Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Porod

07.02.2015

Dobrý den. Jelikož mám občanské sdružení zabývající se též problematikou práva u porodu, obrátilo se na mě několik žen, kterým se nelíbí dokument, který musí podepsat, aby jejich osoba blízká mohla být u porodu. Jelikož jsem též těhotná a rozhodně nechci podepisovat něco, co dle mého porušuje má práva či právo osoby blízké, chci se poradit z právního hlediska.
Má teze k této problematice je taková, že tento dokument je součást Vnitřního řádu nemocnice-část gynekologicko-porodní. K Vnitřnímu řádu se ale váže nějaké právní ustanovení.
Pokud by se Vnitřní předpisy nemocnice dostaly do rozporu se zákonem nebo nadměrným způsobem zasahovaly do práv ženy, jsou v tomto rozsahu neplatné a není nutné se jimi řídit.

Úmluva o lidských právech a biomedicíně - Čl.2 Nadřazenost lidské bytosti- Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy. Úmluva o právech dítěte Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod čl.4

(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

(2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod (dále jen "Listina") upraveny pouze zákonem.

Myslím, že následující dokument, který ženy jsou nuceny podepsat v některých bodech porušují zákon. Zejména na právo na osobu blízkou u porodu. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, § 28 odst. (3), písm. e), odst. 3. Toto právo je omezeno pouze, pokud by tato osoba blízká byla podnapilá, na drogách, viditelně infekčně nemocná či silně agresivní, nebo by měla zákaz od soudu. V jiných případech nikdo nemá právo vynucovat si nějakými pravidly ve Vnitřním řádu něco, co zákon neomezuje, nezakazuje a mě to obtěžuje stejně, jako ženy, které si na to u mého sdružení stěžovaly. Bohužel nemocnice pracuje s tím, že lidé neznají svá práva a podepíší i nesmyslně omezující podmínky, jelikož je jim to podáno jako hotová věc, či jim přímo řeknou, že bez podpisu tohoto dokumentu je nevpustí k porodu, což je nelegitimní, neetické.
Body v dokumentu jedné porodnice- viz níže a mnohých dalších porodnic, které jsou podle mě nelegitimní, jsou následující:
Č. 5. Ukončení pobytu osoby blízké z důvodu sekce:Rodička má vždy právo na přítomnost osoby blízké a to i v případě operace, vyšetření a jiných zákroků, jen nesmí být opilá, zfetovaná či agresivní. Dle mého si nemohou dávat jako podmínku ukončení přítomnosti pouze to, že rodička bude mít císařský řez. Pakliže oba rodiče souhlasí, nikdo nemá právo si toto dávat jako podmínku do nějakého ustanovení k podpisu. Jedná se o dehonestaci a porušování práv rodičů i dítěte. „Mám pravdu?“

Č. 6. Nic nenatáčet. Pokud nikdo netočí personál, nemohou zakázat si natáčet to, co uznají rodiče za vhodné. „Mám pravdu?“

Č. 8. (3) Hábit a platba za něj. Tato věta není dobře napsána a tak, jak je postavená s ní nemohu souhlasit z následujících důvodů:
A- Zákon č.258/2000 sb. a z vyhlášky č.195/2002 Sb. dodatek paragrafu 7, odst. 5 j této vyhlášky. NENÍ povinné, aby osoba měla na sobě hábit, je pouze doporučován a tato vyhláška uvádí příklady, kdy se doporučuje. Tudíž rozhodnutí o hábitu je na člověku a nedá se vnutit Vnitřním řádem a ani jeho koupě. Mluvíme-li o fyziologickém porodu. U císařského řezu jistě svůj význam má. „Mám pravdu?“

B- Jak je možné, že požadují úplatu za tento hábit viz. ceník služeb, když na jiných odděleních jej dávají zcela zdarma a to návštěvám a to i každý den a i za okolností, že ochranných pomůcek je více- Např. též návleky na boty, roubík, čepička, což u běžného porodu není třeba. Proč tedy platit za něco, co je v jiné části budovy zdarma?
Dne 2. 11.2014 soud uznal žalobu na porodnici kvůli poplatku a ta byla nucena poplatek vrátit. Nyní tedy i soud potvrdil, že poplatek za hábit- potažmo osobu blízkou není legitimní. Staví se proti tomu též ombudsmanka a řada právníků.
3- K dalším bodům bych jen upřesnila, že pokud rodička ve své svobodné vůli-porodním plánu či vepsáním do Informovaného souhlasu sdělí, že osoba blízká za ní může komunikovat, může říci personálu, že tohle nechceme, pak nemá personál právo tuto osobu vyvést, pokud není agresivní do neúnosné míry. Zde by mě jen zajímalo, zda může v tomto případě ženu bránit tělem-myšleno zastoupit cestu bez použití rukou či nohou-bezkontaktně. „Jak to je?

Prosím o co nejpodrobnější odpovědi vždy za „Jak to je? či „Mám pravdu?“
Myslím, že to budu nutně potřebovat.
Co dělat, když nesouhlasím s řadou bodů a bohužel mě nutí toto podepsat s tím, že jinak osobu blízkou nepustí-což je hloupost. Máme to vyškrtat?
Dokument porodnice, s kterým z některých bodů nesouhlasím zde:
F GPO 10 Poučení osoby blízké u porodu Strana 1 (celkem 1)
Verze: 01

Městská nemocniice v Litoměřicích,
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice

POUČENÍ O PŘÍTOMNOSTI OSOBY BLÍZKÉ U PORODU
Váženápaní,npuaoprrdoouoršdovitnodípulmtoes,snkáaaylevtboáygbvžcyeáuhndnnoeeýímkzpopdaVrlrooanágvebsio,íchstkaenotzí-cnvpháossmoroluuidlžilaensdibcupkaoésndmivmpnirítoánřvdknaadímmědlaieř,lánšzdíícaehnmnkaiclšinehíežnmtnVeeoákmc.mnoiccbenuiacdeen.eusVmmaošíežvnžěápnřdaítnoépmmřítnopořmsítpnaodnsěat Poučení:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. osobou blízkou se rozumí osoba zletilá, kterou takto označila rodička vyjádřilapředchozípísemný asjejížpřítomnostíuporodu souhlas;

2. osoba blízká se zavazuje, že se během své přítomnosti u porodu bude řídit pokyny zdravotnických
pracovníků gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice;

3. osoba blízká se dále zavazuje, že bude bezprostředně před, po dobu porodu a po porodu
respektovat provozní řád nemocnice (zejména zákaz kouření, použití vydaného jednorázového
ochranného oblečení, pohyb v určených prostorách apod.);

4. osoba blízká si je vědoma, že její přítomnost nebude povolena, nebo bude ihned ukončena
v případě, že u ní bude stanoveno podezření z požití alkoholu, návykových látek, nebo že jinak
poruší provozní řád nemocnice, porodního sálu, či neuposlechne pokynů zdravotnických
pracovníků;

5. pokud přítomný lékař, nebo porodní asistentka vyhodnotí, že by porod nemusel probíhat
standardním způsobem, je to rovněž důvod k ukončení přítomnosti osoby blízké u porodu;

6. používání jakéhokoliv záznamového zařízení osobou blízkou (obrazového i zvukového) je možné jen
se souhlasem rodičky a dále je podmíněno také souhlasem příslušného zdravotnického pracovníka
nemocnice. Zdravotnický pracovník je oprávněn touto dohodou určit místo, odkud může být
pořizován záznam a to zejména s ohledem na etická pravidla zdravotnického povolání;

7. osoba blízká, přítomná u porodu prohlašuje, že mařitčinnosti zdravotnickýchpracovníků,anneibusadmeožátndýnýmpozrpoůdsobemovlivňovat,ztěžovatči (takové jednání je možné
kvalifikovat jako přestupek podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) věta prvá zákona číslo 200/1990 přestupcích o , nebo, v případě naplnění zákonných znaků jako trestný čin ublížení na zdraví podle §§
145 až 148 trestního zákona;

8. osoba blízká je povinna v průběhu porodu používat na porodním sále nemocniční oblečení, které
nemocnice za úplatu poskytuje (viz ceník placených služeb).
upPoorotvdruzuajiž,ežejsjesmempobuyčl(ean)ízpdorarovzoutnmicěkl(ýam).pracovníkemřádněpoučen(a)ozásadáchpřítomnosti
___________________________
Jmenovka a podpis zdravotnického pracovníka,
který poučení provedl

Osoba blízká (jméno, příjmení, podpis)________________________________________________
Souhlasím s přítomností osoby blízké u porodu (jméno, příjmení, podpis) ____________________

Dobrý den.
ad čl. 5 dle mého názoru máte pravdu. Dle zák. 372/2011sb. máte nárok na přítomnost osoby blízké nebo osoby Vámi určené při poskytování zdravotních služeb a tedy i u porodu.Právo otce být u porodu svého dítěte se obvykle odvozuje z práva na sebeurčení, soukromý život a osobní svobodu, což jsou práva chráněná Listinou základních práv a svobod.Otec by měl být u porodu v každém případě, protože v okamžiku narození dítěte má otec právo být se svým dítětem.A rodička má právo na přítomnost osoby blízké.Samozřejmě za předpokladu že doprovod dodrží hygienické požadavky tak aby doprovod neměl negativní vliv na bezpečnost a poskytovanou péči.
Pokud Vám nechtějí pustit otce dítěte k porodu sekcí, chtějte vědět proč a to konkrétně a do detailů, ptejte se proč to v jiných porodnicích lze a v Litoměřicích nikoli.
ad čl.6 , natáčení porodu:Tady ne sebe dle mého názoru narazí Vaše právo na sebeurčení, pochopitelná snaha zdokumentovat významný okamžik Vašeho rodinného života a osobnostní práva zdravotníků.Vzhledem k tomu,že nikdy nelze zcela vyloučit např. nahrání části těla, či hlasu atp. zdravotníka.Domnívám se tedy,že bez souhlasu všech osob,které budou přítomny natáčení či nahrávání možné není.
ad čl.8. S ohledem na nejnovější judikaturu týkající se poplatků za doprovod u porodu a zejména s ohledem na stanovisko Ombudsmanky se domnívám,že zpoplatnění "hábitů" u porodu legitimní není.
Dále rodička může pověřit osobu blízkou komunikací s personálem během porodu.Toto pověření by měl zdravotnický personál respektovat.K situaci,kdy bude muset doprovod bránit rodičku, by nemělo docházet. Myslím ,že bezkontaktní, nebo třeba slovní obrana,rodičky před vykonáním zákroku,pokud si rodička tento zákrok nepřeje , možná je.
Pokud s něčím v předloženém "POUČENÍ" nesouhlasíte, tak to poučení buďto nepodepisujte nebo problematické body vyškrtněte a napište např."nesouhlasím s body 6 a 8" anebo "bod 5 odporuje zák.a LZPS- nejsem povinna jej respektovat"
Ještě k bodu 5- ten je opravdu docela nebezpečný. V podstatě z něj vyplývá,že personál může( pouze na základě teoretické možnosti, že se porod zkomlikuje!), omezit právo rodičky na sebeurčení , omezit právo na soukromý a rodinný život atd. To je nepřípustné!To by mohlo být jednak účelově zneužíváno a nadto by takováto "pravomoc personálu" mohla vést až k diskriminaci některých skupin rodiček (např. žen s handicapem, nebo žen tzv. "alternatvně smýšlejících")
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.