Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Poplatek

10.12.2014

c/o Mgr et Mgr. Kateřina Vítová

dobrý den paní Vítová,

podle Vaší rady (dotaz 33381) jsem napsal email do porodnice a žádal o vrácení poplatku za přítomnost otce (mě) u porodu s odkazem na argumenty, které jste mi uvedla. Bohužel porodnice vrácení poplatku odmítá - korespondenci přeposílám níže.

prosím o Vaši radu, zda mám v této situaci opravdu podat soudní žalobu na vydání bezdůvodného obohacení. Jde mi především o následující:
1. zda protiargumentace paní Holzerové má nárok uspět u soudního řízení
2. zda můj nárok na vrácení poplatku nebude k 15/12/14 (po roce) promlčen
3. zda nemáte informace o tom, že by se chystala nějaká hromadná žaloba, ke které bych se mohl připojit - především s ohledem na nedávné zveřejnění nálezu ombudsmanky.

předem děkuji za Vaši radu ohledně mého dalšího postupu. Pokud budu mít reálnou naději domoci se svých práv, soudní žalobu rozhodně podám.

s pozdravem
Jakub Ryppel

From: lholzerova@fnbrno.cz [mailto:lholzerova@fnbrno.cz]
Sent: Thursday, November 20, 2014 2:26 PM
To: Jakub Ryppel
Subject: RE: odpověď na žádost o vrácení poplatku

Vážený pane Ryppele,

všechny porodní asistentky a rodičky jsou poučené o nutnosti převlékání doprovodu k porodu.
Pokud ani Vaše partnerka toto opatření, které je v zájmu ochrany zdraví rodičky a novorozence, nevyžadovala, pak mě to mrzí.
Nicméně jistě s Vámi personál komunikoval, měl jste možnost používat sociální zařízení, občerstvit se atd.
Toto vše jsou také náklady spojené s přítomností doprovodu u porodu.
Považujte prosím tuto komunikaci za konečnou.

S pozdravem

JUDr. Lenka Holzerová, MBA
Vedoucí Oddělení interního auditu a kontroly FN Brno
Jakub Ryppel
20.11.2014 13:01 Komu "lholzerova@fnbrno.cz"

Kopie
Předmět RE: odpověď na žádost o vrácení poplatku

Vážená paní Holzerová,

Děkuji za Vaše vyjádření.

Sdělujete, že poplatek pokrývá zvýšené náklady na materiální zajištění (jednorázové ošacení, obuv, hygienické prostředky atd. ).

Já jsem však během své přítomnosti u porodu žádné jednorázové ošacení ani obuv nedostal a nepoužil.

Žádám Vás tedy o upřesnění a vyčíslení nákladů, které mou přítomností u porodu skutečně vznikly.

Předem děkuji a zdravím

Jakub Ryppel


From: lholzerova@fnbrno.cz [mailto:lholzerova@fnbrno.cz]
Sent: Thursday, November 20, 2014 12:51 PM
To: Jakub Ryppel
Subject: odpověď na žádost o vrácení poplatku

Vážený pane inženýre,

dne 19. 11. 2014 jsme prostřednictvím sekretariátu Gynekologicko-porodnické kliniky obdrželi Vaši žádost o vrácení poplatku za přítomnost u porodu, uhrazeného dne 15. 12. 2013, ve které se opíráte o stanovisko Veřejné ochránkyně práv.

Přítomnost osoby blízké u porodu je v současné době neodmyslitelnou součástí péče poskytované těhotným pacientkám. Ve FN Brno se snažíme vytvořit podmínky, aby bylo možné vyhovět přání každé rodičky, nicméně jsme vázáni určitými prostorovými, provozními a zejména hygienickými požadavky. Neopominutelnou skutečností je, že s přítomností osoby blízké při poskytování jakékoliv zdravotní péče jsou spojeny organizační a epidemiologická opatření, která mají vliv na ekonomiku FN Brno.

Zajištění podmínek pro přítomnost doprovodu není poskytováním zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění, proto požadujeme uhradit zvýšené náklady s tímto postupem spojené. Kalkulace služby je upravena ceníkem č. 1/2013, se kterým je pacientka seznámena předem a který je dostupný i na webových stránkách FN Brno. Tento ceník zahrnuje zvýšené náklady za materiální zajištění (jednorázové ošacení, obuv, hygienické prostředky atd.) a také náklady spojené s komplexnější komunikací a edukací doprovodu, kterého je nutné rovněž seznámit s průběhem porodu a provozními podmínkami.

Vážený pane inženýre, nelze souhlasit s Vašim názorem, že pacietka podepsala souhlas s podmínkami přítomnosti doprovodu u porodu v tísni a za nevýhodných podmínek a tento souhlas nebyl svobodným projevem vůle. Medializace dané záležitosti, informace na pracovištích kliniky a na webových stránkách nemocnice umožňují pacientům seznámit se s podmínkami předem a také klidné zvážení, zda s nimi budou souhlasit či nikoliv. Současně nelze souhlasit s názorem, že se na poskytovatele zdravotních služeb pohlíží jako na zhotovitele či dodavatele dle zákona o ochraně spotřebitele.

Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování je speciální právní úprava. Tento zákon garantuje dodržování základních lidských práv, např. přítomnost osoby blízké při poskytování zdravotních služeb, a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem nemocnice. Toto právo pacientů respektujeme, nicméně vnitřní předpisy nemocnice popisují, jaká organizační a hygienická opatření je nutné příjmout a také stanoví kalkulaci vzniklých nákládů.

Z výše uvedených důvodů nelze vyhovět Vaší žádosti o vrácení poplatku.

S pozdravem

JUDr. Lenka Holzerová, MBA
vedoucí Oddělení interního auditu a kontrolyFrom: Jakub Ryppel
Sent: Wednesday, November 19, 2014 8:58 AM
To: 'zkroupov@fnbrno.cz'
Cc: renata.salkova (renata.salkova@email.cz)
Subject: žádost o vrácení poplatku za přítomnost otce u porodu
Importance: High

Dobrý den paní Kroupová,

Dne 15/12/2013 jsem uhradil poplatek za přítomnost otce u porodu. Doklad o úhradě posílám v příloze.

Nedávno jsem se dozvěděl, že tento poplatek byl požadován v rozporu se zákonem, proto žádám o jeho vrácení. Mé argumenty jsou následující:

1. Vycházím z nedávného vyjádření Veřejné ochránkyně práv, která k tomuto uvedla: „Současné právní předpisy poskytovatelům zdravotních služeb neumožňují stanovení jakékoli úhrady, byť sloužící pouze k pokrytí nákladů, za umožnění přítomnosti duly (ale v zásadě jakékoli blízké či rodičkou určené osoby) u porodu.“ – kompletní vyjádření je možno najít např. na www.denikreferendum.cz

2. Dále se opírám o Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 sb., má pacient (i rodička) při poskytování zdravotních služeb nárok přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem. Rodící žena má právo na sebeurčení. Stejně jako má právo odmítnout u svého porodu například přítomnost konkrétních osob, stejně tak má i právo rozhodnout se, koho chce mít u svého porodu.

3. Dále pak podle § 28 odst. 3 písm. e) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, při poskytování zdravotních služeb má nezletilá osoba právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem. Otci vzniká dle zák. 89/2012 sb., Občanského zákoníku hned v okamžiku narození dítěte k tomuto dítěti rodičovská odpovědnost. Novorozenec není majetkem porodnice, patří k rodičům a to k oběma. Rodiče dítěte nejsou v nemocnici /porodnici návštěva.

4. Dále podle listiny základních práv a svobod zák. č. 2/1993 sb. čl. 10 má osoba právo na zachovávání lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti, ochranu svého jména a na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Takže rodička i její partner mají právo na ochranu soukromého a rodinného života, do kterého patří i porod nového člena rodiny.

5. Záležitost jsem konzultoval i se svým právníkem, který navíc argumentuje, že na porodnici lze též pohlížet jako na poskytovatele služeb a pokud na její klienty jako na spotřebitele. Dle zákona 634/1992 sb. o ochraně spotřebitele má každý právo na informace o vlastnostech prodávaných či nabízených výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb. I porodnice by měly být schopny rodičkám i jejich partnerům podat jasnou informaci co jim v rámci služby, kterou porodnice požaduje zaplatit, bude poskytnuto a za kolik a to včetně informace, co personál porodnice dělá navíc v případě rodičky, která partnera u porodu má, oproti péči o rodičku, která je v porodnici bez partnera.

6. Můj právník se také opírá o Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Z výše uvedeného vyvozuji, že přítomnost otce jakožto budoucího zákonného zástupce rodícího se dítěte u porodu by měla být samozřejmostí, nikoli placeným nadstandardem.

Žádám Vás tedy o vrácení přeplatku ve výši 500,- Kč. Je pravdou, že rodička, sl. Renata Šálková podepsala před porodem souhlas s tímto poplatkem, avšak za situace, kdy ji čekal porod a nebylo v jejím zájmu vyvolávat konfrontační atmosféru a znepřátelit si personál porodnice, čili se jednalo o jednání pod nátlakem a takový souhlas rozhodně nebyl projevem svobodné vůle.

Pevně doufám, že uznáte oprávněnost mé žádosti a celou záležitost smírně vyřešíme. V opačném případě jsem připraven podat u příslušného soudu žalobu na vydání bezdůvodného obohacení.

Prosím o předání této žádosti kompetentní osobě k co nejrychlejšímu vyřízení.

V případě dotazů jsem Vám k dispozici.

Předem děkuji za Vaši odpověď a přeji pěkný den.

Ing. Jakub Ryppel
---------- Původní zpráva ----------
Od: aperio@profioss.com
Komu: kuba_ryppel@post.cz
Datum: 6. 11. 2014 10:58:29
Předmět: Poradna APERIO: dotaz zodpovezen

Vas zodpovezeny dotaz je zverejnen na adrese:

http://www.aperio.cz/poradna/33381

Dobrý den.
1. Dle mého názoru argumentace paní Holzerové je přesně ve stylu "koho chléb jíš, toho písničku zpívej".Rozhodnutí soudu sice nikdy nelze přejímat, ale domnívám se, že takováto argumentace, příliš šancí na úspěch nemá.Je navíc dle mého názoru velice smutné,že takto argumentuje právnička.Například: ad vnitní předpisy : Vnitřní předpisy obvykle slouží například k upravení chodu porodnice, k ochraně bezpečí nebo k ochraně práv jiných hospitalizovaných osob atd. Pokud Vaše žena byla s těmito předpisy seznámena, zavazala se sice k jejich dodržování avšak pokud se vnitřní předpisy dostaly do rozporu se zákonem nebo nadměrným způsobem zasáhly do práv Vaší ženy a Vaší rodiny, jsou v tomto rozsahu neplatné . Dle le zákona o o zdravotních službách č. 372/2011 sb., má pacient nebo klient (tedy i rodička) právo na přítomnost osoby blízké při poskytování zdrav. péče, má na to nárok. Zákon nepočítá se zpoplatněním pouhé přítomnosti pacientova doprovodu a v tomto smyslu se v nedávné době vyjádříla i veřejná ochránkyně (ombudsmanka ) paní Anna Šabatová.Pokud jde o otce dítěte, pak jeho vykázání od porodu nebo zpoplatnění jeho přítomnosti, to už hraničí se zasahováním do soukromého a rodinného života.A ten je chráněn Listinou základních práv a svobod zák. č. 2/1993 sb. Pevně doufám, že LZPS a zákony stojí nad vnitřními předpisy nemocnic, pokud by tomu tak nebylo , pak nežijeme v právním státě.
Navíc z argumentace porodnice vyplývá, že si zpoplatňují "komunikaci s doprovodem".To nelze. Je povinností ošetřujícího personálu s rodičkou a případně jejím doprovodem komunikovat. Pokud si hodlají komunikaci zpoplatnit je to přinejmenším neetické.Navíc komunikace je nezbytným předpokladem získání např. informovaného souhlasu- pokud s lidmi nekomunikují, jak tedy léčí? Klient, pacient,rodička atp. má především právo na sebeurčení.Pokud tedy chce mít s sebou doprovod, má na to právo(výjmkou mohou být za určitých okolností oddělení JIP,JIRP , infekční odd.) a personál porodnice či nemocnice snad bude s doprovodem komunikovat a to bezplatně. To je elementární slušnost. Asi před dvěma měsíci jedna žena u soudu ve středních Čechách u soudu uspěla a poplatek jí byl vrácen- to by p. Holzerová mohla vědět.Jednalo se o poplatek za otce u porodu, který proběhl cca před 3 mi lety.
2.Ad promlčení. Obecná délka subjektivní promlčecí lhůty je podle nové úpravy v občanském zákoníku, tříletá, běží od chvíle, kdy se o obohacení a tom, kdo se obohatil dozvíte. Do promlčení se u převažující většiny práv vedle této tříleté lhůty promítá také takzvaná objektivní lhůta, což v zásadě znamená, že právo se promlčuje po deseti letech od jeho vzniku. Možností sice je sjednání délky promlčecí lhůty kratší nebo delší než tři roky (nejméně jeden rok, nejdéle patnáct let).To byste si však musel s porodnicí sjednat a nadto pokud by to zkrácení nebo prodloužení bylo v neprospěch slabší strany, tedy obvykle běžných lidí, nepodnikatelů nebo spotřebitelů, k takovému ujednání soud nepřihlédne.Argumentace paní Holznerové je v tomto bodě vyloženě účelová.
3. O ničem takovém nevím. Ve Vaší věci se obraťte na Ligu lidských práv.Sídlí v Brně a tématem se dlouhodobě zabývají. Poskytují právní poradenství a individ. pomoc. www.llp.cz
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.