Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Studium na VŠ a uznaná doba rodičovství

25.08.2015

Dobrý den,
měla bych na Vás dotaz ohledně studia na vysoké škole a přerušení studia z důvodu těhotenství.
Již v roce 2010, když jsem dokončila bakalářské studium na stavební fakultě ČVUT, jsem z důvodu prvního těhotenství studia na magistru těsně před koncem 1. semestru přerušila (bylo mi řečeno na studijním oddělení, že by se mi kredity ze zakončených předmětů při návratu na školu nezapočítavaly, což jsem posléze zjistila, že byl nesmysl a musela všechny předměty opakovat zbytečně)a tím prodloužila studia o 2 roky. Na školu jsem se vrátila v roce 2011 s tím, že magisterský obor musím dokončit za 4 semestry, abych nemusela platit školné.
Jenže jsem těsně před odezvdáním diplomové práce otěhotněla podruhé a několikatýdenní dojíždění 100km do školy a zpátky jsem přestala zvládat (nemluvě o stresu z těhotenské únavy apod.). Tehdy jsem opět zamířila na studijní oddělení, to se již psal květen 2013) a žádala o radu, jaké mám další možnosti. Oddálit odevzdání diplomové práce jsem mohla podle jejich slov pouze o 14 dní, což v mém případě nic neřešilo, tak mi nezbývalo nic jiného, než zanechat studií (že jsem těhotná paní věděla, dokonce si kopírovala moji těhotenskou průkazku). Bylo dále oznámeno, že pokud bych se potom chtěla ještě vrátit, platila bych 30 000Kč za semestr...
Teprve až nedávno jsem zjistila, že se v dubnu toho roku měnil zákon o vysokých školách a že jsem měla nárok na tzv. uznanou dobu rodičovství. Vím, že neznalost zákona neomlouvá, ale člověk předpokládá, že pracovnice na studijním oddělení budou řádně vyškolené a studentům poradí podle aktuální situace. Mám si tedy celou sitauci vysvětlit tak, že je pro školu finančně výhodnější určité informace zatajit? Měla bych dnes ještě nějakou šanci domoci se svých práv a na škole dostudovat bez placení, popř. alespoň s nějakou slevou na školné? - stále jsem na rodičovské dovolené.
Mockrát děkuji za odpověď, doufám, že je vše srozumitelně vysvětleno.

Vážená paní,

podle § 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách platí, že od celkové doby studia vypočtené se nejdříve odečte uznaná doba rodičovství.
Za uznanou dobu rodičovství se bude rozumět doba péče o dítě do tří let (analogicky k zákoníku práce). Uznaná doba rodičovství se započítává od 1.4.2013.
Vaše rodičovství na základě výše uvedeného mělo být uznáno (pokud jste splnila všechny formální požadavky stanovené VŠ) a tato doba by se měla od celkové doby studia odečíst, poplatek za studiem byste neměla platit - za delší a další studium. Podle § 21 odst.1 písm. f zákona o vysokých školách veřejná vysoká škola je povinna činit vhodná opatření pro studium rodičů, a to po dobu, po kterou by jinak trvala jejich mateřská či rodičovská dovolená („uznaná doba rodičovství“).
Ve Vašem případě se jedná o zjevnou chybu studijní referentky. Rozhodnutím VŠ bylo ukončeno vaše studium.
Doporučuji učinit jeden pokus: podat návrh na obnovu řízení děkanovi VŠ podle správního řádu s odůvodněním, jak jste napsala do dotazu, s tím, zda by nebylo možné zrušit rozhodnutí o ukončení studia a rozhodnutí nahradit novým rozhodnutím o přerušení studia. V podání postačí napsat "navrhuji obnovu řízení proti rozhodnutí - citovat rozhodnutí ze dne a kdo jej vydal a spi. značku..... a odůvodnit, podepsat a datovat.

Související právní předpis:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád:
OBNOVA ŘÍZENÍ A NOVÉ ROZHODNUTÍ
§ 100
Obnova řízení
(1) Řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka obnoví, jestliže
a) vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo
b) bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno,
a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.
(2) Účastník může podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni.
(3) Ve tříleté lhůtě od právní moci rozhodnutí může o obnově řízení z moci úřední rozhodnout též správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni, jestliže je dán některý z důvodů uvedených v odstavci 1 a jestliže je na novém řízení veřejný zájem; do konce uvedené lhůty musí být rozhodnutí o obnově řízení vydáno.
(4) O obnově řízení rozhodne příslušný správní orgán z moci úřední též v případě, že rozhodnutí bylo dosaženo trestným činem. Lhůta podle odstavce 3 začíná běžet dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozsudku.
(5) Na obnovu řízení se obdobně užije ustanovení § 94 odst. 4 a 5.
(6) Žádosti o obnovu řízení se přizná odkladný účinek, jestliže hrozí vážná újma účastníkovi nebo veřejnému zájmu. Rozhodnutí, jímž bylo řízení obnoveno, má odkladný účinek, pokud napadené rozhodnutí nebylo dosud vykonáno, ledaže správní orgán v rozhodnutí odkladný účinek vyloučil z důvodů uvedených v § 85 odst. 2 nebo ledaže vykonatelnost nebo jiné účinky rozhodnutí již zanikly podle zvláštního zákona. Rozhodnutí, jímž se žádost o obnovu řízení zamítá, se oznamuje pouze žadateli; ten proti němu může podat odvolání.
§ 101
Nové rozhodnutí
Provést nové řízení a vydat nové rozhodnutí ve věci lze tehdy, jestliže
a) je to nezbytné při postupu podle § 41 odst. 6 věty druhé,
b) novým rozhodnutím bude vyhověno žádosti, která byla pravomocně zamítnuta,
c) nové rozhodnutí z vážných důvodů dodatečně stanoví nebo změní dobu platnosti nebo účinnosti rozhodnutí anebo lhůtu ke splnění povinnosti nebo dodatečně povolí plnění ve splátkách, popřípadě po částech; zkrácení doby platnosti nebo účinnosti rozhodnutí anebo lhůty ke splnění povinnosti je možné pouze tehdy, stanoví-li tuto možnost zákon,
d) rozhodnutí ve věci bylo zrušeno jiným orgánem veřejné moci podle zvláštního zákona, nebo
e) tak stanoví zvláštní zákon.
§ 102
Společné ustanovení
(1) K novému řízení poté, co bylo rozhodnuto o obnově řízení, nebo k novému řízení podle § 101 je příslušný správní orgán, který byl příslušný k původnímu řízení v prvním stupni. Odvolací správní orgán je příslušný tehdy, jestliže řízení bylo obnoveno z důvodů, jež se týkaly výlučně řízení před tímto správním orgánem.
(2) Otázka, kdo je účastníkem, se v novém řízení posuzuje podle právního stavu a skutkových okolností v době nového řízení.
(3) Nové řízení podle § 101 lze zahájit na žádost i v případě, že původní řízení bylo zahájeno z moci úřední, a naopak. Žádost může podat kterýkoli z účastníků původního řízení, nebo jeho právní nástupce za předpokladu, že je původním rozhodnutím přímo dotčen.
(4) Pokud žádost účastníka neodůvodňuje zahájení nového řízení, rozhodne správní orgán usnesením o tom, že se řízení zastaví. Usnesení se oznamuje pouze žadateli a těm osobám, vůči nimž již správní orgán učinil úkon.
(5) V novém řízení podle § 101 lze s účinky od zahájení nového řízení nebo v průběhu nového řízení pozastavit vykonatelnost nebo jiné právní účinky původního rozhodnutí. Má-li se tak stát na žádost účastníka, užije se obdobně ustanovení § 95 odst. 4 a 5.
(6) V novém řízení může správní orgán využít podkladů původního rozhodnutí včetně podkladů rozhodnutí o odvolání, nevylučuje-li to důvod nového řízení. Právní názor odvolacího správního orgánu je pro správní orgán provádějící nové řízení závazný, pokud se tento právní názor vlivem změny právního stavu nebo skutkových okolností nestal bezpředmětným.
(7) V novém řízení správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře.
(8) Není-li v odstavcích 1 až 7 stanoveno jinak, postupuje se v novém řízení podle ustanovení platných pro řízení v prvním stupni.
(9) Novým rozhodnutím vydaným podle § 100 nebo § 101 písm. a) se původní rozhodnutí ruší; o tomto následku budou účastníci poučeni v písemném vyhotovení rozhodnutí; ustanovení § 99 platí obdobně. V ostatních případech nové rozhodnutí brání vykonatelnosti nebo jiným právním účinkům původního rozhodnutí; nejsou-li účinky nového rozhodnutí zřejmé z jeho obsahu, určí vliv na vykonatelnost nebo jiné právní účinky původního rozhodnutí správní orgán.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.