Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Započitatelná praxe vychovatelky

05.10.2014

Dobrý den,
od ledna 2002 do června 2006 jsem pracovala jako učitelka ZŠ, 2006 - červenec 2012 2x mateřská + rodičovská dovolená. 2011 dokončeno bakalářské vzdělání - obor sociální práce. Od července 2012 jsem na základě dohody o změně pracovní činnosti nastoupila na místo vychovatelky školní družiny. Pro nekvalifikaci mi bylo odpočítáno 5 let praxe (praxe jako učitelka bylo započítána do praxe vychovatelky). V dubnu 2014 jsem dokončila program celoživotního vzdělávání - obor vychovatelství. Dle pokynů k odměňování pracovníků by mi měly být odpočítané roky vráceny zpět. Paní ředitelka však řekla, že se odpočítané roky nevracejí. V současné době jsem tedy zařazena do 9. platové třídy, 2. stupně, i když doba mé praxe již přesáhla 12 let. Je toto zařazení správné? Podle mého názoru by mi odpočítané roky měly být vráceny.
Dále bych se chtěla zeptat, zda mi opravdu mělo být odpočítáváno 5 let praxe vzhledem k tomu, že po rodičovské dovolené jsem se vracela již s bakalářským vzděláním.
Předem velice děkuji za Vaši odpověď.

Vážená paní,

MŠMT aktuálně vydalo Metodický výklad k odměňování (č.j. MSMT-11705/2013-201) - lze najít na http://www.msmt.cz/dokumenty/metodicky-vyklad-k-odmenovani-c-j-msmt-11705-2013-201?highlightWords=metodick%C3%BD+pokyn+odm%C4%9B%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD

Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací, č.j. MSMT-11705/2013-201, zpracovalo MŠMT na základě změn v právních předpisech vztahujících se k oblasti odměňování. Má pomoci ředitelům, odpovědným zaměstnancům škol, školských zařízení a jejich zřizovatelům ke snadnější orientaci v odměňování a zařazování do platových tříd.

Platový stupeň - § 123 odst. 4 ZP, § 4 NV č. 564/2006 Sb.
Zařazení do platového stupně ovlivňuje doba dosažené praxe, doba péče o dítě a doba výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby, tj. tzv. „započitatelná praxe“.

U dosažené praxe se rozlišuje:
- praxe v oboru požadované práce, kterou zaměstnavatel započítá v plném rozsahu; praxí v oboru požadované práce se pro platové účely rozumí výkon práce (činností), pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce (rozhoduje zaměstnavatel); dřívější zápočet praxe v oboru před dosažením vzdělání ve výši čtyř pětin byl zrušen, proto se tato praxe započítává od 1. 1. 2007 plně všem zaměstnancům, nejen těm, kteří získali potřebné vzdělání, nebo požadovanou odbornou kvalifikaci;

POZNÁMKA: v této souvislosti MŠMT doporučovalo dříve a doporučuje nadále zaměstnavatelům a v případě ředitelů škol a školských zařízení zřizovatelům, aby dosažená pedagogická praxe, tj. praxe pedagogických pracovníků, získaná ve všech pedagogických profesích uvedených v zákoně č. 563/2004 Sb., kteří vykonávají nebo dříve vykonávali pedagogickou činnost přímým působením na vzdělávané děti, žáky nebo studenty a tím uskutečňují výchovu a vzdělávání na základě školského zákona, byla posuzována jako „praxe v oboru požadované práce“ a započítána v plném rozsahu;
- jiná praxe – zápočet v rozsahu 0 až do 2/3 podle míry využitelnosti předchozí jiné praxe pro nyní požadovanou práci (rozhoduje zaměstnavatel).

Náhradní doby zahrnuté do započitatelné praxe:
1.vojenská základní nebo náhradní služba – plný zápočet
2.civilní služba – zápočet v rozsahu vojenské základní služby
3.plný zápočet, nejvýše však v celkovém rozsahu 6 let (při jakémkoli počtu dětí):
a) mateřská a další mateřská, rodičovská dovolená nebo doba trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené, další mateřské dovolené, rodičovské dovolené – zápočet v rozsahu, jaký v té době stanovoval zákon,
b) osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě nebo děti.

Odpočty roků stanovené v § 4 odst. 7 písm. a) až d) NV č. 564/2006 Sb. jsou povinné, neprominutelné a musí se provést všem zaměstnancům od 1.1.2007 (tj. od doby platnosti NV č. 564/2006 Sb.), tedy i těm, kterým do 31. 12. 2006 provedeny nebyly. Odpočtem let z celkové započitatelné praxe se platově odlišují zaměstnanci zařazení do stejné platové třídy, ale s různým stupněm dosaženého vzdělání (v souladu se školským zákonem nebo zákonem o vysokých školách).
Odpočet let pro platové účely platí také pro pedagogické pracovníky, kteří sice splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., nebo kterým ředitel v souladu s tímto zákonem prominul odbornou kvalifikaci, ale kteří nedosahují vzdělání stanovené v § 2 odst. 1 v první alternativě pro příslušnou platovou třídu.
Potřebnou kvalifikaci pro výkon práce vychovatele stanoví zákon o pedagogických pracovnících - http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563
Podle § 16 odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících vychovatel, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve školském výchovném a ubytovacím zařízení nebo v jeho oddělení zřízeném pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, nebo ve středisku výchovné péče, získává odbornou kvalifikaci
....
c) vzděláním stanoveným pro vychovatele podle odstavce 1 a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na speciální pedagogiku.
Tuto podmínku jste splnila.
Podle pokynu MŠMT platí: Dosáhne-li zaměstnanec v průběhu zaměstnání vyššího stupně vzdělání, zaměstnavatel mu „vrátí roky“ odpovídající dosaženému stupni vzdělání, které byly odpočítané podle § 4 odst. 7 – viz § 4 odst. 9 NV č. 564/2006 Sb. Vrácení neboli připočítání roků se provede ke dni příslušného měsíce, ve kterém bylo dosaženo vyššího stupně vzdělání.
Příklad přímo z metodiky:

Učitelka mateřské školy v 9. platové třídě dosáhla vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy (nebo v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku). Z předložených dokladů – bakalářský diplom a bakalářská státní závěrečná zkouška vyplývá, že dosáhla vysokoškolského vzdělání dne 5. června 2010. Předtím získala střední vzdělání s maturitní zkouškou a má určitý počet let započitatelné praxe. Ke dni 5. června 2010 připočítá zaměstnavatel této učitelce dva roky, které jí byly dříve odečteny.
Dojde-li v důsledku dosažení vyššího stupně vzdělání a připočítáním let současně k nároku na zařazení do vyššího platového stupně, nastává postup do vyššího platového stupně v uvedeném příkladu k 1. červnu 2010. V ustanovení § 4 odst. 10 NV č. 564/2006 Sb. je uvedeno, že platový tarif ve vyšším platovém stupni náleží zaměstnanci od prvého dne kalendářního měsíce, ve kterém dosáhl stanovené délky započitatelné praxe pro příslušný platový stupeň v přílohách k NV.

Podle mého názoru by se roky ve vašem případě měly připočítat.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.