele můžete obdržet pouze ze zákonem stanovených důvodů uvedených v §52 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, tj.:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,
f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,
h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v §301a.
Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, ta činí zpravidla 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Ve Vašem případě by se jednalo pravděpodobně o výpovědní důvod spočívající v organizačních změnách u zaměstnavatele. Výpověď Vám může dát zaměstnavatel v případě, že nemá možnost Vás dále zaměstnávat v místě, které bylo sjednáno jako místo výkonu práce, nebo v případě, že nabídku zaměstnavatele jiné pro Vás vhodné práce odmítnete.
Minimální výše odstupného je stanovena podle počtu odpracovaných let u stejného zaměstnavatele.
Lidé, jejichž pracovní poměr trval přes dva roky, mají nárok na odstupné ve výši trojnásobku svého průměrného výdělku za předchozí měsíce. Lidé, kteří u stejného zaměstnavatele pracovali méně než dva roky, ale alespoň rok, dostávají dvojnásobek průměrného výdělku. Kdo je u firmy méně než rok, dostane odstupné jen ve výši jednoho měsíčního výdělku. Podle zákona Vám tedy náleží odstupné ve výši 3 měsíčních platů!

Pro informaci ještě uvádím, jak je to se kratší pracovní dobou u zaměstnance, který se stará o malé děti. Dle § 241 odst. 2 zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 15 let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

Ve Vašem případě tedy přichází v úvahu dohoda o změně pracovní smlouvy. Tedy změna pracoviště na jinou část Prahy. Pokud nebudete souhlasit, zaměstnavatel Vám dá výpověď pro nadbytečnost dle §52 písm. c) a budete mít nárok na odstupné ve výši 3 měsíčních platů.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.