Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: evidence na úřadu práce, nárok na peněžitou pomoc v mateřství z manželova platu

15.01.2015

Dobrý den, teď v lednu mi dojde poslední rodičovský příspěvěk. Jsem těhotná a termín porodu je v květnu. Chci se zeptat jestli si můžu žádat o podporu v nezaměstananosti a co všechno k tomu budu potřebovat.. A ještě by mě zajímalo jestli se dá vypočítat výše mateřské z manželova platu nebo budu rovnou pobírat rodičák na 4 roky? Děkuji a přeji pěkný den

Dobrý den,

zaevidovat na úřadu práce se samozřejmě můžete, ale není zcela vyloučeno, že Vás do evidence uchazečů o zaměstnání nezařadí s odůvodněním, že účelem evidence je nalezení zaměstnání, což s ohledem na Váš porod v květnu danému odporuje. Pokud by Vás jako uchazečku o zaměstnání nezařadili, doporučuji se Vaší zdravotní pojišťovně nahlásit jako osoba pečující, v tomto případě za Vás nadále bude plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát i po skončení pobírání rodičovského příspěvku. Stát je plátcem zdravotního pojištění za osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec, nebo matka dítěte, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Za příjmy ze zaměstnání se pro účely veřejného zdravotního pojištění nepovažuje dohoda o pracovní činnosti s výdělkem pod 2 500 Kč měsíčně, případně dohoda o provedení práce s příjmem nepřevyšujícím 10 000 Kč měsíčně.
Pokud Vás na úřadu práce zaevidují, pak Vám vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro účely výše uvedené podmínky se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje i osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Rozhodným obdobím pro posuzování nároku jsou poslední 2roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Podpůrčí doba činí 5 měsíců.
U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2015 tedy první dva měsíce ve výši 3 777 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 3022 Kč a poslední měsíc 2 770 Kč.)

Při první návštěvě na úřadu práce si s sebou vezměte platný občanský průkaz nebo jiný doklad, kterým prokážete svoji totožnost a místo trvalého pobytu. Pokud máte k dispozici potvrzení o zaměstnání (zápočtový list),potvrzení o ukončené náhradní době (pobírání rodičovského příspěvku), vezměte si tyto doklady také s sebou.
Na úřadě práce budete muset vyplnit Žádost o zprostředkování zaměstnání a Žádost o podporu v nezaměstnanosti (obě žádosti si rovněž můžete stáhnout z portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Peněžitou pomoc v mateřství přes otce dítěte nelze pobírat, manžel by musel nastoupit na rodičovskou dovolenou a přímo on by pobíral svoji peněžitou pomoc v mateřství. Není to tak, že vy byste byla s dítětem doma a pobírala manželovu peněžitou pomoc v mateřství.

Pokud by chtěl manžel zůstat doma a pobírat peněžitou pomoc v mateřství, tak podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství jsou stejné, jako u matky dítěte, tak u otce dítěte a jsou následující:

- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství ,
- v den nástupu na peněžitou pomoc v mateřství trvá účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta po skončení nemocenského pojištění ,
- těhotenství skončilo porodem
- zaměstnankyně/nec nemá příjem z pracovní činnosti, která jí/mu zakládá nárok na peněžitou pomoc v mateřství, výjimkou jsou příjmy, které náleží i za dobu pobírání peněžité pomoci v mateřství (např. prémie, podíly)
- zaměstnankyně/nec nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého dávka náleží.

Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění; pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte).

Tyto podmínky je třeba splnit současně, jinak nárok na peněžitou pomoc v mateřství z nemocenského pojištění otci nevzniká.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte a to na dobu nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.
Vzor: Dohoda o předání dítěte do péče.
Já, níže podepsaná, Eva Nová, nar. 1. 1. 1974, bytem Nová 26, 150 00 Praha 5, předávám své dítě Ilonu Novou, nar. 6. 6. 2009 do péče jejího otce Jana Nového, nar. 3. 3. 1970, bytem na téže adrese, a to od 1. 9. 2009. Spolu pak o tomto předání dítěte do péče uzavíráme dohodu.
V Praze dne 2. 8. 2009
Eva Nová ……………..(podpis úředně ověřen)
Jan Nový……………………………….

Podpis matky dítěte musí být na dohodě ověřen, a to buď úředně (notář, obecní úřad) nebo na správě sociálního zabezpečení. Otec dítěte/manžel ženy, která dítě porodila může dávku pobírat max po dobu 22 týdnů.
Jak již bylo napsáno výše, samotnou peněžitou pomoc v mateřství z manžela na Vás převést nelze, ovšem je možné čerpat rodičovský příspěvek na základě příjmu manžela.Pokud nebude manžel čerpat peněžitou pomoc v mateřství, bude Vám od narození dítěte náležet rodičovský příspěvek.
Ve vyplácení rodičovského příspěvku došlo od roku 2012 ke změnám, takže již není nutné čerpat peněžitou pomoc v mateřství otcem, aby bylo možné zvolit výši rodičovského příspěvku. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Od roku 2012 platí, že jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně(odpovídá hrubé mzdě 16429 korun).
Pokud otec splní podmínky pro vznik nároku na PPM a zaměstnavatel mu vypíše potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku, kde bude potvrzen jeho denní vyměřovací základ, můžete výši rodičovského příspěvku zvolit (můžete být žadatelem i Vy).
Veškeré formuláře obdržíte na příslušném kontaktním místě úřadu práce nebo je naleznete na www.mpsv.cz/forms. Vyplníte „Žádost o rodičovský příspěvek“ a „Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku“, kde bude potvrzen denní vyměřovací základ otce dítěte.
Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.