Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Zaměstnání na mateřské či rodičovské dovolené

08.06.2015

Dobrý den, pobírám rodičovský příspěvek na 11ti měsíční dceru a od září, tj. bude jí 1 a 1/4 roku bych měla možnost přivýdělku. Jednalo by se cca o 1 - 2 hodiny týdně, hlídání by zajistila babička. Mám možnost pracovat na ŽL nebo DPP a nevím, kterou možnost vybrat - jak je to s odvodem daní, sociálním a zdravotním pojištěním, popř. zda mám ještě nějaké další povinnosti, než bych začala pracovat. Mockrát děkuji za odpověď a přeji hezký den!

Vážená paní,

oba způsoby výkonu práce jsou možné. Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, je omezen na maximálně 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele. Pokud zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele práci na základě dvou a více dohod o provedení práce, doby práce se sčítají. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. Dohoda musí být uzavřena písemně. Z odměny na základě dohody se odvádí daň z příjmu. Je-li odměna vyšší než 10 000 Kč měsíčně, odvádí se i pojistné na zdravotní a sociální pojištění.

Pokud se týká samostatné výdělečné činnosti (SVČ) jako osoby samostatně výdělečně činná (OSVČ) jedná se o trochu složitější záležitost z pohledu administrativy. Podnikání z pohledu hrazení pojistného na důchodové pojištění se rozděluje na hlavní a vedlejší.
Vedlejší SVČ vykonává zejména např. ta OSVČ, která je příjemcem rodičovského příspěvku nebo peněžité pomoci v mateřství ze zaměstnání nebo vykonává souběžně zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění;
Skutečnost, že SVČ má být považovaná za vedlejší, je třeba příslušné OSSZ oznámit, popř. i doložit, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém OSVČ podala Přehled o příjmech a výdajích za příslušný kalendářní rok.
Přehled vybraných důvodů výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti a způsobu jejich dokládání lze najít zde:
http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/druhy-svc/dokladani-duvodu-vedlejsi-samostatne-vydelecne-cinnosti-pro-ucely-duchodoveho-pojisteni.htm.
Oznámení důvodu pro výkon vedlejší SVČ je dobrovolný úkon OSVČ. Pokud však OSVČ oznámí skutečnost rozhodnou pro posouzení SVČ jako vedlejší, je povinna oznámit zánik této zákonem uznatelné skutečnosti, kterou OSVČ ohlásila a eventuelně doložila jako důvod pro výkon vedlejší SVČ.

Pojistné na důchodové pojištění
Pojistné na důchodové pojištění odvádí OSVČ, která v kalendářním roce:
• vykonávala hlavní SVČ;
• vykonávala vedlejší SVČ a přihlásila se dobrovolně k účasti na důchodovém pojištění;
• vykonávala vedlejší SVČ v rozsahu zakládajícím účast na důchodovém pojištění.
Osoba vykonávající vedlejší SVČ je povinně účastna důchodového pojištění v případě, jestliže její daňový základ dosáhl rozhodné částky
• za kalendářní rok 2014 62 261 Kč, popř. částky snížené o částku 5189 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž nebyla vykonávána vedlejší SVČ – pro rok 2014;
• za kalendářní rok 2015 částku 63 865 Kč, popř. částky snížené o částku 5323 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc nebyla vykonávána vedlejší SVČ – pro rok 2015.
Příklad: Rodič čerpá rodičovský příspěvek a začal v roce 2015 podnikat jako živnostník – překladatel. Jeho výdělečná činnost je tak vedlejším zdrojem příjmů (vedlejší SVČ) a není proto povinen odvádět pojistné na sociální pojištění. Tato podmínka je splněna, pokud roční zisk za rok 2015 nepřekročí částku 63 865 Kč. Tato částka se snižuje o jednu dvanáctinu, tj. 5323 Kč za každý měsíc, kdy není vykonávána samostatná výdělečná činnost. Uvedená částka je příjmem po odečtení výdajů.
Při uplatnění 60% výdajového paušálu (ostatní živnosti) může mít rodič příjem z výdělečné činnosti až 159 600 Kč za kalendářní rok 2015, aniž by hradil pojistné na důchodové pojištění. Výdaje budou 95 760 Kč (159 600 Kč x 60 %). Daňový základ je roven rozdílu mezi příjmy (159 600 Kč) a výdaji (95 760 Kč), což činí 63 840 Kč. Vzhledem k tomu, že výsledná částka 63 840 Kč je nižší než rozhodná částka pro rok 2015 – 63 845 Kč, ze které se odvádí pojistné na důchodové pojištění z vedlejší činnosti, rodič nebude hradit žádné pojistné na důchodové pojištění.

Pojistné činí 29,2 % vyměřovacího základu (z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti).

Měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného činí minimálně 50 % daňového základu, který v průměru připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž byla SVČ vykonávána. OSVČ si může sama dobrovolně určit vyšší vyměřovací základ.
Částka minimálního vyměřovacího základu pro placení záloh pro rok 2015 na pojistné činí
• pro hlavní samostatnou výdělečnou činnost – 6 653 Kč měsíčně;
• pro vedlejší samostatnou výdělečnou činnost – 2 662 Kč měsíčně.
Příklad: OSVČ vykonávala po celý rok 2015 SVČ a zároveň pobírala rodičovský příspěvek. Daňový základ OSVČ za rok 2015 činil 72 000 Kč. Jaká je výše vyměřovacího základu pojistného?
OSVČ se považuje za vedlejší. Daňový základ je vyšší než rozhodná částka pro rok 2015, tj. 63 865 Kč. 50% sazbou se vypočítá vyměřovací základ, tj. 72 000 Kč × 0,5 = 36 000 Kč. Vzhledem k tomu, že takto vypočítaný vyměřovací základ je vyšší než stanovené minimum pro vedlejší SVČ v roce 2015, tj. 31 944 Kč, stanoví se pojistné z vyměřovacího základu, tj. z částky 36 000 Kč. Vyměřovací základ se pak ještě násobí procentní sazbou 29,2 %. Pojistné činí 10 512 Kč (tj. 36 000 Kč × 0,292 = 10 512 Kč).
Kalkulačku výše záloh lze využít na http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/platba-pojistneho/.

• OSVČ, která vykonává hlavní SVČ, je povinna hradit pojistné na důchodové pojištění vždy.
Výše záloh na pojistné na důchodové pojištění vychází z měsíčního vyměřovacího základu, který nemůže být nižší než měsíční vyměřovací základ vypočítaný přímo v tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok. Minimální výše zálohy měsíčně je 1894 Kč a po podání Přehledu za rok 2014 se mění na 1943 Kč. Alespoň minimální výši měsíční zálohy odvádí OSVČ v kalendářním roce, ve kterém zahájila SVČ. Maximální záloha činí 31 082 Kč měsíčně.
• OSVČ, která vykonává vedlejší SVČ, hradí zálohy v roce 2015 na pojistné:
– dobrovolně, pokud se přihlásí k účasti na důchodovém pojištění na příslušný rok;
– povinně, když její dosažený daňový základ za rok 2014 založil účast na důchodovém pojištění (tj. dosáhl rozhodné částky 62 261 Kč).
Minimální výše zálohy měsíčně je 758 Kč a po podání Přehledu za rok 2014 se mění na 778 Kč.
OSVČ, která je účastna důchodového spoření (tzv. II pilíř), odvádí z minimálního měsíčního vyměřovacího základu stanoveného na rok 2015 pro hlavní činnost zálohu na pojistné ve výši 1744 Kč. Při výkonu vedlejší činnosti činí minimální záloha 698 Kč. Maximální záloha je pak stanovena pro hlavní i vedlejší činnost ve výši 27 889 Kč.

Zdravotní pojištění
Výše pojistného na zdravotní pojištění
Pojistné se stanovuje ve výši 13,5 % vyměřovacího základu. Vyměřovací základ činí 50 % z daňového základu.
Příklad: OSVČ vykonávala po celý rok 2015 SVČ a zároveň byla osobou pečující o osobu závislou. Daňový základ OSVČ za rok 2015 činil 72 000 Kč.
50% sazbou se vypočítá vyměřovací základ, tj. 72 000 Kč × 0,5 = 36 000 Kč. Vyměřovací
základ se násobí procentní sazbou 13,5 %. Pojistné činí 4860 Kč (tj. 36 000 Kč × 0,135 =4860 Kč).

Minimální měsíční záloha pro rok 2015 na pojistné je 1797 Kč, která se hradí poprvé za leden 2015 (posledním dnem splatnosti je 8. 2. 2014). Tutéž zálohu odvádí OSVČ, která zahájí v roce 2015 SVČ. Splatnost záloh na pojistné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.


Výjimky z povinného odvodu z minimálního vyměřovacího základu
Minimální vyměřovací základ neplatí především pro OSVČ:
• za kterou je plátcem pojistného stát, tj. i za osoby - příjemce rodičovského příspěvku, osoby na mateřské či rodičovské dovolené.
Tyto osoby nejsou povinny odvádět zálohy na pojistné na zdravotní pojištění v prvním roce SVČ. Výše jejich vyměřovacího základu pro odvod pojistného je „skutečný“ vyměřovací základ a od něj se odvíjejí i zálohy na zdravotní pojištění pro následující kalendářní rok. To platí pouze tehdy, jestliže výše uvedené skutečnosti trvaly po celý kalendářní měsíc.
Osoba, která současně vedle SVČ je zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance nemusí odvádět zálohy na pojistné na zdravotní pojištění vůbec.

Informace
• www.cssz.cz, www.mpsv.cz, www.jakpodnikat.cz, www.podnikatel.cz, www.mpo.cz
• zdravotní pojišťovny – www.vzp.cz, www.ozp.cz atd.

Právní předpisy
1. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
3. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
4. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
5. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
6. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.