Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Dávky

14.09.2014

Dobrý den,

na doporučení bych rád využil Vaši poradnu a požádal Vás o pomoc se dvěma dotazy.
Ale nejdříve pro seznámení s naší situací. Já jsem student, se svojí ženou jsme manželé již 2 roky. Nyní čekáme miminko, žena před tím studovala, nyní je v evidenci úřadu práce. Žijeme díky finanční pomoci našich rodičů (náš oficiální příjem z brigád nepřesáhl 10000 za celý rok), každý z nás jsme si nechali doposud trvalý pobyt u svých rodičů. Od svatby jsme ale bydleli společně v podnájmu ve větším městě, kde žijeme kvůli studiu. Nyní chceme do nového bytu, kde budeme mít řádnou nájemní smlouvu a pokud vše vyjde, tak i trvalý pobyt. Pouze já, žena a miminko.
1) Chtěl bych se tedy zeptat, jestli budeme mít nárok na nějaké sociální příspěvky (hlavně mě zajímá porodné, příspěvek na bydlení a příspěvek na dítě) vzhledem k tomu, že jsme doposud byli evidovaní trvalým bydlištěm každý u svých rodičů. Např. u příspěvku na dítě jsem narazil na to, že se vztahuje k rozhodnému příjmu rodiny za uplynulý rok. Rozhodný příjem naší reálné rodiny = já a manželka je asi 10000 Kč za rok - za co se ale oficiálně v našem případě považuje rodina? A za co jsem považován já, jakožto student do 26 let? Za nezaopatřené dítě do 26 let, nebo za dospělého?
2) Chtěl bych se zeptat, jestli mám právo jako student doprovázet manželku na porod, nebo být u porodu přítomen? V zákonu o vysokých školách jsem o tom nenašel nikde ani zmínku, v občanském zákoníku jsem téměř našel odpověď na svoji otázku, ale týkalo se to pouze pracovního poměru, nikoliv studijního.

Mnohokrát děkuji za Vaši ochotu a odpověď.

Dobrý den.
Hned na úvod uvádím citaci ze zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění:
㤠7
(1) Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak, oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, a není-li těchto osob, považuje se za rodinu sama oprávněná osoba. Žádná z osob nemůže být posuzována jako oprávněná osoba nebo jako společně posuzovaná osoba současně ve více rodinách, jde-li o společně posuzované osoby pro účely přídavku na dítě, porodného a rodičovského příspěvku; jestliže je některá z uvedených osob společně posuzována pro účely přídavku na dítě nebo porodného, může být současně posuzována s jinými osobami jako společně posuzovaná pro příspěvek na bydlení podle odstavce 5, jsou-li splněny podmínky pro takový postup.
(2) Společně posuzovanými osobami jsou, není-li dále stanoveno jinak,
a) nezaopatřené děti (§ 11),
b) nezaopatřené děti (§ 11) a rodiče těchto dětí; za rodiče se považují i osoby, jimž byly nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manžel, partner 31a) rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo uvedené osobě a druh (družka) rodiče nebo uvedené osoby,
c) manželé, partneři31a) nebo druh a družka, nejde-li o rodiče posuzované podle písmene b),
d) nezaopatřené děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, a rodiče [písmeno b)] těchto rodičů,
pokud s oprávněnou osobou spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.7)
(3) Podmínka, že osoby spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby, se považuje vždy za splněnou, není-li dále stanoveno jinak, jde-li o
a) nezletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče [odstavec 2 písm. b)]; pokud rodiče dítěte uvedení v odstavci 2 písm. b) části věty před středníkem jsou rozvedeni, posuzuje se jako osoba společně posuzovaná s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič, s nímž dítě společně žije, a bylo-li uvedeným rodičům svěřeno dítě do společné nebo střídavé výchovy obou rodičů podle zvláštního právního předpisu, 7a) posuzuje se s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič určený na základě dohody těchto rodičů s tím, že tuto dohodu mohou rodiče změnit vždy jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí,
b) zletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče, jestliže rodiče a dítě jsou v témže bytě hlášeni k trvalému pobytu;1) ustanovení písmene a) části věty za středníkem přitom platí obdobně,
c) manželé, partneři žijící v registrovaném partnerství.
(4) Je-li nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, považuje se za rodinu samo toto dítě. Za plné přímé zaopatření se považuje zaopatření v ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, poskytuje-li tento ústav (zařízení) dětem stravování, ubytování a ošacení.

(5) Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby, s výjimkou osob uvedených v odstavci 4, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu;1a) podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se však nevyžaduje.
(6) Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované, nebo jde-li o příspěvek na bydlení v případech, kdy některá ze společně posuzovaných osob nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně byt neužívá, rozhodnout, že se k ní při posouzení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši nepřihlíží, i když je v bytě hlášena k trvalému pobytu.
(7) Za osamělého rodiče se pro účely tohoto zákona považuje rodič, který je svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s druhem. K druhovi (družce) se jako ke společně posuzované osobě přihlíží, jen žije-li s oprávněnou osobou (odstavec 1) nebo s osobou uvedenou v odstavci 2 alespoň tři měsíce. Za osamělého rodiče se nepovažuje rodič, který žije v registrovaném partnerství31a).
(8) Společně posuzovanými osobami podle odstavců 2, 3 a 5 jsou i osoby, které se přechodně z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání (§ 12), zdravotních nebo pracovních zdržují mimo místo, kde jsou hlášeny k trvalému pobytu.
(9) Osoba, která je ve výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence nebo je ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, se nepovažuje za osobu společně posuzovanou po uplynutí prvního kalendářního měsíce trvání ochranného opatření zabezpečovací detence nebo vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody. Navazuje-li na dobu vazby doba výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence, obě doby se pro stanovení kalendářního měsíce podle předchozí věty sčítají.
(10) Za rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů se pro účely tohoto zákona považuje rozhodnutí soudu o
a) svěření dítěte do péče jiné osoby32),
b) osvojení dítěte33),
c) předání dítěte do péče budoucího osvojitele34),
d) předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením35),
e) jmenování fyzické osoby poručníkem dítěte36),
f) svěření dítěte do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu37),
g) svěření dítěte do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou péči18),
h) nařízení předběžného opatření o péči o dítě.

(11) Stejně jako rozhodnutí příslušného orgánu podle odstavce 10 se pro nárok na dávky státní sociální podpory posuzuje, až do rozhodnutí soudu, podání návrhu soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, osobně pečuje.
(12) Stejně jako partner uvedený v odstavci 2 písm. b) a c), odstavci 3 písm. c) a § 31 odst. 1 se pro účely tohoto zákona posuzuje partner, se kterým občan členského státu Evropské unie uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů jiného členského státu Evropské unie.“
Od narození dítěte máte nárok na rodičovský příspěvek.
Pokud budete mít nájemní smlouvu a trvalý pobyt na adrese bytu – nebude problém zažádat o příspěvek na bydlení. Příjem bude to, co Vám případně přispívají rodiče.
Přídavek na dítě a porodné – rodinu budete tvořit vy dva – manželé a dítě. Váš příjem bude to, co Vám případně přispívají rodiče a bude posuzován s částkami (násobky) životního minima Vaší rodiny. Z hlediska částek životního minima jste do 26 let nezaopatřené dítě. Manželka, která již dostudovala je první osobou v domácnosti.
Částky životního minima v Kč za měsíc
pro jednotlivce 3 410
pro první osobu v domácnosti 3 140
pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 2 830
pro nezaopatřené dítě ve věku
do 6 let 1 740
6 až 15 let 2 140
15 až 26 let (nezaopatřené) 2 450
Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.
Příjmem bude také:
• rodičovský příspěvek pro nárok na přídavek na dítě a příspěvek na bydlení,

• přídavek na dítě pro nárok na příspěvek na bydlení,

Informace o rodičovském příspěvku, přídavku na dítě a příspěvku na bydlení naleznate v brožuře na www.aperio.cz nebo na www.mpsv.cz.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.