Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Popření otcovství; určení otcovství

30.01.2015

potřebovala bych zakladni postup sepsani návrhu o popřeni a zaroven přiznaní otcovstvý jiným mužem. Děkuji.

Dobrý den,
určení otcovství je upraveno v občanském zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění) v § 776 a násl., popření otcovství je upraveno v témže předpise v § 785 a násl.
Doporučuji Vám přečíst si příslušná ustanovení cit. předpisu, která naleznete v závěru odpovědi, neboť Váš dotaz neobsahuje dostatečné vylíčení Vaší situace a v odpovědi není možné pamatovat na všechny varianty.
Věnujte pozornost zejm. § 777, který by mohl dopadat na Vaši situaci.
Návrh na popření otcovství i určení otcovství se podává příslušnému (okresnímu, popř. obvodnímu) soudu podle trvalého bydliště dítěte.
V návrhu řádně označíte účastníky, vylíčíte rozhodné skutečnosti a uvedete, jakého rozhodnutí se domáháte.
Návrh na popření otcovství manželem matky může vypadat třeba takto:
Nezletilý: XX, narozený …, trvale bytem….
Matka: ZX, narozená …, trvale bytem…..
Navrhovatel: YX, narozený ….., trvale bytem ...

Návrh na popření otcovství nezletilého XX, narozeného..

I.
Navrhovatel a matka dítěte jsou manželé, sňatek uzavřeli dne … před … úřadem …..
Nezl. XX se narodil dne ….
důkazu: kopie oddacího listu
kopie rodného listu nezletilého

II.
V předmětném období početí se matka nezletilého stýkala intimně kromě navrhovatele také s ... Navrhovatel má za to, že není otcem nezletilého XX, narozeného ... a pro prokázání tohoto tvrzení navrhuje provést genetickou zkoušku, resp. znalecký posudek z oboru zdravotnictví, který by přezkoumal otcovství navrhovatele ve vztahu k nezletilému XX.

Důkaz: výslechem účastníků

III.

Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem navrhovatel navrhuje, aby soud po provedeném řízení vynesl následující
rozsudek:

Určuje se, že navrhovatel YX, narozen ... , není otcem nezletilého XX, narozeného .... z matky ZX, narozené ....

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V ... dne ............................... ………………………………..
navrhovatel

Návrh na určení otcovství může vypadat takto:

Nezletilý: XX
narozený ...
trvale bytem...

Žalovaný: YY, narozen ...
trvale bytem ...

Navrhovatelka: ZX, narozena ...
trvale bytem ...

Návrh na určení otcovství k nezletilému XX narozenému…


I.
S žalovaným jsme se poznali… Od …. jsme udržovali známost, která se od …. stala intimní. Stýkali jsme se … …. Naše známost skončila…. … … jsem zjistila, že jsem těhotná. Žalovanému jsem to oznámila… … Žalovaný reagoval…

důkaz: výslechem účastníků

II.

Během naší známosti jsem se s nikým jiným intimně nestýkala. Nezletilý XX se narodil… Od doby, kdy jsme se intimně stýkali, neuplynulo do narození nezletilého méně než sto šedesát ani více než tři sta dní. Nevím o žádných okolnostech, které by vylučovaly otcovství žalovaného.

důkaz: kopie rodného listu nezletilého
výslechem účastníků

III.
Žalovaný je svobodný, bezdětný. Pracuje jako ...
Já …
Žalovaný otcovství neuznal a na výživu dítěte dosud ničím nepřispěl.

důkaz: výslechem účastníků

IV.

Navrhuji proto, aby soud po provedeném řízení vydal tento
rozsudek:

Určuje se, že žalovaný YY , narozen…, je otcem nezletilého, narozeného…z matky ZX.

IV.

Navrhuji proto, aby soud po provedeném řízení vydal tento
rozsudek:

Určuje se, že žalovaný YY , narozen…, je otcem nezletilého, narozeného…z matky Ireny ZX.
Nezletilý XX, narozen …, se svěřuje do výchovy matky.
Žalovaný je povinen přispívat na výživu nezletilého částkou ve výši …,- Kč, splatnou k rukám matky, vždy do 10. dne v měsíci předem, počínaje dnem ….

V ... dne ............................... ........................................................
matka nezletilého

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Otcovství
§ 776
(1) Narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne poté, co manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, anebo poté, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného, má se za to, že otcem je manžel matky.
(2) Narodí-li se dítě ženě znovu provdané, má se za to, že otcem je manžel pozdější, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne poté, co předchozí manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné.
§ 777
(1) Narodí-li se dítě v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a třístým dnem po rozvodu manželství, a manžel, popřípadě bývalý manžel matky prohlásí, že není otcem dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte, má se za to, že otcem je tento muž, připojí-li se matka k oběma prohlášením.
(2) Prohlášení manžela matky dítěte, popřípadě jejího bývalého manžela, muže, který tvrdí, že je otcem dítěte, a matky dítěte se činí v řízení před soudem, zahájeném na návrh některého z nich; návrh lze podat nejpozději do uplynutí jednoho roku od narození dítěte.
(3) K určení otcovství k dítěti podle odstavců 1 a 2 nemůže dojít dříve, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství.
(4) Jde-li o řízení o neplatnost manželství, použijí se odstavce 1 až 3 obdobně.
§ 778
Narodí-li se dítě, které je počato umělým oplodněním, ženě neprovdané, má se za to, že otcem dítěte je muž, který dal k umělému oplodnění souhlas.
§ 779
(1) Nedojde-li k určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, má se za to, že otcem je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto muže. Takto lze určit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato.
(2) Prohlášení se činí osobně před soudem nebo před matričním úřadem. Nezletilý, který není plně svéprávný, činí prohlášení vždy před soudem.
§ 780
Činí-li prohlášení ten, kdo není plně svéprávný, může je učinit pouze před soudem. Soud podle okolností případu posoudí, zda ten, kdo není plně svéprávný, je schopen jednat sám, nebo zda za něho bude jednat jeho opatrovník.
§ 781
Nemůže-li matka pro duševní poruchu posoudit význam svého prohlášení nebo je-li opatření jejího prohlášení spojeno s těžko překonatelnou překážkou, není možné určit otcovství souhlasným prohlášením.
§ 782
Na prohlášení otcovství jako zvláštní projev vůle se použijí obecná ustanovení o právním jednání, není-li stanoveno jinak. Neplatnosti se však lze dovolat jen ve lhůtě pro popření otcovství.
§ 783
(1) Nedojde-li k určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, ani podle § 779, může matka, dítě i muž, který tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud.
(2) Má se za to, že otcem je muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti.
(3) Není-li domnělý otec naživu, podává se návrh proti opatrovníkovi, kterého k tomu jmenuje soud.
§ 784
(1) Zemře-li během řízení navrhovatel, může v řízení pokračovat další k návrhu oprávněný.
(2) Zemře-li během řízení dítě, může do šesti měsíců od jeho smrti podat návrh též potomek tohoto dítěte, má-li právní zájem na tomto určení.
(3) Zemře-li během řízení domnělý otec, pokračuje řízení proti opatrovníkovi, kterého k tomu jmenuje soud.
(4) Zemře-li během řízení muž, který tvrdil, že je otcem, a nepokračuje-li v řízení dítě nebo matka, soud řízení zastaví.
Popírání otcovství
§ 785
(1) Manžel může do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech zakládajících důvodnou pochybnost, že je otcem dítěte, které se narodilo jeho manželce, popřít své otcovství u soudu, nejpozději však do šesti let od narození dítěte. Otcovství popírá vůči dítěti a matce, jsou-li oba naživu, a nežije-li jeden z nich, vůči druhému; není-li naživu žádný z nich, manžel toto právo nemá.
(2) Byla-li svéprávnost manžela před uplynutím popěrné šestileté lhůty omezena tak, že sám otcovství popřít nemůže, může je popřít jeho opatrovník, kterého pro tento účel jmenuje soud, a to ve lhůtě šesti měsíců od jmenování soudem.
§ 786
(1) Narodí-li se dítě mezi stošedesátým dnem od uzavření manželství a třístým dnem po jeho zániku nebo prohlášení za neplatné, lze otcovství popřít s výjimkou uvedenou v ustanovení § 777, jen je-li vyloučeno, aby manžel matky byl otcem dítěte.
(2) Narodí-li se dítě před stošedesátým dnem od uzavření manželství, postačí k tomu, aby se nemělo za to, že otcem dítěte je manžel matky, popře-li své otcovství. To neplatí, souložil-li manžel matky s matkou dítěte v době, od níž do narození dítěte neprošlo méně než sto šedesát a více než tři sta dní, nebo věděl-li při uzavření manželství, že je těhotná.
§ 787
Otcovství nelze popřít k dítěti narozenému v době mezi stošedesátým dnem a třístým dnem od umělého oplodnění provedeného se souhlasem manžela matky, nebo se souhlasem jiného muže, když matka není vdaná, bez ohledu na to, jaké genetické látky bylo použito. To neplatí, otěhotněla-li matka dítěte jinak.
§ 788
Popřel-li pozdější manžel své otcovství k dítěti matky znovu provdané, počíná šestiměsíční lhůta k popření otcovství dřívějšího manžela dnem následujícím poté, kdy se dozvěděl o rozhodnutí.
§ 789
Matka může do šesti měsíců od narození dítěte popřít, že otcem dítěte je její manžel. Ustanovení o popření otcovství manželem platí obdobně.
§ 790
(1) Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může otcovství k dítěti popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte. Může tak učinit do šesti měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno; dojde-li k určení otcovství před narozením dítěte, neskončí lhůta dříve než šest měsíců po jeho narození.
(2) Ustanovení § 785 odst. 1 věta druhá a § 785 odst. 2 platí obdobně.
§ 791
Matka dítěte může popřít, že otcem dítěte je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, a to ve lhůtách stanovených v § 790 odst. 1 větě druhé.
§ 792
Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek.
§ 793
Vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství, bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale otec dítěte takto určený nemůže být jeho otcem. Soud zpravidla současně pozastaví výkon rodičovské odpovědnosti.

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.