Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na dávky či příspěvky samoživitelka

03.05.2015

Dobry den měla bych pár krátkých dotazů:1.dotaz:mám nárok na příspěvek na bydlení?jsem v domě s nájemní smlouvou samozivitelka s 4 letym ditetem,obě jsme trvale přihlašené,dům je v katastru nemovitostí,ale není zkolaudizován ale k bydlení je.
2.Dotaz:příspěvěk na živobutí promě a pro dcerku je 4880kc nebo víc?a přičitá se k tomu příspěvek na ditě nebo odečítá?
3.Dotaz:kdyz si žádám o jednorázovou pomoc na pračku protože se rozbila mám na to právo?protože jsem na uřadě vyplnila formulář který mi vrátily a řekli mi at se zeptám majitele jestli jde spravit ale majitel to odmítá protože je to jeho majetek a mě do toho nic není mužou mi ten formulář kvuli tomu odmitnout?a kdybyste tu pomoc dostal jsou zakony na to jestli si tu věc konkretně pračku musíte koupit v bazaru nebo v obchodu?,můžou vám na úřadě rozkazovat jestli jít do bazaru nebo do krámu?děkuji za odpovědi předem moc mi tím pomůžete

Dobrý den,
příspěvek na bydlení je určen osobám s nízkými příjmy a přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám i jednotlivcům. Je to nároková dávka, jejíž poskytování podléhá testování příjmů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Za příjem se pro tento účel považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Příspěvek na bydlení se vyplácí vlastníku nebo nájemci bytu, který je v něm hlášen k trvalému pobytu. Od 1. 1. 2015 není vyplácení příspěvku časově omezeno, ruší se totiž § 27a zákona, kterým bylo vyplácení příspěvku omezeno na dobu 7 let v průběhu 10 let s výjimkou osob nad 70 let.
Nárok na příspěvek vzniká, jestliže náklady na bydlení jsou vyšší než rozhodný příjem celé rodiny vynásobený koeficientem 0,3, v případě hlavního města Prahy koeficientem 0,35. Zároveň ale tento rozhodný příjem vynásobený příslušným koeficientem 0,3 nebo 0,35 nesmí být vyšší než částka normativních nákladů na bydlení stanovená vládou. Samotnou výši příspěvku pak tvoří právě částka, o kterou je rozhodný příjem nižší než normativní náklady na bydlení.
Do nákladů na bydlení se počítá nájemné nebo jiná podobná plnění, náklady za energie, vodné a stočné, odpady a vytápění. Pro stanovení nároku a výše příspěvku na bydlení se počítají zprůměrované náklady za předcházející kalendářní čtvrtletí.
Příspěvek na bydlení můžete získat, pokud bydlíte:
• ve vlastním bytě či rodinném domě,
• v nájemním či družstevním bytě,
• v bytě ve vlastnictví manžela, pokud nárok na příspěvek na bydlení neuplatňuje manžel.
Pokud tedy bydlíte v nebytovém prostoru, nesplníte podmínky pro výplatu příspěvku na bydlení.

Druhá dávka, kterou lze na bydlení získat je doplatek na bydlení. Nárok na doplatek na bydlení má osoba (rodina), která se nachází v hmotné nouzi a splňuje podmínky pro přiznání příspěvku na živobytí. Úřad práce poskytne této osobě (rodině) doplatek na bydlení, jestliže jí příjem spolu s příspěvkem na živobytí stačí k zabezpečení živobytí, nikoliv však k úhradě odůvodněných nákladů na bydlení (i s využitím příspěvku na bydlení). S přihlédnutím k celkovým sociálním a majetkovým poměrům může úřad práce (ale nemusí) doplatek na bydlení poskytnout také osobě (rodině), které příspěvek na živobytí nebyl přiznán, avšak její příjem nepřesáhl 1,3násobek částky živobytí.
Doplatek na bydlení můžete získat, pokud bydlíte:
• ve vlastním bytě či rodinném domě,
• v bytě na základě smlouvy (například nájemní či podnájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce), rozhodnutí či jiného právního titulu (například služebnosti bytu),
• v bytě ve vlastnictví manžela, pokud nárok na doplatek na bydlení neuplatňuje manžel,
• ve vlastní stavbě pro individuální/rodinnou rekreaci, pokud splňuje standardy kvality bydlení,
• v jiném než obytném prostoru (nezkolaudovaném jako byt) na základě vlastnického práva, smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu, pokud tento prostor splňuje standardy kvality bydlení a úřad práce určí, že jde o případ hodný zvláštního zřetele,
• v ubytovacím zařízení na základě smlouvy o ubytování (např. v ubytovně), pokud ubytovací zařízení splňuje požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví, obec, na jejímž území se ubytovací zařízení nachází, vyslovila souhlas s poskytováním doplatku na bydlení a úřad práce určí, že jde o případ hodný zvláštního zřetele,
• v zařízení sociálních služeb (v azylovém domě, v domově pro seniory, v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově se zvláštním režimem, v chráněném bydlení, v domě na půli cesty, v terapeutické komunitě).
Právní titul k užívání bytu/prostorů je nezbytné prokázat písemným dokladem.

Co se týká příjmů, úřad práce započítává pro účely příspěvku na živobytí veškeré příjmy po odečtení nákladů na jejich dosažení, zajištění a udržení (tj. po odečtení daní, pojistného na sociální a zdravotní pojištění atd.). Úřad práce započítává 70 % příjmu ze zaměstnání (výdělek ve výši 5.000,- Kč započítává ve výši 3.500,- Kč), 80 % příjmu z dávek nemocenského pojištění, z podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, z důchodu. Ostatní příjmy (např. rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné apod.) úřad práce započítává v plné výši.
Příspěvek na dítě ji zcela jiná dávka a to dávka státní sociální podpory.

Mimořádná okamžitá pomoc
Dávka pomoci v hmotné nouzi určená k řešení akutního stavu nouze fyzické osoby.
Úřad práce může poskytnout tuto dávku:
• Pokud nesplňujete podmínky pro přiznání příspěvku na živobytí, ale s přihlédnutím k Vašim příjmům, celkovým sociálním a majetkovým poměrům, Vám hrozí vážná újma na zdraví (například nemáte dostatečné prostředky k nákupu základních potravin). Úřad práce může dávku poskytnout u nezaopatřených dětí do částky jejich životního minima, u ostatních osob do částky existenčního minima (2.200,- Kč). O tuto dávku je vhodné požádat v kalendářním měsíci, kdy se v rodině příjemců příspěvku na živobytí narodí dítě, protože příspěvek na živobytí se rodině zvýší až další kalendářní měsíc.
• Pokud nemáte s ohledem na příjmy a sociální a majetkové poměry dostatečné prostředky:
• k úhradě nezbytného jednorázového výdaje (např. správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, jízdného v případě ztráty peněžních prostředků, k úhradě noclehu na noclehárně, poplatku za vstupní lékařskou prohlídku při nástupu do zaměstnání, jistoty, kterou vyžaduje pronajímatel při uzavření nájemní smlouvy),
• na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby (např. pračky, ledničky, postele, dioptrických brýlí v základním provedení, pokud je nelze koupit z příspěvku ze zdravotního pojištění),
• na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte (např. nákladů na zájmové kroužky, sportovní aktivity, tábor, školní pomůcky, lyžařský výcvik) a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí (poradenské pomoci, návštěv dětí z dětského domova v rodině a rodičů u dětí v dětských domovech).
Dávku lze poskytnout až do výše nezbytného výdaje. U základních předmětů dlouhodobé potřeby a výdajů souvisejících se vzděláváním nebo zájmovou činností dětí činí maximální výše dávky 34.100,- Kč ročně.
Úřad práce není povinen Vaší žádosti o mimořádnou dávku vyhovět. S výjimkou dávky z důvodu hrozby vážné újmy na zdraví je mimořádná okamžitá pomoc dávkou nenárokovou, tj. úřad práce ji může, ale nemusí poskytnout, záleží na jeho správním uvážení. Zamítnutí žádosti musí úřad práce vždy řádně odůvodnit v rozhodnutí. Stejně musí postupovat, přizná-li dávku v nižší než požadované výši.
Pracovník úřadu práce je ovšem povinen žádost přijmout, i když není úplná (tj. i tehdy, pokud Vám chybí nějaký doklad). Rovněž není oprávněn dopředu posuzovat, zda splňujete podmínky pro přiznání dávky. Není-li žádost úplná, je úřad práce povinen Vás vyzvat, abyste ji ve stanovené lhůtě doplnil (např. doložil chybějící skutečnosti). Odmítá-li příslušný úředník žádost přijmout, trvejte na přivolání vedoucího pracovníka a sepsání úředního záznamu o odmítnutí přijetí žádosti nebo žádost podejte na podatelně úřadu práce či pošlete poštou.

Přeji hezký den

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.