Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: ostatní dávky

30.03.2015

Dobrý den, mám několik dotazů týkajících se následující situace. S manželem jsem v rozvodovém řízení, žiji s přítelem s nímž čekám dítě. Mám nějaké nároky na sociální dávky i když ještě nejsem rozvedená? Má vyživovací povinnost na dítě manžel? A kdo si může odečítat daň na dítě?
Děkuji Vám za odpovědi.

Vážená paní,
první domněnka otcovství: Za otce se považuje manžel matky.
A) Nejjednodušší situace nastane, pokud se dítě narodí za trvání manželství, resp. od prvního dne uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství. V takovém případě se považuje za otce manžel matky a je automaticky zapsán do matriky jako otec. Rodiče dítěte nemusí v tomto případě nikde prohlašovat, kdo je jeho otcem.
B) Narodí-li se dítě ženě znovu provdané, považuje se za otce manžel pozdější, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne potom, kdy její dřívější manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné. Tímto navazujícím ustanovením čelí zákon situaci, kdy matka v období tři sta dnů po zániku manželství je již znovu provdaná a domněnka otcovství by svědčila dvou osobám (tj. bývalému a současnému manželu.)
Popření první domněnky otcovství
Právo podat žalobu na popření otcovství určeného podle první domněnky má:
A. manžel; s účinností od 1.1.2012 je zrušeno ustanovení o 6 měsíční lhůtě pro podání žaloby.[1] Aktuálně může manžel popřít otcovství u soudu do šesti měsíců ode dne, kdy mu vzniknou důvodné pochybnosti o tom, že je otcem dítěte. Nejpozději však může popřít otcovství do tří let od narození dítěte.
Zvláštní lhůta platí pro dřívějšího manžela, bylo-li otcovství pozdějšího manžela vyloučeno pravomocným rozsudkem soudu. Lhůta činí 6 měsíců ode dne, kdy se dřívější manžel o rozsudku dozvěděl.
B. matka, a to ve lhůtě 6 měsíců od narození dítěte, a to jinak za obdobných podmínek jako manžel
Podmínky pro popření první domněnky otcovství se liší podle toho, v jakém období se dítě narodilo:
a. Dítě se narodilo v době mezi stoosmdesátým dnem od uzavření manželství a třístým dnem po tom, kdy manželství zaniklo
V tomto případě lze otcovství popřít jen tehdy, je-li vyloučeno, že by manžel matky mohl být otcem dítěte. To znamená, že v řízení před soudem musí být s největší pravděpodobností prokázáno, že manžel není otcem dítěte (např. krevními nebo genetickými testy nebo okolnostmi oplodnění - manžel byl ve vězení apod.).
Narodí-li se dítě do 300 dnů po rozvodu manželství a jiný muž o sobě tvrdí, že je otcem dítěte, lze otcovství manžela považovat za vyloučené též na základě souhlasného prohlášení matky, manžela a tohoto muže. Toto prohlášení musí být učiněno v řízení o popření otcovství.
b. Dítě se narodilo v době mezi stoosmdesátým dnem a třístým dnem od umělého oplodňování
Jestliže umělé oplodňování bylo vykonané se souhlasem manžela matky, nelze otcovství popřít. Otcovství však lze popřít, jestliže by se prokázalo, že matka dítěte otěhotněla jinak.
c. Dítě se narodilo před stoosmdesátým dnem od uzavření manželství
V tomto případě lze otcovství popřít pouhým prohlášením manžela, že není otcem dítěte, před soudem. V daném případě totiž matka musela být již v době uzavírání manželství těhotná. Tuto důkazní výhodu však manžel ztratí v případě, že matka prokáže, že s ní souložil v kritické době (době, od níž do narození dítěte neprošlo méně než sto osmdesát a více než tři sta dní) nebo jestliže při uzavření manželství věděl, že je těhotná. Uskutečnění soulože v kritické době či vědomost o těhotenství v době uzavření manželství musí prokázat matka.

Návrh na popření otcovství je třeba podat k soudu místně příslušnému dle občanského soudního řádu § 84 a násl., tj. dle bydliště žalovaného. Během soudního řízení jsou vyslechnuti oba rodiče, také biologický otec dítěte jako svědek. Tam, kde to soud vidí za potřebné, je přizván k věci znalec.

Řízení o popření otcovství je možné zahájit pouze podáním návrhu k příslušnému soudu.
Návrh se podává obvodnímu nebo okresnímu soudu dle bydliště žalovaného.

Obecně totiž platí, že se u dávek posuzuje rodina společně (manželé a děti) a je třeba případně doložit skutečnosti, proč by dotčené osoby společně posuzovány být neměli. Zcela svébytná je pak problematika dávek na bydlení (příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení), kde se primárně vychází nikoliv z rodinných vazeb, ale z údajů o trvalém pobytu.
Dále je třeba počítat s tím, že se úřad bude zajímat o vyživovací povinnost otce vůči dítěti (zde by rozhodně platit něco měl, takže bez dalšího neprojde, že se na dítě nemají započítat žádné příjmy) a případně i o to, zda-li byste vzhledem k okolnostem nemohla o výživné sama požádat (vzhledem k věku dítěte byste zřejmě neměla problém s tím, že Vám poměry neumožňují pracovat, takže by záleželo na tom, jaké jsou majetkové poměry Vás a otce dítěte).

K otázce výživného:
Dle § 920, odst. 1 nového občanského zákoníku (NOZ) platí, že: "Není-li matka dítěte provdána za otce dítěte, poskytne jí otec dítěte výživu po dobu dvou let od narození dítěte a přispěje jí v přiměřeném rozsahu na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem". NOZ tudíž stanovuje povinnost nebýt provdaná za otce dítěte, nikoliv nebýt provdaná vůbec, resp. být svobodná matka.

Výživné pro neprovdanou matku a úhradu nákladů spojených s porodem lze přiznat i zpětně, nejdéle ale dva roky ode dne porodu. Pokud by na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem Vám přispíval Váš manžel a stejně tak plnil vyživovací povinnost vůči Vašemu dítěti, i když nebylo jeho. V takovém případě je otázkou, zda Vám výživné bude zpětně přiznáno, když tuto povinnost plnil Váš manžel.

Právě Váš manžel má naopak právo požadovat nyní úhradu nákladů na výživné po biologickém otci dítěte. Paragraf 101, odst. 1 zákona o rodině totiž uvádí, že: "Kdo zcela nebo zčásti splnil za jiného vyživovací povinnost, je oprávněn na něm požadovat úhradu tohoto plnění". Promlčecí lhůta u výživného činí tři roky a počítá se pro každou dávku výživného zvlášť. Vzhledem k této skutečnosti, nedoporučuji, abyste vymáhala výživné po manželovi, vyživovací povinnost by měl mít biologický otec dítěte.

k daním:
§35c zákona o daních z příjmů:
... Poplatník uvedený v § 2 má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (dále jen "daňové zvýhodnění") ve výši 13 404 Kč ročně na jedno dítě, 15804 Kč ročně na druhé dítě a 17004 Kč ročně na třetí a každé další dítě, pokud neuplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo § 35b. Poplatník o daňové zvýhodnění sníží daň vypočtenou podle § 16, případně sníženou podle § 35, § 35ba. Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu. Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro účely tohoto ustanovení dohromady.
....
....
(6) Za vyživované dítě poplatníka se pro účely tohoto zákona považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je
a) nezletilým dítětem,

b) zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a

1. soustavně se připravuje na budoucí povolání; příprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře,14d)

2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo

3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

V případě, že budete žít s biologickým otcem dítěte, který bude zároveň plnit vyživovací povinnost, dítě by měl odečítat biologický otec. (Konkrétní informaci Vám podá příslušný daňový úřad).
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.