Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Vyřazení z úřadu práce

25.08.2015

Dobrý den,chtěla bych Vás poprosit o radu.Jsem v evidenci Úřadu práce od 1.1.2014.Vždy jsem se řádně starala o to, abych si plnila z toho vyplívající mé povinnosti.Nyní budu zřejmě vyřazena z evidence,protože jsem neodevzdala výplatní pásku ve stanovené lhůtě chodila jsem na brigády.Vždy jsem pásky odevzdávala včas,až nyní nastal problém, v červnu jsem na brigádě nebyla,takže výdělek jsem neměla a protože jsem obyčejný člověk,který se nevyzná ve všem netušila jsem,že i tak se musí dokládat výplatní páska.Podepsala jsem papír kde je uvedeno:"Obsah jednání: Byla stanovena lhůta pro dokládání výplatní pásky nebo potvrzení o hrubém výdělku vždy do 30. Dne v měsíci.Stanovená lhůta pro doložení se vztahuje i na případná další uzavřená nekolidující zaměstnání,v případě změny výplatního termínu jste povinen změnu termínu oznámit do 8 kalendářních dnů."
Takže jsem do 30.7.2015 nepředložila výplatní pásku. Ještě 5.8.2015 jsem volala mojí referentce zaměstnanosti,protože jsem měla zájem si od září udělat rekvalifikaci na pracovnici v sociálních službách,kdy mi jen sdělila,že jsem jednu rekvalifikaci měla nedávno,tak neví zda to bude možné,ale na žádný problém mě neupozornila.Schůzku jsem měla až na 19.8.2015,ale šla jsem tam raději dříve 17.8.2015 a to mi referentka sdělila,že se mnou bude zahájeno správní řízení.Já vím, že neznalost neomlouvá, ale není třeba povinností takové referentky upozornit klienta na to,že i nulový výdělek se musí dokládat?Nebo je tak těžké v dnešní době mobilních telefonů a e-mailů,aby mě upozornila na to,že něco mám doložit nebo bude problém?Jak jsem již psala, jsem obyčejný člověk,který si vždy řádně plnil povinnosti,mám dvě děti 6 a 8let, proto nejsem zajímavá na trhu práce, bohužel nedisponuji flexibilitou,kterou v dnešní době všichni vyžadují.A teď když budu sankčně vyřazena z evidence Úřadu práce,je to pro mě pohroma.A tak Vás chci poprosit o radu až budu psát odvolání proti správnímu řízení do 15 dnů co bych tam měla napsat a jestli je pro mě ještě nějaká šance zachránit situaci.Vedoucí odboru mi dala šanci si najít práci do 26.8.2015 potom bude zahajovat toto řízení.Za Vaši případnou odpověď předem velice děkuji

Vážená paní,

jestliže vyjdete z textu poučení pro osoby evidované na úřadě práce (viz https://formulare.mpsv.cz/okprace/cs/form/print.jsp?CMD=PrintEmpty&FN=PUchZ150101890&SSID=rEIuXhKcdOcFceR3KsOh97WYOesVWJNF), pak tam není nikde napsáno, že máte dokládat nulový výdělek. máte povinnost dokládat výdělek.
Výslovně je napsáno:
10. Uchazeč o zaměstnání je povinen
c) oznámit kontaktnímu pracovišti KP výkon nekolidujícího zaměstnání (bod I/7a) bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo
odměny při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti. Ve lhůtě stanovené kontaktním pracovištěm KP je povinen dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny.

V tomto směru se domnívám, že jste své povinnosti nezanedbala. Mohla byste argumentovat textem tohoto poučení.

Úřad práce Vás nemůže vyřadit z evidence z jakéhokoliv důvodu, ale jen z důvodů, které stanoví zákon o zaměstnanosti, opět cituji poučení:
Krajská pobočka ÚP ukončí uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci UoZ
 dnem, kdy nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci UoZ, které jsou uvedeny v bodě I/7
a I/8 (s výjimkou uznání dočasné pracovní neschopnosti, pobírání peněžité pomoci v mateřství v době před porodem a doby 6 týdnů
po porodu), pokud UoZ osobně nebo písemně oznámí tuto skutečnost kontaktnímu pracovišti KP ve lhůtě nejpozději do
8 kalendářních dnů,
 dnem doručení písemné žádosti UoZ o ukončení evidence UoZ, pokud není dán některý z důvodů pro vyřazení z evidence UoZ,
 a dále dnem nástupu výkonu trestu odnětí svobody; dnem nástupu výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence; dnem
následujícím po dni úmrtí UoZ nebo po prohlášení UoZ za mrtvého; dnem následujícím po uplynutí 6 měsíců ode dne vzetí UoZ do
vazby; dnem zařazení do evidence UoZ, pokud bylo dodatečně zjištěno, že UoZ nebyl způsobilý být účastníkem právních vztahů
podle zákona nebo dnem pozbytí této způsobilosti.
12. Krajská pobočka ÚP vyřadí uchazeče o zaměstnání z evidence UoZ, jestliže
a) nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci UoZ a uchazeč o zaměstnání nesplní oznamovací povinnost
nejpozději do 8 kalendářních dnů,
b) UoZ bez vážných důvodů kontaktnímu pracovišti KP
 neoznámí výkon nekolidujícího zaměstnání (bod I/7a a I/10c) při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději
v den nástupu k výkonu této činnosti,
 neoznámí osobně nebo písemně ve lhůtě nejpozději do 8 kalendářních dnů důvody, pro které se nedostavil na kontaktní pracoviště
KP ve stanoveném termínu,
 neoznámí osobně nebo písemně ve lhůtě nejpozději do 8 kalendářních dnů další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení
v evidenci UoZ,
c) není podle lékařského posudku schopen plnit povinnost součinnosti s kontaktním pracovištěm KP při zprostředkování zaměstnání,
d) zrušil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo
e) vykonává nelegální práci.
13. Krajská pobočka ÚP rovněž vyřadí uchazeče o zaměstnání z evidence UoZ, jestliže bez vážného důvodu
a) odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání,
b) odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci,
c) neplní povinnosti v rekvalifikačním kurzu (neúčastní se rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy,
neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením, které provádí rekvalifikaci, nebo se nepodrobí závěrečnému
ověření získaných znalostí a dovedností),
3/4 15 01 01 890
d) odmítne nabídku rekvalifikace, je-li veden v evidenci UoZ nepřetržitě déle než 5 měsíců,
e) neposkytne součinnost při vypracování, aktualizaci a vyhodnocení IAP nebo neplní podmínky v něm stanovené,
f) odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu nebo psychologickému vyšetření, anebo
g) maří součinnost s krajskou pobočkou ÚP.
14. Za maření součinnosti s krajskou pobočkou ÚP se považuje, jestliže UoZ bez vážného důvodu
a) neplní povinnosti vůči kontaktnímu pracovišti KP, ačkoliv je podle lékařského posudku schopen tyto povinnosti plnit,
b) neprojedná doporučené zaměstnání ve lhůtě stanovené kontaktním pracovištěm KP,
c) nedostaví se na kontaktní pracoviště KP ve stanoveném termínu,
d) nesdělí kontaktnímu pracovišti KP údaje o svých zdravotních omezeních v potřebném rozsahu a zda je osobou se zdravotním
postižením, anebo
e) jiným jednáním zmaří zprostředkování zaměstnání nebo nástup do zaměstnání.
15. Vážnými důvody jsou důvody spočívající v
 nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
 nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné
fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s UoZ
trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li
o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
 docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
 místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
 zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s kontaktním
pracovištěm KP při zprostředkování zaměstnání,
 jiných vážných osobních důvodech, např. etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,
 okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce.

Úřad práce vás nemůže vyřadit z důvodu, že jste si nenašla práci.

Právní předpisy:
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.