Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství

14.07.2015

Dobrý den,

velice ráda bych se zeptala, jaké mám možnosti - v návaznosti na PPM a rozhodnutí se v délce čerpání rodičovského příspěvku.

Jsem těhotná, již 5. rokem v kuse působím jako osvč, neplatím si nemocenskou. Manžel je zaměstnaný (více jak 270 dní, ale má psanou pouze základní mzdu 12 000).

Jaké jsou mé možnosti prosím? Termín porodu bude v prvním týdnu v březnu 2016.
Můj "zaměstnavatel" mi teď nabídl, pokud chci, že mne zaměstná (asi pouze z části - min. mzda, zbyte bych nadála fakturovala) - 1. Má tato varianta pro mne nějakou výhodu (nehat se zaměstnat na HPP a k tomu si nadále fakturovat)?
2. Mám nějakou možnost pobírat mateřskou (PPM) v situaci ve které se nacházím?
2. Má možnost za mne pobírat PPM manžel? Jaké jsou podmínky a jak to vypadá v praxi? Manžel může pobírat od 7. týdne miminka po dobu 22.týdnů, tedy po dobu šestinedělí budu doma "zadarmo"?
3. Jak by to bylo se mnou, jako s osvč, pokud bych ihned nastoupila na rodičovskou dovolenou (mohu si vybrat délku?), lze délka rodičovského příspěvku v průběhu měnit? Jaké jsou možnosti čerpání a jak přesně to v praxi vypadá (po dobu 4 let se celou dobu pobírá např. 3 900 Kč)?
4. Pokud manžel nastoupí na mateřskou, jak by to bylo v jeho zaměstnání, může i nadále pracovat ve stejném zaměstnání? A mohu si já po něm opět vzít na sebe rodičovskou dovolenou?
5. Nejsem omezena tím, že bude nadále fungovat jako osvč a budu si tak přivydělávat
po dobu své rodičovské?
6. V případě, že bude manžel na mateřské a bude pobírat PPM, může působit on jako osvč?
7. V případě, že bych se nechala zaměstnat a musela jsem nastoupit na rizikové těhotenství, je nějaká lhůta, po které teprve mohu čerpat nemocenskou? (např. po třech měsících v zaměstnání apod)?

Moc děkuji za vaše odpovědi, omlouvám se za vyčerpávající dotazy, ale netuším, kam bych se s títo měla obrátit tak, aby mi někdo ochotně a správně odpověděl.
Hezký den,

Vážená paní,

dovoluji si odpovědět na Vaše otázky:
ad1) Podmínky vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství nesplníte. Základní podmínky nároku na tuto dávku jsou: V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů. U OSVČ je další podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství účast na nemocenském pojištění jako OSVČ po dobu aspoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby. U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů). Může Vám však vzniknout nárok na tzv. nemocenské v souvislosti s porodem. Nárok na tzv. nemocenské v souvislosti s porodem vzniká tehdy, jestliže těhotná žena je k počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu:
• účastna na nemocenském pojištění (tj. je zaměstnaná) nebo v ochranné lhůtě
• nemá nárok na PPM (doloží potvrzením OSSZ).
O vzniku dočasné pracovní neschopnosti ženy, a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, rozhodne lékař. Po šesti týdnech ode dne porodu lékař tuto dočasnou pracovní neschopnost ukončí. Na nemocenské v souvislosti s porodem Vám může vzniknout i jako OSVČ, pokud se přihlásíte. OSVČ vzniká nárok na nemocenské, pokud je tři měsíce účastna nemocenského pojištění.
ad2) viz ad1)
ad3) Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.

Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně. V případě, že vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce.

Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.

Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena.

Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.
Ve vašem případě by Vám vznikl nárok na rodičovský příspěvek a s ohledem na zaměstnání manžela máte možnost volit výši rodičovského příspěvku do výše 7600 Kč měsíčně do vyčerpání 220 000 Kč.

ad4) Manžel může nastoupit na peněžitou pomoc v mateřství počátkem sedmého týdne od porodu, nesmí však vykonávat zaměstnání, ze kterého mu dávka náleží. Jiné zaměstnání konat může. Má-li v rodině jeden z rodičů v kalendářním měsíci nárok na peněžitou pomoc v mateřství. rodičovský příspěvek náleží, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a peněžitou pomocí v mateřství.

ad5) Omezení viz výše a navíc jako OSVČ budete vedleší, což je spojeno s nižšími odvody.

ad6) ano.

ad7)V případě zaměstnání není lhůta, kdy musíte být zaměstnaná, důležité je nastoupit do práce.

Právní předpisy:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

S pozdravem

Dobrý den,
chtěla bych moc poděkovat za předchozí zodpovězení dotazů. V té souvislosti mne zajímají ještě další a budu velice vděčna, pokud mi s nimi poradíte:

Jsem osvč, nyní těhotná (1. měsíc), nemám nárok na PPM, rozhodli jsme se, že ji bude pobírat manžel od 7. týdne věku miminka. Chci se zeptat, jaké jsou možnosti, jak to řeší např. ostatní maminky, tedy období těch 7.týdnů bez příjmu? Jistě se budu doma věnovat prckovi po dobu šestinedělí na 100 % , i když bych k tomu ráda stačila i nutnou administrativu z domova.

Napadly mne tedy tři možnosti:

A. Zaměstnavatel mi ted nabídl možnost HPP (s minimální mzdou), s tím, že bych si i nadále přivydělávala jako OSVČ na VPP. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a předchozímu těhotenství předpokládám, že bych byla na rizikovém.
A1. Tedy je pro mne výhodné, že bych nastoupila na nemocenskou (po jak dlouhé době od vzniku pracovního poměru mohu začít čerpat nemocenskou?)
A2. Lze mít neomezené vycházky při nemocenské v těhotenství?
A3. Dokdy bych na nemocenské mohla být? Je to do porodu a nebo tedy do 6.-8. týdne před porodem?
A4. Mohu po dobu nemocenské i nadále působit jako OSVČ?

B. V případě, že bych se nechala zaměstnat, vznikl by mi nárok na nemocenskou spojenou s porodem, kterou mohu čerpat tedy 6. týdnů před porodem a dále 6 týdnů po porodu, je to tak, jaké jso podmínky?
B1. Pokud bych měla již nemocenskou např. od 5. měsíce těhotenství, může to volně přejít v nemocenskou spojenou s porodem nebo musím tedy u praktického lékaře (nebo gynekologa) nemocenskou ukončit těch 6. týdnů před porodem a pak u gynekologa zažádat znovu o další nemmocenskou?
B2. Jsou nějaké speciální diagnozy, které musím pro čerpání nemocenské v souvislosti s porodem "splňovat", je těžké toto získat?
B3. Pokud budu čerpat nemocenské v souvislosti s porodem, jak je to s vycházkami, prosím?
B4. Vznikne mi nárok na to, abych si vybrala délku své rodičovské dovolené, pokud bych byla na nemocenské před porodem a i po porodu?
B5. Mohu po celoou dobu čerpání nemocenské spojené s porodem mít aktivní živnost? Mohu si přivydělat jako OSVČ? Mý cílem je tedy živnost nepřerušovat.

C. Ještě mne napadla varianta, že zůstanu jen OSVČ (tedy žádný HPP), až se miminko narodí, přeruším živnost a půjdu na pracovní úřad.
C1. Měla bych nárok vůbec na to, aby mě v mém "stavu" "maminka na plný úvazek" zaregistrovali, abych mohla pobírat dávky v nezaměstnanosti? Setkali jste se s tím? Na dávky určitě nárok mám, již od roku 2013 si řádně vše platím.

Samozřejmě bych nejlépe vymyslela možnost pro mne nejšetrnější a nejčistší :) Pokud možno tak, abych nemusela přerušovat činnost OSVČ. Co byste mi doporučili, prosím?

Strašně děkuji za tuto možnost zodpovězení dotazů.

Hezký den,
s pozdravem,

Vážená paní,
dovoluji si odpovědět na Vaše otázky:
A1, v podstatě druhý den po nástupu do práce.
A2, Vycházky a jejich dobu může povolit ošetřující lékař. Rozsah vycházek musí odpovídat
zdravotnímu stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a nenarušovat stanovený léčebný režim.
Ošetřující lékař může vycházky povolit nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Vymezí konkrétní časový úsek nebo časové úseky těchto
vycházek.
Ošetřující lékař může ve výjimečných případech na žádost pojištěnce povolit, aby si pojištěnec volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. Takto povolit vycházky lze nejvýše na dobu 3 měsíců, a to i opakovaně. Musí však být současně splněny následující podmínky:
• je stanoven mimořádně náročný léčebný plán, intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují pojištěnci, aby využil pevně stanovenou dobu vycházek;
• písemný souhlas OSSZ uděleného na základě žádosti ošetřujícího lékaře.
A3, Bude-li Vám trvat dočasná pracovní neschopnost z důvodu rizikového těhotenství až do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, bude Vám náležet tzv. nemocenské v souvislosti s porodem. Lékař ukončí tuto dočasnou pracovní neschopnost uplynutím šesti týdnů po porodu.
A4, Ano.

B1, - viz výše
B2,Nárok na tzv. nemocenské v souvislosti s porodem vzniká tehdy, jestliže těhotná žena je k počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu:
• účastna na nemocenském pojištění, tj. je zaměstnaná nebo v ochranné lhůtě;
• nemá nárok na PPM (doloží potvrzením OSSZ).
O vzniku dočasné pracovní neschopnosti ženy, a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, rozhodne lékař. Po šesti týdnech ode dne porodu lékař tuto dočasnou pracovní neschopnost ukončí.
B3, úplně stejně jako výše
B4, Pobírání tohoto nemocenského umožňuje zvolit výši a délku nároku na rodičovský příspěvek.
B5, ano

C, Nárok na podporu máte, avšak je třeba plnit povinnosti úřadu práce - schůzky, hledání zaměstnání. Hlavně dříve úřady práce nechtěly čerstvé matky registrovat.

Doporučila bych variantu A+B, pokud Vás Váš lékař uzná dočasně pracovně neschopnou.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.