Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Trvalý pobyt

12.12.2014

Dobrý den,
Chtěla bych se informovat, zda je možné získat trvalý nebo přechodný pobyt pro manžela, když v ČR ne žijeme. Jsme manželé 5 let, máme 2 děti, obě mají české občanství. Žili jsme v UK, nyní ve Švýcarsku. Manžel má občanství sierra Leone. V UK měl povoleni jako family member of EU citizen. Chtěli bychom nějak sjednotit naše občanství, pasy atd. Já i děti máme trvalé bydliště v ČR a tady ve Švýcarsku jen povoleni L, krátkodobé.
Děkuji

Sent from my iPhone

Vážená paní,

nejdříve je třeba podat žádost. Žádost podávejte na vyplněném formuláři ke kterému předložte všechny nezbytné náležitosti. Vždy však předkládejte originály, nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém jazyce, nebo do češtiny úředně přeloženy. Cizozemské veřejné listiny musí být navíc opatřeny vyšším ověřením (apostila, superlegalizace). Žádost musíte podat osobně (u některých typů žádostí, které lze podat na zastupitelském úřadu ČR, může ZÚ od této povinnosti upustit).

Řízení o žádosti
Řízení o Vaší žádosti podléhá režimu zákona o pobytu cizinců, správního řádu a případně dalších souvisejících zákonů.

Doložení do žádosti provádějte osobně, prostřednictvím vašeho zmocněnce nebo poštou. Dokumenty, k jejichž doložení jste byli vyzváni, dokládejte vždy ve stanovených lhůtách. Nedoložení náležitostí je důvodem pro zamítnutí žádosti. Během řízení můžete samozřejmě dokládat i jiné dokumenty, které považujete za důležité pro posouzení Vaší žádosti. Nezapomeňte, že cestovní doklady je nutno předkládat vždy osobně.


V průběhu tohoto řízení máte možnost kdykoli žádat o nahlédnutí do spisového materiálu a seznámit se s ním. K seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí můžete být též vyzváni ministerstvem.

Rozhodnutí o udělení povolení k trvalému pobytu
V případě kladného posouzení vaší žádosti, která byla podána na MV ČR, se s vámi toto pracoviště telefonicky spojí a domluví termín převzetí rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu a poskytnutí biometrických údajů. Pokud není možné se s vámi spojit telefonicky, budete vyzváni písemně, a to na adresu, kterou jste uvedli do žádosti jako kontaktní.

V případě kladného posouzení žádosti, která byla podána na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, vás bude kontaktovat tento zastupitelský úřad a, vydá vám vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k pobytu. Do 3 dnů od vstupu na území ČR se dostavíte na pracoviště MV ČR, kde bude domluven termín poskytnutí biometrických údajů.

Ve stanovené lhůtě, nejpozději však do 60 dnů od pořízení biometrických údajů, se osobně dostavte na pracoviště MV ČR za účelem převzetí průkazu o povolení k pobytu z důvodu ověření vaší totožnosti, resp. správnosti osobních údajů uvedených v průkazu, funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji a správnosti v něm.

MV ČR sdělí Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky den, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu, a budete tak automaticky zařazen do registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění.

Rozhodnutí o neudělení povolení k trvalému pobytu
MV ČR žádost o povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže
a) cizinec k žádosti předloží padělané anebo pozměněné náležitosti nebo náležitosti, v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti,

b) v případě polygamního manželství nositel oprávnění ke sloučení rodiny již na území s jinou manželkou pobývá,

c) je cizinec evidován v evidenci nežádoucích osob,

d) se cizinec bez vážného důvodu nedostaví k výslechu, odmítne vypovídat nebo ve výpovědi uvede nepravdivé skutečnosti,

e) v řízení je zjištěno, že se cizinec dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k trvalému pobytu, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství nebo cizinec pobýval mimo území států Evropské unie nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců, pokud tato nepřítomnost nebyla odůvodněna závažnými důvody, zejména těhotenstvím a narozením dítěte, závažným onemocněním, studiem nebo odborným školením anebo pracovním vysláním do zahraničí, nebo

f) v řízení nejsou potvrzeny důvody uvedené v žádosti o povolení k trvalému pobytu podle § 66 nebo nejsou splněny podmínky podle § 67 nebo § 68.

MV ČR žádost o vydání povolení k trvalému pobytu dále zamítne, jestliže

a) cizinec je zařazen do informačního systému smluvních států,

b) cizinec nepředloží doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území,

c) cizinec nesplňuje podmínku trestní zachovalosti,

d) cizinec žádající o povolení k trvalému pobytu podle § 66 trpí závažnou nemocí,

e) cizinec, bývalý držitel modré karty, nebo jeho rodinný příslušník, pobýval mimo území členských států Evropské unie nepřetržitě po dobu delší než 24 měsíců.,

f) je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, nebo

g) cizinec závažným způsobem narušil veřejný pořádek nebo ohrozil bezpečnost jiného členského státu Evropské unie,

za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince.

V případě zamítavého posouzení vaší žádosti, která byla podána na MV ČR vám bude poštou na adresu uvedenou v žádosti jako kontaktní doručeno rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí máte právo se odvolat, a to v 15 denní lhůtě od doručení rozhodnutí. Odvolání můžete podat osobně, nebo zaslat poštou na dané pracoviště MV ČR.
Pokud MV ČR neshledá vaše námitky proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti jako důvodné pro změnu svého rozhodnutí, předá veškeré materiály související s řízením o vaší žádosti komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, která rozhodne o odvolání. Rozhodnutí o odvolání vám bude doručeno.

Více informací na http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-trvaly-pobyt.aspx

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.