Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rozvod

04.08.2014

Dobrý den,před 3mi lety mě manžel vykázal ze společné domácnosti,kde mám trvalé bydliště.Od té doby mi brání vstoupit do domu.Byla jsem omezena v pohybu po úraze, chodila jsem o francouzských berlích, proto byl pro mě problém jezdit městskou hromadnou dopravou po úřadech,či poradnách, kdy je člověk v zoufalé situaci.Když jsem s vypětím sil dojela do poradny,tak mi poradili ať se přihlásím do azylového domu.Všude mi říkali,že na žádné dávky nemám právo, protože jsem vdaná. Manžel mi odmítl vydat mé osobní věci.Letos jsem se snažila své osobní věci získat zpět.Na úřadech mi radili volat policii, přesto to bylo zbytečné. Manžel mě nevpustil do domu ani po příjezdu policie a tvrdil,že tam nic nemám,že vše je jeho. Nezůstalo mi nic,natož peníze na právníky.Nedokážu si představit dělení společného majetku, když manžel hlásí,že tam nic nemám. To o vše příjdu? Uvažuji,že sepíšu žalobu o vydání věcí, ale nedokážu si představit, že budu muset sepisovat i věci, které mají hodnotu jen pro mě.Jsou to věci pořízené před manželstvím nebo věci získané darem. Od letošního roku jsme v rozvodovém řízení,děti získal z důvodu mé existenční situace do péče manžel. Dva roky manžel pobíral příspěvek na bydlení,kdy jsem patřila spolu s ním a našimi 3mi dětmi do OSPO. Přesto neplnil vůči mě vyživovací povinnost.Jsem už třetím rokem ve finanční tísni, protože nemám vůbec žádný příjem.Po dlouhém doprošování manžela jsem v prosinci minulého roku podala žalobu o výživné.Letos mě manžel vyloučil bez mého vědomí z OSPO. Manžel na úřadech hlásí,že jsem odešla, přitom mi brání vstoupit do domu. K soudu o výživné stále ještě nedošlo. Celé 3 roky manžel vykazuje v daňovém přiznání ztrátu, přitom měsíčné vydělává 25000 Kč.Celou dobu mě podporují rodiče, kteří jsou ve starobním důchodu. Manžel s dětmi každým rokem jezdí na dovolenou k moři,pořizuje si z našich úspor spotřebiče do domácnosti a věci pro svou osobní potřebu. Jezdí autem každý týden za svou přítelkyní do 60km vzdáleného města, o děti se stará tak,že jim dá jen najíst.Děti mají oblečení i boty společné. Často jsem jim musela po známých shánět boty, protože je měli roztrhané. Manžel nespolupracuje se školami, ani s kurátorem našeho syna. Na naší společnou adresu mi chodí i pošta. Manžel mi vědomě otevírá a následně zadržuje i soudní zásilky. Nevím, jak se mám bránit a svou dlouhodobě neúnosnou situaci vyřešit. Můžete mi poradit, jak mám postupovat? Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den.
V dotaze jste neuvedla to podstatné, a to čí je dům? Jen manželův? Pořídili jste jej společně za manželství? Je manželův a vy jste tam vložila i své peníze např. na rekonstrukci? Toto vše se musí vyřešit v rámci vypořádání společného jmění manželů. Pokud je dům jen manželův, skutečně Vám nezbývá nic jiného, než si své bydlení vyřešit sama. Dokud nebudete mít vyřešeno bydlení a zaměstnání, nemůžete žádat ani o děti do své péče. Pokud máte pochybnosti o tom, jak manžel pečuje o děti, měla byste toto sdělit na úřadě.
Ve věci Vašeho výživného má soud prostředky na to, aby si poradil s tím, že manžel vykazuje nulové daňové přiznání, zároveň však soud bude zkoumat vaše příjmy nebo proč nemůžete pracovat, proto by bylo dobré se na toto nachystat, pokud jste již všechny okolnosti neuvedla jako důkazy při podání návrhu na výživné, popřípadě vás také soud může vyzývat, abyste návrh náležitě doplnila. Píšete, že manžel zadržuje vaši poštu, doporučuji vám proto, abyste soudu písemně sdělila adresu pro doručování např. k vašim rodičům. Dohodněte se na poště v místě vašeho trvalého bydliště, jak by tato situace šla řešit, abyste se k poště dostala.
To, že vám manžel v domě zadržuje vaše osobní věci, musíte řešit formou trestního oznámení na manžela.
Co se týká SJM platí, že to, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů, je součástí společného jmění manželů (dále jen „společné jmění“). To neplatí, zanikne-li společné jmění za trvání manželství na základě zákona. Společné jmění podléhá zákonnému režimu, nebo smluvenému režimu, anebo režimu založenému rozhodnutím soudu.
Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co
a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů,
b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,
c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,
d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,
e) nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.
Součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů.
Součástí společného jmění je také podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva. To neplatí, pokud jeden z manželů nabyl podíl způsobem zakládajícím jeho výlučné vlastnictví (viz shora).
Pro vypořádání SJM platí tato pravidla:
Je-li společné jmění zrušeno nebo zanikne-li, anebo je-li zúžen jeho stávající rozsah, provede se likvidace dosud společných povinností a práv jejich vypořádáním. Dokud zúžené, zrušené nebo zaniklé společné jmění není vypořádáno, použijí se pro ně ustanovení o společném jmění přiměřeně.

Vypořádáním jmění nesmí být dotčeno právo třetí osoby. Bylo-li její právo vypořádáním dotčeno, může se třetí osoba domáhat, aby soud určil, že je vypořádání vůči ní neúčinné. Vypořádání dluhů má účinky jen mezi manžely.
Dohoda o vypořádání má vždy účinky ke dni, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, bez ohledu na to, zda dohoda byla uzavřena před anebo po zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění. Je-li však předmětem vypořádání věc, která se zapisuje do veřejného seznamu, nabývá dohoda právních účinků v části týkající se této věci zápisem do veřejného seznamu. Platnosti dohody o vypořádání nebrání, týká-li se jen části společných majetkových povinností a práv.

Dohoda o vypořádání vyžaduje písemnou formu, pokud byla uzavřena za trvání manželství nebo pokud je předmětem vypořádání věc, u které vyžaduje písemnou formu i smlouva o převodu vlastnického práva. Nevyžaduje-li dohoda o vypořádání písemnou formu a požádá-li o to jeden z manželů, doručí mu druhý manžel potvrzení, jak se vypořádali. Nedohodnou-li se manželé o vypořádání, může každý z nich navrhnout, aby rozhodl soud. O vypořádání rozhoduje soud podle stavu, kdy nastaly účinky zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění.

§ 741 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:
Nedojde-li do tří let od zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění k vypořádání toho, co bylo dříve součástí společného jmění, ani dohodou, ani nebyl podán návrh na vypořádání rozhodnutím soudu, platí, že se manželé nebo bývalí manželé vypořádali tak, že
a) hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá,
b) ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné,
c) ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.

Nedohodnou-li se manželé nebo bývalí manželé jinak nebo neuplatní-li se ustanovení § 741 občanského zákoníku, použijí se pro vypořádání tato pravidla:
a) podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné,
b) každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek,
c) každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek,
d) přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí,
e) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost,
f) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.
Hodnota toho, co ze společného majetku bylo vynaloženo na výhradní majetek manžela, stejně jako hodnota toho, co z výhradního majetku manžela bylo vynaloženo na společný majetek, se při vypořádání společného jmění započítává zvýšená nebo snížená podle toho, jak se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, zvýšila nebo snížila hodnota té součásti majetku, na niž byl náklad vynaložen.
Přesto, že uvádíte, že jste bez finančních prostředků, vyhledejte advokáta, alespoň na konzultaci. Také můžete požádat o bezplatnou právní pomoc. Podrobnosti naleznete zde: http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/pravni-poradenstvi-poskytovane-ceskou-advokatni-komorou/, http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/pravni-pomoc/.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.