Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: zdravotní pojištění - komerční

14.05.2015

Dobrý den.
jsem cizi státní přislušnik a mněla bych na vás menší otazku pokuď mám komereční pojišteni budu hradít ješte před porodem nějakou penežní častku.Boužel obrazim se na vás jsem totiž prvorodička a rada bych to dopředu vědela.Teď nemůžou mi udělat na všeobecne pojištovně tu normalni pojištovnu ale mam ted zrovna komerečni.Žadala jsem si na cizenicke policii o přechodny pobýt ale boužel najemnni smlouvu nemame dil nez je 3mesice.A termin porodu mam 26.05.2015 tak bych rada vedela jak by to vse probihalo.Preji vam hezky den a doufam ze jsem vas nejak neobtezovala.
s pozdravem

Vážená paní,
Pro přesnější zodpovězení dotazu by bylo zapotřebí znát typ pojištění, který máte.

Co se týká péče v těhotenství a porodu, to je hrazeno ze všech uvedených pojištění pro cizince kromě Základního zdravotního pojištění cizinců, avšak jsou tam čekací doby na vyšetření – viz. níže.

Pokud je klientka již těhotná a chce mít tuto péči hrazenou již od počátku, je nutné si uzavřít po jištění typu Standard + Novorozenec, kde tyto čekací doby nejsou a je též hrazena poporodní péče o novorozence (do propuštění z porodnice, max. do 3. měsíců věku)

Pojištění lze sjednat pouze na pobočce po vstupní lékařské prohlídce s vyplněným formulářem https://www.pvzp.cz/wp-content/uploads/2014/01/Protokol-o-VLP.pdf

Pokud klientka již má např. komplexní pojištění, avšak by se nevešla do čekacích dob, je možné stávající smlouvu klientky ukončit (vrátíme nespotřebované pojistné). Uzavře si novou smlouvu KZPC Standard + Novorozenec na 12 měsíců (cena 54 000 Kč), bude hrazena péče v těhotenství, porod a poporodní péče o novorozence v porodnici dle pojistných podmínek. Po té klientka zůstává pojištěna a dítě pojistí samostatnou smlouvou min. na 12 měsíců

více informací o produktech níže:

Komplexní zdravotní pojištění cizinců (KZPC)

zajišťuje zdravotní péči v rozsahu, který je srovnatelný s rozsahem českého veřejného zdravotního pojištění avšak s výlukami a limity pojistného plnění, součástí je i plnění za akutní stomatologickou péči, ambulantně předepsané léky (recept nad 100.- Kč), zdravotní péči v těhotenství a porod. Pojištění se doporučuje osobám, které se zdržují v České republice dlouhodobě (nad 90 dnů).

Minimální pojistná doba je 4 měsíce, maximální pojistná doba je 5 let.

Místem pojištění je pouze území České republiky. V případě dodatečného sjednání pojištění léčebných výloh (cestovní pojištění platné mimo území ČR) je toto pojištění platné pro schengenský prostor.

Typy pojištění:

-Standard – pojištění v rozsahu obdobném veřejnému zdravotnímu pojištění avšak s výlukami a limity pojistného plnění, součástí je i plnění za neodkladné ošetření zubů, ambulantně předepsané léky a zdravotnické prostředky, zdravotní služby v těhotenství a porod. Je-li pojištění typu Standard sjednáno pro ženu ve věku od 12 do 50 let včetně, uplatňuje se vždy „čekací doba“ na poskytnutí zdr. služeb v případě těhotenství (3 měsíce) a porodu (8 měsíců).

- Novorozenec vedle pojištění typu Standard zahrnuje poporodní péči o novorozence pojištěné matky (do max. 3 měsíců věku)za situace, kdy zdravotní péče bezprostředně navazuje na porod bez přerušení kontinuity hospitalizace. Pro uzavření připojištění“ Novorozenec“ je stanoven minimální věk pojišťované osoby 12 let, maximální věk 44 let. Sjednání připojištění typu „Novorozenec“ lze provést po absolvování závazné vstupní lékařské prohlídky (VLP); pojištění je možné sjednat v průběhu 3-5 dní (dle posouzení revizního lékaře).

- typ pojištění Profesionální sporty vedle pojištění typu Standard zahrnuje plnění i při provozování profesionální sportovní činnosti a přípravě na ni.

Příklad sazeb komplexního pojištění v Kč (od 1. 1. 2014):

Počet měsíců

Student

Standard

Standard + Novorozenec

Standard +

Profesionální sporty

Věk

VěkVěk

17-26

0- 5

6 - 14

15-44

45-59

60-69

70+

12 -44

12-17

18-69

4

-

6250

4800

4600

5000

10400

1640011600

17600

6

5650

9350

7200

6900

7500

15550

2460017400

26400

12

10900

18000

13900

13000

14500

30000

48000

54000

34000

51550

24

20100

33300

25700

23000

26800

55450

91250

108000

64600

98000

Sazba pojistného za připojištění léčebných výloh (LV) v schengenském prostoru: turistický pobyt + 100 Kč/měsíc k příslušné sazbě uvedené v tabulce

pracovní pobyt + 150 Kč/měsíc k příslušné sazbě uvedené v tabulce

Minimální pojistná doba je pro:

- typ „Standard“ a „Profesionální sporty“ - 4 měsíce

- typ „Novorozenec“ a dítě do jednoho roku věku - 12 měsíců

V případě sjednání pojištění pro novorozence (tj. do 3 měsíců věku) je nezbytnou součástí žádosti o sjednání pojištění i zpráva o novorozenci nebo propouštěcí lékařská zpráva, tj. doklad, který porodnice vystaví při (prvním) ukončení hospitalizace novorozence po porodu. Datum ukončení hospitalizace nesmí být vyšší (pozdější) než je ukončení hospitalizace.

Věk pojišťované osoby v případě sjednání pojištění:

- typ Novorozenec minimálně 12 let, maximální věk 44 let,

- Profesionální sporty minimálně 12 let, maximální věk 69 let,

- student uplatňující slevu minimálně 17 let, maximální věk 26 let.

V ostatních případech není minimální ani maximální věk pojišťované osoby stanoven.

Limity pojistného plnění:

1) Zdravotní péče

Plnění za

Druh limitu

základní

zvýšený L1

Zdravotní péče, repatriace a převoz

za jednu pojistnou událost

1 700 000

min. 60 000 EUR

2 000 000

z toho

Připojištění

Novorozenec

za součet všech pojistných událostí

300 000

600 000

Ošetření zubů

za součet všech pojistných událostí

5 000

10 000

Ambulantně předepsané léky

za součet všech pojistných událostí

5 000

10 000

L1 – zvýšený limit - tarif se navyšuje o 30%

2) Pojištění léčebných výloh cizinců včetně schengenského prostoru (mimo ČR)

Plnění za

Druh limitu

Limit pojistného plnění za zdravotní péči v Kč

Celkový limit pojistného plnění

za součet všech pojistných událostí

1 200 000

z toho

Zdravotní péče včetně repatriace a převozu

za jednu pojistnou událost

1 200 000

Ošetření zubů

za součet všech pojistných událostí

5 000

Pojistné se hradí vždy jednorázově v plné výši – tj. na celou dobu pojištění.

PREMIUM zdravotní pojištění cizinců

Tento pojistný produkt je určen pro cizince dlouhodobě pobývající na území ČR, kteří preferují kvalitní pojištění včetně spolehlivé asistenční služby. Jedná se o pojistný produkt, kdy je nabízen vyšší komfort, tj.:

- vysoké limity pojistného plnění;

- Nadstandard* – nad rámec rozsahu pojištění pojistitel plní i za nadstandardní zdravotní péči nebo služby do výše uvedené v pojistné smlouvě. Výše tohoto limitu se stanoví podle délky pojistné doby, rozsah čerpání je stanoven v pojistných podmínkách. (příklady využití: nepovinné očkování, volně prodejné léky, antikoncepce, brýle nebo kontaktní čočky, sluchadla nebo úhrada nákladů za dopravu pojištěného do zdravotnického zařízení z důvodu ošetření nebo hospitalizace. Částku lze čerpat od výše 100.- Kč.)

- připojištění pro případ hospitalizace jako nedílná součást pojištění,

- nabídka rozšířených asistenčních služeb

- možnost vracení nespotřebovaného pojistného v případě ukončení pojištění z důvodu účasti ve veřejném zdravotním pojištění z důvodu udělení povolení k trvalému pobytu.

Minimální pojistná doba je 4 měsíce, maximální délka sjednané pojistná doby je 5 let.

Místem pojištění je pouze území České republiky. V případě sjednání pojištění léčebných výloh je toto pojištění platné pro státy schengenského prostoru s výjimkou ČR.

Typy pojištění:

- Standard – typ pojištění v rozsahu obdobném veřejnému zdravotnímu pojištění avšak s výlukami a limity pojistného plnění, součástí je i plnění za neodkladné ošetření zubů, ambulantně předepsané léky*), zdravotní péči v těhotenství a porod.

* )Pojistné plnění se poskytuje pouze v případě, že výše úhrady přesáhne 100.- Kč za jeden recept.

Je-li pojištění typu Standard sjednáno pro ženu ve věku od 12 do 50 let včetně, uplatňuje se vždy „čekací doba“ na poskytnutí zdr. služeb v případě těhotenství (3 měsíce) a porodu (8 měsíců).

- Novorozenec – typ pojištění, které zahrnuje rozsah pojištění „Standard“ a navíc i plnění v případě poporodní péče o novorozence matky, která je v době jeho narození pojištěna u PVZP pojistným produktem Premium. Poporodní péči o novorozence (od jeho narození do max. 3 měsíců věku) se rozumí poporodní zdravotní péče bezprostředně navazující na porod bez přerušení kontinuity hospitalizace. U tohoto typu pojištění se neuplatňuje čekací doba v souvislosti s těhotenstvím a porodem.

- Profesionální sporty – typ pojištění, které vedle pojištění typu „Standard“ obsahuje plnění i při provozování profesionální sportovní činnosti a přípravě na ni.

Příklad sazeb zdravotního pojištění PREMIUM v Kč (od 1.1.2014):

Počet měsíců

Student

Standard

Standard + Novorozenec

Standard + Profesionální sportyVěk

17 - 26

Věk

0- 5

6 - 17

18-44

45-64

65 +

Věk

12-17

18-44

Věk

12-17

18-69

49264

7464

7764

9264

22764

17664

26664

6

9396

13896

11196

11646

13896

34146

26496

39996

12

18192

26842

21642

22492

26842

66692

54792

81792

51742

78092

Sazba pojistného za pojištění léčebných výloh cizinců v schengenském prostoru, mimo ČR: turistický pobyt + 100 Kč/měsíc k příslušné sazbě uvedené v tabulce

pracovní pobyt + 150 Kč/měsíc k příslušné sazbě uvedené v tabulce

Minimální pojistná doba je pro:

- typ „Standard“ a „Profesionální sporty“ - 4 měsíce

- typ „Standard + Novorozenec“ a dítě do jednoho roku věku - 12 měsíců

V případě sjednání pojištění pro novorozené dítě (tj. do 3 měsíců věku) je nezbytnou součástí žádosti o sjednání pojištění i zpráva o novorozenci nebo propouštěcí lékařská zpráva, tj. doklad, který porodnice vystaví při (prvním) ukončení hospitalizace novorozence po porodu. Datum ukončení hospitalizace nesmí být vyšší (pozdější) než je ukončení hospitalizace.

Věk pojišťované osoby v případě sjednání pojištění:

- typ Novorozenec minimálně 12 let, maximální věk 44 let včetně,

- Profesionální sporty minimálně 12 let, maximální věk 69 let včetně,

- student uplatňující slevu minimálně 17 let, maximální věk 26 let.

V ostatních případech není minimální ani maximální věk pojišťované osoby stanoven.

Slevy pojistného (slevy se netýkají pojištění LV):

- studenti 17 – 26 let (nikoli žáci do ukončení povinné školní docházky), sleva v sazebníku *

- děti ve věku od 1 do 6 let - 20% **

- skupinové pojištění: od 15 osob - 5%

od 30 osob - 10%

* Podmínka: Minimální délka pojištění 6 měsíců, po předložení dokladu o studiu v ČR, které nesmí být starší 90 dnů);

** Podmínka: Minimální délka pojištění 6 měsíců a minimálně jeden rodič musí mít uzavřenou u PVZP jakoukoliv platnou PS na komplexní péči Premium (popř. KZPC) na pojistnou dobu minimálně 6 měsíců.

Limity pojistného plnění:

1) Zdravotní pojištění cizinců

Plnění za

Druh limitu

Limit pojistného plnění za zdravotní péči v Kč

Zdravotní péči, repatriace a převoz

za jednu pojistnou událost

3 000 000

z toho

Připojištění

Novorozenec

za součet všech pojistných událostí

600 000

Ošetření zubů

za součet všech pojistných událostí

10 000

Ambulantně předepsané léky*

za součet všech pojistných událostí

10 000

* pojistitel poskytuje pojistné plnění za ambulantně předepsané léky, pokud výše škody přesáhne 100 Kč za každý jeden recept.

2) Pojištění léčebných výloh cizinců v schengenském prostoru (mimo ČR):

Plnění za

Druh limitu

Limit pojistného plnění za zdravotní péči v Kč

Celkový limit pojistného plnění

za součet všech pojistných událostí

2 000 000

z toho

Zdravotní péče včetně repatriace a převozu

za jednu pojistnou událost

2 000 000

Ošetření zubů

za součet všech pojistných událostí

10 000

3) Pojištění pro případ hospitalizace - pojistná částka denní úhrady je 200.- Kč.

U připojištění pro případ hospitalizace činí min. doba hospitalizace jeden den, maximální doba je 365 dnů v jednom roce trvání pojištění. Toto pojištění je platné v celém schengenském prostoru, včetně ČR.

Pojistné se hradí vždy jednorázově v plné výši – tj. na celou dobu pojištění.

Komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE (KZPCE)

Tento pojistný produkt je převážně určen pro cizince dlouhodobě pobývající na území ČR, kteří požadují kvalitní komplexní zdravotní pojištění, které je svým rozsahem shodné s veřejným zdravotním pojištěním v České republice, pokud není stanovena čekací doba. Pojistné plnění je omezeno limitem na jednu pojistnou událost. Připojistit lze i pojištění pro případ hospitalizace a pojištění léčebných výloh pro schengenský prostor.

Pojistné plnění se vztahuje i na onemocnění vzniklá před počátkem pojištění (např. chronická onemocnění).

Pojištění zahrnuje zejména:

- vysoký limit pojistného plnění za jednu pojistnou událost bez omezení celkové výše limitu za všechny pojistné události;

- připojištění pro případ hospitalizace jako volitelnou součást pojištění;

- nabídku rozšířených asistenčních služeb (např. objednání pacienta u smluvního lékaře na konkrétní termín, převzetí pojištěného do péče u dětského nebo praktického lékaře či sledování vývoje zdravotního stavu pacienta v průběhu jeho hospitalizace);

- možnost vracení nespotřebovaného pojistného v případě ukončení pojištění z důvodu účasti ve veřejném zdravotním pojištění z důvodu udělení povolení k trvalému pobytu.

Minimální pojistná doba je 1 rok, maximální pojistná doba je 5 let.

Místem pojištění je pouze území České republiky. V případě dodatečného sjednání pojištění léčebných výloh (cestovní pojištění platné mimo území ČR) je toto pojištění platné pro schengenský prostor s výjimkou ČR. V případě pojištění pro případ hospitalizace je místem pojištění schengenský prostor (včetně ČR).

Sjednání pojištění je možné po posouzení zdravotního stavu za splnění některé z následujících podmínek:

• klient měl u pojistitele minimálně roční smluvní historii v rozsahu komplexního zdravotního pojištění cizinců (KZPC nebo PREMIUM zdravotní pojištění cizinců) a doba mezi datem ukončení předcházející (související) pojistné smlouvy a datem uzavření nové pojistné smlouvy není delší než 30 dnů;

• pojistná smlouva navazuje na KZPCE a doba mezi datem ukončení předcházející (související) pojistné smlouvy KZPCE a datem uzavření nové pojistné smlouvy není delší než 30 dnů;

• klient podstoupí vstupní lékařskou prohlídku na základě vyšetření, kterým se rozumí prohlídka praktickým lékařem nebo internistou v rozsahu komplexního vyšetření v rozsahu stanoveném „Protokolem o vstupní lékařské prohlídce“ (dále protokol VLP) nebo doloží čitelnou dokumentaci z jiných provedených (již existujících) vyšetření v rozsahu protokolu VLP, která není starší 30 dnů. U dětí do 15 let postačuje vstupné lékařská prohlídka provedená lékařem pro děti a dorost nebo pediatrem v rozsahu tohoto formuláře.

Typy pojištění:

- Standard – typ pojištění v rozsahu shodném s veřejným zdravotním pojištěním avšak s limity pojistného plnění. Je-li sjednán tento typ pojištění pro ženu ve věku od 12 do 50 let včetně, uplatňuje se vždy čekací doba, a to 3 měsíce – na zdravotní péči v souvislosti s těhotenstvím, 8 měsíců – na zdravotní péči v souvislosti s porodem.

- Novorozenec – typ pojištění, které zahrnuje rozsah pojištění „Standard“ a navíc i plnění v případě poporodní péče o novorozence matky, která je v době jeho narození pojištěna u PVZP pojistným produktem Exclusive. Poporodní péči o novorozence (od jeho narození do max. 3 měsíců věku) se rozumí zdravotní péče bezprostředně navazující na porod bez přerušení kontinuity hospitalizace.

Příklad sazeb zdravotního pojištění EXCLUSIVE v Kč

1) Sazby pojistného za zdravotní péči cizinců za zvolené pojistné období (v Kč) od 1.3.2014

Pojistné období (počet měsíců)

Student

Standard

Standard +

Novorozenec

Věk

Věk

Věk

17-26

0- 5

6 - 14

15-44

45-59

60-69

70+

12-44

3

6990

9670

6990

9670

12360

23110

41100

23640

6

13760

19050

13760

19050

24350

45510

80970

46570

12

26000

36000

26000

36000

46000

86000

153000

88000

2) Sazby pojistného za zdravotní péči cizinců za celou zvolenou pojistnou dobu (v Kč)

Počet měsíců

Student

Standard

Standard +

Novorozenec

Věk

Věk

Věk

17-26

0- 5

6 - 14

15-44

45-59

60-69

70+

12-44

12

26000

36000

26000

36000

46000

86000

153000

88000

18

37600

52100

37600

52100

66550

124400

224000

132000

24

48300

66850

48300

66850

85400

159650

291350

176000

Sazba pojistného za připojištění léčebných výloh cizinců v schengenském prostoru: turistický pobyt + 100 Kč/měsíc k příslušné sazbě uvedené v tabulce

pracovní pobyt + 150 Kč/měsíc k příslušné sazbě uvedené v tabulce.

Při sjednání připojištění pro případ hospitalizace zaplatí klient + 130 Kč/měsíc k příslušné sazbě uvedené v tabulce (min. doba hospitalizace činí jeden den, maximální je 365 dnů v jednom roce trvání pojištění za jednu pojistnou událost).

Minimální pojistná doba je pro:

- typ „Standard“ a „Novorozenec“ - 12 měsíců

Věk pojišťované osoby v případě sjednání pojištění:

- typ Novorozenec minimálně 12 let, maximální věk 44 let,

- student uplatňující slevu minimálně 17 let, maximální věk 26 let.

V ostatních případech není minimální ani maximální věk pojišťované osoby stanoven.

Slevy pojistného:

- studenti 17 – 26 let včetně (nikoli žáci do ukončení povinné školní docházky) formou samostatné pojistné sazby „student“ v sazebníku *

- sleva pro dalšího rodinného příslušníka (rodiče a děti) 10% **

- rodinné pojištění *** : 2 osoby – 10%, 3 osoby – 15%, 4 osoby – 20%, 5 osob – 25%

- skupinové pojištění: od 15 osob - 5%

od 30 osob - 10%

* Minimální délka pojištění 6 měsíců, po předložení dokladu o studiu v ČR, které nesmí být starší 90 dnů (dokladem se rozumí potvrzení vydané školou);

** Podmínka: předložení platné a účinné PS KZPCE již pojištěných členů rodiny.

*** Jedná se o příslušníky jedné rodiny, maximálně 5 osob na 1 pojistnou smlouvu.

Limity pojistného plnění:

1) Zdravotní pojištění cizinců

Plnění za

Druh limitu

Limit pojistného plnění za zdravotní péči v Kč

Zdravotní péči, repatriace a převoz

za jednu pojistnou událost

3 000 000

z toho

Připojištění

Novorozenec

za součet všech pojistných událostí

800 000

2) Pojištění léčebných výloh cizinců v schengenském prostoru (mimo ČR):

Plnění za

Druh limitu

Limit pojistného plnění za zdravotní péči v Kč

Celkový limit pojistného plnění

za součet všech pojistných událostí

2 000 000

z toho

Zdravotní péče

za jednu pojistnou událost

2 000 000

Repatriace a převoz

za součet všech pojistných událostí

2 000 000

Ošetření zubů

za součet všech pojistných událostí

10 000

3) Pojištění pro případ hospitalizace - pojistná částka denní úhrady je 500.- Kč.

Pojistné se hradí vždy jednorázově v plné výši – tj. na celou dobu pojištění.

Povinností pojištěné osoby je před poskytnutím nebo čerpáním zdravotní péče kontaktovat vždy poskytovatele asistenčních služeb, kterým je non-stop asistenční služba AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. Dále má klient povinnost navštěvovat naše smluvní zdravotnická zařízení a lékaře.

Pokud máte další dotazy, obraťte se prosím přímo na klientský servis Vaší pojišťovny.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.