Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Úraz a ošetřovné

03.04.2015

Dobrý den. Mám dotaz ohledně čerpání ošetřovačky. Mám syna ve věku 19 let a je po nehodě, v současné době se léči a je připoután na lůžko. Nemůže se o sebe sám postarat. Proto se chci zeptat, zda na jeho jednu diagnozu mohu si vzít vícekráte ošetřovačku, např. každý měsíc po 9 dnech. V současné době byl na 2 měsíce propuštěn do domácího léčení. Pokud bude hospitalizován v nemocnici např. za účelem operace související s jeho zraněním, mám nárok na oštřovačku po jeho opětovném propuštění do domácí léčby opětovně nebo ne. Mezi lidmi panuje názor, že ošetřovačka lze vzít několikráte na jednu diagnozu, ale musí se aspoň na několik dní přerušit a být v zaměstnání. Předem děkuji za odpověď, a přeji hezký den.

Dobrý den,

podle zákona č. 187/2006, o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, platí, že :
㤠39
(1) Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu
a) ošetřování
1. dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo
2. jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo
b) péče o dítě mladší 10 let, protože
1. školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události,
2. dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo docházet do školy, nebo
3. fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.
(2) Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 1 žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem. Pro účely tohoto zákona se v případě rozvodu manželství a svěření dítěte soudem do společné nebo do střídavé péče30) obou rodičů za domácnost považuje domácnost každého z těchto rodičů.
(3) Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek podle zvláštního právního předpisu31); to neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.
(4) V témže případě ošetřování (péče) náleží ošetřovné jen jednou a jen jednomu z oprávněných nebo postupně dvěma oprávněným, jestliže se v témže případě ošetřování (péče) vystřídají. Vystřídání podle věty první je možné jen jednou; u zaměstnance, který takto převzal ošetřování (péči), se podmínky nároku na ošetřovné posuzují ke dni převzetí ošetřování (péče). Změna druhu onemocnění (diagnózy) se nepovažuje za nový případ ošetřování.
V témže případě ošetřování nebo péče, tj. v případě ošetřování nebo péče téhož dítěte nebo téhož jiného člena domácnosti, náleží ošetřovné vždy jen jednou. Za tentýž případ ošetřování se považuje i případ, kdy dojde v průběhu ošetřování ke změně druhu onemocnění nebo diagnózy (například během stanovené doby ošetřování z důvodu chřipky dítě dostane zápal plic nebo si zlomí ruku). O nový případ ošetřování se jedná, pokud mezi dvěma onemocněními (úrazy) netrvá kontinuálně potřeba ošetřování; o týž případ se nejedná, pokud na ukončení ošetřování dítěte [odstavec 1 písmeno a)] navazuje potřeba péče [odstavec 1 písmeno b)].

V témže případě ošetřování nebo péče náleží ošetřovné buď jen jednomu oprávněnému, nebo postupně dvěma oprávněným, jestliže se v témže případě vystřídají. Je-li více oprávněných než dva, další střídání již není možné; rovněž není možné, aby v případě vystřídání převzal od druhého oprávněného ošetřování (péči) zpět první oprávněný. Důvod vystřídání není podstatný. Osoba, která na základě vystřídání přebírá ošetřování (péči), musí splňovat podmínky nároku na ošetřovné; tyto podmínky se u této osoby posuzují ke dni převzetí ošetřování (péče), nikoliv ke dni vzniku potřeby ošetřování (péče). Osoba, která převzala ošetřování (péči), uplatňuje svůj nárok na ošetřovné na samostatném tiskopisu „Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)“; tento tiskopis vydává ošetřující lékař.

K délce podpůrčí doby uvádí zákon následující:

㤠40
(1) Podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle
a) 9 kalendářních dnů,
b) 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.
(2) Podpůrčí doba u ošetřovného počíná od prvého dne potřeby ošetřování nebo péče. Věta první platí též v případě převzetí ošetřování (péče) jiným oprávněným podle § 39 odst. 4 věty druhé. Vznikla-li potřeba ošetřování (péče) dnem, v němž má zaměstnanec směnu již odpracovanou, počíná podpůrčí doba následujícím kalendářním dnem.
(3) Běh podpůrčí doby u ošetřovného se staví po dobu poskytování zdravotních služeb ošetřované osobě u poskytovatele lůžkové péče. Ošetřovné se poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vyplácí nejdéle do dne, jímž končí doba zaměstnání.
(4) Jestliže v průběhu podpůrčí doby, po kterou se zaměstnanci vyplácí ošetřovné, dojde ke vzniku potřeby ošetřování jiné fyzické osoby nebo potřeby péče o jinou fyzickou osobu, nevyplácí se tomuto zaměstnanci ošetřovné, na něž vznikl nárok z tohoto důvodu, po podpůrčí dobu, po kterou trvá předchozí nárok na výplatu ošetřovného; podpůrčí doba v případě vzniku potřeby ošetřování (péče) jiné fyzické osoby se však stanoví ode dne, ve kterém tato potřeba nastala.

(5) Ošetřovné se nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmu, pokud potřeba ošetřování (péče) vznikla nejdříve dnem, který následuje po dni nástupu na takové volno. Ošetřovné se dále nevyplácí za dny pracovního klidu, pokud zaměstnanci nevznikl nárok na výplatu ošetřovného alespoň za 1 kalendářní den, který měl být pro něho pracovním dnem a v němž potřeba ošetřování nebo péče trvala.
(6) Ošetřovné se nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou trvala stávka, pokud potřeba ošetřování (péče) vznikla nejdříve dnem, který následuje po dni, ve kterém se zaměstnanec stal účastníkem stávky.
(7) Za osamělého zaměstnance [odstavec 1 písm. b)] se pro účely ošetřovného považuje zaměstnanec svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s družkou (druhem) nebo v registrovaném partnerství. Za osamělého zaměstnance se považuje i zaměstnanec, jehož manželka (manžel) je ve výkonu trestu odnětí svobody uloženého v trvání nejméně jednoho roku nebo ve výkonu zabezpečovací detence, nebo bylo-li zahájeno řízení o prohlášení manželky (manžela) za nezvěstnou anebo za mrtvou, a tento zaměstnanec nežije s družkou (druhem).“

Výklad k odst. 3:

Podpůrčí doba se staví, tj. neběží, po dobu poskytování zdravotních služeb ošetřované osobě u poskytovatele lůžkové péče (např. nemocnice) ; po návratu ošetřované osoby dále pokračuje běh nevyčerpané podpůrčí doby. Tato úprava platí i v případě, že během téhož případu potřeby ošetřování dojde k opakovanému přijetí do lůžkové péče. V případě, že ošetřovaná osoba byla přijata do lůžkové péče poskytovatele zdravotních služeb nebo propuštěna z této péče v průběhu kalendářního dne, a zaměstnanec proto pracoval po část své pracovní doby, postupuje se podle § 17 odst. 3, tj. ošetřovné náleží za tento kalendářní den v poměrné výši a tento den se započítává do podpůrčí doby.

SHRNUTÍ:

Váš syn utrpěl úraz a jeho potřeba ošetřování je dlouhodobá, pořád budou u syna léčeny následky úraz. Není to tak, že jednou je tu úraz a podruhé angína a potřetí chřipka. Ošetřovné se vypisuje na skutečnou diagnózu. Bude záležet na ošetřujícím lékaři, jak s tímto faktem naloží. Podle zákona však podpůrčí doba je u ošetřovného 9 dní, a pokud potřeba ošetřování na tutéž diagnózu trvá déle, jedná se o omluvenou nepřítomnost zaměstnance v práci bez nároku na náhradu mzdy.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.