Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: porod v zahraničí, vyřízení českého RL a dávek v ČR

19.09.2014

Dobry den, zajima me co vsechno musim udelat a zaridit pro bezproblemove ziskani RL, pasu, porodneho, rodicovskeho prispevku a zdravotniho pojisteni meho ditete, predp. termin porodu 03/2015.
Ziji v cizine (asie), ale mam zachovany trvaly pobyt v CR. Jsem vdana v cizine s obcanem EU, mam cizi I cesky oddaci list, s manzelem jiz 2 roky neziji ale rozvedeni nejsme. Otcem meho budouciho ditete je muj pritel, obcan Slovenska. Mam rizikove tehotenstvi kvuli poruse krevni koagulace a mam lekarsky zakaz letani v prubehu tehotenstvi a minimalne 6 tydnu po porodu, proto budu rodit zde v asii. Prosim o radu co se tyka zadosti a ziskani vyse uvedeneho, a jestli je uznani otcovstvi mozne I kdyz jeste nejsem rozvedena. Dekuji predem.

Vážená paní,
pokud se Vaše dítě narodí v zahraničí, rodný list dítěte Vám vystaví tzv. Zvláštní matrika v Brně, na základě rodného listu dítěte vydaného ve státě narození a ověřeného naším Ministerstvem zahraničních věcí (příp. zastupitelským úřadem), v místě vašeho trvalého bydliště si nechat vystavit osvědčení o vašem státním občanství (matky dítěte). Výše uvedené dokumenty pak doručit na Obvodní úřad pro Prahu 1 (v případě, že máte trv. bydliště v Praze), kde vám vydají osvědčení o občanství dítěte. Osvědčení o občanství dítěte, ověřený rodný list dítěte MZV a osvědčení o vašem státním občanství zašlete na zvláštní matriku v Brně, která vám vydá na základě předložených dokumentů český rodný list dítěte.
Adr. :Zvl. Matrika v Brně,Úřad Městské části Brno, Brno střed, Husova 3, 601 69, Brno,
tel: 542 175 178
Související právní úprava: zákon č. 64/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách ve znění pozdějších předpisů.

Vydávání zahraničních dokladů je v kompetenci příslušných státních orgánů daného státu, Níže uvádím podmínky nezbytné pro získání českého cestovního pasu pro vaše dítě.
O nabytí státního občanství České republiky není třeba nijak žádat, dítě jej nabývá automaticky ze zákona již narozením. Jedná se pouze vydání dokladů, kterými se české státní občanství prokazuje, např. cestovní pas, občanský průkaz, v případě dítěte narozeného v zahraničí také o vydání českého rodného listu. Skutečnost, že uvedené doklady nejsou vydány, nic nemění na tom, že dítě má české státní občanství (za splnění výše uvedených podmínek), pouze o tom nedisponuje žádnými doklady. Zjišťování státního občanství České republiky u nezletilé osoby se provádí zpravidla až při vydávání prvního občanského průkazu, popř. dříve, má-li být dítěti vydán cestovní pas nebo požádají-li o zjištění státního občanství dítěte rodiče.
U dítěte narozeného v zahraničí je třeba nejprve požádat o zápis jeho narození do tzv. zvláštní matriky (blíže včetně požadovaných dokladů viz matriky - narození, uzavření manželství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině - zvláštní matrika v Brně, http://mvcr.cz/agenda/labyrint/matrik4.html ), na základě kterého je dítěti vydán český rodný list, který je nezbytný k vydání např. občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR. K zápisu narození do zvláštní matriky je třeba připojit i osvědčení o státním občanství České republiky dítěte (blíže včetně požadovaných dokladů viz státní občanství České republiky - vydávání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky a zjišťování státního občanství České republiky.
Pokud se vaše dítě narodilo v zahraničí, má samozřejmě nárok na české občanství, nicméně je potřeba ho jako narozené v zahraničí zapsat do zvláštní matriky v Brně, která registruje děti narozené mimo území ČR. Se žádostí o zapsání do této matriky je nutné zároveň podat žádost o určení českého státního občanství. Jakmile budou tyto žádosti vyřízeny, je možné vystavit např. cestovní pas (pro cestu do ČR a zpět lze do doby vyřízení žádosti vystavit krátkodobý náhradní cestovní doklad).

K zápisu budete potřebovat:
Platný český doklad prokazující státní občanství ČR alespoň jednoho z rodičů a jeho rodný list, cizozemský rodný list dítěte (úplný výpis z matriky nikoliv pouze mezinárodní tabulku) opatřený apostilou (příslušným ověřením podle platných mezinárodních úmluv) a úředním překladem, český oddací list (v případě sezdaných párů) a žádosti o zápis narození, příp. požadovaný tvar příjmení, které vyplníte na konzulátě.
Pokud se dítě narodí mimo manželství je potřeba předložit další doklady prokazující stav matky v době narození dítěte, aby bylo možné určit otcovství (např. rozsudek o rozvodu, úmrtní list, prohlášení o otcovství, které je nutno vždy učinit před ZÚ, etc.). Upozorňujeme, že celá procedura trvá několik měsíců. Podrobnější informace obdržíte na zastupitelském úřadě.

Právní úprava určování otcovství stojí na existenci tří právních domněnek (předpokládaných skutečnostech, které platí do doby, pokud se nezjistí opak). Jejich aplikace je dána v přesně daném pořadí (první → druhá → třetí), tedy teprve pokud je vyloučena domněnka předchozí, je možné se zabývat domněnkou další v pořadí.
Otcovství, které bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů může být popřeno mužem, který byl souhlasným prohlášením určen otcem.
V případě, že někdo vyvrací domněnkou určené otcovství, hovoříme o popření otcovství. Popřít lze jen otcovství již určené (tzn. „zapsané v rodném listu dítěte“) a k již narozenému dítěti. Popřít lze jen otcovství určené podle prvních dvou domněnek; u třetí domněnky rozhoduje o určení otcovství soud a v tomto řízení lze již namítat vše, co proti otcovství svědčí. Otcovství může popírat domněnkou určený otec, matka dítěte, případně ten, kdo o sobě tvrdí, že je otcem namísto toho, který byl určen domněnkou otcovství, a to za níže uvedených pravidel. (Přitom platí, že otec nemůže popřít otcovství, pokud dítě a jeho matka již nežijí; obráceně platí totéž pro matku.) Pokud oprávněná osoba nepopře otcovství ve stanovené lhůtě (viz podmínky níže), může návrh na popření otcovství podat pouze nejvyšší státní zástupce, vyžaduje-li to zájem dítěte. Je možné podat nejvyššímu státnímu zástupci podnět, aby tak učinil, zde neexistuje žádná lhůta. Popření otcovství po státním zástupci však nelze vymáhat, svého práva využívá výjimečně a pouze je-li to v zájmu dítěte. Zájem dítěte se vždy nemusí shodovat se zájmem otce.
II. Druhá domněnka otcovství: Za otce se jinak považuje muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem nebo soudem.
Souhlasné prohlášení rodičů lze provést jak k nezletilému narozenému, tak i nenarozenému, ale již počatému dítěti. Pro určení otcovství (dokud je rodný list „prázdný“) není žádná lhůta, takto lze určit otcovství kdykoliv.
Zletilí rodiče souhlasně prohlašují rodičovství před příslušnou matrikou, nezletilí mohou rodičovství souhlasně prohlásit za přítomnosti svého zákonného zástupce před soudem. Prohlášení matky není třeba, nemůže-li pro duševní poruchu posoudit význam svého jednání, nebo je-li opatření jejího prohlášení spojeno s těžko překonatelnou překážkou. Tento způsob určení rodičovství se používá zvláště u párů, které nejsou sezdány.
Popření druhé domněnky otcovství
Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může je před soudem popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte a dokud neuplyne šest měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno; tato lhůta neskončí před uplynutím šesti měsíců od narození dítěte. Návrh je obdobný jako v případě popření otcovství manžela matky. Návrh může podat také matka dítěte.
III. Třetí domněnka otcovství: Za otce se považuje muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto osmdesát a více než tři sta dnů, pokud jeho otcovství závažné okolnosti nevylučují.
Návrh na určení otcovství může podat:
A. dítě
B. matka
C. muž, který o sobě tvrdí, že je otcem
Návrh lze podat i proti více osobám (pokud matka v kritické době souložila s více muži). V řízení o určení otcovství musí být nejprve prokázáno, že žalovaný muž s matkou dítěte souložil v kritické době. Tuto skutečnost musí prokázat žalobce. Po té je třeba prokázat, že zde neexistuje závažná okolnost vylučující otcovství žalovaného muže (např. neplodnost). Důkazní břemeno ohledně prokázání této skutečnosti nese žalovaný muž. Zpravidla se k prokázání okolnosti vylučující otcovství využívá znaleckých posudků (krevní zkoušky, srovnávání DNA otce, matky a dítěte). Námitka žalovaného muže, že matka se v kritické době stýkala s více muži, není sama o sobě důvodem pro zamítnutí návrhu na určení otcovství.
Zákon o rodině stanoví, že žaloba musí být podána nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se manžel dozvěděl, že se jeho manželce narodilo dítě, nejpozději ale do tří let věku dítěte. U muže, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, počíná tato lhůta běžet od tohoto souhlasného prohlášení, neskončí však před dosažením věku 6 měsíců dítěte.
Žalobu muž podává proti matce i dítěti. Otcovství může obdobně jako muž popřít i matka dítěte. Stejně jako v řízení o určení otcovství se i při popření otcovství používají genetické testy DNA. Jedná se o poměrně složitější řízení, je proto lepší využít služeb advokáta.
Ve smyslu §777 NOZ, narodí-li se dítě mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a 300dnem po rozvodu manželství, a manžel, případně bývalý manžel matky prohlásí, že není otcem dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je jeho otcem, má se za to, že je otcem tento muž, připojí-li se matka k oběma prohlášením. Prohlášení manžela matky,muže, který tvrdí, že je otcem dítěte a matky dítěte se činí v řízení před soudem, zahájeném na návrh některého z nich. K určení otcovství k dítěti nemůže dojít dříve, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o rozvodu.
K dávkám státní sociální podpory:
Pokud trvale žijete v jiném státě než je ČR, nemáte na tyto dávky nárok, V případě, že se vrátíte do ČR a budete zde fakticky žít, nárok na dávky v ČR Vám vznikne. Význam bude mít také stát, kde bude pracovat otec dítěte, protože prioritním státem výplaty dávky je stát, kde je vykonávána výdělečná činnost. O porodné při splnění zák. podmínek můžete žádat 1 rok po narození dítěte, o rodičovský příspěvek lze žádat 3 měsíce zpětně.

Zdravotní pojištění: neuvádíte, jak jste zdravotně pojištěna v zahraničí, dle české právní úpravy je dítě vázáno na pojištění matky. Konkrétní informace získáte na příslušné pobočce Vaší zdravotní pojišťovny. Např. informační mail VZP:
info@vzp.cz
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.