Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Exekuce a výživné

31.01.2015

Dobrý den,prosím o radu ,mohu podat exekuci na exmanžela, pokud má zažádáno o oddlužení?Dluží mi za výživné a on mi tvrdí že exekuce možná není,náhlasil dlužnou částku prý ins.správci jak se prosím toto dozvím zda dlužnou částku nahlásil nerada bych o peníze přišla.děkuji za odpověd

Dobrý den.
Otec dítěte vám musí sdělit jméno insolvenčního správce a číslo jednací jeho případu a vy pak budete komunikovat s tímto insolvenčním správcem a u něj si ověříte, jak je to s dluhem na výživném. Vy sama si můžete tyto informace ověřit na www.justice.cz v insolvenčním rejstříku a pro jistotu pohledávku na výživném přihlásit.
Pro úplnost a pro vaši představu, jak oddlužení probíhá, uvádím informace, které rovněž naleznete na www.ochrance.cz.
Návrh na oddlužení se podává na formuláři vydaném Ministerstvem spravedlnosti, a to u krajského soudu, v jehož obvodu má dlužník bydliště (sídlo), a nemá-li bydliště, u krajského soudu, v jehož obvodu se zdržuje. Formulář spolu s instrukcemi k jeho vyplnění získáte v sídle každého krajského soudu a na internetu (http://insolvencni-zakon.justice.cz ).
Pokud si přejete, aby některé z Vašich osobních údajů uvedené v návrhu nebyly veřejně přístupné v insolvenčním rejstříku (https://isir.justice.cz), musíte o to insolvenční soud požádat.[6]
Za jakých podmínek lze oddlužení povolit?
Soud povolí oddlužení pouze tehdy, pokud lze důvodně očekávat, že nezajištění věřitelé obdrží ve výsledku (po úhradě nákladů insolvenčního řízení a uspokojení zajištěných věřitelů z výtěžku zpeněžení majetku, který byl poskytnut jako zajištění) alespoň 30 % svých pohledávek (ledaže by souhlasili s nižším uspokojením), a pokud oddlužením není sledován nepoctivý záměr. Nezajištěnými věřiteli jsou ti, splnění jejichž pohledávek není zajištěno prostřednictvím majetku dlužníka (zástavním právem a podobně).
Určení způsobu oddlužení
Oddlužení se provede buď zpeněžením majetkové podstaty (jednorázovým vyrovnáním z prodaného majetku dlužníka), nebo plněním splátkového kalendáře. I pro případ splátkového kalendáře se však prodá majetek poskytnutý jako zajištění[8] pohledávky (závazku), pokud o to zajištěný věřitel požádá.
O způsobu oddlužení hlasují nezajištění věřitelé, kteří včas přihlásili svou pohledávku. Neshodnou li se, rozhodne o způsobu oddlužení soud.
Zpeněžení majetkové podstaty[9] (jednorázové vyrovnání)
Dojde k prodeji dosavadního majetku dlužníka, nebude však již postihován příjem (majetek) získaný později (po zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku).
Plnění splátkového kalendáře
Při tomto způsobu oddlužení musí dlužník po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku, kterou by jinak bylo možné srazit při exekuci vymáháním přednostních pohledávek.[10] Může však dojít také k prodeji majetku poskytnutého k zajištění pohledávek (viz výše), a to tehdy, pokud o to zajištěný věřitel požádá.
Zjednodušeně řečeno dlužníkovi zůstane dosavadní majetek (s případnou výjimkou majetku, který je předmětem zajištění), po určenou dobu však musí vyvíjet maximální snahu o uspokojení věřitelů – vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost (usilovat o získání příjmu), zásadní část příjmu pak odvádět, případně také zpeněžit získané dary či dědictví a poskytnout věřitelům i případné mimořádné příjmy.
V návrhu na povolení oddlužení[11] může dlužník požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených splátek (srážek). Tehdy dlužník musí navrhnout výši splátek (nebo způsob jejich určení) a uvést důvody, které vedly k úpadku.[12] Soud může návrhu vyhovět (není jím vázán) jen tehdy, pokud lze důvodně předpokládat, že nezajištění věřitelé při oddlužení obdrží minimálně 50 % svých pohledávek.
Kdo je insolvenční správce?
Osoba zapsaná v seznamu insolvenčních správců oprávněná vykonávat činnost insolvenčního správce na základě povolení (předpokladem je mimo jiné bezúhonnost, vysokoškolské vzdělání, absolvování zkoušky). Insolvenčního správce ustanovuje soud nejpozději v rozhodnutí o úpadku. Insolvenční správce mimo jiné prodá majetek, který podléhá oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, a dohlíží na to, jak dlužník plní splátkový kalendář.
Může soud zrušit schválené oddlužení?
Ano, dokonce i schválené oddlužení soud zruší a rozhodne o řešení úpadku konkursem například tehdy, nebude-li dlužník plnit podstatné povinnosti vyplývající ze schváleného způsobu oddlužení, případně ukáže-li se, že nebude možné splnit podstatnou část splátkového kalendáře.
Jak dlužník dosáhne samotného zproštění dluhů (osvobození)?
Splní-li dlužník řádně a včas své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, osvobodí ho soud na jeho návrh od placení neuspokojené části přihlášených pohledávek i od placení pohledávek nepřihlášených nebo těch, k nimž se v insolvenčním řízení nepřihlíželo.
Za určitých okolností soud může přiznat osvobození i tehdy, neobdrží-li nezajištění věřitelé ani 30 % svých pohledávek (v případě dohody nižší plnění).
Zajištěnému věřiteli, který po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře nepožádal o zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky, však zůstává zachováno právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení tohoto majetku.
Může později dojít k odnětí nebo zániku osvobození od placení pohledávek?
Ano. Osvobození od placení pohledávek soud dlužníku odejme, jestliže do 3 let od jeho pravomocného přiznání vyjde najevo, že ke schválení oddlužení nebo k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka anebo že dlužník poskytl zvláštní výhody některým věřitelům.
Osvobození zaniká, byl-li dlužník do 3 let od právní moci rozhodnutí o něm pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým podstatně ovlivnil schválení nebo provedení oddlužení anebo přiznání osvobození, případně kterým jinak poškodil věřitele.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.