Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Podnikání po rodičovské dovolené

28.12.2014

Dobrý den,

ráda bych si upřesnila.

Momentálně jsem na rodičovské dovolené, která bude trvat do 5.1.2017.

V lednu bych si chtěla zřídit živnostenské oprávnění - vedlejší činnost, ale než to udělám, ráda bych si ujasnila, co mě vše čeká a zda to má pro mě smysl.

Předpokládám, že měsíční rozdíl mezi příjmy a výdaji nepřesáhne 4000,- Kč.

Čili,chápu správně, že mě čeká následující postup (tak aby to pro mě bylo co nejvýhodnější a splnila jsem všechny zákonné povinnosti)?:

1) Zajdu na Živnostenský úřad a nahlásím volnou živnost jako vedlejší. Zde také vyplním jednotný registrační formulář, kterým se zároveň přihlásím na FÚ, ZP, a sociálce. Musím ale doložit, že jsem na rodičovské - stačí potvrzení, které jsem při nástupu obdržela z ÚP???
Někde jsem vyčetla, že toto vše lze zařídit i na poště či místě s Czech Pointem- je to tak?

2) Zdravotní pojištění platit nemusím vzhledem k tomu, že jsem na rodičovské dovolené a to jak v prvním, tak i v druhém roce podnikání ( 2015,2016)?

3) Sociální pojištění (důchodové) - nepřihlásím se k platbě sociálního pojištění(důchodového), vzhledem k tomu, že jsem na rodičovské do 4 let věku dítěte a pojistné za mě do 4 let věku dítěte hradí stát. Zálohy ani pojistné ze skutečně dosažených příjmů neplatím jak první rok podnikání, tak i další roky podnikání, pokud nejsem k důchodovému pojištění přihlášena??? Pokud bych v prvním roce podnikání přesáhla rozhodnou částku, zaplatila bych pojistné za rok 2015 zpětně po podání přehledu????(Zálohy na důchodové pojištění bych platila, respektive přihlášena k důchodovému pojištění bych byla až v roce 2016, pokud bych přesáhla rozhodnou částku v roce 2015 - Příjmy mínus výdaje - která je myslím něco okolo 60 000,- ??? chápu správně???)

4) Nemocenské pojištění neplatím, ani nemohu, jednak jsem na rodičovské a za druhé bych padla automaticky do činnosti hlavní????

5) Do 31.3.2016 Podám daňové přiznání a přehledy na sociálku a ZP. Na sociálku chápu, že přehled podávat musím, ale musím i na ZP, když jsem na rodičovské a mám tuto skutečnost na ZP nahlášenu????

6) Daň budu platit 15% z příjmu po odečtení výdajů, ale když odečtu částku na poplatníka (nevím, jestli se u vedlejší činnosti nekrátí), tak bude v mém případě zřejmě minimální, ne-li nulová. Daňové zvýhodnění na děti (daňový bonus) odečítat nemohu, odečítá již manžel???

Pochopila jsem vše správně????

Zapomněla jsem ještě na něco podstatného???

Předem velice děkuji za odpověď

Vážená paní,
ad1 a 3) ano. Vedlejší SVČ vykonává zejména ta OSVČ, která:
• má nárok na rodičovský příspěvek nebo na PPM nebo nemocenské v souvislosti s těhotenstvím a porodem, pokud tyto dávky náležejí z nemocenského pojištění zaměstnanců;
• osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo o jakoukoliv osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II až IV;
• vykonává souběžně zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění;
• je nezaopatřeným dítětem do 26 let (student).
Není-li SVČ považována za vedlejší, jedná se o SVČ hlavní.
Skutečnost, že SVČ má být považovaná za vedlejší, je třeba příslušné OSSZ oznámit, popř. i doložit, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém OSVČ podala Přehled o příjmech a výdajích za příslušný kalendářní rok.
Přehled vybraných důvodů výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti a způsobu jejich dokládání lze najít zde:
http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/druhy-svc/dokladani-duvodu-vedlejsi-samostatne-vydelecne-cinnosti-pro-ucely-duchodoveho-pojisteni.htm.
Oznámení důvodu pro výkon vedlejší SVČ je dobrovolný úkon OSVČ. Pokud však OSVČ oznámí skutečnost rozhodnou pro posouzení SVČ jako vedlejší, je povinna oznámit zánik této zákonem uznatelné skutečnosti, kterou OSVČ ohlásila a eventuelně doložila jako důvod pro výkon vedlejší SVČ.
Jestliže nemáte žádný důvod být vedlejší SVČ, jste povinna v roce 2015 odvádět pojistné minimálně ve výši 1943 Kč měsíčně.
ad2) ne. OSVČ je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, vyplněný formulář Přehled o příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu a o pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu.
Je-li úhrn zaplacených záloh vyšší než pojistné (vypočtené jako 13,5 % z vyměřovacího základu), jedná se o přeplatek pojistného. Přeplatek pojišťovna OSVČ vrátí.
Je-li úhrn zaplacených záloh nižší než pojistné (vypočtené jako 13,5 % z vyměřovacího základu), jedná se o nedoplatek pojistného. Doplatek rozdílu mezi skutečnou výší pojistného a zaplacenými zálohami je splatný vždy do 8 dnů ode dne, kdy byl, nebo měl být podán pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích.
Na základě přehledu se též určí výše záloh na příští kalendářní rok. Měsíční záloha na pojistné pro OSVČ, pro kterou je SVČ hlavním zdrojem příjmů, se určí tak, že se pojistné za předchozí kalendářní rok dělí počtem měsíců, ve kterých byla SVČ vykonávána.
Minimální vyměřovací základ neplatí především pro OSVČ:
• celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku a tyto děti nenavštěvují předškolní zařízení déle než 4 hodiny denně (v případě školních dětí družinu);
• za kterou je plátcem pojistného stát (čerpá rodičovskou dovolenou, je příjemcem rodičovskou dovolenou).
Tyto osoby nejsou povinny odvádět zálohy na pojistné na zdravotní pojištění v prvním roce SVČ. Výše jejich vyměřovacího základu pro odvod pojistného je „skutečný“ vyměřovací základ a od něj se odvíjejí i zálohy na zdravotní pojištění pro následující kalendářní rok. To platí pouze tehdy, jestliže výše uvedené skutečnosti trvaly po celý kalendářní měsíc.
Osoba, která současně vedle SVČ je zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance, nemusí odvádět zálohy na pojistné na zdravotní pojištění vůbec.
Jinak minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění činí 1797 Kč měsíčně.
ad4)Ne takto to už není i vedlejší SVČ může být nově pojištěna. S účinností od 1. 1. 2014 si i nadále OSVČ určuje měsíční základ NP svou platbou. Dle § 5b odst. 3 zák. č. 589/1992 Sb., ve znění platném od 1. 1. 2014, však měsíční základ nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o NP pro účast zaměstnanců na NP (5 000 Kč) a zároveň nemůže být vyšší než částka rovnající se průměru, který z určeného (vypočteného) vyměřovacího základu na posledním přehledu o příjmech a výdajích, připadá na jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti, přičemž k přehledu staršímu třech let se nepřihlíží. Je-li vypočtený průměr nižší než minimální měsíční základ, je měsíční základ roven minimálnímu měsíčnímu základu. Byla-li v kalendářním roce, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, ve kterém se pojistné na NP platí, samostatná výdělečná činnost zahájena (znovuzahájena), lze určený (vypočtený) vyměřovací základ za takový kalendářní rok použít pouze v případě, že činnost byla vykonávána alespoň ve čtyřech kalendářních měsících. Nelze-li určit maximální měsíční základ NP z naposledy podaného přehledu o příjmech a výdajích, rovná se tento polovině průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok.
Výše uhrazených záloh na DP v roce 2014 nemá již vazbu na výši měsíčního základu NP ani na výši ročního vyměřovacího základu za rok 2014.
Jestliže OSVČ uhradí platbu ve vyšší výši, než odpovídá měsíčnímu základu stanovenému dle předchozího odstavce, k částce přesahující stanovený maximální měsíční základ, se při výpočtu dávky nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství) nepřihlíží.
OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění, je povinna platit pojistné na nemocenské pojištění na jednotlivé celé kalendářní měsíce, s výjimkou těch kalendářních měsíců, ve kterých měla po celý měsíc nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako OSVČ. Za období nároku na výplatu nemocenské se přitom považuje též období prvních 14 kalendářních dnů, za které se nemocenské OSVČ nevyplácí. Za kalendářní měsíc, v němž OSVČ vznikla účast na nemocenském pojištění, se pojistné na nemocenské pojištění platí vždy.
OSVČ může po projednání s OSSZ platit pojistné na delší než měsíční období, avšak vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku.
http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/platba-pojistneho/nemocenske-pojisteni-osvc---platby-a-vazba-na-dp.htm - více info zde.
Ad5) Ano přehledy se musí podávat každý rok hlavní i vedlejší OSVČ na správu sociálního zabezpečení i na zdravotní pojišťovnu.
Ad 6) Ano.
Informace
• www.cssz.cz, www.mpsv.cz, www.jakpodnikat.cz, www.podnikatel.cz, www.mpo.cz
• zdravotní pojišťovny – www.vzp.cz, www.ozp.cz atd.
Právní předpisy
1. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
3. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
4. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
5. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
6. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Další užitečné informace si můžete přečíst v brožuře Nebojujte se zaměstnavateli a slaďte práci s rodinou 2014, kterou naleznete na http://www.aperio.cz/566/prave-vychazi-nebojujte-se-zakony-a-sladte-praci-s-rodinou-2014.
S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.