Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: těhotenství - ukončení pracovního poměru, nárok na peněžitou pomoc v mateřství,podpora v nezaměstnanosti

19.01.2015

Dobrý den, zdvořile prosím o informace k následujícím dotazům:

S manželem plánujeme druhé miminko. Jsem již dvanáctým rokem zaměstnána se smlouvou na dobu neurčitou. Nyní jsem se dozvěděla, že z organizačních důvodů nás bude šéf propouštět. Apeluje na dohodu o ukončení pracovního poměru z organizačních důvodů a bude nám vyplaceno 3měsíční odstupné. Toto se má realizovat k 31.3.2015. Protože miminko jsme chtěli letos, dostala jsem se do situace, kdy řeším, zda si hledat nové zaměstnání či se pokusit otěhotnět. Chtěla bych proto poprosit o informace, zda:

1/ kdybych otěhotněla např. ještě tento měsíc nebo měsíc následující a pracovní poměr (dohodou) by se mnou byl ukončen v době těhotenství, jestli by se na mě vztahovala ochranná lhůta 180 dnů a měla bych nárok na PPM. Jestli dobře chápu ochranná lhůta počíná běžet ode dne následujícího po ukončení pracovního poměru do dne nástupu na PPM, který si zvolím?

2/ dále nevím, zda by v takovém případě (v případě těhotenství) bylo pro mne lepší po skončení pracovní smlouvy nastoupit od 01.04.2015 na úřad práce nebo od stejného data mít marodní a na úřad práce se hlásit až po skončení rodičovské dovolené v případě, že si mezitím nenajdu nové zaměstnání,

3/PPM by se pak počítala z čeho? Pouze z dvanácti posledních výplat, aniž by se zohledňovalo případné marodní a úřad práce nebo i toto se ve výpočtu zohledňuje?

4/ kdo by za mě podával žádost OSSZ, když už nebudu mít zaměstnavatele?

5/ co se týče dohody o ukončení pracovního poměru z organizačních důvodu (bude to v ní výslovně uvedeno), tak na ÚP bych měla nárok na 65 % nebo 45 % první dva měsíce? Dostanu tedy odstupné, takže se to asi automaticky posouvá, nebo po odstupném čtvrtý a pátý měsíc už se dostávají další procentuální výměry v pořadí, když první tři měsíce nedostanu kvůli odstupnému nic?

6/po skončení RD bych pobírala na ÚP jakou dávku?

7/ je něco, na co bych si měla dát pozor, abych dodržela vše a neměla pak problémy třeba na OSSZ nebo ÚP (např. dodržení nějakých lhůt či podobně)?

Nebyla jsem nikdy nezaměstnaná, takže zatím nevím nic a proto moc děkuji za informace.

Dobrý den,

pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství musíte splnit podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění a jsou zde následující podmínky:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství;
- v den nástupu na peněžitou pomoc v mateřství trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na peněžitou pomoc v mateřství, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání peněžitou pomoc v mateřství (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého peněžitou pomoc v mateřství náleží.

Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění;pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte).

Pro získání peněžité pomoci v mateřství je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání (max. 180 dní) - což bude Váš případ. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství je 8 až 6 týdnů před porodem dle volby ženy.
Pokud se s nástupem na peněžitou pomoc v mateřství vejdete do ochranné lhůty, která vyprší 27.9. 2015(pokud budete těhotná při ukončení pracovního poměru, který skončí na konci března), tak Vám bude dávka náležet.

V tomto případě Vám ošetřující lékař vystaví žádost o peněžitou pomoc v mateřství a Vy žádost předáte svému bývalému zaměstnavateli, který k ní vyplní a potvrdí přílohu k žádosti o peněžitou pomoc v mateřství a oba doklady předá příslušné správě sociálního zabezpečení, která Vám jí bude vyplácet.

Peněžitá pomoc v mateřství činí 70 %denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (např. pracovní neschopnost) snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Denní vyměřovací základ se upraví pro výpočet peněžité pomoci v mateřství tak, že do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. V roce 2015 činí první redukční hranice 888 Kč, druhá redukční hranice 1 331 Kč a třetí redukční hranice 2 662 Kč. Denní vyměřovací základ se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.¨
Peněžitá pomoc v mateřství by se počítala pouze z výdělku u zaměstnavatele, ani podpora v nezaměstnanosti ani nemocenské by nebylo při výpočtu zohledňováno.

Pokud budou u Vás dány zdravotní důvody můžete v sedmidenní ochranné lhůtě po skončení pracovního poměru nastoupit do pracovní neschopnosti. Zároveň je i možnost se po skončení pracovního poměru zaevidovat na úřadu práce- záleží na Vaší osobní situaci.

Problematiku podpory v nezaměstnanosti upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč, který splní tyto podmínky:
- v rozhodném období získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností (popř. započítáním náhradní doby zaměstnání) alespoň 12 měsíců důchodového pojištění a požádal úřad práce o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti.
Rozhodným obdobím prFo posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední dva roky před zařazením
do evidence uchazečů o zaměstnání.
Doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti (tzv. podpůrčí doba) činí u uchazeče o zaměstnání do 50 let věku 5 měsíců.

Pokud uchazeč ukončí pracovní poměr při výkonu zaměstnání (tedy ne s ukončením rodičovské dovolené), výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od příjmů dosahovaných v tomto zaměstnání. Výše podpory v tomto případě tedy činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce 50% dále pak 45% průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti (v roce 2015 tedy maximálně 14 604 Kč). Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto: 1.– 2. měsíc ve výši 65 %, 3.– 4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.
Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance.

U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2015 tedy první dva měsíce ve výši 3 777 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 3022 Kč a poslední měsíc 2 770 Kč).

Konzultovat problematiku je možné např. na call centrum služeb zaměstnanosti, které je k dispozici pro případ rady při zprostředkování zaměstnání, evidence na úřadu práce, při vyplácení podpory v nezaměstnanosti nebo rekvalifikaci.Provozní doba: od pondělí do pátku od 8.00 do 20.00 hodin, tel. 844 844 803. Za hovor z pevné sítě zaplatí volající 1,53 Kč/min. vč. DPH. Cena hovoru z mobilní sítě činí 4,50 Kč/min. vč. DPH. E-mail: callcentrum@mpsv.cz

Pokud se zaměstnavatelem uzavřete dohodu o ukončení pracovního poměru z organizačních důvodu (bude to v ní výslovně uvedeno) a nebudete předpokládám na rodičovské dovolené, tak na ÚP byste měla mít nárok na 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku po dobu prvních dvou měsíců. Pokud dostanete odstupné, tak se skutečně výplata podpory v nezaměstnanosti o tuto dobu posouvá. Za čtvrtý měsíc evidence na úřadu práce by Vám tedy měla náležet podpora v nezaměstnanosti ve výši 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku.

Co mne ještě napadá, je informace, že pokud se zaevidujete do 3 pracovních dnů od ukončení pracovního poměru – podpora v nezaměstnanosti se bere zpětně tak, že navazuje na ukončení pracovního poměru. Jen zmíním oznamovací povinnost (můžete písemně nebo ústně do protokolu) pří důležité změně, povinnost hlášení je do 8 dnů od vzniku události.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.