Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Dcera chce odejít z domova

13.02.2015

Dobrý den,
Mám dceru, když ji bylo 14 let strašně se změnila,
začala se nám tahat po venku s problematickými kamarády,začala popíjet s nimi a skončilo to i útěky z domu.
Nám nezbylo než s ni docházet k výchovné poradkyni,kde chodila 2roky ze začátku to pomáhalo,ale pak tam už přestala docházet.
Také jsme byli u paní ,která se ji snažila dostat do podvědomí proč se tak chová,ale ona se ji vysmála.
Teď ji bude 18 let v květnu a vyhrožuje,že odejde z domu.Chtěli jsme ,aby dodělala školu, chodi na soukromou a je pravda,
že falšuje omluvenky a chodi za školu občas,ale i tak je škoda jestli se na to vykašle.
Se mnou nekomunikuje vůbec už 2roky a s manželem trochu.Babička si s ni zkoušela promluvit ,ale ona řekla,že na nás kašle,
že nás ke svému životu nepotřebuje!Co můžeme udělat my ,aby nás nezadlužila.Můžeme s odchodem nesouhlasit,když studuje a my ji neubližujem.Chtěla bych se zeptat,kdyby jsme to dali právnikovi a sepsali ,že se zříká veškerých práv něco od nás žádat v den jejich 18 let,když odejde z domu,šlo by něco takového udělat?Nevíme si rady.

Velmi předem děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Dobrý den,
začnu citací ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:
㤠855
(1) Rodiče a dítě mají vůči sobě navzájem povinnosti a práva. Těchto vzájemných povinností a práv se nemohou vzdát; učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu.

(2) Účelem povinností a práv k dítěti je zajištění morálního a hmotného prospěchu dítěte.

§ 856
Povinnosti a práva rodičů spojená s osobností dítěte a povinnosti a práva osobní povahy vznikají narozením dítěte a zanikají nabytím jeho zletilosti.

§ 857
(1) Dítě je povinno dbát svých rodičů.

(2) Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními, jak to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujících ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku. Dítě je povinno se těmto opatřením podřídit.

§ 858
Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud.

§ 859
Vyživovací povinnost a právo na výživné nejsou součástí rodičovské odpovědnosti; jejich trvání nezávisí na nabytí zletilosti ani svéprávnosti. „

Nyní k vašim otázkám:

1/ co máte dělat, aby vás dcera nezadlužila. Tomu, aby dcera dělala dluhy těžko zabráníte, jde spíš o to, aby vám u bytu či domu nezvonil exekutor a nezabavil váš majetek.
Exekutor může rozumně předpokládat, že se dlužník zdržuje v místě svého trvalého pobytu, a má proto (může mít) na takovém místě uloženy své věci.
Při své návštěvě exekutor může:
- prohlédnout byt, který povinný pravděpodobně užívá, jakož i jiné prostory (nikoliv však povinným neužívaný byt jiné osoby), kde má (může mít) povinný umístěny své věci,
- provést osobní prohlídku povinného,
- v bytě povinného provést soupis věcí, které chce postihnout, a ty případně odvézt (viz dále).

Soupis lze provést pouze v bytě povinného, jímž může být také byt jiné osoby, ovšem pouze za podmínky, že jej povinný fakticky užívá, a právě proto lze předpokládat, že v něm má umístěny své věci. Je na soudním exekutorovi, aby doložil, že jde o byt povinného. Jinak lze sepsat pouze ty věci povinného, které osoba užívající byt exekutorovi sama dobrovolně vydá.
Exekutor si může zjednat přístup do bytu povinného (včetně odvrtání zámku) pouze při nesoučinnosti povinného (jde-li o „jeho“ byt) nebo třetí osoby, má-li povinný v „jejím“ bytě (domě) „své“ místnosti. Pokud soudní exekutor není s to doložit, že třetí osoba nebo povinný odmítli splnit svou povinnost podle ustanovení § 325b odst. 1 a 2 občanského soudního řádu20, není oprávněn do bytu (domu) násilně vstoupit.
Exekutor v bytě povinného nesmí sepsat věci, u kterých je na místě nepochybně prokázáno, že nepatří povinnému. Pro případ sporu (pochybností) věci sepíše, označeného vlastníka věci písemně vyrozumí o provedení soupisu a poučí ho o právu podat návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu (viz dále).
Sepsané věci exekutor zásadně ponechá na místě - pouze je označí. Věci zajistí (odveze) jen tehdy, bude-li to účelné vzhledem k výši vymáhané pohledávky, místu, kde se věci nacházejí, informacím o osobě povinného, a zejména když hrozí, že do případné dražby dojde ke znehodnocení věcí či jejich přemístění. Za žádných okolností nesmí exekutor (jeho vykonavatelé) využívat pohrůžku okamžitým odvozem věcí (zvláště těch, k nimž osoba odlišná od povinného uplatnila vlastnické právo) k vynucování „dobrovolného“ plnění za povinného. Pokud se snad setkáte s výzvou exekutora (jeho vykonavatele), abyste dluh za syna zaplatili, jinak zabaví (odveze) Vaše věci a Vy se budete muset bránit (návrhem na vyškrtnutí věcí ze soupisu, vylučovací žalobou - viz dále), podejte okamžitě stížnost k orgánům dohledu (viz výše). Dluh samozřejmě můžete za syna uhradit, pokud tak chcete učinit ze své vůle. V takovém případě můžete následně na synovi žádat náhradu z důvodu takzvaného bezdůvodného obohacení.

Abyste tomu, co jsem právě uvedla, zabránili, museli byste dceru „vyhodit“ z domu, zrušit užívací právo k bytu, zrušit trvalý pobyt, neměla by u vás žádné věci.

2/ zda může dcera učinit prohlášení, že po vás nic nechce. Pokud by tak učinila, bylo by její prohlášení stejně neúčinné – viz shora občanský zákoník.

3/ další problém spočívá v tom, že dokud bude dcera pořád ještě studovat, máte vůči ní vyživovací povinnost.

Jak dlouho trvá vyživovací povinnost?
Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, než jsou děti schopny se samy živit (předpokládá se stav odkázanosti na straně dítěte). Schopnost samostatně se živit bývá interpretována jako schopnost samostatně uspokojovat všechny své potřeby (hmotné, kulturní, bytové). Schopnost samostatné obživy dítě získává tím, že si po absolvování studií nebo jiné přípravy na budoucí povolání najde odpovídající pracovní uplatnění. V občanském zákoníku není uvedena žádná věková hranice, kterou by vyživovací povinnost rodičů k dětem byla omezena. Nezletilost dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, je významná pouze v tom smyslu, že do dovršení zletilosti dítěte může být zahájeno řízení o určení výživného u soudu i bez návrhu, zatímco po dosažení zletilosti je soudní řízení zahájeno pouze na návrh oprávněného – zletilého dítěte. Přitom platí, že výživné pro nezletilé dítě může soud podle vlastní úvahy proti požadované částce zvýšit, popř. snížit, u zletilého dítěte je však vázán žalobním návrhem. Rozhodující nutně není ani dosažení věku 26 let – tato hranice se uplatňuje pouze při výplatě dávek státní sociální podpory.
Jestliže dítě uzavře manželství, vznikne vyživovací povinnost mezi manželi, přičemž vyživovací povinnost rodičů k tomuto dítěti zaniká. Pouze v případě, že jsou např. oba manželé studenti, zůstává podpůrně zachována vyživovací povinnost rodičů, popř. jiného předka dítěte.

________________________________________
Zletilosti se nabývá dovršením 18. roku života, tímto okamžikem se člověk stává plně svéprávným. Plné svéprávnosti před nabytím zletilosti může nabýt dítě ve věkovém rozmezí 16 - 18 let uzavřením manželství nebo přiznáním svéprávnosti rozhodnutím soudu, jsou-li splněny zákonné podmínky.

4/ dcera dovršením 18 let bude zletilá, může odejít z domu, ale na druhé straně má i ona vůči vám povinnosti (ctít rodiče, pomáhat, chovat se slušně) a je na vás závislá i finančně (píšete, že škola je soukromá).

5/ toto by se snad dalo řešit jen tak, že dceru přestanete finančně podporovat, ona bude nucena domáhat se výživného soudně a soud by jí poučil, že i ona má povinnosti vůči rodičům.

6/ poraďte se s psychologem, třeba by dcera slyšela na dohodnutá pravidla (chceš bydlet sama, tak jen za těchto podmínek…..).
Váš dotaz má dvě stránky; právní a psychologickou. Z hlediska právního jsme vám právě odpověděla. Zadáte-li dotaz ještě jednou, zodpoví vám psychologické hledisko problému kolegyně Eliška Kodyšová. V dotaze uveďte rovnou, že je to dotaz pro ni.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.